Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen stödjer kommunerna när de tar fram riktlinjer för bostadsförsörjning och i deras arbete att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi rapporterar vilka värden kommunala bostadsbolag för över till kommunerna.

Länsstyrelsen ska

 • stötta kommunerna i arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning
 • ta fram en regional bostadmarknadsanalys varje år
 • rapportera hur stora värden som kommunala bostadsbolag överför till sina ägare
 • stötta kommunerna att minska hemlöshet och vräkningar.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Länsstyrelsens ska bland annat

 • lämna råd och information till kommunerna för deras bostadsförsörjning
 • yttra sig över deras riktlinjer
 • peka ut behov av samordning mellan kommuner.

Bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen tar varje år fram en bostadsmarknadsanalys om situationen i länet. Vi lämnar analysen till Boverket.

Regionala bostadsmarknadsanalyser, Boverket Länk till annan webbplats.

Bostadsmarknadsanalys för Västerbottens län

Den gröna omställningen pågår i norra Sverige samtidigt som oro i omvärlden ger effekter som inflation, stigande räntor och svajiga bostadspriser. Detta skapar ett särskilt utmanade läge i Västerbottens län där bostadsbyggandet behöver öka för att möta industrins behov av arbetskraft. Flera aktörer drar nu i handbromsen på grund av det ekonomiska läget. Eva Nordström, regeringens tidigare samordnare för hållbart samhällsbyggnade i Norrbottens och Västerbottens län varnar för en situation med fly-in och fly-out om inte behovet av bostäder och attraktiva samhällen tillgodoses. Det är en utveckling som inte är önskvärd och som behöver motverkas.

Enligt svaren på årets bostadsmarknadsenkät är det fem kommuner som bedömer att det är balans på bostadsmarknaden i kommunen som helhet. Nio av länets kommuner uppger att det finns ett underskott av bostäder i kommunen som helhet, det är framförallt kustkommunerna som uppger detta.

I länets fjällkommuner råder en speciell situation med balans eller överskott i centralorterna och hög efterfrågan och därmed underskott av bostäder och höga bostadspriser i fjällorterna. Det är positivt att flera orter i fjällvärlden är föremål för investeringar i både besöksnäring och i bostadsbyggande. Samtidigt medför utvecklingen ett antal utmaningar kopplat både till bostadsförsörjning och till planering och finansiering av kommunal service.

Fler kommuner än tidigare lyfter i årets bostadsmarknadsenkät att låga bostadspriser som skapar svårigheter för både privatpersoner och byggaktörer att få lån är det största hindret för ökat bostadsbyggande i länet. Länsstyrelsen har låtit ta fram en analys av länets hushålls köpkraft och efterfrågan på bostäder. Analysen visar att det finns en ouppfylld efterfrågan på mindre lägenheter och att det de kommande åren även finns en efterfrågan på dyrare småhus och bostadsrätter. Det är i Umeå och Skellefteå som efterfrågan är störst och också där som det bedöms finnas förutsättningar för att bygga. Även i de mindre kommunerna finns en efterfrågan men den är svårare att uppfylla.

Trots omvärldsläget byggs det mer lägenheter än vad det har gjorts på mycket länge i Skellefteå och antalet färdigställda lägenheter 2022 är tre gånger så många som de senaste åren. I Umeå ökar också färdigställandet av lägenheter men nivåerna når ändå inte de höga nivåer som kommunen hade 2015-2018. I länets mindre kommuner byggs det få nya bostäder samtidigt som ett par kommuner uppger att det finns behov av andra typer av bostäder än det som finns på marknaden och att de naturliga flyttkedjorna inte kommer till stånd. Det investeringsstöd som togs bort vid ett beslut i december 2021 var många gånger avgörande för att det skulle vara möjligt för nyproduktion på de svagare bostadsmarknaderna. För att inte byggandet ska avstanna i det viktiga skede länet befinner sig i nu anser Länsstyrelsen att någon form av insatser behöver göras.

Bostadsmarknadsanalys 2023 för Västerbottens län Länk till annan webbplats.

Hur stora värden för kommunala bostadsbolag över?

Länsstyrelsen sammanställer varje år uppgifter från alla kommunala bostadsbolag över hur mycket pengar de för över till kommunen. Rapporten lämnar vi till Boverket.

Värdeöverföring från allmännyttiga bostadsföretag, Boverket Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka vräkning

Länsstyrelserna ska stötta kommunerna att motverka vräkningar.

Metodstöd för förebyggande arbete

Länsstyrelserna har tagit fram ett utbildningsmaterial för att förebygga vräkning.

Det är sex korta filmavsnitt med före detta jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi, Göteborgs stad, Kronofogdemyndigheten, Rädda barnen och Fastighetsbolaget Bostaden i Umeå.

Vi har också tagit fram en broschyr i samarbete med Kronofogdemyndigheten.

Broschyren "Hemma! Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete", Länsstyrelsen Norrbotten Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka hemlöshet

Länsstyrelserna ska stödja kommunernas arbete med att förebygga hemlöshet. Vi ska ge kommunerna stöd genom

 • kunskaps- och metodutveckling
 • att erbjuda erfarenhetsutbyte
 • att lyfta goda exempel
 • stötta samverkan på lokal och regional nivå.

Broschyren "Att motverka hemlöshet - vad kan en kommun göra? ", Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Regeringens nationella hemlöshetsstrategi för 2022–2026 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss