Underlag för översiktsplaneringen

För att översiktsplanen ska ge så bra vägledning som möjligt vid beslut som rör den framtida mark- och vattenanvändningen i kommunen är det avgörande att planens innehåll är aktuellt. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska Länsstyrelsen lämna ett underlag till länets kommuner avseende statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Underlaget fungerar dels som stöd för kommunens planeringsstrategi där översiktsplanens aktualitet och behov av uppdateringar ska bedömas, dels som vägledning vid revidering eller komplettering av planens innehåll.

Länsstyrelsen ska enligt 3 kap. 26 § PBL redovisa underlaget en gång under varje mandatperiod eller när en kommun begär det.  

Webbaserat underlag för kommuner i Västerbottens län

Länsstyrelsen Västerbotten har valt att utveckla en webbaserad version av ÖP-underlaget som riktar sig till samtliga kommuner i länet, samtidigt som kommunspecifika underlag tas fram i enlighet med 3 kap. 26 § PBL.

Den länsgemensamma webb-versionen är tematiskt uppdelad (se vänster kolumn). Under respektive tema finns information om aktuella planeringsunderlag samt Länsstyrelsens rekommendationer när det gäller översiktsplanens innehåll. Information och länkar uppdateras kontinuerligt.

Tema 1-5: Länsstyrelsens särskilda bevakningsfrågor

Tema 1-5 i vänster kolumn behandlar de allmänna intressen som Länsstyrelsen, enligt 3 kap. 16 § PBL, ska bevaka och yttra sig över i granskningsskedet. I de fall Länsstyrelsen lyfter fram brister med hänsyn till de särskilda bevakningsfrågorna, och kommunen inte tar hänsyn till detta, kan Länsstyrelsen komma att överpröva efterföljande beslut som tas i form av detaljplaner eller bygglov.

Tema 6-10: råd om hantering av allmänna intressen

Tema 6-10 i vänster kolumn ger vägledning för hantering av övriga allmänna intressen. I vissa fall framgår också vilka statliga och regionala mål, planer och program som är relevanta för respektive tema. Det är den enskilda kommunen som tar ställning till vilka mål och fokusområden som är relevanta för utvecklingen inom kommunen. Det viktigaste är att planens innehåll är aktuellt så att den kan ge stöd till kommande beslut om mark- och vattenanvändningen inom kommunen och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Här summeras lagändringar av betydelse för översiktsplanens innehåll som genomförts sedan 2009.

Lagändringar av betydelse för översiktsplanens innehåll

Ändringar i Plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

 • 2020: En rad ändringar har tillkommit som följd av en mer genomgående översyn av ÖP-lagstiftningen;
 • Förtydliganden som exempelvis att planen ska omfatta hela kommunens yta och framgå av en karta, krav på undersökning om betydande miljöpåverkan vid mindre planändringar. Vidare tydliggörs att länsstyrelsens granskningsyttrande enbart ska omfatta ingripandegrunderna samt att direkt motstående granskningssynpunkter ska framgå av själva planbeskrivningen.
 • Nya lagändringar innebär bl.a. att kommunen kan begära ett uppdaterat granskningsyttrande av länsstyrelsen innan planens antagande, en öppning för att närmare föreskrifter om standard för utformning av översiktsplanen kan meddelas längre fram, ändring i rutinerna efter planens antagande, krav på kommunal planeringsstrategi med aktualitetsförklaring av översiktsplanen senast två år in i varje mandatperiod från och med valet 2022, planer äldre än 2004 ska upphöra att gälla 2026. Länsstyrelsens underlag till kommunernas arbete med planstrategin ska lämnas under andra halvan av mandatperioden från och med valet 2018.
 • Krav på aktuell översiktsplan införs som förutsättning för att kunna använda förenklat förfarande i detaljplaneringen från om med 2025
 • 2018: Kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion (klimatrelaterade) samt hur sådana risker kan minska eller upphöra läggs till som en av de saker som ska framgå av översiktsplanen enligt 3 kap 5 § PBL.
 • 2014: Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet förs in som allmänt intresse i 2 kap. PBL. Det förs även in i 3 kap PBL att det av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.
 • 2011: Översiktsplanen ges en tydligare strategisk funktion, med krav på att planens innehåll ska samordnas med nationella och regionala mål planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i kommunen. Miljö och klimataspekter, samt avfallshantering och elektronisk kommunikation ska beaktas. Krav på tillgänglighetsskapande åtgärder i samband med iordningsställande av allmänna platser.
 • 2010: Utpekande av LIS-områden.

Ändringar i Miljöbalken: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Krav på aktuell översiktsplan införs som förutsättning för att kunna använda LIS som skäl för strandskyddsdispens från om med 2025
 • 2018: Förtydliganden och nya begrepp i 6 kap MB om miljöbedömning
 • 2014: Bestämmelser om havsplanering införs.
 • 2009: Komplettering med utpekande av LIS. Miljökvalitetsnormer för luft, vatten och buller. Precisering av krav gällande hantering av materialförsörjning, exempelvis grustäkter.

Ändringar i Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

 • 2014: Formalisering av process- och formkrav vad gäller riktlinjernas framtagande och innehåll.

Ändringar i Väglagen Länk till annan webbplats. och Lag om byggande av järnväg Länk till annan webbplats.:

 • 2013: Ny planeringsprocess för väg och järnvägsprojekt införs.


Kommunspecifika underlag

Underlag för den enskilda kommunen kan tas fram på kommunens begäran eller av Länsstyrelsen på eget initiativ. Detta underlag bygger på det webbaserade underlaget, men med fokus på vad som är särskilt relevant för den enskilda kommunens översiktsplanering.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss