Havsplanering

Havsplanering ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges hav. Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten och omfattar Sveriges tre havsplaneområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Länsstyrelsen stödjer arbetet på regional och kommunal nivå.

De statliga havsplanerna ska ge vägledning i hur havet kan användas för olika intressen, till exempel sjöfart, vindkraft, fiske, försvar och natur. De används av myndigheter, kommuner och regioner vid planläggning och prövning av anspråk på användning inom ett havsplaneområde.

Arbetet med förslag till ändrade havsplaner är i gång

I februari 2022 beslutade regeringen om Sveriges första statliga havsplaner.

För att möta behovet av ökad energiutvinning arbetar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) med att ta fram förslag till ändrade havsplaner. Senast 31 december 2024 ska HaV lämna förslagen till regeringen för beslut.

Havsplanering, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Havsplaner, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Viktiga datum i havsplaneringsprocessen under 2024

Länsstyrelserna stöttar kommuners och regionala planeringsorgans deltagande i den statliga havsplaneringen.

Som ett led i att skapa väl genomarbetade och förankrade havsplaner arrangerar länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten en serie digitala informationsträffar med geografisk inriktning i anslutning till granskningssamrådet.

Huvudsaklig målgrupp för mötena är politiker och tjänstepersoner från kommuner och regioner. Information om mötena kommer att skickas till kommunernas och regionernas allmänna mejladresser.

Datum för informationsträffarna

  • Bottniska viken norra: 29 maj
  • Bottniska viken södra: 4 juni
  • Östersjön norra: 29 maj (Stockholms-, Gotlands-, Södermanlands- och Östergötlands län)
  • Östersjön södra: 4 juni (Kalmar-, Blekinge- och Skåne län)
  • Västerhavet: 30 maj
  • Västerhavet: 5 juni

Länsstyrelsernas kulturmiljöuppdrag

Alla kustlänsstyrelser har på uppdrag av regeringen tagit fram planeringsunderlag för kulturmiljöer till den statliga havsplaneringen. Planeringsunderlagen visar regionala kulturhistoriska miljöer som kräver särskild hänsyn när havsplanerna uppdateras.

Kustlänsstyrelserna har i underlagen utgått från områden med höga kulturmiljövärden. Värdena finns på land med kopplingar ut i havet och även som värden ute i havet i form av äldre farleder och ansamlingar av skeppsvrak.

Större vindkraftverk kräver nya bedömningar

Underlagen försöker svara på frågan hur havet och våra kuster kan påverkas av en storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Eftersom de syns på stora avstånd behöver kulturmiljövärdena utmed kusten därmed tolkas, bedömas och värderas i ett helhetsperspektiv som matchar den havsbaserade vindkraftens storskalighet.

Planeringsunderlag för marina kulturmiljövärden i den nationella havsplaneringen - Nationell sammanställning av regleringsbrevsuppdrag RB2021:3B4

Bra planeringsunderlag även för kommunerna

Underlagen innehåller kunskaper som kan komma till användning vid framtagande av till exempel lokala och regionala kulturmiljövårdsprogram eller vid framtagande av kommunala översiktsplaner.

I det sammanställda materialet finns totalt 96 värdeområden utmed Sveriges kust. Förutom beskrivningar av värdeområdena innehåller sammanställningen rekommendationer om hur hänsyn kan tas till kulturmiljövärden i värdeområdena. Kontakta länsstyrelserna, eller genom att besöka planeringskatalogen, går det också att få tillgång till olika kart- och GIS-underlag.

Planeringskatalogen Länk till annan webbplats.

Kommunerna och regionernas ansvar för planering i havet

Det finns många kopplingar mellan den statliga havsplaneringen och kommunala och regionala frågor, till exempel planering, miljö och näringslivsutveckling. Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och tvärtom.

Kommunerna ansvarar för översiktsplanering av såväl mark som vatten. För kustkommunernas del omfattar planeringsansvaret i havet området från land ut till territorialvattengränsen, som mest tolv nautiska mil ut från land. Därmed har kustkommunerna en nyckelroll i planeringen av havet.

Det finns även regioner som har ett utpekat planeringsansvar att ta fram regionplaner som täcker de områden som planeras av de enskilda kommunerna i havet. I territorialvattnet kommer de statliga havsplanerna, kommunernas översiktsplaner och regionernas regionplaner att överlappa.

Länsstyrelsens roll i havsplaneringen

Länsstyrelsen har rollen att stödja och underlätta kommuners och regionala planeringsorgans deltagande i havsplaneringen. Vår uppgift är också att bidra med expertsynpunkter på Havs- och vattenmyndighetens bedömningar av nationella och regionala värden inom länen.

Samarbetet mellan länsstyrelserna samordnas av en länsstyrelse per havsplaneområde:

  • Länsstyrelsen Västernorrland samordnar Bottniska viken.
  • Länsstyrelsen i Kalmar län samordnar Östersjön.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar Västerhavet.

Planeringsunderlag för kust- och havsplanering

I Länsstyrelsens webbtjänst Planeringskatalogen hittar du statliga planeringsunderlag för arbetet med fysisk samhällsplanering. I tjänsten kan du filtrera ut underlag som är särskilt viktiga vid kust- och havsplanering.

Så hittar du underlag i Planeringskatalogen

För att hitta de underlag som kan vara användbara för kust- och havsplanering söker du i fritextfältet på ordet ”havsplanering”. Sök i fritextfältet efter att du avgränsat din sökning geografiskt på din kommun. Du kan kombinera flera olika sökkriterier för att filtrera fram enskilda sakområden och teman.

Kontakta oss om Planeringskatalogen

Kontakta oss om du har frågor om planeringskatalogen. Skicka din fråga via e-post till planeringskatalogen@lansstyrelsen.se.

Nyhetsbrev om havs- och kustplanering

Länsstyrelserna ger ut ett nyhetsbrev där vi berättar om arbetet med såväl den statliga havsplaneringen som den kommunala planeringen av kust och hav. Nyhetsbrevet ges ut 2–3 gånger per år. Vi belyser också andra frågor som kopplar till havs- och kustplanering.

Nyhetsbrev om havs- och kustplanering (maj 2024) Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev om havs- och kustplanering (september 2023) Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev om havs- och kustplanering (april 2023) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss