Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Regional vägledning och handlingsplan för klimatanpassning

Som ett stöd till länets kommuner och andra aktörer har Länsstyrelsen tagit fram en regional vägledning och handlingsplan för klimatanpassning.

Vägledningen innehåller motiv, verktyg och förslag till åtgärder för klimatanpassning för olika sektorer och näringar i samhället. Här finns även fördjupad information om klimatförändringarna i Västerbotten och tips och klickbara länkar till var du kan hitta mer information.

Klimatanpassa Västerbotten - Regional vägledning och handlingsplan för klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Verktyg för klimatanpassning

Det finns mycket underlag och många verktyg framtagna för arbetet med klimatanpassning. Här hittar du det material som har tagits fram för Västerbottens län, men även annat användbart framtaget av andra länsstyrelser.

Som stöd i arbetet finns två inspirationsfilmer om hur stad och landsbygd kan anpassas till ett förändrat klimat. Genom filmen vill vi slå ett slag för arbetet med klimatanpassning, vilket är en viktig insats för att stärka samhällets förmåga att hantera konsekvenser av klimatförändringen. Det lokala arbetet kan tydliggöras genom att varje kommun tar fram en klimatanpassningsplan.

Klimatanpassning på landsbygden, Youtube Länk till annan webbplats.

Klimatanpassning i staden, Youtube Länk till annan webbplats.

Rapporter och analyser för länet

Karttjänst för klimatanpassning

I vår karttjänst för klimatanpassning kan du få en översikt över vilka kartunderlag som finns för arbetet med klimatanpassning.

Karttjänsten KlimatGIS Länk till annan webbplats.

Snö i ett framtida klimat i Västerbotten

SMHI har under 2020 tagit fram utökade analyser av snö för de sju nordligaste länen, ett komplement till de länsvisa klimatanalyserna från SMHI år 2015. En sammanställning av resultatet för Västerbottens län finns nedan. Vill man läsa rapporten i sin helhet för alla de sju nordliga länen hänvisas läsaren till Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida.

Snö i ett framtida klimat i Västerbotten Länk till annan webbplats.

Klimat- och sårbarhetsanalyser för Västerbotten

Det finns områden i vårt län där vi har identifierat att det finns risk för erosion, skred, ras, slamströmmar och översvämning. Detta kan leda till skador på bebyggelse och infrastruktur och påverka områden med miljöfarlig verksamhet och förorenad jord. Vi har därför gjort en analys av det framtida klimatet i länet gällande nederbörd, temperatur, flöden och havsvattenstånd.

Utredningen är avsedd att användas som ett underlag för Länsstyrelsens regeringsuppdrag. Det går ut på att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Utredningen ska också hjälpa kommunerna i deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och fysisk planering.

Rapport: Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys – naturolyckor Länk till annan webbplats.

Klimatförändringar i Västerbotten

Rapporten Framtidsklimat i Västerbottens län beskriver hur klimatet i Västerbottens län kommer att förändras beroende på hur stora utsläppen av växthusgaserna blir. Klimatanalysen är framtagen av SMHI och är baserad på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser.

Framtidsklimat i Västerbottens län – enligt RCP-scenarier, SMHI Länk till annan webbplats.

Grunden för arbetet med klimatanpassning är data om dagens och framtidens klimat. Mer information om klimat hittar du på SMHI:s webbplats där det finns exempel på databaser, kartvisningstjänster och nedladdningsbar data. På Klimatanpassningsportalen finns exempel på hur olika sektorer kommer att drabbas av klimatförändringar samt exempel på åtgärder.

Anpassa till ett klimat i förändring – information från svenska myndigheter, Klimatanpassning.se Länk till annan webbplats.

Organisera klimatanpassning

Ett systematiskt arbete med att anpassa samhället till klimatförändringarna kräver att de flesta av kommunens verksamheter medverkar. Det är viktigt att hitta arbetssätt som gör det möjligt för förvaltningar och bolag att arbeta strukturerat med klimatanpassningsfrågan.

På SMHI:s webbplats finns en webbaserad lathund som stöd för att organisera och genomföra ett första arbete kring klimatanpassning i kommunen. Klimatanpassningssamordnaren hos oss på Länsstyrelsen Västerbotten kan också hjälpa till för att komma igång med arbetet.

Lathund för klimatanpassning, SMHI Länk till annan webbplats.

Klimatanpassning i fysisk planering

En viktig del av arbetet med att anpassa oss till ett förändrat klimat är hur vi arbetar med befintlig och planerad användning av mark och vatten. Inom detta område finns ett stort antal kunskaps- och planeringsunderlag.

Underlag för klimatanpassning i det kommunala arbetet med översiktsplanering

Länsstyrelsen har tagit fram information som stöd för hur kommunerna hur klimatanpassning ska beaktas i översiktsplanen enligt 3 kapitlet 5 § plan- och bygglagen. Flera av kunskaps- och planeringsunderlagen nedan finns även där.

Hälsa, säkerhet och klimatanpassning i översiktsplanen

Metodstöd – Klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen

Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland har tagit fram rapporten Klimatrelaterade risker i översiktsplanering som är ett metodstöd för kommuner som ska integrera sin syn på klimatrelaterade risker i översiktsplanen. Stödet ger praktiska råd. Vilka underlag kan vara användbara i arbetet för att öka kunskapen och medvetenheten om klimatrelaterade risker? Hur kan det praktiska arbetet med att förankra klimatanpassningsaspekter i de interna processerna utformas, innan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige?

Klimatrelaterade risker i översiktsplanering - metodstöd Länk till annan webbplats.

Checklista för fysisk planering

För att underlätta för planhandläggare att beakta klimatanpassning i fysisk planering har länsstyrelserna tagit fram en checklista. Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering – ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse Länk till annan webbplats.

Skyfallskartering i Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram skyfallskarteringar för 30 tätorter i länet som ett stöd för länets arbete med översvämningsrisker. Skyfallskarteringen kan användas som planeringsunderlag för riskhantering, beredskapsplanering, detaljplanering i tidigt skede, översiktsplanering med mera.

Karteringen finns på Länsstyrelsens webb-GIS Västerbottenskartan eller för nedladdning på Länsstyrelsernas geodatakatalog. En skyfallskartering visar vilka ytor som kan översvämmas vid ett extremt regn.

I samband med lanseringen av skyfallskarteringen togs Antaganden vid framtagande av skyfallskartering som beskriver de generella beräkningsförutsättningar och antaganden som är gjorda vid skyfallskarteringen.

Länskarta Västerbotten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas geodatakatalog Länk till annan webbplats.

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall

Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland har tagit fram rapporten Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall och är ett metodstöd för kommuner hur konsekvenser vid översvämning till följd av skyfall kan hanteras. Skyfall är något som förväntas inträffa oftare i framtiden med anledning av ett förändrat klimat. Ny bebyggelse behöver därför lokaliseras, placeras och utformas så att den är lämplig med hänsyn till översvämningsrisken.

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall Länk till annan webbplats.

Klimatanpassning i prövning och tillsyn

Länsstyrelserna tillsammans med Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd för att bidra till en klimatanpassad tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden.

Med ett förändrat klimat förändras riskbilden för miljöfarlig verksamhet och förorenade områden. Förändrade flöden i vattendrag, frekventare skyfall samt ökad risk för ras, skred och erosion bidrar till en ökad föroreningsrisk framöver. För att minska risken för föroreningsspridning är det viktigt att miljöfarliga verksamheter skyddas och anpassas även till framtidens klimateffekter och att klimatrelaterade risker vägs in vid bedömning av saneringsbehov av förorenade områden.

Klimatanpassning i prövning och tillsyn, webbplatsen Miljösamverkan Länk till annan webbplats.

Klimatanpassning i kulturmiljöer

Klimatförändringar kommer att påverka många olika kulturmiljöer på många olika sätt. Allt från lagskyddade byggnadsminnen och fornlämningar till kulturlandskap och det gröna kulturarvet kommer att påverkas. Många kulturmiljöer riskerar dessutom att påverkas negativt i samband med olika klimatanpassningsåtgärder samt förändringar i näringsverksamhet och markanvändning som är kopplade till nya förutsättningar i ett förändrat klimat. För Västerbottens län finns det en rapport för att lyfta framtida klimatförändringars effekter på kulturmiljöer avseende översvämning samt ras, skred och erosion som ska fungera som ett underlag i arbetet med klimatanpassning.

Rapport: Kulturmiljöer och klimat i Västerbottens län – Analys av konsekvenserna av ett förändrat klimat Länk till annan webbplats.

Klimatförändringars påverkan på naturmiljö och ekosystem

De förväntade klimatförändringarna i Västerbottens län kommer med stor sannolikhet att ha stora effekter på naturmiljön med dess djur och växter, deras samverkan liksom hur vanliga eller ovanliga de olika arterna i området kommer att bli. Den största förändringen kommer troligen ske av ändrad utbredning av naturmiljöer där fjällmiljöer löper störst risk att påverkas och minska i omfattning. Förändring sker även i form av ändrade dominansförhållanden i artsamhällen och ekosystem så att våra redan befintliga arter sinsemellan blir vanligare eller ovanligare eller får ändrad förekomst i länet.

De flesta arter som finns i länen idag kommer att finnas kvar, men flera nordliga arter som vi ser som typiska och självklara kommer att minska eller rent av försvinna. Istället kommer arter söderifrån bli vanligare.

Naturmiljö och klimatförändringar i Västerbotten – Konsekvenser och anpassning Länk till annan webbplats.

Finansiering av klimatanpassningsåtgärder

På Klimatanpassningsportalen hittar du information om vilka möjligheter det finns att få finansiering av klimatanpassningsåtgärder. Där finns ett särskilt avsnitt om hur klimatanpassning kan finansieras i kommuner.

Klimatanpassningsportalen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss