Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Underlag för planering och byggande

Länsstyrelsen samordnar planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram till kommunens planläggning. Det gör vi för att allmänna och statliga intressen ska tas om hand i planeringsprocessen.

I kommunens planering för mark- och vattenanvändning bidrar Länsstyrelsen med rådgivning och planeringsunderlag i tidiga planskeden. Vi bevakar också att statliga intressen tas om hand senare i planeringsprocessen. Statliga intressen kan gälla bland annat:

 • natur- och kulturvärden
 • infrastrukturen
 • militära
 • vatten

Samlat underlag i planeringskatalogen

Planeringsunderlagen finns samlade i Planeringskatalogen. Här kan du som arbetar med fysisk samhällsplanering på kommun eller myndighet hitta underlag som rapporter, vägledningar, geodata och karttjänster.

Planeringsunderlag i Västra Götaland

Här hittar du ingångar till planeringsunderlag för fysisk planering i Västra Götaland.

ÖP-portalen - Vår samlade rådgivning för översiktsplanering  Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Västra Götalands portal för samlad rådgivning för översiktsplanering och fördjupning av viktiga planeringsunderlag för länet.

Informationskartan Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Informationskartan Västra Götaland är ett webbGIS som visualiserar planeringsunderlag i vårt län. Notera att Informationskartan inte innehåller alla planeringsunderlag som finns i Planeringskatalogen.

Riksintressen

Riksintressen är områden som är skyddade eftersom de är viktiga ur ett nationellt perspektiv, det kan till exempel vara områden med höga natur- och kulturvärden. Riksintressena är skyddade mot åtgärder som innebär påtaglig skada eller försvårar möjligheten att nyttja intresset.

Du hittar information om riksintressen i Planeringskatalogen.

I länet finns områden som är riksintresse (enligt 3 kap) för:

 • Naturvården
 • Kulturmiljövården
 • Friluftslivet
 • Ämnen och material
 • Industriell produktion
 • Energiproduktion
 • Kommunikationer (vägar, järnvägar, luftfart och sjöfart)
 • Vattenförsörjning
 • Yrkesfisket
 • Totalförsvaret

Hushållningsbestämmelser för områden i länet

Större områden pekas ut direkt i miljöbalkens 4:e kapitel som riksintressanta på grund av sina samlade natur- och kulturvärden. Följande områden i Västra Götalands län omfattas av hushållningsbestämmelserna i 4 kapitlet miljöbalken:

 • Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil
 • Kustområdena och skärgårdarna i Bohuslän från Brofjorden till Simpevarp
 • Vänern med öar och strandområden
 • Vättern med öar och strandområden
 • Tiveden med områden med områden vid sjön Unden och Viken samt området utmed Göta kanal mellan Karlsborg och Sjötorp
 • Området Dalsland-Nordmarken från Mellerud och sjön Ånimmen vid Vänern från sjösystemet från Dals-Ed i söder till Årjäng och Östervallskog i norr
 • Enningdalsälven

Grön infrastruktur

I arbetet med grön infrastruktur är det viktigt att se till helheten och låta den lokala åtgärden bli del i ett större sammanhang. Det är därför bra att starta med en karta som visar en större geografisk avgränsning än den man egentligen har tänkt arbeta i, för att på detta sätt se de stora dragen i landskapet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss