Integration

Länsstyrelsen planerar och deltar i regionalt arbete med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner.

Länsstyrelsen får en del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Regional utvecklingsstrategi Integration 2019-2022

Länets gemensamma strategi för ensamkommande barn, asylsökande och nyanlända barn och vuxna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Den regionala utvecklingsstrategin ska vara ett verktyg för att förverkliga de integrationspolitiska målen på regional nivå: Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.

Strategin ska lyfta långsiktiga prioriteringar och fungera som plattform för dialog och samverkan mellan aktörer i länet. Dokumentet ska även vara en gemensam vägvisare och ligga till grund för lokala insatser och aktiviteter för målgrupperna.

Regional utvecklingsstrategi Integration 2019-2022

Strategin antogs av Migrationsrådet, under ledning av landshövding Magdalena Andersson, den 29 mars 2019.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Mottagande och etablering av nyanlända

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända personer.

Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta nyanlända personers etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar och ger bidrag till tidiga insatser för asylsökande personer för att de snabbare ska komma in i samhället.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Mänskliga rättigheter och demokrati

Länsstyrelsen värnar om demokratin och arbetar systematiskt med mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet, genom ett rättighetsbaserat arbetssätt. Vi ger också stöd till kommuner och andra aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter.

Kontakt

Anna Danielsson

Biträdande enhetschef Social hållbarhet, Särskild sakkunnig Integration

Elin Eriksson

Integrationsstrateg
Ansvarig i kommunerna: Umeå, Robertsfors, Vindeln, Lycksele och Dorotea

Tomas Holmberg

Integrationsstrateg
Ansvarig i kommunerna: Malå, Norsjö, Skellefteå, Storuman och Sorsele

Inga-Lill Nordström

Integrationsstrateg
Ansvarig i kommunerna: Nordmaling, Vännäs, Bjurholm, Åsele och Vilhelmina