Riksintressen i översiktsplanen

Områden med särskilda värden och kvaliteter som har bedömts vara av nationell betydelse kan pekas ut som riksintressen. Av översiktsplanen ska det framgå hur de riksintressen som finns i kommunen ska tillgodoses.

Riksintressen ska skyddas mot åtgärder som kan skada de värden eller kvaliteter som har legat till grund för utpekandet. Riksintressen som pekats ut enligt 3 kapitlet miljöbalken kan både ha bevarandevärden och värden eller kvaliteter som gör dem lämpliga för en särskild användning eller exploatering. Riksintressen som pekats ut enligt 4 kapitlet miljöbalken har bevarandevärden som har sin grund i deras natur- och kulturvärden.

Riksintressen enligt 3 kapitlet miljöbalken är anspråk

Till skillnad från de riksintressen som pekats ut enligt 4 kapitlet miljöbalken så ska riksintressen som pekats ut enligt 3 kapitlet miljöbalken betraktas som anspråk. Ett riskintresseanspråk enligt 3 kapitlet är därför inte rättsverkande utan är en bedömning som gjorts av den myndighet som har pekat ut riksintresset. Myndigheters riksintresseanspråk är relativt varaktiga, men kan ändras över tid. Det är först vid ändrad markanvändning som det avgörs om ett område är av riksintresse. Det är också vid ändrad markanvändning som avvägningar görs mellan olika riksintressen om de överlappar varandra. Pågående markanvändning påverkas inte av att ett område pekas ut som riksintresse.

Det är prövningsmyndigheten i det enskilda fallet som gör en bedömning av riksintresset och hur det påverkas av olika åtgärder. Vid prövningen utgör kommunens ställningstagande till riksintresset i översiktsplanen ett centralt underlag.

Rekommendationer för översiktsplanen

I översiktsplanen ska kommunens syn på hur riksintressena ska tillgodoses framgå. Det innebär att kommunen ska redovisa om och hur åtgärder, riktlinjer och strategier i översiktsplanen kan komma att påverka riksintressen i efterföljande planering och ärendehantering. I översiktsplanen har kommunen också, i dialog med länsstyrelsen, möjlighet att göra en egen bedömning och precisering av riksintresseanspråkens avgränsning och innebörd. I det fall kommunen och länsstyrelsen inte är överens om hur riks­intresset ska tillgodoses ska det framgå tydligt i översiktsplanen.

Förutsättningar

  • Redovisa riksintressenas utbredning i en eller flera kartor.
  • Beskriv de centrala värdena i de riskintresseområden som berörs, direkt eller indirekt, av ställningstaganden eller riktlinjer i översiktsplanen.

Ställningstaganden

  • Beskriv om och hur den i översiktsplanen föreslagna mark- och vattenanvändningen påverkar berörda riksintressens värde och hur eventuell risk för negativ påverkan kan undvikas.
  • Formulera förhållningssätt eller riktlinjer för efterföljande planering eller andra ärenden i områden där det finns riksintressen.
  • Gör avvägningar om motstridiga riksintressen överlappar varandra. Riksintressen som bäst främjar en långsiktigt hållbar hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt ska prioriteras. I det fall ett område eller del av område behövs för en anläggning för totalförsvaret ska försvarets intressen ges företräde. Ställningstaganden om riksintressen enligt 3 kapitlet får inte strida mot beslut om riksintressen enligt bestämmelserna i 4 kapitlet miljöbalken.
  • Om kommunen bedömer att hela eller delar av ett område av riksintresse har förlorat sitt värde ska det motiveras tydligt i översiktsplanen så att det kan ingå som underlag vid senare prövning.
  • Ge förslag på åtgärder som kan bidra till att utveckla ett riksintresse som har särskild potential. Det kan exempelvis röra sig om åtgärder inom eller i anslutning till områden av riksintresse för friluftslivet, naturvård eller kulturmiljövård som kan göra dem mer tillgängliga och öka upplevelsevärden för kommunens invånare och för besökare.

Planeringsunderlag

Information om riksintressenas utbredning och värdebeskrivningar hittar du på Riksintressen i Västerbotten.

Fler planeringsunderlag kopplat till riksintressen finns i Planeringskatalogen Länk till annan webbplats.. Välj Riksintressen 3 kap MB eller Riksintressen 4 kap MB under Planeringsstatus.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss