Jämlik hälsa

Sveriges folkhälsoarbete har som mål att skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Hälsoklyftor som går att påverka ska slutas inom en generation.

Många aktörer bidrar med folkhälsoinsatser som har betydelse för hur hälsoläget i länet ser ut idag. För att kunna utjämna skillnader behöver dock den offentliga, privata och idéburna sektorn ta ett tydligare gemensamt ansvar.

Pilotprojekt: Jämlik hälsa i Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten har i uppdrag av regeringen att ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt arbete för en jämlik folkhälsa. Uppdraget är ett pilotprojekt under åren 2019–2020.

  • Lokala och regionala aktörer bjuds in att medverka i utformning och etablerande av en regional struktur för samordning som ska stödja länets folkhälsoarbete.
  • Det övergripande målet är etablera en samordningsstruktur för strategiskt folkhälsoarbete mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, kommunerna i Västerbotten samt andra nyckelaktörer i Västerbotten. Arbetet sker utifrån regionala förutsättningar och de nationella folkhälsopolitiska målen.
  • Pilotprojektet ska även undersöka vilka behov av stöd i folkhälsoarbetet som finns i Västerbottens kommuner.

Pilotprojektet genomförs i nära samverkan med Region Västerbotten och följs av forskare från Umeå universitet.

Folkhälsopolitiska mål

Pilotprojektet utgår från utifrån regeringens nationella folkhälsopolitik. Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara klyftorna inom en generation. För att uppnå detta definieras åtta målområden.

Folkhälsomålen på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Projektgrupp och styrgrupp

Projektgrupp:

Lisa Harryson, Länsstyrelsen i Västerbotten, projektledare

Anna Danielsson, Länsstyrelsen i Västerbotten, Biträdande enhetschef Samhällsutvecklingsenheten

Sofia Elwér, Region Västerbotten, Folkhälsoenheten

Lars Weinehall, Region Västerbotten, Folkhälsoenheten

Helene Johansson, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Carl Lundberg, Länsstyrelsen Västerbotten

Elisabeth Höög, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet

Charlotte Ståhl, kommunikatör Länsstyrelsen Västerbotten

Styrgrupp:

Lars Lustig, Länsstyrelsen Västerbotten, länsråd

Stina Sjöblom, Länsstyrelsen Västerbotten, enhetschef Samhällsutvecklingsenheten

Maria Falck, Region Västerbotten, enhetschef Folkhälsoenheten

Lars Weinehall, Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Annika Nordström, Region Västerbotten, chef/forskningsledare FoU Välfärd

Katarzyna Wikström, Projektledare God och nära vård Södra Lappland, Region Västerbotten

Lina Kärnström, Skellefteå kommun, folkhälsostrateg

Tomas Mörtsell, Storumans kommun, ordförande kommunstyrelsen

Jan Sundman, Ordförande Nyföretagarcentrum Sverige

Åsa Ögren, Ordförande Västerbottens Idrottsförbund

Therese Berg, Kommunchef Vindelns kommun

Kontakt