Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen stödjer kommunerna när de tar fram riktlinjer för bostadsförsörjning och i deras arbete att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi rapporterar vilka värden kommunala bostadsbolag för över till kommunerna.

Länsstyrelsen ska

 • stötta kommunerna i arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning
 • ta fram en regional bostadmarknadsanalys varje år
 • rapportera hur stora värden som kommunala bostadsbolag överför till sina ägare
 • stötta kommunerna att minska hemlöshet och vräkningar.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Länsstyrelsens ska bland annat

 • lämna råd och information till kommunerna för deras bostadsförsörjning
 • yttra sig över deras riktlinjer
 • peka ut behov av samordning mellan kommuner.

Bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen tar varje år fram en bostadsmarknadsanalys om situationen i länet. Vi lämnar analysen till Boverket.

Regionala bostadsmarknadsanalyser, Boverket Länk till annan webbplats.

Bostäder avgörande för samhällsomvandlingen i norr

Bostadsmarknaden i Västerbotten är mångfacetterad och differentierad. 2022 och 2023 uppmärksammade Länsstyrelsen särskilt situationen på bostadsmarknaden för fjällkommunerna. I årets bostadsmarknadsanalys lyfts särskilt bostadsbehov och byggpotentialen kopplat till samhällsomvandlingen. Genom nyindustrialisering har omfattande behov av nya bostäder uppstått på kort tid framför allt i Skellefteå. Samtidigt finns det en fortsatt bostadsbrist även i övriga kustkommuner medan kommunerna i inlandet bedömer att bostadsmarknaden är i balans eller att det finns ett visst överskott. Nästan 1 700 lägenheter färdigställdes under 2023 i Västerbotten. Det är den högsta nivån som uppnåtts under hela 2000-talet och det är framför allt i Skellefteå och Umeå det byggs. Årets bostadsmarknadsanalys visar dock tydligt på en inbromsning av byggstarter vilket främst beror på ökade räntor, minskad köpkraft hos hushållen och höjda byggkostnader. Det är oroande av flera skäl. För de företag som har etablerat sig och växer blir konsekvensen att det är svårt att hitta bostäder för anställda. Signalen till andra större företag som kan tänka sig att välja Sverige kan bli avskräckande. Det leder i förlängningen till att Sverige tappar konkurrenskraft och attraktivitet. Ett avstannat bostadsbyggande riskerar även att bygg- och anläggningsföretagen tappar kompetens till industrin eller andra sektorer. Tappar man kompetens kommer det vara en lång väg tillbaka för att bygga upp kapaciteten på nytt när väl ekonomin tillåter en högre byggtakt. Med färre varaktiga och goda bostäder blir därtill förutsättningarna sämre för att få människor att vilja flytta permanent till arbete. Västerbotten har landets lägsta arbetslöshet men med en bostadsmarknad som inte matchar behovet är det mycket svårt att förmå människor att flytta till de jobb som finns.

Länsstyrelsen har tagit initiativ till Bostäder Västerbotten (BoVä) för en närmare offentlig och privat samverkan för att överbrygga konjunkturnedgångens effekter för bostadsmarknaden. Under 2024 arbetar BoVä med att bättre mäta och följa upp planberedskap och byggstarter, undersöka hur det offentliga kan arbeta smartare inom ramen för PBL och markpolitiken för att möjliggöra attraktivt och hållbart byggande utifrån förändrade marknadsförutsättningar samt fördjupa kunskap om affärsmodeller samt bygg- och produktionskostnader. Inom BoVä lyfts också fram ett antal insatser som skulle behövas från statlig nivå för att förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande i kommuner som är i snabb expansion. Genom att inkludera dessa insatser i årets analys är det Länsstyrelsens avsikt att ytterligare understryka det faktum att det krävs statlig riskdelning om kommuner ska kunna axla bostadsförsörjning vid en snabb samhällsomvandling

Årets bostadsmarknadsanalys tar också upp frågor som rör hemlöshet och att förebygga vräkningar. När befolkningstillväxten ökar, demografin förändras och det finns ett underskott av bostäder kan de bostadssociala utmaningarna öka. Här finns behov av att fortsätta följa och stödja.

Bostadsmarknadsanalys 2023 för Västerbottens län Länk till annan webbplats.

Hur stora värden för kommunala bostadsbolag över?

Länsstyrelsen sammanställer varje år uppgifter från alla kommunala bostadsbolag över hur mycket pengar de för över till kommunen. Rapporten lämnar vi till Boverket.

Värdeöverföring från allmännyttiga bostadsföretag, Boverket Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka vräkning

Länsstyrelserna ska stötta kommunerna att motverka vräkningar.

Metodstöd för förebyggande arbete

Länsstyrelserna har tagit fram ett utbildningsmaterial för att förebygga vräkning.

Det är sex korta filmavsnitt med före detta jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi, Göteborgs stad, Kronofogdemyndigheten, Rädda barnen och Fastighetsbolaget Bostaden i Umeå.

Vi har också tagit fram en broschyr i samarbete med Kronofogdemyndigheten.

Broschyren "Hemma! Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete", Länsstyrelsen Norrbotten Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka hemlöshet

Länsstyrelserna ska stödja kommunernas arbete med att förebygga hemlöshet. Vi ska ge kommunerna stöd genom

 • kunskaps- och metodutveckling
 • att erbjuda erfarenhetsutbyte
 • att lyfta goda exempel
 • stötta samverkan på lokal och regional nivå.

Broschyren "Att motverka hemlöshet - vad kan en kommun göra? ", Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Regeringens nationella hemlöshetsstrategi för 2022–2026 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss