Integration

Länsstyrelsen planerar och deltar i regionalt arbete med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner.

Sök bidrag

För att stärka integrationen i länet kan kommuner söka bidrag för insatser som underlättar etableringen av nyanlända personer, asylsökande personer och ensamkommande barn.

Extra utlysning - § 37-medel

Länsstyrelsen utlyser medel till utbildning av gruppledare inom metoden "Föräldraskap i Sverige". Ansökan kan göras av kommuner eller kommunalförbund senast den 31 januari 2020.

Om utlysningen och ansökningshandlingar - § 37

Extra utlysning - TIA-medel

Länsstyrelsen utlyser medel till utbildning av gruppledare inom metoden "Föräldraskap i Sverige". Ansökan kan göras av ideella föreningar och trossamfund senast den 31 januari 2020.

Om utlysningen och ansökningshandlingar - TIA-medel

Regional utvecklingsstrategi Integration 2019-2022

Länets gemensamma strategi för ensamkommande barn, asylsökande och nyanlända barn och vuxna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Den regionala utvecklingsstrategin ska vara ett verktyg för att förverkliga de integrationspolitiska målen på regional nivå: Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.

Strategin ska lyfta långsiktiga prioriteringar och fungera som plattform för dialog och samverkan mellan aktörer i länet. Dokumentet ska även vara en gemensam vägvisare och ligga till grund för lokala insatser och aktiviteter för målgrupperna.

Regional utvecklingsstrategi Integration 2019-2022

Strategin antogs av Migrationsrådet, under ledning av landshövding Magdalena Andersson, den 29 mars 2019.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Mottagande och etablering av nyanlända

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända personer.

Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta nyanlända personers etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Kommuner och organisationer inom civilsamhället kan söka bidrag till verksamheter för asylsökande personer.

Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Kommuner kan söka bidrag för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och ensamkommande barn. Bidragen kan bland annat användas för insatser som rör bostäder och bosättning.

Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan söka bidrag för att stärka och utveckla arbetet med flyktingguider och familjekontakter. Bidragen kan bland annat användas för att skapa nätverk och stödja språkinlärningen.

Kontakta oss

Anna Danielsson

Bitr. enhetschef Social hållbarhet

Särskild sakkunnig Integration

anna.danielsson@lansstyrelsen.se

010-225 45 36

 

Elin Eriksson

Integrationsstrateg

elin.e.eriksson@lansstyrelsen.se

010-225 43 24

Ansvarig i kommunerna: Bjurholm, Åsele och Vännäs

 

Maria H Andersson

Integrationsstrateg

maria.andersson@lansstyrelsen.se

010-225 45 35

Ansvarig i kommunerna: Nordmaling, Robertsfors och Umeå

 

Rebecka Marcusson

Integrationsstrateg

rebecka.marcusson@lansstyrelsen.se

010-225 43 33

Ansvarig i kommunerna: Vilhelmina, Dorotea och Storuman

 

Therese Bjursell Lodesjö

Processledare Integration

therese.bjursell@lansstyrelsen.se

010-225 43 22

Ansvarig i kommunerna: Vindeln, Sorsele och Lycksele

 

Tomas Holmberg

Integrationsstrateg

tomas.holmberg@lansstyrelsen.se

010-225 43 27

Ansvarig i kommunerna: Malå, Norsjö och Skellefteå

 

Inga-Lill Nordström

Integrationsstrateg

inga-lill.nordstrom@lansstyrelsen.se

010-225 43 46

Kontakt