Aktuella vädervarningar i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Regional handlingsplan för Västra Götaland

Handlingsplanen för grön infrastruktur i Västra Götaland beslutades i april 2019. I handlingsplanen presenteras kunskapsunderlag och förslag till åtgärder som behövs för att bibehålla och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur ska fungera som ett kunskaps- och planeringsunderlag som ska kunna användas vid planering av mark- och vattenanvändning.

Handlingsplanens delar

Handlingsplanen består av fem delar, del A-E, som du kan ladda ner. Här beskriver vi hur handlingsplanen är uppdelad och var du kan hitta olika uppgifter.

Del A - Inledning Pdf, 480.6 kB.

Kapitel 1 – Sammanfattning Här ges en sammanfattning av Länsstyrelsens uppdrag, syftet med handlingsplanen och hur den är tänkt att användas. Här finns också en sammanfattning av framtagna underlag och prioriterade insatsområden i det kommande arbetet med att stärka grön infrastruktur.

Kapitel 2 – Inledning Här beskrivs kortfattat vad grön infrastruktur är, övergripande mål och syften för handlingsplanen och arbetet med grön infrastruktur.

Kapitel 3 – Generella principer för grön infrastruktur Här beskrivs olika begrepp som används i arbetet med grön infrastruktur samt den ekologi som ligger till grund för värderingar av grön infrastruktur.

Del B - Bakgrund Pdf, 7.1 MB.

Kapitlen ger bakgrundsinformation som har betydelse för grön infrastruktur.

Kapitel 4 redogör för hur geologi, klimat och markanvändning styr förutsättningarna för grön infrastruktur.

Kapitel 5 beskriver överenskommelser och strategier på internationell, nationell och regional nivå med koppling till grön infrastruktur.

Kapitel 6 beskriver vilka barriärer och hot som begränsar grön infrastruktur, och påverkan av klimatförändringarna.

Kapitel 7 redovisar befintliga områdesskydd som ligger till grund för en grön infrastruktur.

Kapitel 8 ger en övergripande beskrivning av hur en grön infrastruktur kan stärka ekosystemtjänster samt av områden viktiga för friluftsliv som kulturell ekosystemtjänst.

Kapitel 9 handlar om grön infrastruktur i fysisk planering och kopplingar till aktuell lagstiftning. Vidare innehåller det information om miljöbedömning, ekologisk kompensation och ekosystemtjänstanalyser.

Del C – Nulägesbeskrivning av grön infrastruktur i länet Pdf, 15.3 MB.

Kapitlen ger en nulägesbild av grön infrastruktur i länets olika naturtyper och i bebyggd miljö samt hot och behov av åtgärder kopplade till dessa.

Kapitel 10.1–10.6 beskriver grön infrastruktur för olika naturtyper med kartor som ger en bild av hur värden för grön infrastruktur fördelar sig i länet. Naturtyperna är marina miljöer, sjöar och vattendrag, våtmarker, odlingslandskap, skog samt komplexa miljöer och övergångszoner.

Kapitel 11 beskriver betydelsen av grön infrastruktur i bebyggd miljö samt hot och behov av åtgärder.

Del D – Prioriterat arbete Pdf, 701.4 kB.

Kapitel 12.1 – 12.6 presenterar sex utvalda prioriterade insatsområden med förslag till åtgärder för att stärka grön infrastruktur i länet: marina miljöer, sjöar och vattendrag, våtmarker, odlingslandskap, skog samt skyddsvärda lövträd i landskapet.

Kapitel 13 presenterar Valleområdet som pilotområde med förslag till åtgärder för arbete med grön infrastruktur inom ett geografiskt avgränsat område.

Kapitel 14 presenterar generella åtgärder inom fysisk planering och planering av infrastruktur.

Kapitel 15 ger förslag på hur den fortsatta planeringen av åtgärder ska genomföras i samverkan och dialog med berörda aktörer.

Del E – Bilagor Pdf, 3.9 MB.

  1. Beskrivning av Valleområdet som pilotområde
  2. Övriga åtgärdsförslag
  3. Begrepp och definitioner
  4. Samverkan
  5. Metodbeskrivning av genomförda GIS-analyser
  6. Referenser
  7. Arbetsgruppen för odlingslandskapet
  8. Dokumentation av kommunträffar

Framtagen i samarbete med flera aktörer

Handlingsplanen är framtagen i samarbete med aktörer i länet. Under arbetets gång hölls informations- och samverkansmöten med länets kommuner, ideella organisationer och representanter som på olika sätt arbetar med skogsbruk, jordbruk och havsplanering. Handlingsplanen var under 2018 på remiss hos berörda aktörer och justerades utifrån remissvaren. Vi ser fram mot fortsatt samverkan kring detta viktiga arbete.

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss