Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller för att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur i fångenskap ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller för att se till att djurskyddslagen följs.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda Länsstyrelsens djurskyddsarbete.

Djurskydd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vi kontrollerar att djuren har det bra

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Vi utför både regelbundna planerade kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller när vi får in en anmälan om att ett djur sköts felaktigt eller far illa.

Antalet kontroller som genomförs av Länsstyrelsen varierar från år till år. I Västra Götalands län genomfördes i fjol (år 2021) 1196 djurskyddskontroller. Av dessa var 604 kontroller efter klagomål, 179 var normalkontroller, 310 var uppföljningar och 103 var övriga kontroller inklusive tillstånd.

Djurskyddskontroll – så går det till

Om du får ett samtal eller besök av oss så är vi alltid tydliga med att tala om att vi är från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Om vi kommer ut på en kontroll ska vi alltid kunna visa legitimation och vi bär alltid kläder där Länsstyrelsen Västra Götalands logga syns tydligt.

Vid en kontroll tittar vi på djuren och deras närmiljö utifrån de krav som finns i djurskyddslagstiftningen.

Normalkontroller är rutinkontroller som vi med jämna intervaller gör på lantbruk och företag enligt en riskbedömning. När vi gör normalkontroller utgår vi från en checklista för djurslaget som gäller för hela landet.

Efter kontrollen summerar vi resultatet för djurägaren på plats. Inom tre veckor får djurhållaren en skriftlig kontrollrapport med resultatet av checklistans punkter, vad som framkom muntligt vid kontrollen samt eventuella krav på åtgärder. Vid allvarligare eller återkommande brister kan vi fatta beslut om omhändertagande av djur eller ett föreläggande (ett tvingande beslut). Detta kan kombineras med ett vite.

Om vi har uppmärksammat brister vid kontrollen kan det bli aktuellt med en uppföljande kontroll på plats. Om det är mindre brister kan vi följa upp dessa genom att djurägaren skickar in fotografier eller intyg.

Anmälningskontroll gör vi när en anmälan har kommit in till oss. Anmälningarna prioriteras utifrån hur allvarliga och akuta de är. Kontrollen kan vara administrativ och då ringer vi upp djurhållaren eller skickar brev. Vi åker även ut och gör kontroll när det behövs. Kontrollen följer en checklista som finns för varje djurslag.

Ärendehanteringen efter kontrollen är samma som vid normalkontroller.

Brister i djurhållningen

Om vi upptäcker mindre brister som är allvarliga eller som upprepas kan vi i ett föreläggande besluta att bristerna ska rättas till så att bestämmelserna följs. Det här kravet kan kombineras med ett vite som måste betalas om inte bristerna rättas till.

Länsstyrelsen kan besluta om att djuren omedelbart ska omhändertas om:

  • djuren utsätts för lidande och vi bedömer att det inte finns någon chans att felet kommer åtgärdas
  • ägaren till djuren är okänd eller inte anträffbar
  • vi bedömer att det är nödvändigt ur djurskyddssynpunkt (9 kap. 6 § djurskyddslagen 2018:1192).

Om vi beslutar att omhänderta ett djur måste vi även besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Från 1 juni 2018 ansvarar vi för den praktiska hanteringen av djuret som ska omhändertas.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ta hand om djur.

Brott mot djurskyddslagen hanteras i tingsrätten. Döms du för brott mot djurskyddslagen kan du få böter eller fängelse i högst två år.

Är du jordbrukare och har sökt något jordbrukarstöd kan du också få mindre pengar i stöd om du inte följer djurskyddsbestämmelserna. Detta eftersom djurskyddet ingår i tvärvillkoren.

Tvärvillkor på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kostnader för kontrollbesök

Normalt kostar inte ett kontrollbesök någonting. Men om vi konstaterar brister vid ett anmälningsbesök får djurhållaren betala för den tid vi lagt ner på kontroll, resa och handläggning av ärendet.

Om vi upptäcker brister vid en normalkontroll så faktureras djurhållaren för uppföljande kontroller, både administrativa kontroller och kontroller på plats.

Kostnad för uppföljning

Timkostnaden är 910 kronor/timme och för minst 30 minuter, därefter debiteras varje påbörjad 30-minutersperiod. Avgiften är inte belagd med moms. Även andra kostnader som kontrollen medför kan tillkomma, exempelvis analyskostnader, kostnad för veterinär eller kostnad för annan sakkunnig. Vid extra offentlig kontroll skickar Länsstyrelsen ut ett särskilt beslut om avgiften.

Vad innebär ett djurförbud?

Om du har vanvårdat ett djur kan du bli prövad för djurförbud. Detsamma gäller om du inte har följt Länsstyrelsens beslut vid flera tillfällen. Du kan också få en begränsning i antal djur eller i vilken typ av djur du får ha.

Ett djurförbud innebär att man inte får 

  • äga djur
  • utfodra eller vattna djur 
  • rasta djur
  • vårda eller sköta djur
  • arbeta med eller träna djur
  • transportera djur
  • ha ett faktiskt inflytande över hanteringen av djur   

En överlåtelse rent ägarmässigt till någon annan är inte tillräckligt. Däremot kan du umgås med någon som har djur och du får klappa djuren och så vidare. Om du ändå har hand om ett djur kan Länsstyrelsen omhänderta djuret, även om du inte äger det. Det kan också åtalsanmälas som ett brott mot djurskyddslagen. Om djurförbudet gäller ”tillsvidare” gäller det tills beslutet upphävs. 

Om du vill få ditt djurförbud upphävt kan du ansöka om omprövning av förbudet hos den länsstyrelse som har gett förbudet. I ansökan ska du ange vad som har ändrats sedan du fick beslutet om djurförbud, som gör att din djurhållning skulle fungera på ett bättre sätt.

Kontakta oss

Har du frågor om djurskyddskontroll är du välkommen att kontakta oss via e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se eller telefon 010-224 40 00.

Om du misstänker att ett djur far illa kan du anmäla det till Länsstyrelsen.

Anmäl bristande djurhållning

Kontakt