ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

  • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
  • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
  • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
  • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
  • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Information om riskerna med lustgas som berusningsmedel

Det har blivit vanligare att använda lustgas som berusningsmedel både i Sverige och i andra europeiska länder. Ökningen verkar framför allt ske bland ungdomar och unga vuxna.
Länsstyrelserna, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har under 2023 fått i uppdrag av regeringen att sprida information om riskerna med att använda lustgas för berusning. I ett första skede riktar vi oss till dig som möter ungdomar i ditt arbete samt till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Vi har tagit fram ett informationspaket med faktablad, bilder samt färdiga förslag på texter till intranät och sociala medier som du kan använda för att sprida information. Du hittar informationspaketet på Läkemedelsverkets webbplats.

Lustgas som berusningsmedel, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Att förebygga skadligt bruk av alkohol, narkotika och spel om pengar, i arbetslivet.

Arbetslivet är ett viktigt forum för att förebygga ohälsa kring alkohol, droger och spel. Arbetsgivare har stor möjlighet att göra skillnad. Genom att jobba kontinuerligt med förebyggande åtgärder kan arbetsgivare bidra till minskad problematik med alkohol, droger och spel hos sina medarbetare.

Länsstyrelsen har tagit fram en föreläsning riktad till dig som har chefsansvar, arbetar inom HR eller är intresserad av förbyggande arbete inom arbetslivet.

Föreläsningen berör bland annat:

  • Riskbruk och skadligt bruk
  • Arbetsgivarens ansvar och möjligheter
  • Förebyggande arbete i praktiken – Tips på insatser och aktiviteter
  • Levande och användbara rutiner kring alkohol-, droger-, och spel.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige

Länsstyrelserna har tagit fram en broschyr på lättläst svenska om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) för dig som är ny i Sverige. Broschyren ger information om ANDT till föräldrar, vilka lagar som gäller i Sverige och hur ANDT påverkar hälsan.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige Länk till annan webbplats.

Arabiska

Engelska

Kurdiska

Persiska, farsi

Somaliska

Spanska

Svenska

Tigrinja

Turkiska

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss