Aktuella vädervarningar i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Projekt GIFT – ny kommunal trädplan i Alingsås

Ett stor och lövrikt träd i bakgrunden, en vit bil till höger om trädet och flera får i förgrunden som är både vita och svarta

Att plantera nya och sköta gamla träd är ett förhållandevis enkelt och billigt sätt att arbeta med klimatanpassning, samtidigt som man skapar bättre förutsättningar för människors hälsa och stärker den biologiska mångfalden.

Tillsammans med Alingsås kommun deltar vi i ett projekt för att ta fram en ny kommunal trädplan. Den nya planen ska vara så kallat multifunktionell – det vill säga, den utformas för att få med så många som möjligt av de nyttor som äldre, värdefulla träd och grön infrastruktur kan ge. Arbetet sker inom ramen för EU Interregprojektet GIFT, Green Infrastructure for Forst and Trees.

Samverkansgrupp viktig för bredare perspektiv

Målet är en kunskapsbaserad, väl förankrad plan så att träden i kommunen kan förvaltas långsiktigt och med ett helhetsperspektiv. En förutsättning för det är att få in kunskap, perspektiv och idéer från många olika aktörer. Därför är projektets samverkansgrupp central för arbetet. I samverkansgruppen ingår representanter från Skogsstyrelsen, Trafikverket, Alingsås hem, Svenska kyrkan, LRF, Naturskyddsföreningen, Alingsås ornitologiska sällskap, Alingsås hembygdsförening och större privata markägare, som har många värdefulla träd på sina fastigheter.

Vår roll och regional handlingsplan för grön infrastruktur

Västra Götaland har en regional handlingsplan för grön infrastruktur, som gäller för hela länet och kommunernas trädplaner är viktiga för dess genomförande. Länsstyrelsens roll i arbetet med Alingsås trädplan är att samla lärdomar från projektet så att de ska komma till nytta för fler kommuner.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Interregprojektet GIFT – kunskap från nio länder

GIFT står för Green Infrastructure for Forst and Trees, eller på svenska Grön Infrastruktur för skog och träd. Det är ett EU Interregprojekt med partners från nio länder som alla genomför varsitt lokalt/regionalt delprojekt med bäring på grön infrastruktur. Sveriges delprojekt är arbetet med den nya trädplanen i Alingsås.

  • Sverige - Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Slovenien - Slovenian forrest agency
  • Belgien - Vlaamse Landmaatschappij,
  • Nederländerna - Province of Fryslan
  • Spanien - Xunta de Galicia
  • Kroatien - The city of Zagreb
  • Italien - Region of Rimini
  • Tyskland - Aufbauwerk Region of Leipzig
  • Litauern - University of Latvia (Litauen).

Projektet startade i mars 2023 och slutredovisas i februari 2027.

Syftet med Interregprojekt är att stärka samarbetet mellan, och dela kompetens från, flera länder, samt att stärka kvaliteten på regionala styrdokument. Inom GIFT är fokus på gamla träd i landskapet och deras funktion som biologiskt värdefulla strukturer och betydelse för olika ekosystemtjänster.

Grön infrastruktur och trädens ekosystemtjänster

Utöver att äldre träd är viktiga för biologisk mångfald ger de också lä, skugga och svalka i bostadsområden, skyddar mot ras och översvämning, ger möjlighet till rekreation och främjar välmående och psykisk hälsa. Det är några exempel på trädens ekosystemtjänster.

Grön infrastruktur handlar om att skapa sammanhängande stråk av grönska i landskapet så att växt- och djurarter kan leva, spridas och förflytta sig, inte bara inom skyddade naturområden utan i hela landskapet. Gamla träd är mycket värdefulla i den gröna infrastrukturen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss