Riksintressen i Västerbottens län

Ett område med särskilda värden kan klassas som nationellt riksintresse. På denna sida hittar du riksintressen för Västerbottens län.

Riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken

Bestämmelser om riksintressen finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken (MB). Det finns två typer av riksintressen: de som centrala myndigheter som exempelvis Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket har pekat ut enligt 3 kap. MB, och de som riksdagen har beslutat om och som anges i 4 kap. MB.

De områden av riksintresse som centrala myndigheter har pekat ut enligt 3 kap. MB utgörs oftast av mindre områden med mer specifika värden. Riksintressen som regleras i 3 kap. MB, kan vara både av bevarandekaraktär och utnyttjandekaraktär. De områden som riksdagen pekat ut utgörs av stora geografiska områden som har höga natur- och kulturvärden. Enligt 4 kap. MB är även Natura 2000-områden av riksintresse.

Riksintressen som planeringsverktyg

Riksintressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. Det ska framgå av en kommuns översiktsplan hur riksintressenas värden ska tillgodoses.

Riksintressen i översiktsplanen

Det är inte ovanligt att olika riksintressen överlappar varandra. Om ett område är av riksintresse för flera ändamål måste en avvägning göras. Det riksintresse som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt ska prioriteras. Totalförsvarets riksintressen ska dock ges företräde före andra riksintressen.

Planering och beslut för hållbar utveckling, Regeringen Länk till annan webbplats.

I januari 2020 uppdrog regeringen åt Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket att tillsammans med Boverket göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av riksintresse. Översynen ska leda till en kraftig minskning av antalet områden och deras samlade areal. De olika myndigheterna har kommit olika långt med översynen.

Västerbottens riksintressen enligt 3 kapitlet miljöbalken

Energiproduktion

Energimyndigheten pekade år 2013 ut områden som bedömts vara särskilt lämpliga för elproduktion från vindkraft som riksintressen.

Energimyndigheten har påbörjat ett arbete med att peka ut områden av riksintresse för vattenkraft. Detta arbete är dock för närvarande pausat.

Planeringsunderlag

Utöver de karttjänster och underlag som listas längst ned på sidan finns även:

Utpekade områden för vindbruk i karttjänsten Vindbrukskollen Länk till annan webbplats.

Riksintresset vindbruk, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Friluftsliv

Områden av riksintresse för friluftslivet pekas ut av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. För att ett område ska vara av riksintresse för friluftslivet ska det ha höga friluftsvärden sett i ett nationellt perspektiv på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Riksintresseområdena reviderades senast 2016.

Riksintressen för friluftsliv, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgränsningar och värdebeskrivningar på karttjänsten Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Handbok om hantering av riksintresse för naturvård och friluftsliv, Naturvardsverket Länk till annan webbplats.

Anläggningar för kommunikationer

I Västerbottens län finns vägar, järnvägar, terminaler, stationer, flygplatser, hamnar och farleder som har pekats ut som riksintresse för kommunikationer. Områden där det planeras en ny anläggning för något trafikslag kan också vara utpekade som riksintressen. Det kan exempelvis handla om områden för en planerad väg eller järnväg men där den slutgiltiga dragningen ännu inte har fastställts. Det är Trafikverket som ansvarar för att peka ut anläggningar av riksintresse för kommunikationer. Trafikverket tog 2020 fram nya kriterier för utpekanden av riksintressen. Med utgångspunkt i dessa fattades hösten 2022 beslut om att ett antal riksintressen i länet ska tas bort och att andra ska läggas till. Nya funktionsbeskrivningar och karttjänst som visar de gällande riksintresseanspråken finns på Trafikverkets webbplats.

Riksintresseområden, Trafikverket Länk till annan webbplats.

Precisering av riksintresse för Umeå och Skellefteå flygplatser, Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet är den myndighet som ansvarar för att peka ut kulturmiljöer av riksintresse. Kulturmiljöerna av riksintresse i Västerbottens län ska bidra till att ge en bild av såväl landets som länets historiska utveckling. De representerar olika tidsepoker med exempelvis forntidsmiljöer, kyrkplatser, äldre industrianläggningar och miljöer präglade av samisk kultur och av jordbruksnäringen. I Västerbotten finns 51 kulturmiljöer av riksintresse. En översyn av alla områden av riksintresse för kulturmiljövården pågår och görs kommunvis. Revidering av riksintresseområden i Nordmaling och Robertsfors gjordes 2019.

Riksintressen för kulturmiljövård, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stadens riksintressen - hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla?, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Naturvård

Områden av riksintresse för naturvård ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. I Västerbottens län har Naturvårdsverket pekat ut 130 naturmiljöer av riksintresse. Det pågår en revidering av vissa av dessa riksintressen. Marsfjället-Kittelfjäll, Malån, Vindelälven, Sävarån och Rickleån fick nya värdebeskrivningar och minskade geografiska omfattningar år 2023 och revideringar av fler riksintressen kommer föreslås under 2024-2025.

Riksintressen för naturvård i Västerbottens län Länk till annan webbplats.

Handbok om hantering av riksintresse för naturvård och friluftsliv, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Områden av riksintresse, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rennäring

Det finns stora områden i Västerbottens län som är utpekade som riksintressen för rennäringen. Det är Sametinget som ansvarar för att peka ut områden av riksintresse för rennäringen.

Det finns tre olika typer av riksintresseområden för rennäringen:

 • Kärnområden - viktiga områden där renarna hålls stationärt för bete och reproduktion (brunst och kalving), naturliga samlingsområden dit renarna söker sig själva och områden där samebyns viktigaste anläggningar finns.
 • Flyttleder - leder som behövs för flyttning av renhjorden mellan olika betesområden.
 • Svåra passager - särskilt känsliga genom- och överfarter där förutsättningar för flyttning av renhjordar är begränsade t.ex. vattendrag, järnväg, trafikerad väg eller tät bebyggelse.

Riksintresseområden av betydelse för rennäringen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. Om riksintresseområden för rennäringen kan komma att påverkas i den fysiska planering bör en tidig dialog föras med Länsstyrelsen, Sametinget och med berörda samebyar.

Sametinget pekade ut områden av riksintresse för rennäringen 2005.

Riksinstresseområden för rennäring, Sametinget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Totalförsvaret

I Västerbottens län finns ett antal områden av riksintresse för totalförsvaret. Områdena pekas ut av Försvarsmakten och i vissa fall även av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vissa av Totalförsvarets riksintressen kan redovisas öppet, men många områden omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och kan därför inte redovisas öppet. För vissa av dessa redovisas ett påverkansområde för att säkerställa att riksintresset inte påverkas. Dessa områden benämns "Övriga påverkansområden".

I Västerbottens län finns två riksintresseområden som inte omfattas av sekretess:

 • Umeå skjutfält med skjutbanor och övningsfält, inkl. influensområde.
 • Tåme skjutfält, Skellefteå kommun. Riksintressena omgärdas av influensområden. Kring Tåme skjutfält finns även ett område med särskilt behov av så kallad hinderfrihet.
 • FOI:s CBRN-anläggning, Umeå kommun

Riksintressen för totalförsvaret, Försvarsmakten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenförsörjning

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att peka ut anläggningar av riksintresse för vattenförsörjningen. År 2005 pekades länets första och hittills enda riksintresse för vattenförsörjning ut: Forslunda vattenverk i Umeå kommun.

Information om Forslunda dricksvattenanläggning, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Yrkesfiske

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar även för att peka ut områden av riksintresse för yrkesfisket. I Västerbottens län finns områden i kustbandet samt delar av Umeälven som pekats ut som områden av riksintresse för yrkesfisket.  Havs- och vattenmyndigheten beslutade om förändringar i riksintressena senast år 2020.

Information om riksintresse för yrkesfiske, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ämnen och material

Statens geoogiska undersökning (SGU) ansvarar för att peka ut områden av riksintresse för värdefulla ämnen och material. I Västerbottens län finns 23 områden av riksintresse för värdefulla ämnen och material.

Information om riksintressena för ämnen och material, SGU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SGU:s kartvisare för riksintressen för värdefulla ämnen och material Länk till annan webbplats.

Västerbottens riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken

Obrutet fjäll

Delar av länets fjällområde är avgränsade och utpekade som områden av riksintresse på grund av dess karaktär som obrutna fjällområden.

Områdena är:

 • Tärna-Vindelfjällen i Sorsele och Storuman kommuner
 • Artfjället i Storuman kommun
 • Marsfjället-Vardofjället i Vilhelmina kommun
 • Frostviken-Borgafjällen i Vilhelmina och Dorotea kommuner.

Rörligt friluftsliv och turism

I Västerbottens län finns fyra områden utpekade som riksintressen för det rörliga friluftslivet och turism. Dessa anges i lagtexten som Vindelådalen och fjällvärlden med undantag för de fjällområden som nämns i 4 kap. 5§ (obrutet fjäll).

 • Södra Storfjället, Norra och Södra Gardfjället och Arefjället. Området berör Storuman och Vilhelmina kommuner.
 • Stekenjokk, delar av Borgafjäll, Satsfjället och Gitsfjället. Området berör Dorotea och Vilhelmina kommuner.
 • Blaikfjället. Området berör Dorotea och Vilhelmina kommuner.
 • Vindelådalen/Vindelälvens dalgång. Dalgången berör Vännäs, Umeå, Vindeln, Lycksele och Sorsele kommuner.

Områden av riksintresse, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattendrag

I Västerbottens län är dessa vattendrag, vattenområden, käll- och biflöden utpekade som riksintressen:

 • Vindelälven (även kallad nationalälv i lagrummet) med tillhörande vattenområde, käll- och biflöden,
 • Saxån och Ransarån, uppströms Ransarn samt Vojmån uppströms Vojmsjön i Ångermanälven
 • Lögdeälven
 • Öreälven
 • Tärnaån, Girjesån och Juktån uppströms Fjosken i Umeälven
 • Sävarån
 • Malån biflöde till Skellefteälven
 • Byskeälven
 • Åbyälven

Den älvsträcka som är utpekad som riksintresse är:

 • Tärnaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta i Umeälven

Områden av riksintresse, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i EU. Syftet med att skydda områden inom Natura 2000-nätverket är att bidra till ett gynnsam bevarandestatus för olika naturtyper och arter inom Sverige och EU. Områdena är skyddade enligt 7 kap. 27§ miljöbalken och med stöd av EU-direktiv, Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. Natura 2000-områden utgör riksintressen enligt 4 kap. 8 § miljöbalken. I Västerbottens län finns 251 Natura 2000-områden.

Natura 2000, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss