Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av en instruktion. Varje år tar regeringen även fram ett regleringsbrev för hur Länsstyrelsen ska arbeta. Länsstyrelsen rapporterar resultatet till regeringen i en årsredovisning.

Länsstyrelseinstruktionen

Länsstyrelseinstruktionen styr vår verksamhet. I den beskrivs bland annat

 • våra uppgifter
 • hur vi ska samråda med andra myndigheter
 • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Förordning med länsstyrelseinstruktion Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag till Länsstyrelsen, riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen.

Länsstyrelsens regleringsbrev, Ekonomistyrningsverket Länk till annan webbplats.

Årsredovisning

Länsstyrelsen ska lämna en redovisning till regeringen varje år. Den beskriver vad vi har gjort under året och vilka resurser vi använt för detta.

Länsstyrelsen Värmland har satt upp följande vägledande verksamhetsprinciper i sin verksamhetsplanering:

Länsstyrelsen samarbetar och främjar dialog – externt och internt

Varför: Samarbete och dialog breddar underlaget i ärenden, möten och processer och förbättrar slutresultatet. En tidig dialog fångar upp frågor och aspekter i ett tidigt skede, vilket skapar förutsättningar för delaktighet och fokusering. Många av Länsstyrelsens uppdrag är kopplade till samverkan varför det är viktigt att erbjuda mötesplatser för detta. En god intern dialog, där olika kompetenser tas tillvara, leder till en extern dialog där Länsstyrelsen aktivt och samordnat kommunicerar på ett sådant sätt som ökar förtroendet och förståelsen för vårt uppdrag och minskar risken för konflikter.

Genom att:

 • utveckla verksamhetsplaneringen
 • skapa utrymme för samverkan internt och externt,
 • tala med varandra i stället för om varandra.

Länsstyrelsen utvecklar ständigt arbetssätten och organisering

Varför: Länsstyrelsen ska tillföra värde i varje uppgift för såväl vår uppdragsgivare som människor, företag, kommuner och andra organisationer. Länsstyrelsen måste därför ständigt utvärdera, ompröva och ställa om arbetssätten för att uppfylla omvärldens förändrade behov och storskaliga samhällsförändringar. Utvecklade arbetssätt gör att avvägningarna för helhetssyn förbättras. Effektiva arbetssätt gör det lättare att prioritera och skapar en flexibilitet att hantera de många uppdrag organisationen har. Delaktighet och dialog är grunden för utvecklade arbetssätt.

Genom att:

 • ifrågasätt arbetssätt
 • välkomna nytänkande och förslag till förändrade arbetssätt, arbetsmetoder och arbetsfördelning,
 • pröva, utveckla i små steg och gärna i projektform,
 • stimulera utveckling genom att stödja initiativ och uppmuntra till att pröva nya idéer som kollega och chef.

Länsstyrelsen utvecklar medarbetarskap och ledarskap med samverkan i fokus

Varför: Alla på Länsstyrelsen är medarbetare. Engagerade, ansvarstagande och stolta medarbetare bidrar till att göra Länsstyrelsens verksamhet framgångsrik. Det förutsätter medarbetare med möjlighet att utveckla sig och sin kompetens och som känner att de bidrar till Länsstyrelsens mål och verksamhet. Ytterligare en förutsättning är en tydlig dialog, mellan medarbetare (medarbetare – chef, medarbetare respektive chefer emellan samt enheter och verksamheter emellan) där uppgifter, mål och verksamhetsprinciper är utgångspunkten. Då skapas även förutsättningar för tydlighet, ansvar och prioritering samt respekt för varandra.

Genom att:

 • tydliggöra förväntningarna på medarbetare,
 • ha kontinuerlig dialog i vardagen kompletterat med återkommande strukturerade medarbetarsamtal och tydliga lönesamtal,
 • tydligare inkludera arbetsmiljöområdet som en del i ledarutvecklingen,
 • arbeta tydligare med strategi, mål och lärande i verksamhetsplaneringen.

Länsstyrelsen arbetar offensivt för Värmlands bästa

Varför: En central del i Länsstyrelsens uppdrag och vision är att arbeta för ett hållbart utveckling i hela Värmland. Detta kräver drivkraft, proaktivitet och omvärldsbevakning. En aktiv dialog med regering och regeringskansli, berörda myndigheter och intressenter bidrar till att skapa medvetenhet kring de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som finns i länet, både på övergripande nivå och inom olika sakområden. Genom att ta initiativ och samordna utifrån en helhetssyn åstadkommer Länsstyrelsen resultat.

Genom att:

 • delta aktivt i nätverk – regionalt, nationellt och internationellt – för att ha en god bild av omvärlden, men också för att påverka omvärlden,
 • aktivt och strukturerat lära av både framgångar och misslyckanden,
 • fånga upp och aktivt tydliggöra nya uppdrag i tidiga skeden.

Myndighetsförordning

Myndighetsförordningen reglerar statliga myndigheters verksamhet om det inte finns andra bestämmelser i annan lag eller förordning.

I förordningen finns till exempel bestämmelser om:

 • myndighetens ledning,
 • dess uppgifter och styrning,
 • ärendehandläggning,
 • anställningar med mera.

Myndighetsförordning (2007:515) (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss