Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller för att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur i fångenskap ska hållas och skötas. Djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd kompletterar djurskyddslagen.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda Länsstyrelsens djurskyddsarbete.

Djurskyddet i Sverige, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vi kontrollerar att djuren har det bra

Länsstyrelsen gör både regelbundna rutinkontroller och kontroller när vi får in en anmälan om att ett djur sköts felaktigt eller far illa. Rutinkontrollerna görs framförallt av djur inom lantbruk.

Antalet kontroller som genomförs av Länsstyrelsen varierar från år till år. I Västra Götalands län genomfördes i fjol (år 2021) 1196 djurskyddskontroller. Av dessa var 604 kontroller efter klagomål, 179 var normalkontroller, 310 var uppföljningar och 103 var övriga kontroller inklusive tillstånd.

Djurskyddskontroll – så går det till

Om du får ett samtal eller besök av oss så är vi alltid tydliga med att tala om att vi är från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Om vi kommer ut på en kontroll ska vi alltid kunna visa legitimation och vi bär alltid kläder där Länsstyrelsen Västra Götalands logga syns tydligt.

Vid en kontroll tittar vi på djuren och deras närmiljö utifrån de krav som finns i djurskyddslagstiftningen.

Rutinkontroller är planerade kontroller som vi med jämna intervaller gör på gårdar med lantbruksdjur. Vi kontrollerar utifrån en checklista för djurslaget som gäller för hela landet.

Efter kontrollen summerar vi resultatet för djurhållaren på plats. Inom tre veckor får djurhållaren en skriftlig rapport med resultatet av checklistans punkter, vad som framkom muntligt vid kontrollen och eventuella krav på åtgärder.

När vi fått in ett klagomål gör vi en kontroll. Hur vi kontrollerar beror på hur allvarligt och akut klagomålet är. Vi kan ringa upp djurhållaren eller skicka brev. Vi åker ut och gör kontroll på plats när det behövs. När vi gör kontroller använder vi en checklista för djurslaget som gäller för hela landet.

Efter kontrollen summerar vi resultatet för djurhållaren på plats. Inom tre veckor får djurhållaren en skriftlig rapport med resultatet av checklistans punkter, vad som framkom muntligt vid kontrollen och eventuella krav på åtgärder.

Brister i djurhållningen

Om vi har uppmärksammat brister vid en kontroll kan det bli aktuellt med en uppföljande kontroll på plats. Om det är mindre brister kan vi följa upp dessa genom att djurägaren skickar in fotografier eller intyg.

Vid allvarligare eller återkommande brister kan vi besluta att bristerna ska rättas till. Beslutet kan kombineras med ett vite. Vi kan också besluta att djuret/djuren ska omhändertas.

Länsstyrelsen kan besluta om att djuren omedelbart ska omhändertas om:

 • djuren utsätts för lidande och vi bedömer att det inte finns någon chans att felet kommer åtgärdas
 • ägaren till djuren är okänd eller inte anträffbar
 • vi bedömer att det är nödvändigt ur djurskyddssynpunkt.

Länsstyrelsen ansvarar för den praktiska hanteringen av djuret som ska omhändertas. Om vi beslutar att omhänderta ett djur bestämmer vi även vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ta hand om djur.

Brott mot djurskyddslagen hanteras i tingsrätten. Döms du för brott mot djurskyddslagen kan du få böter eller fängelse i högst två år.

Är du lantbrukare och har sökt något jordbrukarstöd kan du också få mindre pengar i stöd om du inte följer bestämmelserna för djurskydd eftersom djurskyddet ingår i de så kallade grundvillkoren.

Grundvillkor, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kostnader för kontrollbesök

Normalt kostar inte ett kontrollbesök någonting, men det finns tillfällen när du behöver betala en avgift. Du kan behöva betala en avgift när vi

 • konstaterar brister vid en kontroll som vi gjort efter att vi fått in ett klagomål
 • behöver göra en uppföljande kontroll efter att brister konstaterats vid en rutinkontroll.

Timkostnaden är 910 kronor och vi tar ut kostnaden för varje påbörjad 30-minutersperiod. Avgiften omfattar kostnaderna för restid, förberedelser inför kontroll, tiden det tar att genomföra kontrollen och uppföljande administrativt arbete.

Kostnad för uppföljning

Timkostnaden är 910 kronor/timme och för minst 30 minuter, därefter debiteras varje påbörjad 30-minutersperiod. Avgiften är inte belagd med moms. Även andra kostnader som kontrollen medför kan tillkomma, exempelvis analyskostnader, kostnad för veterinär eller kostnad för annan sakkunnig. Vid extra offentlig kontroll skickar Länsstyrelsen ut ett särskilt beslut om avgiften.

Vad innebär ett djurförbud?

Om du har vanvårdat ett djur kan du bli prövad för djurförbud. Detsamma gäller om du inte har följt Länsstyrelsens beslut vid flera tillfällen. Du kan också få en begränsning i antal djur eller i vilken typ av djur du får ha.

Ett djurförbud innebär att man inte får 

 • äga djur
 • utfodra eller vattna djur 
 • rasta djur
 • vårda eller sköta djur
 • arbeta med eller träna djur
 • transportera djur
 • ha ett faktiskt inflytande över hanteringen av djur   

En överlåtelse rent ägarmässigt till någon annan är inte tillräckligt. Däremot kan du umgås med någon som har djur och du får klappa djuren och så vidare. Om du ändå har hand om ett djur kan Länsstyrelsen omhänderta djuret, även om du inte äger det. Det kan också åtalsanmälas som ett brott mot djurskyddslagen. Om djurförbudet gäller ”tillsvidare” gäller det tills beslutet upphävs. 

Om du vill få ditt djurförbud upphävt kan du ansöka om omprövning av förbudet hos den länsstyrelse som har gett förbudet. I ansökan ska du ange vad som har ändrats sedan du fick beslutet om djurförbud, som gör att din djurhållning skulle fungera på ett bättre sätt.

Kontakta oss

Har du frågor om djurskyddskontroll är du välkommen att kontakta oss via e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se eller telefon 010-224 40 00.

Om du misstänker att ett djur far illa kan du anmäla det till Länsstyrelsen.

Anmäl bristande djurhållning

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss