Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Internationell verksamhet

Länsstyrelsen Värmland har genom åren arbetat med en stor mängd internationella projekt. Genom dessa har vi bidragit till att öka Värmlands attraktivitet och utveckling.

Avslutade internationella projekt

CATCH (water sensitive Cities: the Answer To Challenges of extreme weather) handlar om klimatanpassning med fokus på kraftiga regnfall. Det övergripande målet är att påskynda omkonstruktionen av stadsvattenhantering av medelstora städer i Nordsjönsområdet för att de bland annat ska bli långsiktigt hållbara.

Arvika är vår huvudpartner i Värmland och har investeringar i en pilot som handlar om att klimatsäkra Kyrkviken och skydda vattnet från övergödning. Det ska göras genom att rena smutsigt regnvatten som rinner ner från staden.

Länsstyrelsen har en strategisk roll i projektet och ska se till att resultatet sprids på regional nivå till Värmlands kommuner samt olika intressegrupper. Länsstyrelsen ska även se till att resultaten ligger i linje med den regionala klimatanpassningsplanen och den regionala strategin för Värmland.

Projektet är ett Interreg Nordsjö projekt och löpte från 2017 till 2021.
www.northsearegion.eu/catch/ Länk till annan webbplats.

Logo för projekt CATCH

Interreg Nordsjöprojektet COM3 fokuserar på hur offentliga aktörer lokalt och regionalt kan främja innovation och tillväxt i små och medelstora företag på landsbygden genom att hjälpa dem dra nytta av fördelarna med digital teknik.

Bakgrunden till projektet är den stora andel små och medelstora företag på landsbygden som står inför digitala utmaningar. Många av dessa företag känner inte till de digitala möjligheter som finns, vilket gör det svårt att vara i framkant när det gäller att använda digital teknik i sin affärsverksamhet. Andra företag har hunnit längre i sin digitala omställning, men har svårt att hålla jämna steg med den snabba digitala utvecklingen. Tillgång till nya marknader och internationellt samarbete är andra områden som ofta är utmaningar för små och medelstora företag på landsbygden.

Några av de aktiviteter som ska göras i projektet är att gemensamt utveckla en COM3-modell i form av vägledande åtgärder, utbildning och coachning, testa de gemensamt utvecklade lösningarna i nio regionala COM3-piloter samt bygga ett nätverk kring digitalisering av landsbygdsföretag i Nordsjöregionen.

I Värmland jobbar Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Torsby kommun och IT-klustret COMPARE i en pilot som kommer att bedrivas i Torsby och som kommer att handla om att främja innovation och tillväxt i små och medelstora genom att hjälpa dem dra nytta av fördelarna med digital teknik.

Projektet är ett Interreg Nordsjöprojekt och pågick mellan 2019-2022.

www.northsearegion.eu/com-3 Länk till annan webbplats.

Logo för interreg-projektet COM3

Ett annat Interreg Nordsjö projekt är CORA (Connecting rural areas with Digital Infrastructure). Det handlar om att tillhandahålla digital infrastruktur på landsbygden. I projektet samarbetar vi med Hedmarks fylkeskommune och gränskommuner på både norska och svenska sidan för att undersöka möjligheterna för gränsöverskridande bredband mellan två länder (i detta fall också över en EU-gräns).

En central del för Värmland är den pilot som Torsby kommun ansvarar för. Piloten handlar om att testa både fiber och luftburna bredbandslösningar för att ge Norge tillgång till internet från Sverige.

Vi kommer också att fokusera på att mobilisera intressenter för samarbete, hålla workshops för kompetensutveckling, titta på lagar och förordningar och arbeta med spridning av resultat.

Projektperioden var 2017 till 2020.

www.northsearegion.eu/cora Länk till annan webbplats.

Logo för projekt CORA

Culture Power: Inspire to Develop Rural Areas

Länsstyrelsen Värmland är projektledare i Nordsjöprojektet CUPIDO, där målet är att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultur- och kulturarvssektorn i Nordsjöområdet. Detta för att stärka ekonomi, konkurrenskraft och social sammanhållning i landsbygdssamhällen. Kultur inom ramen för CUPIDO är aktiviteter så som konst, dans, musik, film samt kulturarv.

Partnerna i CUPIDO kommer från Tyskland, Danmark, Nederländerna, Belgien, Norge, Danmark och UK. Regionala partners är Region Värmland, Sunne kommun, Rottneros Park Trädgård AB och Länsstyrelsen Värmland. De samverkar genom att utföra olika aktiviteter, dela idéer, erfarenheter och kompetens för att utveckla nya affärsmöjligheter inom kultur- och kulturarvssektorn. Förhoppningen är att detta kommer att stimulera utvecklingen av nya produkter och företag samt ge kunskap om nya affärsmetoder som kan hjälpa till att utveckla små och medelstora företag.

Projektet löpte från 2018 till 2021.

www.northsearegion.eu/cupido Länk till annan webbplats.

Logo för projekt Cupido

Cluster for Cloud to Coast Climate Change Adaptation

Nordsjöregionen (NSR) står inför en betydande ökning av både antal och svåra översvämningar orsakat av klimatpåverkan. Klimatförändringar kommer att kräva mer hållbara, integrerade och multifunktionella lösningar som riktar sig till hela översvämningssystemet.

För att möta denna utmaning ska projektet Cluster for Cloud to Coast Climate Change Adaptation (C5a) leverera ett helhetssystem för klimatanpassning som baseras på resultat från sju pågående Nordsjöprojekt. Genom att kombinera resultaten från dessa projekt kan C5a säkerställa ett tillvägagångssätt som är både bevisbaserat och praktiskt. Förhoppningen är att C5a ska kunna leverera fördelaktiga effekter av översvämningsåtgärder, från lokal till NSR-nivå.

C5a startade 1 januari 2019 och medfinansierades av Nordsjöregionens program 2014-2020.

www.northsearegion.eu/c5a Länk till annan webbplats.

Logo för C5a

DigitalWell Arena (DWA) är en 10-årig satsning i Värmland med syfte att bygga en nationellt och internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö kring digitala hälsotjänster. Genom individanpassade, tillgängliga och kostnadseffektiva lösningar skapas hälsa för alla. Satsningen görs bland annat för att det ska bli lättare för företag att skapa skalbara produkter och tjänster, att fler ska kunna ta ansvar för sin egen hälsa, att fler myndigheter, organisationer, företag ska utveckla tjänster med invånaren i fokus samt för att skapa attraktionskraft och tillväxt i Värmland.

Finansiering kommer från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, som anordnar tävlingen Vinnväxt, där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ. Compare, som är ett digitalt kluster i Värmland, leder och driver utvecklingen av DigitalWell Arena där Länsstyrelsen i Värmland är en av partnerna. Länsstyrelsen kommer främst att delta i DWA genom sin Internationella projektverksamhet.

Projektet startade 2019.

www.digitalwellarena.se Länk till annan webbplats.

Logotyp för DigitalWell Arena

EVOKED (Enhancing the value of climate data – translating risk and uncertainty utilizing a Living Labs approach) syftar till att öka mervärdet av befintlig vetenskapliga data och underlag för slutanvändare, så att de kan utnyttjas mer effektivt i beslut som rör klimatanpassningsarbete. Under projektet kommer forskningsteamet arbeta nära partners i olika fallstudier. Alla deltagare har upplevt problem med jordskred och/eller översvämningar.

Metoden är ett "Living Labs-koncept", där olika lösningar kan testas och utvecklas i en verklig miljö.

Länsstyrelsen ingår i en fallstudie där arbetet kommer att ske tillsammans med Arvika kommun. Huvudfokus är att hitta sätt att kommunicera de risker som är förknippade med ett förändrat klimat med olika målgrupper.

Projektet ingår i Forskningsprogrammet European ERA4CS och pågick mellan 2017 och 2020.

I takt med att den kräftpestbärande signalkräftan har ökat i svenska vatten så är den svenska flodkräftan akut hotad och har minskat drastiskt. För att säkra flodkräftans livsmiljöer behövs det åtgärder. I ett nytt treårigt Interreg Sverige-Norge projekt ska Länsstyrelsen tillsammans med Fylkesmannen i Oslo og Viken och flera andra aktörer samarbeta för att på olika sätt skydda och utveckla flodkräftbeståndet.

Ett av de största kända hoten idag mot flodkräftor är illegala utsättningar av den nordamerikanska signalkräftan i sjöar och vattendrag. Under 1960-talet planterades signalkräftor Länk till annan webbplats. ut i svenska vatten för att ersätta kräftpestdrabbade flodkräftor. Då visste man inte att signalkräftor är bärare av kräftpest och att de tål sjukdomen men flodkräftor däremot dör om de smittas. Flodkräftan har även drabbats av försurning, utsläpp, vattenregleringar och igenslamning av lämpliga livsmiljöer.

För att skapa möjligheter att bevara flodkräftan i både svenska och norska vatten behöver kraftfulla åtgärder sättas in. I projektet ”Svensk-Norsk handlingsplan för sötvattenskräftor” kommer man bland annat att testa och vidareutveckla metoder för att både lokalisera och bekämpa spridningen av signalkräftor och kräftpest i gränsöverskridande områden där det finns flodkräfta. Det kommer även att tas fram en handlingsplan för hur man ska agera vid utbrott av kräftpest i gränsöverskridande vatten.

Projektet är ett Interreg Sverige-Norge projekt som pågick mellan 2019 och 2022.

www.facebook.com/SNIEFprosjektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.snief.org Länk till annan webbplats.

Logo Interreg Sverige-Norge

Projektet Inside Out EU (Improving SME Internationalisation Support Policies) handlar om att förbättra regionalt stöd för internationalisering av små och medelstora företag. Målet är att hjälpa företagen att växa och prestera bättre på den utländska marknaden.

För att förbättra det regionala stödet för internationalisering kommer vi tillsammans med vår regionala projektpartner Karlstads universitet att titta på hur regionala utvecklingsmedel används i länet. En regional handlingsplan kommer också att utvecklas.

Projektet är ett Interreg Europe projekt som löpte från 2017 till 2021.

Inside Out EU - Interreg Europe Länk till annan webbplats.

Logo för Inside Out EU

Projektet KISS ME (Knowledge & Innovation Strategies involving SMEs in the context of INTERREG) handlar om att stödja innovationsprocesser för små och medelstora företag i ett gränsöverskridande sammanhang.

De olika deltagarländerna kommer bland annat ha ett utbyte av policyinstrument, verktyg och metoder som de använder för att nå små och medelstora företag. En jämförelse görs mellan dessa i fyra olika gränsområden, Tyskland och Nederländerna, Frankrike och Spanien, Ungern och Kroatien samt Sverige och Norge. Resultaten ska sedan användas till att förbättra och utveckla ländernas egna policyinstrument.

Länsstyrelsen Värmland och Hedmarks fylkeskommune kommer att samverka i projektet som även är tänkt att bli ett bra komplement till det pågående Interreg Sverige-Norge projektet Gränsmöjligheter.

Projektet är ett Interreg Europe projekt som löpte från 2017 till 2021.

KISS ME - Interreg Europe Länk till annan webbplats.

Logo för KISS ME-projektet 

Projektet handlar om en älv, Klarälven-Trysilelva-Femundselva, som rinner genom två länder. Eftersom älven och dess biologiska mångfald inte känner av nationsgränsen, finns tydliga behov av att använda ett gränsöverskridande perspektiv när vi skapar förutsättningar för en långsiktig återuppbyggnad av det vilda och långvandrande laxbeståndet.

Projektet har sin utgångspunkt i de resultat och åtgärdsförslag som projektet Vänerlaxens fria gång tog fram, vilket innebär ett gränsöverskridande samarbete med avrinningsområdesperspektiv.

Projektet innebär bland annat investeringar i restaureringsåtgärder i flottningsrensade delar av älven och populationsövervakning av lax- och öring beståndet.

Huvudmål under projektperioden 2017-2020:

  • Ökning av lekbeståndet till 50 % av det beräknade lekbeståndsmålet.
  • Konkret: Alla åtgärder som genomförs i projektet ska bidra till att lekbeståndet inom 5-10 år ökar från dagens ca 500-1000 vilda laxar till att 5-6000 leklaxar årligen fångas och transporteras från Forshaga till uppströms belägna lekområden.
  • Återetablering av lax på norsk sida.
  • Att inleda åtgärder som bevarar och påbörjar återuppbyggnaden av övriga skyddsvärda arter och livsmiljöer i och längs älvdalen.
  • Etablera en avsiktsförklaring på hög politisk nivå mellan Norge och Sverige, som säkrar en enhetlig, varaktig och gränsöverskridande förvaltningspraxis av älvresursen. Detta för att på sikt möta vattendirektivets mål om god ekologisk status i vattendraget.

Projektet är ett Interreg Sverige-Norge projekt som pågick mellan 2017-2020.

Gå till webbplatsen för projektet Två länder – én elv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logo Interreg Sverige-Norge

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss