Värmlands läns författningssamling

Här hittar du länets författningssamling. På sidan finns alla gällande och utgångna föreskrifter, samt särskilda föreskrifter om sjötrafik och lokala trafikföreskrifter.

Föreskrifter

Alla gällande föreskrifter som utfärdats av Länsstyrelsen Värmland finns listade i en förteckning, som uppdateras varje år i januari.

Förteckning per den 1 januari 2024 över gällande föreskrifter Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har också ett register över vilka föreskrifter som utgivits under innevarande år.

Löpande register över Värmlands läns författningssamling år 2024 Pdf, 58.2 kB.

Löpande register år 2014–2023

Gällande föreskrifter per 1 januari 2019-2024

Gällande föreskrifter

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14FS 2024:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Dalarnas, Gävleborgs, Hallands, Värmlands, Västra Götalands och Örebro län Pdf, 54.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 20 maj 2024, dnr 33948-2023, beslutat föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De meddelade föreskrifterna och allmänna råden gäller bland annat för Värmlands län och återfinns i författningssamlingen för Västra Götalands län på den nämnda länsstyrelsens webbplats.

Löpnummer: 2024:11

Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om utökat syfte, tillkommande B-föreskrifter samt ändring av skötselplan för Naturreservatet Munkmossarna Pdf, 71 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att utöka gällande syfte, lägga till två B-föreskrifter samt ändra befintlig skötselplan för Naturreservatet Munkmossarna i Filipstads kommun.

De nya B-föreskrifterna innebär att ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet inom skötselområde 1 i reservatet förpliktas tåla att det vidtas småskalig naturvårdsbränning, brandefterliknande åtgärder av olika slag samt markstörning.

Löpnummer: 2024:10

Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om utökat tillämpningsområde för B-föreskrifter för Svartåns naturreservat Pdf, 75.4 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att ge föreskriften B 12 utökat tillämpningsområde i enlighet med vad som framgår av bilagorna 3 A-C och de tillkommande bilagorna 3 D-E till det aktuella beslutet.

Ändringen innebär att ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktas tåla återställning efter flottledsrensning och skapande av död ved i vattendraget inom ett större område än tidigare.

Löpnummer: 2024:9

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Värmlands läns sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län.

Löpnummer: 2024:8

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i föreskrifter (17 FS 1996:28) för naturreservatet Abborrtjärnsberg inom Torsby kommun Pdf, 111.5 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att lägga till en B-föreskrift och ändra en C-föreskrift för naturreservatet Abborrtjärnsberg. Reservatet bildades den 1 april 1996 och ligger i Torsby kommun. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till bildandebeslutet med dnr 531-9046-94. Föreskriftsändringarna sker för att öka trivseln för besökare och säkerheten för områdets värden.

Löpnummer: 2024:7

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i
föreskrifter (17 FS 2007:22) för Naturreservatet Malbäckskölen,
Torsby kommun Pdf, 82.6 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att lägga till undantag från en A-föreskrift och en C-föreskrift för naturreservatet Malbäckskölen. Reservatet bildades den 16 april 2007 och ligger i Torsby kommun. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till bildandebeslutet med dnr 511-10518-2002. Undantaget från A-föreskriften finns omnämnd i 17 FS 2024:4. Undantaget från C-föreskriften, som avser möjligheten att färdas med fordon på befintlig bilväg, kungörs genom denna ändringsföreskrift.

Löpnummer: 2024:6

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i föreskrifter (17 FS 2010:57) för naturreservatet Krokolaknölen, Torsby kommun Pdf, 101.5 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att lägga till undantag från en A-föreskrift och en C-föreskrift för naturreservatet Krokolaknölen. Reservatet bildades den 15 november 2010 och ligger i Torsby kommun. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till bildandebeslutet med dnr 511-6211-2000. Undantaget från A-föreskriften finns omnämnd i 17 FS 2024:4. Undantaget från C-föreskriften, som avser möjligheten att färdas med motorfordon på befintlig bilväg, kungörs genom denna ändringsföreskrift.

Löpnummer: 2024:5

Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om undantag från A-föreskrifter för naturreservaten Båstnäs, Krokolaknölen, Malbäckskölen och Tegen Pdf, 79.5 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att lägga till nya undantag från A-föreskrifter i rubricerade naturreservat. A föreskrifterna reglerar inskränkningar i rätten att använda berörda markområde och gäller för markägare och andra sakägare (jämför 7 kap. 5 § miljöbalken).

Löpnummer: 2024:4

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Gultbergets naturreservat Pdf, 95.2 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Gultbergets naturreservat och samtidigt upphäva tidigare beslut avseende reservatet från den 26 maj 1999. Gultbergets naturreservat ligger i Torsby kommun, ungefär en mil norr om tätorten Torsby, och omfattar cirka 61,8 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2024:3

Meddelande om att Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om upphävande av landskapsbildsskydd i Säffle kommun vunnit laga kraft Pdf, 49.2 kB.

Länsstyrelsen beslutade den 25 oktober 2023 att upphäva samtliga kvarvarande förordnanden om landskapsbildsskydd i Värmlands län. Besluten gäller från och med den dag då de vinner laga kraft och avser områden i kommunerna Arvika, Forshaga, Grums, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne, Säffle och Torsby. Upphävandet kungjordes i 17 FS 2023:22. Som framgår av 17 FS 2023:22 vann besluten laga kraft den 25 november 2023 med undantag för området Ämmeskogssjön i Säffle kommun, som överklagades till regeringen.

Regeringen har den 15 februari 2024 (KN2023/4413) beslutat att inte ta upp överklagandet av länsstyrelsens beslut i dnr 5081-2023 till prövning. Beslutet att upphäva landsskapsbildsskyddet i Säffle kommun har därmed vunnit laga kraft även för området Ämmeskogssjön och gäller i denna del från och med den 15 februari 2024, vilket nu meddelas.

Löpnummer: 2024:2

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Martatjärnsskogens naturreservat Pdf, 97.1 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Martatjärnsskogens naturreservat. Reservatet ligger ungefär en mil söder om Stöllet i Torsby kommun och omfattar cirka 213 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2024:1

Ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2021:43) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt Pdf, 103.3 kB.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts) har den 15 december 2023 beslutat om ändring i bilaga 1 och 3 till ovannämnda föreskrifter och har kungjort ändringsföreskrifterna i 14FS 2023:80. Föreskrifterna träder i kraft den 8 januari 2024 och gäller bland annat för Värmlands län.

Löpnummer: 2023:23

Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om upphävande av landskapsbildsskydd i kommunerna Arvika, Forshaga, Grums, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne, Säffle och Torsby Pdf, 113.4 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva samtliga kvarvarande förordnanden om landskapsbilds-skydd i Värmlands län. Besluten gäller från och med den dag då de vinner laga kraft och avser områden i kommunerna Arvika, Forshaga, Grums Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne, Säffle och Torsby.

Löpnummer: 2023:22

Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om tillkommande och ändrade B-föreskrifter samt ändring av skötselplan för naturreservatet Ängemyrarna Pdf, 113.4 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att lägga till två B-föreskrifter, i sak ändra lydelsen av en befintlig B-föreskrift samt i delar ändra befintlig skötselplan för naturreservatet Ängemyrarna i Årjängs kommun Vidare har bilaga 1 till det nu meddelade beslutet ersatt bilaga 3 i det tidigare beslutet vilket medfört följdändringar i bilagehänvisningen i föreskrifterna B2, B3, B6 och B7.

Löpnummer: 2023:21

Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om tillkommande B-föreskrift samt ändring av skötselplan för Naturreservatet Råda stormosse Pdf, 110.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen har beslutat att lägga till en B-föreskrift i beslutet samt att ändra i skötselplanen för Naturreservatet Råda stormosse i Hagfors kommun. Den nya B-föreskriften innebär att ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet inom reservatet förpliktas tåla reducering av uppkommande ungtall och tallplantor inom delar av reservatet.

Löpnummer: 2023:20

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Hornkullstorps naturreservat Pdf, 160.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Hornkullstorps naturreservat. Reservatet ligger i Filipstads kommun och omfattar cirka 83 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2023:19

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Stormossen Finndalens naturreservat Pdf, 159.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Stormossen Finndalens naturreservat. Reservatet ligger i Filipstads kommun och omfattar cirka 487 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2023:18

LänsstyrelsenLänsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Nedre Lustnäs naturreservat Pdf, 119.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Nedre Lustnäs naturreservat. Reservatet ligger strax öster om Deje i Forshaga kommun och omfattar cirka 30 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2023:17

Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om upphävande av vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Klässbol i Arvika kommun Pdf, 112.4 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva vattenskyddsområdet med föreskrifter för vattentäkten Klässbol i Arvika kommun som inrättats genom beslut den 13 december 2010 i dnr 513-15584-09. Föreskrifterna är kungjorda i 17 FS 2010:58.

Löpnummer: 2023:16

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Lövholmens norra fågelskyddsområde, Halvardsnäsuddens fågelskyddsområde och Rökholmens fågelskyddsområde, Arvika kommun Pdf, 396.6 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta tre fågelskyddsområden i Arvika kommun, två belägna inom sjön Stora Gla och ett inom sjön Övre Gla. Fågelskyddsområdena är benämnda utifrån de landområden som utgör centrum för respektive skyddsområde och i enlighet med rubriken.

Löpnummer: 2023:14

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Nattjärnsskogens naturreservat Pdf, 1.3 MB.

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Nattjärnsskogens naturreservat. Reservatet ligger cirka 13 km nordost om Stöllet i Torsby kommun och omfattar cirka 163 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2023:13

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Bollåsens naturreservat Pdf, 161.4 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Bollåsens naturreservat. Reservatet ligger knappt en mil söder om Råda i Hagfors kommun och omfattar cirka 28 hektar.

Löpnummer: 2023:12

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för vattenskyddsområde för grundvattentäkten Mellerudstorp Pdf, 211.9 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta ett vattenskyddsområde för grundvattentäkten Mellerudstorp.

Löpnummer: 2023:10

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för vattenskyddsområde för grundvattentäkten Törne Pdf, 209.7 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta ett vattenskyddsområde för grundvattentäkten Törne.

Löpnummer: 2023:9

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1988:19) med föreskrifter för naturreservatet Kalvhöjden inom Sunne kommun Pdf, 190.7 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att lägga till en B-föreskrift i ett antal beslut för naturreservat, bl.a. naturreservatet Kalvhöjden.

Löpnummer: 2023:8

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1987:29) med föreskrifter för naturreservatet Tiskaretjärn inom Sunne kommun Pdf, 188.2 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att lägga till en B-föreskrift i ett antal beslut för naturreservat, bland annat naturreservatet Tiskaretjärn.

Löpnummer: 2023:7

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1980:35) med föreskrifter för naturreservatet Tibergs udde inom Filipstads kommun Pdf, 191.9 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att lägga till en B-föreskrift i ett antal beslut för naturreservat, bl.a. naturreservatet Tibergs udde.

Löpnummer: 2023:6

Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om tillägg till B-föreskrifter för naturreservaten Erola, Högbergsfältet, Stor-Älgsjön och Stormyren Pdf, 114.2 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att lägga till en B-föreskrift i respektive beslut för naturreservaten Erola, Högbergsfältet, Stor-Älgsjön och Stormyren. Erola och Stormyren ligger i Torsby kommun, Högbergsfältet i Filipstads kommun, och Stor-Älgsjön i Storfors och Kristinehamns kommuner.

Löpnummer: 2023:5

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Värmlands läns sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län

Löpnummer: 2023:4

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Bryngelsdalens naturreservat Pdf, 161.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Bryngelsdalens naturreservat. Reservatet ligger i Årjängs kommun, cirka 12 kilometer nord-nordväst om Töcksfors tätort, och omfattar cirka 190 hektar. Genom det här beslutet upphävs tidigare beslut om Naturreservatet Bryngelsdalen vilket innebär att föreskrifterna 17 FS 1995:11 och 17 FS 2001:23 upphör att gälla. De nya föreskrifterna för naturreservatet träder i kraft den 27 februari 2023.

Löpnummer: 2023:3

Sjötrafikföreskrifter ankringsförbud norra Vänern Karlstads kommun Pdf, 162.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: För att skydda befintliga sjökablar föreskriver länsstyrelsen följande. Ankringsförbud ska gälla 25 meter på båda sidor om två sjökablar i Vänern, väster om Jäverön i Karlstads kommun, se karta. Föreskriften träder i kraft den 1 mars 2023.

Löpnummer: 2023:2

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Uggenäs naturreservat Pdf, 124.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Uggenäs naturreservat. Reservatet ligger i Torsby kommun, cirka 7 kilometer sydväst om Branäs skidanläggning, och omfattar cirka 104 hektar. Föreskrifterna för naturreservatet träder i kraft den 30 januari 2023.

Löpnummer: 2023:1

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ankringsförbud i Vänern, norr om Jäverön, i Karlstads kommun Pdf, 201.5 kB.

Beskrivning: För att skydda befintlig sjökabel föreskriver länsstyrelsen följande. Ankringsförbud ska gälla 25 meter på båda sidor om sjökabel i Vänern, norr om Jäverön i Karlstads kommun, se karta. Föreskriften gäller från 1 januari 2023.

Löpnummer: 2022:11

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i beslut om inrättande av, samt föreskrifter för, naturreservatet Myrbråten, Årjängs kommun Pdf, 115.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: För att skapa förutsättningar att uppfylla syftet med naturreservatet Myrbråten och bevara samt utveckla de naturvärden som utgjort grunden för bildandet har länsstyrelsen nu beslutat att delvis ändra B-föreskrifterna och skötselplanen för reservatet. Naturreservatet Myrbråten, som bildades den 11 juni 2013, ligger i Årjängs kommun. Den geografiska utbredningen framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nyssnämnda beslut med dnr 511-583-2012.

Löpnummer: 2022:10

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för vattenskyddsområde för grundvattentäkten Mölnbacka Pdf, 243.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta ett vattenskyddsområde för grundvattentäkten Mölnbacka. Vattenskyddsområdet ligger norr om Forshaga tätort i Forshaga kommun.

Löpnummer: 2022:9

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för vattenskyddsområde för ytvattentäkten Visten Pdf, 266.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta ett vattenskyddsområde för ytvattentäkten Visten. Vattenskyddsområdet ligger nordväst om Forshaga tätort i Forshaga, Sunne, Kils och Munkfors kommun.

Löpnummer: 2022:8

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i beslut om inrättande av, samt föreskrifter för, Svartåns naturreservat, Filipstads och Hagfors kommuner Pdf, 114.5 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att delvis ändra B-föreskrifterna för naturreservatet Svartån. Reservatet, som bildades den 25 september 2012, ligger i Filipstads och Hagfors kommuner. Den geografiska utbredningen framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nyssnämnda beslut med dnr 511-101-2012.

Löpnummer: 2022:7

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för naturreservatet Ulvsjömyrarna Pdf, 155.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att delvis ändra den ursprungliga föreskriften A 10. Beslutet innebär dels att det område som omfattas av avverkningsförbud utökas och dels att det – inom de områden som är markerade i kartbilaga till beslut i dnr 511-513-2012 –är förbjudet att avverka eller på annat sätt skada träd och buskar. Man får heller inte ta bort eller upparbeta döda träd eller vindfällen.

Löpnummer: 2022:5

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse nr 138 A – 1970 med föreskrifter för naturreservat inom Glava m fl kommuner (Glaskogen) Pdf, 754.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har nu beslutat att lägga till en s.k. C-föreskrift till de föreskrifter som redan gäller för Naturreservatet Glaskogen. Föreskriften avser rätten att färdas och vistas inom naturreservatet och om ordningen i övrigt (jämför 7 kap. 30 § miljöbalken) och har följande lydelse.

Löpnummer: 2022:4

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i föreskrifterna (17 FS 2017:26) för Naturreservatet Munkmossarna Pdf, 148.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Naturreservatet Munkmossarna, som bildades den 18 december 2017, ligger ca 2 km väster om Älvsjöhyttan i Filipstads kommun och omfattar cirka 568 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens beslut i dnr 511-6696-2011.

Löpnummer: 2022:2

Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om upphävande av strandskydd vid sjö på fastigheten Flåvik 1:21 i Säffle kommun Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att upphäva strandskyddet vid den sjö som är belägen i den nordvästra delen av fastigheten Flåvik 1:21 skifte 3 i Säffle kommun. Beslutet är meddelat med stöd av 7 kap. 18 § miljöbalken (1998:808). Beslutet gäller från och med dess laga kraft-datum den 9 januari 2022.

Löpnummer: 2022:1

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts) föreskrifter (14FS 2021:43) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt Pdf, 105.2 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 21 december 2021 om föreskrifter för de yt- och grundvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt som framgår av bilagorna 1-3 till beslutet med dnr 537-47542-2020. Författningen trädde i kraft den 22 december 2021 samtidigt som föreskriften (14FS 2016:58) upphörde att gälla. De meddelade föreskrifterna gäller bland annat för Värmlands län.

Löpnummer: 2021:18

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del av Naturreservatet Skutan samt ändring i länsstyrelsens föreskrifter (17 FS 2006:76) för samma reservat Pdf, 174.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Skutan. Reservatet ligger omkring 6 km söder om Koppom i Eda kommun och omfattar sedan tidigare ca 124 hektar. Den tillkommande delen omfattar ca 4,4 hektar. Områdets geografiska utbredning inklusive utökningen framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nu meddelade beslut.

Löpnummer: 2021:16

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del av Naturreservatet Öjersbyn Pdf, 116.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Öjersbyn. Reservatet ligger omkring 8 km sydväst om Töcksfors tätort i Årjängs kommun och omfattar sedan tidigare ca 144 hektar. Den tillkommande delen omfattar ca 6,5 hektar. Områdets geografiska utbredning inklusive utökningen framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nu meddelade beslut.

Löpnummer: 2021:15

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Tokil Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Tokil. Reservatet ligger i Årjängs kommun och omfattar cirka 56 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:14

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Visnums stormosse Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Visnums stormosse. Reservatet ligger i södra delen av Kristinehamns kommun och omfattar cirka 356 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:13

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Havsjöskogen Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Havsjöskogen. Reservatet ligger sydost om Höljes i Torsby kommun och omfattar cirka 1 600 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:12

2021:8 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Storhöjden Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Storhöjden. Reservatet ligger nära Tolita, cirka 7 km nordväst om Kil i Kils kommun och omfattar cirka 93 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:8

2021:7 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för
Naturreservatet Nybrännan Pdf, 169.9 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Nybrännan. Reservatet ligger sydväst om Höljes i Torsby kommun och omfattar cirka 135 ha.

Löpnummer: 2021:7

2021:6 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1992:13) med föreskrifter för naturreservatet Lurö skärgård inom Säffle kommun, omtryckt i (17 FS 2017:18) Pdf, 169 kB.

Beskrivning: Reservatsföreskriften C 12 och de undantag som gäller tillträdesförbudet är inte längre aktuella i samband med beslut om 18 fågelskyddsområden, samtliga belägna i naturreservatet Lurö skärgård, och har därför upphävts.

Löpnummer: 2021:6

2021:5 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för fågelskyddsområden inom Naturreservatet Lurö skärgård, Säffle kommun Pdf, 1.5 MB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta 18 fågelskyddsområden på öar och skär i Vänern, inom Naturreservatet Lurö skärgård. Föreskrifter som gäller inom de områden listas i bilaga 1 till beslutet, markeras på översiktskartan i bilaga 2 till beslutet och avgränsas i detalj på kartbilagorna 3-51 till beslutet.

Löpnummer: 2021:5

2021:4 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Skålsåsen Pdf, 153.3 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Skålsåsen. Reservatet ligger i Karlstads kommun och omfattar cirka 22 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:4

2021:2 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för
Naturreservatet Gatefjällsbranten Pdf, 107.6 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Gatefjällsbranten. Reservatet ligger väster om Koppom vid gränsen mot Norge, i Årjängs kommun och omfattar cirka 114 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:2

2020:18 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Hån Pdf, 114.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Hån. Reservatet ligger intill sjön Stora Hån, sex kilometer nordost om Sysslebäck i Torsby kommun och omfattar cirka 49 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:18

2020:15 Länsstyrelsen i Värmlands läns lokala sjötrafikföreskrifter om hastighetsbegränsning i Åråsviken, Vänern Pdf, 358.9 kB.

Beskrivning: I syfte att förhindra negativ påverkan på djur- och naturliv inom Naturreservatet Nötön-Åråsviken i Kristinehamns kommun har länsstyrelsen meddelat följande sjötrafikföreskrift. Fem knop gäller som högsta hastighet för motordrivna farkoster inom i kartbilaga markerat område. Bemyndigandet för länsstyrelsen att utfärda dessa föreskrifter finns i 2 kap. 2 § sjötrafik-förordningen (1986:300). Föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2020.

Löpnummer: 2020:15

2020:14 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17 FS 2018:18) för Nilsby vattenskyddsområde Pdf, 216.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har i beslut den 14 augusti 2018 förklarat ett område i anslutning till vattentäkten Nilsby som vattenskyddsområde för grundvattentillgång.Ändring gäller §9 i 17 FS 2018:18 så att förbudet mot spridning av vägsalt inom den primära skyddszonen ersätts med krav på tillstånd för spridning av vägsalt och att förbudet mot spridning av vägsalt inom den sekundära skyddszonen tas bort.

Löpnummer: 2020:14

2020:13 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17 FS 2018:17) för Fryksta vattenskyddsområde Pdf, 216.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har i beslut den 14 augusti 2018 förklarat ett område i anslutning till vattentäkten Fryksta som vattenskyddsområde för grundvattentillgång. Ändring gäller §9 i 17 FS 2018:17 så att förbudet mot spridning av vägsalt inom den primära skyddszonen ersätts med krav på tillstånd för spridning av vägsalt och att förbudet mot spridning av vägsalt inom den sekundära skyddszonen tas bort.

Löpnummer: 2020:13

2020:12 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17 FS 2018:16) för Högboda vattenskyddsområde Pdf, 215.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har i beslut den 14 augusti 2018 förklarat ett område i anslutning till vattentäkten Högboda som vattenskyddsområde för grundvattentillgång. Ändring gäller §9 i 17 FS 2018:16 så att förbudet mot spridning av vägsalt inom den primära skyddszonen ersätts med krav på tillstånd för spridning av vägsalt och att förbudet mot spridning av vägsalt inom den sekundära skyddszonen tas bort.

Löpnummer: 2020:12

2020:11 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Båstnäs Pdf, 151.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Båstnäs. Reservatet ligger 18 km söder om Töcksfors i Årjängs kommun och omfattar cirka 105 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:11

2020:10 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Rackstadskogen Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Rackstadskogen. Reservatet ligger i Arvika kommun och omfattar cirka 28,3 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Reservatsbeslutet innebär inskränkningar och förpliktelser för markägare och andra sakägare i fråga om rätten att förfoga över berört markområde och att tåla visst intrång. (jämför 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken).

Löpnummer: 2020:10

2020:8 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om körning med eldrivna terränghjulingar på golfbanor i Värmlands län Pdf, 133.5 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen i Värmlands län har beslutat att föreskriva följande undantag från förbudet att köra motordrivet fordon på barmark. (jämför 1 § första stycket terrängkörningslagen) Eldrivna terränghjulingar* får framföras inom golfbanor i Värmlands län.

*Terränghjuling definieras i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner sammantaget som ett motordrivet fordon som inte väger över 450 kg och som är avsett för person- och godsbefordran i terräng.

Löpnummer: 2020:8

2020:7 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Brännåsen Pdf, 133.5 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Brännåsen. Reservatet ligger i Torsby kommun och omfattar cirka 650 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:7

2020:6 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1991:17) med föreskrifter för Naturreservatet Inre Kilsviken Pdf, 188.6 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Inre Kilsviken och låta samma föreskrifter gälla för utökningen som för det tidigare skyddade området. Länsstyrelsen har också beslutat att delvis ändra föreskrifterna och skötselplanen. Reservatet, som ursprungligen bildades den 5 juni 1991, ligger ca två mil söder om Kristinehamn. Områdets geografiska utbredning, liksom utökningen, framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nu meddelade beslut.

Löpnummer: 2020:6

2020:5 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Havsvalladalen Pdf, 133 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Havsvalladalen. Reservatet ligger öster om Höljessjön i Torsby kommun och omfattar cirka 1 601 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:5

2020:4 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Nötön-Åråsviken Pdf, 134.6 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Nötön-Åråsviken. Reservatet ligger ca två mil söder om Kristinehamn i samma kommun och omfattar cirka 2 553 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:4

2020:3 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del av Naturreservatet Edeby Pdf, 148.9 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Edeby. Reservatet ligger ca 2 mil norr om Forshaga och omfattar sedan tidigare ca 26 hektar. Den tillkommande delen omfattar ca 3,6 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:3

2020:2 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Hultberget Pdf, 109.7 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Hultberget. Reservatet, som ligger i Torsby kommun, omfattar cirka 26 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:2

2020:1 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Märramyren Pdf, 116.6 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Märramyren. Reservatet, som ligger i Torsby kommun, omfattar cirka 2 025 ha. Reservatsbeslutet innebär inskränkningar och förpliktelser för markägare och andra sakägare i fråga om rätten att förfoga över berört markområde och att tåla visst intrång.

Löpnummer: 2020:1

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
17FS2019_1.pdf Pdf, 89.2 kB. 89.2 kB 2019-01-30 13.57
17FS2019_2.pdf Pdf, 89.7 kB. 89.7 kB 2019-01-30 13.58
17FS2019_3.pdf Pdf, 116.9 kB. 116.9 kB 2019-02-13 08.21
17FS2019_6.pdf Pdf, 178.3 kB. 178.3 kB 2019-03-27 11.15
17FS2019_8.pdf Pdf, 55.2 kB. 55.2 kB 2019-05-23 10.13
17FS2019_7.pdf Pdf, 23 kB. 23 kB 2019-05-23 10.15
17FS2019_11.pdf Pdf, 161.4 kB. 161.4 kB 2023-07-06 13.17
17FS2019_12.pdf Pdf, 101.1 kB. 101.1 kB 2019-11-21 16.33
17FS2019_13.pdf Pdf, 151.9 kB. 151.9 kB 2019-12-10 14.05

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-5-Foreskrifter-for-Naturreservatet-Vastanvik.pdf Pdf, 166.1 kB. 166.1 kB 2018-05-08 13.59
2018-6-foreskrifter-for-naturreservatet-Brattknolen.pdf Pdf, 167.1 kB. 167.1 kB 2018-05-08 13.59
2018-7-foreskrifter-for-Vargtorpets-vattenskyddsomrade.pdf Pdf, 259.6 kB. 259.6 kB 2018-05-08 13.59
2018-8-foreskrifter-for-Torsby-vattenskyddsomrade.pdf Pdf, 360.2 kB. 360.2 kB 2018-05-08 13.59
2018-9-Foreskrifter-for.naturreservatet-Sjogarasen.pdf Pdf, 166.6 kB. 166.6 kB 2018-05-21 11.45
2018-15-foreskrift-upphavande-av-foreskrifter-eldningsforbud.pdf Pdf, 135.2 kB. 135.2 kB 2018-08-14 12.45
17FS2018_16.pdf Pdf, 386.8 kB. 386.8 kB 2018-08-22 10.20
17FS2018_18.pdf Pdf, 387.6 kB. 387.6 kB 2018-08-22 10.22
17FS2018_17.pdf Pdf, 389.7 kB. 389.7 kB 2018-08-22 10.22
17FS2018_19.pdf Pdf, 170.9 kB. 170.9 kB 2018-08-22 10.27
17FS2018_20.pdf Pdf, 226.4 kB. 226.4 kB 2018-08-22 10.28
2018-22-Foreskrifter-for-Naturreservatet-Dorrfjallet.pdf Pdf, 171.2 kB. 171.2 kB 2018-09-14 16.32
17FS2018_23.pdf Pdf, 171 kB. 171 kB 2018-10-16 09.36
17FS2018_24.pdf Pdf, 132.7 kB. 132.7 kB 2018-10-30 11.08
17FS2018_25.pdf Pdf, 136 kB. 136 kB 2018-11-08 15.32
17FS2018_26.pdf Pdf, 218.6 kB. 218.6 kB 2018-11-16 14.03
17FS2018_27.pdf Pdf, 407.8 kB. 407.8 kB 2018-11-29 10.32
17FS2018_28.pdf Pdf, 169.7 kB. 169.7 kB 2018-12-07 08.55
17FS2018_29.pdf Pdf, 171.9 kB. 171.9 kB 2018-12-07 09.00
17FS2018_30.pdf Pdf, 169.3 kB. 169.3 kB 2018-12-13 09.07

2017

2016

2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FORF_15 003.pdf Pdf, 555 kB. 555 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 010.pdf Pdf, 935 kB. 935 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 016.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-08-30 14.19

2014

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FORF_14 003.pdf Pdf, 787.5 kB. 787.5 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 004.pdf Pdf, 615 kB. 615 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 006.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 008.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 009.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 010.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 011.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 012.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 017.pdf Pdf, 872.9 kB. 872.9 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 018.pdf Pdf, 948.9 kB. 948.9 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 021.pdf Pdf, 217.8 kB. 217.8 kB 2023-08-30 14.18
FORF_14 001.pdf Pdf, 220.2 kB. 220.2 kB 2023-08-30 14.17
FORF_14 019.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 022.pdf Pdf, 1006.8 kB. 1006.8 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 013.pdf Pdf, 220.4 kB. 220.4 kB 2023-08-30 14.18
FORF_14 023.pdf Pdf, 896.2 kB. 896.2 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 024.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 025.pdf Pdf, 912.4 kB. 912.4 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 028.pdf Pdf, 315.6 kB. 315.6 kB 2018-07-06 14.33

Inaktuella föreskrifter

2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
17FS2023_15 Upphävande av eldningsförbud.pdf Pdf, 103.2 kB. 103.2 kB 2023-06-21 17.41
17FS2023_11 Eldningsförbud.pdf Pdf, 118.3 kB. 118.3 kB 2023-06-07 09.49

2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
17FS2022_3 Sammanställning länets vägar.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-05-30 18.35
17FS2022-6 Tillfälliga sjötrafikföreskrifter Klarälven Karlstad.pdf Pdf, 262.8 kB. 262.8 kB 2022-05-31 10.19

2021

2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
17FS2020_9.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-03-31 08.40
17FS2020_16 Begränsning 50 deltagare.pdf Pdf, 103.3 kB. 103.3 kB 2020-11-03 14.54
17FS2020_17 .pdf Pdf, 106.1 kB. 106.1 kB 2020-11-23 10.06

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
17FS2019_4.pdf Pdf, 370.7 kB. 370.7 kB 2019-03-13 13.43
17FS2019_5.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2019-03-27 11.23
17FS2019_9.pdf Pdf, 307.8 kB. 307.8 kB 2019-06-28 11.47
17FS2019_10.pdf Pdf, 369 kB. 369 kB 2019-10-07 10.33
17FS2019_15.pdf Pdf, 325.9 kB. 325.9 kB 2020-01-02 16.47
17FS2019_14 notis.pdf Pdf, 102.3 kB. 102.3 kB 2019-12-16 14.48

2018

2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
17FS2017_1.pdf Pdf, 307.8 kB. 307.8 kB 2023-07-06 13.23
17FS2017_2.pdf Pdf, 324.4 kB. 324.4 kB 2023-07-06 13.32
2017-4-Lansstyrelsen-Varmland-foreskrifter-for-utokad-del-av-Naturreservatet-Luro-Skargard.pdf Pdf, 137.6 kB. 137.6 kB 2018-02-12 15.23
17FS2017_8.pdf Pdf, 407.4 kB. 407.4 kB 2023-07-06 13.24
17FS2017_9.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2023-07-06 13.25
17FS2017_10.pdf Pdf, 259.3 kB. 259.3 kB 2023-07-06 13.26
2017-13-sammanstallning-trafikforordningen-allmanna-vagar.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2018-02-12 15.23
17FS2017_16.pdf Pdf, 178.7 kB. 178.7 kB 2023-07-06 13.26
2017-18-foreskrift-Luro-skargard-Saffle.pdf Pdf, 201.5 kB. 201.5 kB 2018-02-12 15.23
17FS2017_19.pdf Pdf, 386.3 kB. 386.3 kB 2023-07-06 13.26
17FS2017_21.pdf Pdf, 287.9 kB. 287.9 kB 2023-09-04 13.51
17FS2017_22.pdf Pdf, 284.8 kB. 284.8 kB 2023-09-04 13.51
2017-23-forskrift-sprangning-lindas-fastighet.pdf Pdf, 360.1 kB. 360.1 kB 2018-02-12 15.23
2017-24-foreskrifter-liv-halsa.pdf Pdf, 288.4 kB. 288.4 kB 2018-02-12 15.23
2017-26-foreskrifter-naturreservatet-Munkmossarna.pdf Pdf, 157.1 kB. 157.1 kB 2018-02-12 15.23
2017-25-notis-om-foreskrift-penningtvatt.pdf Pdf, 133.7 kB. 133.7 kB 2018-02-12 15.23

2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FORF_16 005.pdf Pdf, 630.3 kB. 630.3 kB 2023-08-30 14.13
FORF_16 007.pdf Pdf, 320.4 kB. 320.4 kB 2023-08-30 14.13
FORF_16 008.pdf Pdf, 226.1 kB. 226.1 kB 2023-08-30 14.13
FORF_16 009.pdf Pdf, 624.3 kB. 624.3 kB 2023-08-30 14.13
FORF_16 011.pdf Pdf, 630.9 kB. 630.9 kB 2023-08-30 14.13
FORF_16 016.pdf Pdf, 618.9 kB. 618.9 kB 2023-08-30 14.14
FORF_16 020.pdf Pdf, 211.6 kB. 211.6 kB 2023-08-30 14.14
FORF_16 013.pdf Pdf, 545.2 kB. 545.2 kB 2023-08-30 14.15
FS 2016-11.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2023-09-04 09.09

