Jämlik hälsa

Länsstyrelsen stödjer lokala och regionala aktörer i folkhälsoarbetet. Vi bidrar till samordning av länets folkhälsoarbete och jobbar för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten.

Forum för folkhälsa i Västerbotten

Under hösten 2021 var Länsstyrelsen med och initierade bildandet av Forum för folkhälsa i Västerbotten, vilket utgör ett nav i länets gemensamma folkhälsoarbete. Utgångspunkten för arbetet med Forum för folkhälsa i Västerbotten är en gemensam avsiktsförklaring.

Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten Länk till annan webbplats.

Forum för folkhälsa i Västerbotten ansvarar för att :

 • arrangera återkommande folkhälsokonferenser,
 • erbjuda kunskapshöjande aktiviteter inom folkhälsovetenskap och folkhälsoarbete,
 • sprida information om aktuellt folkhälsoarbete i länet samt stärka dialoger mellan lokala och regionala folkhälsoaktörer,
 • följa upp arbetet med den avsiktsförklaringen för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten som Länsstyrelsen, länets alla kommuners och regionen antagit.

Nyhetsbrev Jämlik hälsa Västerbotten

Forum för folkhälsa ger ut nyhtetsbrevet Jämlik hälsa Västerbotten som riktar sig till dig som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet. Nyhetsbrevet ges ut en gång i månaden.

Jämlik hälsa Västerbotten september 2022 Länk till annan webbplats.

Jämlik hälsa Västerbotten augusti 2022 Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

 • Helene Hellmark Knutsson, landshövding
 • Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande
 • Evelina Fahlesson, kommunalråd Skellefteå
 • Nicke Grahn, kommunstyrelsens ordförande Dorotea
 • Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande Skellefteå

 • Lina Tjärnström, folkhälsostrateg Skellefteå kommun
 • Lisa Harryson, folkhälsostrateg Länsstyrelsen Västerbotten
 • Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg Region Västerbotten
 • Sofia Kling, huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för samisk hälsa
 • Niklas Lindmark, verksamhetutvecklare på Samforma
 • Annika Nordstrand, projektsamordnare vid enheten för forskningsstöd och samverkan, Umeå universitet

En god folkhälsa stärker samhällets utveckling

Folkhälsoarbete är en viktig del i arbetet för ett social hållbart samhälle, som är en central del i Agenda 2030-arbetet. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Social hållbarhet är avgörande för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Genom vårt arbete med folkhälsopolitiken, arbetar vi också med målen för Agenda 2030 och för ett social hållbart samhälle.

Ta del av vår film om hur vi arbetar med folkhälsa inom Agenda 2030 samt filmade goda exempel på folkhälsoarbete som pågår i länet.

Agenda 2030: En folkhälsa som stärker samhällets utveckling

Samhällsomvandling och folkhälsoarbete i Skellefteå

Folkbiblioteket i Dorotea – en självklar del i folkhälsoarbetet

Avslutat pilotprojekt: Folkhälsoarbetets infrastruktur

Västerbotten var under 2019-2021 ett av två län som valts ut av regeringen för att ta fram metoder för att utveckla det regionala arbetet för en jämlik folkhälsa. Pilotprojektet leddes av Länsstyrelsen Västerbotten och genomfördes i nära samarbete med Region Västerbotten och Umeå universitet. Pilotprojektet möjliggjorde bildandet av Forum för folkhälsa i Västerbotten och resulterade bland annat i att

 • folkhälsoarbetet har lyfts på högsta politiska nivå
 • det finns ett gemensamt övergripande folkhälsomål i Västerbotten med gemensamma intentioner
 • det har skett en kunskapshöjning i folkhälsofrågor bland beslutsfattare och tjänstepersoner.

Resultatet från pilotprojektet presenteras i rapporten:

Örat mot marken blicken mot horisonten - Västerbottensmodell för samordning av regionalt och lokalt folkhälsoarbete Länk till annan webbplats.

Folkhälsa, folkhälsoarbete och folkhälsopolitik

Vad är en god folkhälsa? Hur är folkhälsan kopplat till hälsans bestämningsfaktorer? Vad är folkhälsovetenskap och hur definieras ett folkhälsoproblem? Vilka är de bärande komponenterna i folkhälsoarbetet? Vad betyder preventionsparadoxen och proportionell universalism? Dessa frågor och mycket mer kan du får svar på via Tema folkhälsa, som är Folkhälsomyndighetens webbplats för lokalt och regionalt stöd för dig som arbetar med frågor som direkt eller indirekt rör folkhälsa. Här finns beskrivningar av folkhälsopolitikens mål och vem som gör vad inom folkhälsoområdet. Här finns också förklaringar av begrepp och teoretiska ramverk, statistik av olika slag, samt verktyg och stöd att använda i det praktiska arbetet.

Tema folkhälsa på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Regionala resultat i nationella folkhälsoenkäten

Kontakt