Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Jämställdhet är ett tydligt politiskt mål i Sverige och offentliga verksamheter ska arbeta mot att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

För de som varken identifierar sig som man eller kvinna kan en sådan uppdelning upplevas problematisk. Kön ska inte ha betydelse för enskildas möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Men i det praktiska arbetet utgör könsuppdelad statistik, kartläggningar och jämställdhetsanalyser en författningsstyrd förutsättning för att synliggöra ojämställdhet och bedriva ett effektivt förändringsarbete.

Länsstyrelsen arbetar utifrån ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi försöker synliggöra hur fler maktordningar och diskrimineringsgrunder än kön (som exempelvis könsidentitet, sexualitet, etnicitet, socioekonomi eller funktionsnedsättning) är sammanflätade och kan förstärka varandra.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har bland annat i uppdrag att:

 • stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter på regional och lokal nivå
 • samordna, stödja och följa upp det regionala arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen
 • verka för de jämställdhetspolitiska målens genomslag i länet
 • integrera ett jämställdhetsperspektiv i Länsstyrelsens verksamhet.

Länsstyrelsen har också i uppdrag att ta fram strategier för det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är den strategi som används för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att verksamheter i länet ska ha ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie arbetet och i allt beslutsfattande, från att förslag tas fram till genomförande och sedan utvärdering.

Strategierna för jämställdhetsintegrering ska utgå från regionala förutsättningar. Det är också viktigt att strategierna utgår från en analys för hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra, en så kallad intersektionell analys.

Ett jämställt Västerbotten

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål. Delmålen är beroende av varandra. De förstärker och förutsätter varandra, och tillsammans bildar de en helhet.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Nätverk för aktörer

I länet finns flera nätverk inom området samt och Länsstyrelsen erbjuder aktörer olika typer av kompetensutveckling med fokus på samverkan. Vi samordnar:

 • Länsdelegationen i jämställdhet
  Delegationen är ett strategiskt forum som ska stärka och vara drivande i det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering och bidra till införlivandet av jämställdhetspolitiken på länsnivå. Delegaterna har en bred förankring i länet och representerar offentlig, privat och idéburen sektor och leds av landshövdingen.
 • Kvinnor på ledande positioner
  Kvinnor på ledande positioner är landshövdingens nätverk som består av kvinnor med varierande befattningar från näringsliv och offentlig sektor i länet.
 • Regionalt jämställdhetsnätverk
  Jämställdhetsnätverket samlar tjänstepersoner som arbetar strategiskt med jämställdhetsfrågor. I nätverket ingår representanter från kommuner, statliga myndigheter och ideell sektor och syftar till att ge deltagarna en arena för informations- och erfarenhetsutbyte. Länsstyrelsen stöttar nätverket med bland annat kompetensutvecklingsinsatser.
 • Nätverk kring mäns våld mot kvinnor
  Länsstyrelsen Västerbotten samordnar ett flertal nätverk kopplade till arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor. Spetskompetensnätverket, där personer från både Västerbotten och Norrbottens län ingår, har speciellt ansvar för eller arbetar praktiskt med hedersproblematik. Kvinnofridsnätverket samlar representanter från kvinnojourer, socialtjänst, kvinnofridsmottagningar, brottsofferjourer, personer som i sin yrkesutövning kan komma i kontakt med barn som blir utsatta för och/eller bevittnar våld i hemmet samt andra relevanta aktörer.

Rapporter och fakta

 • JämLYS. Länsstyrelsen producerar rapporter under namnet JämLYS. JämLYS står för jämställdhetsanalys. Rapporterna kan användas som underlag för ett effektivt arbete med jämställdhet.
 • Kvinnor och män i belysning. Dessa faktaböcker belyser livsvillkoren för kvinnor och män i Västerbotten.

Sök efter JämLYS och Kvinnor och män i belysning bland våra publikationer

Nyhetsbrev Aktuellt om jämställdhet

Länsstyrelsen Västerbotten ger ut nyhetsbrevet Aktuellt om jämställdhet som riktar sig till dig som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av jämställdhetens utveckling i länet. Nyhetsbrevet ges ut en gång i månaden.

Anmäl dig till Aktuellt om jämställdhet Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss