Jämlik hälsa

Sveriges folkhälsoarbete har som mål att skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Hälsoklyftor som går att påverka ska slutas inom en generation.

Många aktörer bidrar med folkhälsoinsatser som har betydelse för hur hälsoläget i länet ser ut idag. För att kunna utjämna skillnader behöver dock den offentliga, privata och idéburna sektorn ta ett tydligare gemensamt ansvar.

Pilotprojekt: Jämlik hälsa i Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten har i uppdrag av regeringen att ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt arbete för en jämlik folkhälsa.

Projektet genomförs i nära samverkan med Region Västerbotten och följs av forskare från Umeå universitet. Uppdraget är ett pilotprojekt under åren 2019–2020.

 • Lokala och regionala aktörer bjuds in att medverka i utformning och etablerande av en regional struktur för samordning som ska stödja länets folkhälsoarbete.
 • Pilotprojektet ska undersöka vilka behov av stöd i folkhälsoarbetet som finns i Västerbottens kommuner.
 • Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara klyftorna inom en generation. För att uppnå detta definieras åtta målområden.

Regeringens nationella folkhälsopolitiska mål Länk till annan webbplats.

Det övergripande målet är att etablera en samordningsstruktur för strategiskt folkhälsoarbete mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, kommunerna i Västerbotten samt andra nyckelaktörer i Västerbotten. Arbetet sker utifrån regionala förutsättningar samt regeringens nationella folkhälsopolitiska mål.


Ta del av vårt nyhetsbrev

Jämlik hälsa Västerbotten

Projektgrupp och styrgrupp

Projektgrupp

 • Lisa Harryson, Länsstyrelsen i Västerbotten, projektledare
 • Anna Danielsson, Länsstyrelsen i Västerbotten, Biträdande enhetschef Samhällsutvecklingsenheten
 • Sofia Elwér, Region Västerbotten, Folkhälsoenheten
 • Lars Weinehall, Region Västerbotten, Folkhälsoenheten
 • Helene Johansson, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
 • Carl Lundberg, Länsstyrelsen Västerbotten
 • Elisabeth Höög, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet

Styrgrupp

 • Lars Lustig, länsråd Länsstyrelsen Västerbotten
 • Stina Sjöblom, enhetschef SamhällsutvecklingsenhetenLänsstyrelsen Västerbotten
 • Maria Falck, enhetschef Folkhälsoenheten Region Västerbotten
 • Lars Weinehall, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
 • Annika Nordström, chef/forskningsledare FoU Välfärd Region Västerbotten,
 • Katarzyna Wikström, projektledare God och nära vård Södra Lappland, Region Västerbotten
 • Lina Kärnström, folkhälsostrateg Skellefteå kommun
 • Tomas Mörtsell, ordförande kommunstyrelsen Storumans kommun,
 • Jan Sundman, ordförande Nyföretagarcentrum Sverige
 • Åsa Ögren, ordförande Västerbottens Idrottsförbund
 • Therese Berg, kommunchef Vindelns kommun

Kontakt