Jämlik hälsa

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, region och andra aktörer för att skapa en god, jämlik och jämställd hälsa i länet.

Länsstyrelsens uppdrag

Vårt uppdrag är att vara en länk mellan nationellt, regionalt och lokalt folkhälsoarbete. Vi stöttar kompetensutveckling och stärker lokala och regionala förutsättningar för främjande och förebyggande arbete.

Forum för folkhälsa i Västerbotten

I Västerbotten är nätverket Forum för folkhälsa ett nav i länets gemensamma folkhälsoarbete.

Forum för folkhälsa i Västerbotten:

 • arrangerar återkommande folkhälsokonferenser,
 • erbjuder kunskapshöjande aktiviteter inom folkhälsovetenskap och folkhälsoarbete,
 • sprider information om aktuellt folkhälsoarbete i länet samt stärka dialoger mellan lokala och regionala folkhälsoaktörer,
 • följer upp arbetet med den avsiktsförklaringen för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten som Länsstyrelsen, länets alla kommuners och regionen antagit.

Forum för folkhälsas avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev Jämlik hälsa Västerbotten

Forum för folkhälsa ger ut nyhtetsbrevet Jämlik hälsa Västerbotten som riktar sig till dig som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet. Nyhetsbrevet ges ut en gång i månaden.

Jämlik hälsa Västernotten 2, 2023 Länk till annan webbplats.

Jämlik hälsa Västerbotten 1, 2023 Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

 • Helene Hellmark Knutsson, landshövding
 • Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande
 • Evelina Fahlesson, kommunalråd Skellefteå
 • Nicke Grahn, kommunstyrelsens ordförande Dorotea
 • Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande Skellefteå

 • Lina Tjärnström, folkhälsostrateg Skellefteå kommun
 • Lisa Harryson, folkhälsostrateg Länsstyrelsen Västerbotten
 • Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg Region Västerbotten
 • Sofia Kling, huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för samisk hälsa
 • Niklas Lindmark, verksamhetutvecklare på Samforma
 • Annika Nordstrand, projektsamordnare vid enheten för forskningsstöd och samverkan, Umeå universitet

Arbete för en god, jämlik och jämställd hälsa

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra fysisk och psykisk hälsa. Befolkningens hälsa ska också vara jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt genom minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och omsorg.

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är därför att utjämna skillnaderna mellan olika grupper inom en generation.

Länsstyrelsens arbete med jämlik hälsa utgår från det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken och de åtta målområden:

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Regionala resultat i nationella folkhälsoenkäten

Avslutat pilotprojekt: Folkhälsoarbetets infrastruktur

Västerbotten var under 2019-2021 ett av två län som valts ut av regeringen för att ta fram metoder för att utveckla det regionala arbetet för en jämlik folkhälsa.

Örat mot marken blicken mot horisonten - Västerbottensmodell för samordning av regionalt och lokalt folkhälsoarbete Länk till annan webbplats.

Kontakt