2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FORF_15 005.pdf Pdf, 312.5 kB. 312.5 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 006.pdf Pdf, 314.7 kB. 314.7 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 007.pdf Pdf, 318.1 kB. 318.1 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 011.pdf Pdf, 847 kB. 847 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 012.pdf Pdf, 409.8 kB. 409.8 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 001.pdf Pdf, 704.8 kB. 704.8 kB 2023-08-30 14.06
FORF_15 002.pdf Pdf, 621.1 kB. 621.1 kB 2023-08-30 14.06
FORF_15 004.pdf Pdf, 765.3 kB. 765.3 kB 2023-08-30 14.07
FORF_15 008.pdf Pdf, 765.9 kB. 765.9 kB 2023-08-30 14.07
FORF_15 009.pdf Pdf, 757.9 kB. 757.9 kB 2023-08-30 14.07
FORF_15 014.pdf Pdf, 848.5 kB. 848.5 kB 2023-08-30 14.08
FORF_15 015.pdf Pdf, 629.8 kB. 629.8 kB 2023-08-30 14.08
FS 2015-13.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2023-09-04 09.08

2014

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FORF_14 002.pdf Pdf, 755.7 kB. 755.7 kB 2023-08-30 11.17
FORF_14 005.pdf Pdf, 665.7 kB. 665.7 kB 2023-08-30 11.17
FORF_14 007.pdf Pdf, 713.8 kB. 713.8 kB 2023-08-30 11.17
FORF_14 014.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-08-30 11.17
FORF_14 015.pdf Pdf, 683.1 kB. 683.1 kB 2023-08-30 11.17
FORF_14 016.pdf Pdf, 686.8 kB. 686.8 kB 2023-08-30 11.18
FORF_14 026.pdf Pdf, 839.6 kB. 839.6 kB 2023-08-30 11.18
FORF_14 027.pdf Pdf, 920.7 kB. 920.7 kB 2023-08-30 11.18
FS 2014-20.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2023-09-04 09.13

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-15 sjötrafikföreskrift fartbegränsning Åråsviken.pdf Pdf, 402.7 kB. 402.7 kB 2020-06-04 15.12
2019-11 (Ändringar till 1993-25).pdf Pdf, 161.4 kB. 161.4 kB 2019-10-24 14.36
2019-11 (Ändringar till 1989-16 del 1).pdf Pdf, 161.4 kB. 161.4 kB 2019-10-23 16.30
2015-5 (Ändringar till 2013-5).pdf Pdf, 350.3 kB. 350.3 kB 2018-11-06 15.31
2013-5 (OBS föreskriften är ändrad).pdf Pdf, 353.7 kB. 353.7 kB 2018-11-06 15.30
2013-33.pdf Pdf, 296.8 kB. 296.8 kB 2018-11-06 15.30
2013-32 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf Pdf, 224.1 kB. 224.1 kB 2018-11-06 15.32
2008-89.pdf Pdf, 103.2 kB. 103.2 kB 2018-11-06 15.30
2004-50.pdf Pdf, 145.1 kB. 145.1 kB 2018-11-06 15.30
2000-19.pdf Pdf, 90.7 kB. 90.7 kB 2018-11-06 15.30
1996-14 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf Pdf, 95.2 kB. 95.2 kB 2018-11-06 15.32
1995-22 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf Pdf, 101.1 kB. 101.1 kB 2018-11-06 15.32
1993-26.pdf Pdf, 180.7 kB. 180.7 kB 2018-11-06 15.30
1993-25 (Ändringar till 1989-16 del I) (föreskriften är ändrad).pdf Pdf, 181.6 kB. 181.6 kB 2018-11-06 15.32
1993-12 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf Pdf, 97 kB. 97 kB 2018-11-06 15.32
1991-21.pdf Pdf, 406.3 kB. 406.3 kB 2018-11-06 15.30
1990-7.pdf Pdf, 915.1 kB. 915.1 kB 2018-11-06 15.30
1990-3.pdf Pdf, 912.9 kB. 912.9 kB 2018-11-06 15.30
1990-13.pdf Pdf, 901 kB. 901 kB 2018-11-06 15.30
1989-17.pdf Pdf, 343.8 kB. 343.8 kB 2018-11-06 15.30
1989-16 del I (OBS föreskriften är ändrad).pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2018-11-06 15.30

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-06.pdf Pdf, 262.8 kB. 262.8 kB 2022-05-31 16.42
2021-17.pdf Pdf, 261.2 kB. 261.2 kB 2021-10-27 08.54
1994-03.pdf Pdf, 179.1 kB. 179.1 kB 2018-11-06 11.06
1992-05.pdf Pdf, 298.9 kB. 298.9 kB 2018-11-06 11.06
1989-16 del III.pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2018-11-06 11.06
1988-15.pdf Pdf, 410.2 kB. 410.2 kB 2018-11-06 11.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2004-78.pdf Pdf, 129.5 kB. 129.5 kB 2018-11-06 11.07
2004-77.pdf Pdf, 127.4 kB. 127.4 kB 2018-11-06 11.07
2004-73.pdf Pdf, 133.1 kB. 133.1 kB 2018-11-06 11.07
2004-71.pdf Pdf, 130.9 kB. 130.9 kB 2018-11-06 11.07

Lokala trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling, Transportsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En gång per år gör Länsstyrelsen Värmland en sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och lokala trafikföreskrifter i länet. I och med att den kommer ut en gång per år kan uppgifterna bli inaktuella under året. Kontrollera därför alltid uppgifterna mot Transportstyrelsens och Trafikverkets webbplatser.

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss