• Eldningsförbud i Värmlands län

    Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni klockan 12.00 och tills vidare. There is a fire ban in Värmland County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Värmlands läns författningssamling

Här hittar du länets författningssamling. Den innehåller bland annat Länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafik, naturreservat och strandskydd.

Om en digital version av en föreskrift inte stämmer med en tryckt version, är det den tryckta som gäller.

Föreskrifter

Alla gällande föreskrifter som utfärdats av Länsstyrelsen i Värmland finns listade i en förteckning, som uppdateras varje år i januari.

Förteckning per den 1 januari 2023 över gällande föreskrifter Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har också ett register över vilka föreskrifter som utgivits under innevarande år.

Löpande register över Värmlands läns författningssamling 2023 Pdf, 134 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Bollåsens naturreservat Pdf, 161.4 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Bollåsens naturreservat. Reservatet ligger knappt en mil söder om Råda i Hagfors kommun och omfattar cirka 28 hektar.

Löpnummer: 2023:12

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om eldningsförbud i hela länet Pdf, 118.3 kB.

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Värmlands län. Föreskrifterna träder i kraft den 7 juni 2023 klockan 12:00 och gäller tills vidare.

Löpnummer: 2023:11

Länsstyrelsen i Värmlands län föreskrifter för vattenskyddsområde för grundvattentäkten Mellerudstorp Pdf, 211.9 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta ett vattenskyddsområde för grundvattentäkten Mellerudstorp.

Löpnummer: 2023:10

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för vattenskyddsområde för grundvattentäkten Törne Pdf, 209.7 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta ett vattenskyddsområde för grundvattentäkten Törne.

Löpnummer: 2023:9

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1988:19) med föreskrifter för naturreservatet Kalvhöjden inom Sunne kommun Pdf, 190.7 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att lägga till en B-föreskrift i ett antal beslut för naturreservat, bl.a. naturreservatet Kalvhöjden.

Löpnummer: 2023:8

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1987:29) med föreskrifter för naturreservatet Tiskaretjärn inom Sunne kommun Pdf, 188.2 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att lägga till en B-föreskrift i ett antal beslut för naturreservat, bland annat naturreservatet Tiskaretjärn.

Löpnummer: 2023:7

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1980:35) med föreskrifter för naturreservatet Tibergs udde inom Filipstads kommun Pdf, 191.9 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att lägga till en B-föreskrift i ett antal beslut för naturreservat, bl.a. naturreservatet Tibergs udde.

Löpnummer: 2023:6

Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om tillägg till B-föreskrifter för naturreservaten Erola, Högbergsfältet, Stor-Älgsjön och Stormyren Pdf, 114.2 kB.

Länsstyrelsen har beslutat att lägga till en B-föreskrift i respektive beslut för naturreservaten Erola, Högbergsfältet, Stor-Älgsjön och Stormyren. Erola och Stormyren ligger i Torsby kommun, Högbergsfältet i Filipstads kommun, och Stor-Älgsjön i Storfors och Kristinehamns kommuner.

Löpnummer: 2023:5

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Värmlands läns sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län

Löpnummer: 2023:4

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Bryngelsdalens naturreservat Pdf, 161.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Bryngelsdalens naturreservat. Reservatet ligger i Årjängs kommun, cirka 12 kilometer nord-nordväst om Töcksfors tätort, och omfattar cirka 190 hektar. Genom det här beslutet upphävs tidigare beslut om Naturreservatet Bryngelsdalen vilket innebär att föreskrifterna 17 FS 1995:11 och 17 FS 2001:24 upphör att gälla. De nya föreskrifterna för naturreservatet träder i kraft den 27 februari 2023.

Löpnummer: 2023:3

Sjötrafikföreskrifter ankringsförbud norra Vänern Karlstads kommun Pdf, 162.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: För att skydda befintliga sjökablar föreskriver länsstyrelsen följande. Ankringsförbud ska gälla 25 meter på båda sidor om två sjökablar i Vänern, väster om Jäverön i Karlstads kommun, se karta. Föreskriften träder i kraft den 1 mars 2023.

Löpnummer: 2023:2

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Uggenäs naturreservat Pdf, 124.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Uggenäs naturreservat. Reservatet ligger i Torsby kommun, cirka 7 kilometer sydväst om Branäs skidanläggning, och omfattar cirka 104 hektar. Föreskrifterna för naturreservatet träder i kraft den 30 januari 2023.

Löpnummer: 2023:1

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ankringsförbud i Vänern, norr om Jäverön, i Karlstads kommun Pdf, 201.5 kB.

Beskrivning: För att skydda befintlig sjökabel föreskriver länsstyrelsen följande. Ankringsförbud ska gälla 25 meter på båda sidor om sjökabel i Vänern, norr om Jäverön i Karlstads kommun, se karta. Föreskriften gäller från 1 januari 2023.

Löpnummer: 2022:11

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i beslut om inrättande av, samt föreskrifter för, naturreservatet Myrbråten, Årjängs kommun Pdf, 115.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: För att skapa förutsättningar att uppfylla syftet med naturreservatet Myrbråten och bevara samt utveckla de naturvärden som utgjort grunden för bildandet har länsstyrelsen nu beslutat att delvis ändra B-föreskrifterna och skötselplanen för reservatet. Naturreservatet Myrbråten, som bildades den 11 juni 2013, ligger i Årjängs kommun. Den geografiska utbredningen framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nyssnämnda beslut med dnr 511-583-2012.

Löpnummer: 2022:10

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för vattenskyddsområde för grundvattentäkten Mölnbacka Pdf, 243.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta ett vattenskyddsområde för grundvattentäkten Mölnbacka. Vattenskyddsområdet ligger norr om Forshaga tätort i Forshaga kommun.

Löpnummer: 2022:9

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för vattenskyddsområde för ytvattentäkten Visten Pdf, 266.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta ett vattenskyddsområde för ytvattentäkten Visten. Vattenskyddsområdet ligger nordväst om Forshaga tätort i Forshaga, Sunne, Kils och Munkfors kommun.

Löpnummer: 2022:8

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i beslut om inrättande av, samt föreskrifter för, Svartåns naturreservat, Filipstads och Hagfors kommuner Pdf, 114.5 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att delvis ändra B-föreskrifterna för naturreservatet Svartån. Reservatet, som bildades den 25 september 2012, ligger i Filipstads och Hagfors kommuner. Den geografiska utbredningen framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nyssnämnda beslut med dnr 511-101-2012.

Löpnummer: 2022:7

Länsstyrelsen i Värmlands läns tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter i Klarälven, inom Karlstads kommun Pdf, 262.8 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har tidigare (se 17 FS 2021:11 och 2021:16) meddelat tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter i samband med rivning av en bro över Klarälven. De tillfälliga föreskrifterna upphör den 31 oktober 2022. Det behövs ytterligare en skyddsperiod, och länsstyrelsen meddelar nu ytterligare tillfälliga sjötrafikföreskrifter för området.

Löpnummer: 2022:6

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för naturreservatet Ulvsjömyrarna Pdf, 155.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att delvis ändra den ursprungliga föreskriften A 10. Beslutet innebär dels att det område som omfattas av avverkningsförbud utökas och dels att det – inom de områden som är markerade i kartbilaga till beslut i dnr 511-513-2012 –är förbjudet att avverka eller på annat sätt skada träd och buskar. Man får heller inte ta bort eller upparbeta döda träd eller vindfällen.

Löpnummer: 2022:5

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse nr 138 A – 1970 med föreskrifter för naturreservat inom Glava m fl kommuner (Glaskogen) Pdf, 754.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har nu beslutat att lägga till en s.k. C-föreskrift till de föreskrifter som redan gäller för Naturreservatet Glaskogen. Föreskriften avser rätten att färdas och vistas inom naturreservatet och om ordningen i övrigt (jämför 7 kap. 30 § miljöbalken) och har följande lydelse.

Löpnummer: 2022:4

Länsstyrelsen i Värmlands läns sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Förteckning över riksvägar och länsvägar med angivande av vägnummer. Nummer inom parentes anger vägnummer för anslutande väg. I de fall väg eller vägavsnitt inte har bärighetsklass 1 anges detta, samt eventuella villkor vad gäller bärighetsklass 4, för aktuell sträcka. Även vissa lokala trafikföreskrifter samt begränsad fordonshöjd anges.

Löpnummer: 2022:3

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i föreskrifterna (17 FS 2017:26) för Naturreservatet Munkmossarna Pdf, 148.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Naturreservatet Munkmossarna, som bildades den 18 december 2017, ligger ca 2 km väster om Älvsjöhyttan i Filipstads kommun och omfattar cirka 568 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens beslut i dnr 511-6696-2011.

Löpnummer: 2022:2

Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om upphävande av strandskydd vid sjö på fastigheten Flåvik 1:21 i Säffle kommun Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att upphäva strandskyddet vid den sjö som är belägen i den nordvästra delen av fastigheten Flåvik 1:21 skifte 3 i Säffle kommun. Beslutet är meddelat med stöd av 7 kap. 18 § miljöbalken (1998:808). Beslutet gäller från och med dess laga kraft-datum den 9 januari 2022.

Löpnummer: 2022:1

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts) föreskrifter (14FS 2021:43) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt Pdf, 105.2 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 21 december 2021 om föreskrifter för de yt- och grundvattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt som framgår av bilagorna 1-3 till beslutet med dnr 537-47542-2020. Författningen trädde i kraft den 22 december 2021 samtidigt som föreskriften (14FS 2016:58) upphörde att gälla.
De meddelade föreskrifterna gäller bland annat för Värmlands län.
Publicerad den 22 december 2021

Löpnummer: 2021:18

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del av Naturreservatet Skutan samt ändring i länsstyrelsens föreskrifter (17 FS 2006:76) för samma reservat Pdf, 174.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Skutan. Reservatet ligger omkring 6 km söder om Koppom i Eda kommun och omfattar sedan tidigare ca 124 hektar. Den tillkommande delen omfattar ca 4,4 hektar. Områdets geografiska utbredning inklusive utökningen framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nu meddelade beslut.

Löpnummer: 2021:16

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del av Naturreservatet Öjersbyn Pdf, 116.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Öjersbyn. Reservatet ligger omkring 8 km sydväst om Töcksfors tätort i Årjängs kommun och omfattar sedan tidigare ca 144 hektar. Den tillkommande delen omfattar ca 6,5 hektar. Områdets geografiska utbredning inklusive utökningen framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nu meddelade beslut.

Löpnummer: 2021:15

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Tokil Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Tokil. Reservatet ligger i Årjängs kommun och omfattar cirka 56 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:14

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Visnums stormosse Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Visnums stormosse. Reservatet ligger i södra delen av Kristinehamns kommun och omfattar cirka 356 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:13

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Havsjöskogen Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Havsjöskogen. Reservatet ligger sydost om Höljes i Torsby kommun och omfattar cirka 1 600 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:12

2021:11 Länsstyrelsen i Värmlands läns tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter i Klarälven, inom Karlstads kommun Pdf, 255.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Av säkerhetsskäl har Länsstyrelsen meddelat följande tillfälliga sjötrafikföreskrifter att gälla i samband med rivning av en bro över Klarälven.
I Klarälven, Karlstads kommun, på ett område om 100 meter norr och söder om järnvägsbron markerad i kartbilaga gäller förbud mot fartygstrafik. Förbudet gäller inte trafik som är nödvändig för att arbete på bron ska kunna utföras. Förbudet gäller den 31 maj – 31 oktober 2021.

Löpnummer: 2021:11

2021:10 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om upphävande av förnyade föreskrifter (17 FS 2021:1) om förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anvisad sittplats för fler än 8 deltagare Pdf, 105.2 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen i Värmlands läns förnyade föreskrifter (17 FS 2021:1) om förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anvisad sittplats för fler än 8 deltagare upphör att gälla fr.o.m. den 1 juni 2021.

Löpnummer: 2021:10

2021:8 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Storhöjden Pdf, 111 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Storhöjden. Reservatet ligger nära Tolita, cirka 7 km nordväst om Kil i Kils kommun och omfattar cirka 93 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:8

2021:7 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för
Naturreservatet Nybrännan Pdf, 169.9 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Nybrännan. Reservatet ligger sydväst om Höljes i Torsby kommun och omfattar cirka 135 ha.

Löpnummer: 2021:7

2021:6 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1992:13) med föreskrifter för naturreservatet Lurö skärgård inom Säffle kommun, omtryckt i (17 FS 2017:18) Pdf, 169 kB.

Beskrivning: Reservatsföreskriften C 12 och de undantag som gäller tillträdesförbudet är inte längre aktuella i samband med beslut om 18 fågelskyddsområden, samtliga belägna i naturreservatet Lurö skärgård, och har därför upphävts.

Löpnummer: 2021:6

2021:5 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för fågel-skyddsområden inom Naturreservatet Lurö skärgård, Säffle kommun Pdf, 1.5 MB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta 18 fågelskyddsområden på öar och skär i Vänern, inom Naturreservatet Lurö skärgård. Föreskrifter som gäller inom de områden listas i bilaga 1 till beslutet, markeras på översiktskartan i bilaga 2 till beslutet och avgränsas i detalj på kartbilagorna 3-51 till beslutet.

Löpnummer: 2021:5

2021:4 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Skålsåsen Pdf, 153.3 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Skålsåsen. Reservatet ligger i Karlstads kommun och omfattar cirka 22 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:4

2021:3 Länsstyrelsen i Värmlands läns sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län; Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: I. Upplysningar.
II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med angivande av vägnummer. Nummer inom parentes anger vägnummer för anslutande väg. I de fall väg eller vägavsnitt inte har bärighetsklass 1 anges detta, samt eventuella villkor vad gäller bärighetsklass 4, för aktuell sträcka. Även vissa lokala trafikföreskrifter samt begränsad fordonshöjd anges. Allmänna vägar eller vägavsnitt där kommunen är väghållare är markerade med fetstil.
III. Förteckning över ej numrerade kommunala gator och vägar som är upplåtna för bärighetsklass 1 och i vissa fall annan bärighetsklass samt begränsad fordonshöjd.

Löpnummer: 2021:3

2021:2 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för
Naturreservatet Gatefjällsbranten Pdf, 107.6 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Gatefjällsbranten. Reservatet ligger väster om Koppom vid gränsen mot Norge, i Årjängs kommun och omfattar cirka 114 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2021:2

2021:1 Länsstyrelsen i Värmlands läns förnyade föreskrifter om förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anvisad sittplats för fler än 8 deltagare Pdf, 105.8 kB.

Beskrivning: Med anledning av en ny förordning som upphäver den tidigare gällande förordningen har länsstyrelsen utan ändring i sak beslutat om begränsningar i frågan om att hålla vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Löpnummer: 2021:1

Länsstyrelsen i Värmlands läns tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter i Klarälven, inom Karlstads kommun Pdf, 261.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har tidigare (se 17 FS 2021:11) meddelat tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter att gälla i samband med rivning av en bro över Klarälven. De tillfälliga föreskrifterna upphör den 31 oktober 2021. Det planerade arbetet har försenats och ytterligare en skyddsperiod är nödvändig. Länsstyrelsen har därför meddelat följande tillfälliga sjötrafikföreskrifter

Löpnummer: 2021:17

2020:18 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Hån Pdf, 114.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Hån. Reservatet ligger intill sjön Stora Hån, sex kilometer nordost om Sysslebäck i Torsby kommun och omfattar cirka 49 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:18

2020:17 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anvisad sittplats för fler än 8 deltagare Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat om begränsningar i frågan om att hålla vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och föreskriver att deltagarantalet begränsas till 8 deltagare.

Löpnummer: 2020:17

2020:15 Länsstyrelsen i Värmlands läns lokala sjötrafikföreskrifter om hastighetsbegränsning i Åråsviken, Vänern Pdf, 358.9 kB.

Beskrivning: I syfte att förhindra negativ påverkan på djur- och naturliv inom Naturreservatet Nötön-Åråsviken i Kristinehamns kommun har länsstyrelsen meddelat följande sjötrafikföreskrift. Fem knop gäller som högsta hastighet för motordrivna farkoster inom i kartbilaga markerat område. Bemyndigandet för länsstyrelsen att utfärda dessa föreskrifter finns i 2 kap. 2 § sjötrafik-förordningen (1986:300). Föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2020.

Löpnummer: 2020:15

2020:14 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17 FS 2018:18) för Nilsby vattenskyddsområde Pdf, 216.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har i beslut den 14 augusti 2018 förklarat ett område i anslutning till vattentäkten Nilsby som vattenskyddsområde för grundvattentillgång.Ändring gäller §9 i 17 FS 2018:18 så att förbudet mot spridning av vägsalt inom den primära skyddszonen ersätts med krav på tillstånd för spridning av vägsalt och att förbudet mot spridning av vägsalt inom den sekundära skyddszonen tas bort.

Löpnummer: 2020:14

2020:13 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17 FS 2018:17) för Fryksta vattenskyddsområde Pdf, 216.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har i beslut den 14 augusti 2018 förklarat ett område i anslutning till vattentäkten Fryksta som vattenskyddsområde för grundvattentillgång. Ändring gäller §9 i 17 FS 2018:17 så att förbudet mot spridning av vägsalt inom den primära skyddszonen ersätts med krav på tillstånd för spridning av vägsalt och att förbudet mot spridning av vägsalt inom den sekundära skyddszonen tas bort.

Löpnummer: 2020:13

2020:12 Ändring i Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter (17 FS 2018:16) för Högboda vattenskyddsområde Pdf, 215.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har i beslut den 14 augusti 2018 förklarat ett område i anslutning till vattentäkten Högboda som vattenskyddsområde för grundvattentillgång. Ändring gäller §9 i 17 FS 2018:16 så att förbudet mot spridning av vägsalt inom den primära skyddszonen ersätts med krav på tillstånd för spridning av vägsalt och att förbudet mot spridning av vägsalt inom den sekundära skyddszonen tas bort.

Löpnummer: 2020:12

2020:11 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Båstnäs Pdf, 151.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Båstnäs. Reservatet ligger 18 km söder om Töcksfors i Årjängs kommun och omfattar cirka 105 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:11

2020:10 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Rackstadskogen Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Rackstadskogen. Reservatet ligger i Arvika kommun och omfattar cirka 28,3 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Reservatsbeslutet innebär inskränkningar och förpliktelser för markägare och andra sakägare i fråga om rätten att förfoga över berört markområde och att tåla visst intrång. (jämför 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken).

Löpnummer: 2020:10

2020:8 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om körning med eldrivna terränghjulingar på golfbanor i Värmlands län Pdf, 133.5 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen i Värmlands län har beslutat att föreskriva följande undantag från förbudet att köra motordrivet fordon på barmark. (jämför 1 § första stycket terrängkörningslagen) Eldrivna terränghjulingar* får framföras inom golfbanor i Värmlands län.

*Terränghjuling definieras i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner sammantaget som ett motordrivet fordon som inte väger över 450 kg och som är avsett för person- och godsbefordran i terräng.

Löpnummer: 2020:8

2020:7 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Brännåsen Pdf, 133.5 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Brännåsen. Reservatet ligger i Torsby kommun och omfattar cirka 650 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:7

2020:6 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i kungörelse (17 FS 1991:17) med föreskrifter för Naturreservatet Inre Kilsviken Pdf, 188.6 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Inre Kilsviken och låta samma föreskrifter gälla för utökningen som för det tidigare skyddade området. Länsstyrelsen har också beslutat att delvis ändra föreskrifterna och skötselplanen. Reservatet, som ursprungligen bildades den 5 juni 1991, ligger ca två mil söder om Kristinehamn. Områdets geografiska utbredning, liksom utökningen, framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nu meddelade beslut.

Löpnummer: 2020:6

2020:5 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Havsvalladalen Pdf, 133 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Havsvalladalen. Reservatet ligger öster om Höljessjön i Torsby kommun och omfattar cirka 1 601 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:5

2020:4 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Nötön-Åråsviken Pdf, 134.6 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Nötön-Åråsviken. Reservatet ligger ca två mil söder om Kristinehamn i samma kommun och omfattar cirka 2 553 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:4

2020:3 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del av Naturreservatet Edeby Pdf, 148.9 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Edeby. Reservatet ligger ca 2 mil norr om Forshaga och omfattar sedan tidigare ca 26 hektar. Den tillkommande delen omfattar ca 3,6 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:3

2020:2 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Hultberget Pdf, 109.7 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Hultberget. Reservatet, som ligger i Torsby kommun, omfattar cirka 26 ha. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet.

Löpnummer: 2020:2

2020:1 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för Naturreservatet Märramyren Pdf, 116.6 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Märramyren. Reservatet, som ligger i Torsby kommun, omfattar cirka 2 025 ha. Reservatsbeslutet innebär inskränkningar och förpliktelser för markägare och andra sakägare i fråga om rätten att förfoga över berört markområde och att tåla visst intrång.

Löpnummer: 2020:1

2020:16 Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare Pdf, 103.3 kB.

Beskrivning: Länsstyrelsen har beslutat om begränsningar i frågan om att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och föreskriver att deltagarantalet i Värmlands län ska begränsas till 50.

Löpnummer: 2020:16

2020:9 Länsstyrelsen i Värmlands läns sammanställning enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län; Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning: I. Upplysningar.
II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med angivande av vägnummer. Nummer inom parentes anger vägnummer för anslutande väg. I de fall väg eller vägavsnitt inte har bärighetsklass 1 anges detta, samt eventuella villkor vad gäller bärighetsklass 4, för aktuell sträcka. Även vissa lokala trafikföreskrifter samt begränsad fordonshöjd anges. Allmänna vägar eller vägavsnitt där kommunen är väghållare är markerade med fetstil.
III. Förteckning över ej numrerade kommunala gator och vägar som är upplåtna.

Löpnummer: 2020:9

2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
17FS2019_3.pdf Pdf, 116.9 kB. 116.9 kB 2019-02-13 08.21
17FS2019_4.pdf Pdf, 370.7 kB. 370.7 kB 2019-03-13 13.43
17FS2019_6.pdf Pdf, 178.3 kB. 178.3 kB 2019-03-27 11.15
17FS2019_5.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2019-03-27 11.23
17FS2019_8.pdf Pdf, 55.2 kB. 55.2 kB 2019-05-23 10.13
17FS2019_7.pdf Pdf, 23 kB. 23 kB 2019-05-23 10.15
17FS2019_9.pdf Pdf, 307.8 kB. 307.8 kB 2019-06-28 11.47
17FS2019_10.pdf Pdf, 369 kB. 369 kB 2019-10-07 10.33
17FS2019_12.pdf Pdf, 101.1 kB. 101.1 kB 2019-11-21 16.33
17FS2019_13.pdf Pdf, 151.9 kB. 151.9 kB 2019-12-10 14.05
17FS2019_14 notis.pdf Pdf, 102.3 kB. 102.3 kB 2019-12-16 14.48
17FS2019_15.pdf Pdf, 325.9 kB. 325.9 kB 2020-01-02 16.47

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018-1-foreskrifter-sprangning-Lindas.pdf Pdf, 340 kB. 340 kB 2018-02-12 14.15
2018-2-sammanstallning-trafikforordningen-allmanna-vagar-barighetsklasser-vissa-lokala-trafikforeskrifter.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2018-05-08 13.59
2018-3-foreskrifter-utokad-del-av-Naturreservatet-Noton-Arasviken.pdf Pdf, 143.4 kB. 143.4 kB 2018-05-08 13.59
2018-4-foreskrifter-tillfallig-avlysning-av-vattenomrade-Morudden-Hammaro.pdf Pdf, 134.8 kB. 134.8 kB 2018-05-08 13.59
2018-5-Foreskrifter-for-Naturreservatet-Vastanvik.pdf Pdf, 166.1 kB. 166.1 kB 2018-05-08 13.59
2018-6-foreskrifter-for-naturreservatet-Brattknolen.pdf Pdf, 167.1 kB. 167.1 kB 2018-05-08 13.59
2018-7-foreskrifter-for-Vargtorpets-vattenskyddsomrade.pdf Pdf, 259.6 kB. 259.6 kB 2018-05-08 13.59
2018-8-foreskrifter-for-Torsby-vattenskyddsomrade.pdf Pdf, 360.2 kB. 360.2 kB 2018-05-08 13.59
2018-9-Foreskrifter-for.naturreservatet-Sjogarasen.pdf Pdf, 166.6 kB. 166.6 kB 2018-05-21 11.45
2018-10-Foreskrift-for-viss-tid-till-skydd-av-manniskors-liv-vid-sprangning.pdf Pdf, 375.1 kB. 375.1 kB 2018-05-21 11.45
2018-11-foreskrift-forbud-vistas-brandomrade-eksharad.pdf Pdf, 166.8 kB. 166.8 kB 2018-07-06 14.30
2018-12-Totalt-eldningsforbud.pdf Pdf, 201.4 kB. 201.4 kB 2018-07-25 11.11
2018-13-foreskrifter-for-eldningsforbud.pdf Pdf, 133.4 kB. 133.4 kB 2018-08-07 11.49
2018-14-foreskrifter-skydd-for-manniskors-liv-Ekshärad.pdf Pdf, 314.9 kB. 314.9 kB 2018-08-07 11.54
2018-15-foreskrift-upphavande-av-foreskrifter-eldningsforbud.pdf Pdf, 135.2 kB. 135.2 kB 2018-08-14 12.45
17FS2018_16.pdf Pdf, 386.8 kB. 386.8 kB 2018-08-22 10.20
17FS2018_18.pdf Pdf, 387.6 kB. 387.6 kB 2018-08-22 10.22
17FS2018_17.pdf Pdf, 389.7 kB. 389.7 kB 2018-08-22 10.22
17FS2018_19.pdf Pdf, 170.9 kB. 170.9 kB 2018-08-22 10.27
17FS2018_20.pdf Pdf, 226.4 kB. 226.4 kB 2018-08-22 10.28
2018-22-Foreskrifter-for-Naturreservatet-Dorrfjallet.pdf Pdf, 171.2 kB. 171.2 kB 2018-09-14 16.32
17FS2018_23.pdf Pdf, 171 kB. 171 kB 2018-10-16 09.36
17FS2018_24.pdf Pdf, 132.7 kB. 132.7 kB 2018-10-30 11.08
17FS2018_25.pdf Pdf, 136 kB. 136 kB 2018-11-08 15.32
17FS2018_26.pdf Pdf, 218.6 kB. 218.6 kB 2018-11-16 14.03
17FS2018_27.pdf Pdf, 407.8 kB. 407.8 kB 2018-11-29 10.32
17FS2018_28.pdf Pdf, 169.7 kB. 169.7 kB 2018-12-07 08.55
17FS2018_29.pdf Pdf, 171.9 kB. 171.9 kB 2018-12-07 09.00
17FS2018_30.pdf Pdf, 169.3 kB. 169.3 kB 2018-12-13 09.07
17FS2019_1.pdf Pdf, 89.2 kB. 89.2 kB 2019-01-30 13.57
17FS2019_2.pdf Pdf, 89.7 kB. 89.7 kB 2019-01-30 13.58

2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017-27-foreskrifter-naturreservatet-Rada-stormosse.pdf Pdf, 139.1 kB. 139.1 kB 2018-02-12 14.31
2017-3-foreskrifter-naturreservat-Ojersbyn.pdf Pdf, 20.1 kB. 20.1 kB 2018-02-12 15.23
2017-4-Lansstyrelsen-Varmland-foreskrifter-for-utokad-del-av-Naturreservatet-Luro-Skargard.pdf Pdf, 137.6 kB. 137.6 kB 2018-02-12 15.23
2017-5-foreskrifter-for-utokad-del-av-Naturreservatet-Kloften.pdf Pdf, 207.2 kB. 207.2 kB 2018-02-12 15.23
2017-6-foreskrifter-naturreservat-Stor-Algsjon.pdf Pdf, 140.6 kB. 140.6 kB 2018-02-12 15.23
2017-11-foreskrifter-for-Naturreservatet-Nordsjoskogen.pdf Pdf, 140.5 kB. 140.5 kB 2018-02-12 15.23
2017-12-foreskrifter-for-Naturreservatet-Nordmarksmyrarna.pdf Pdf, 138.6 kB. 138.6 kB 2018-02-12 15.23
2017-13-sammanstallning-trafikforordningen-allmanna-vagar.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2018-02-12 15.23
2017-14-foreskrifter-for-djurskyddsomrade-pa-Kyrkholmen-Saffle.pdf Pdf, 194 kB. 194 kB 2018-02-12 15.23
2017-15-andring-foreskifter-kummelon.pdf Pdf, 145.9 kB. 145.9 kB 2018-02-12 15.23
2017-17-foreskrifter-Millesviks_skargard_Saffle.pdf Pdf, 195.8 kB. 195.8 kB 2018-02-12 15.23
2017-18-foreskrift-Luro-skargard-Saffle.pdf Pdf, 201.5 kB. 201.5 kB 2018-02-12 15.23
2017-20-foreskrifter-naturreservat-reito.pdf Pdf, 136.9 kB. 136.9 kB 2018-02-12 15.23
2017-23-forskrift-sprangning-lindas-fastighet.pdf Pdf, 360.1 kB. 360.1 kB 2018-02-12 15.23
2017-24-foreskrifter-liv-halsa.pdf Pdf, 288.4 kB. 288.4 kB 2018-02-12 15.23
2017-25-notis-om-foreskrift-penningtvatt.pdf Pdf, 133.7 kB. 133.7 kB 2018-02-12 15.23
2017-26-foreskrifter-naturreservatet-Munkmossarna.pdf Pdf, 157.1 kB. 157.1 kB 2018-02-12 15.23
2017-07-foreskrifter-for-Naturreservatet-Tegsnaset.pdf Pdf, 138.5 kB. 138.5 kB 2018-02-12 15.23

2016

2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FORF_15 003.pdf Pdf, 555 kB. 555 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 005.pdf Pdf, 312.5 kB. 312.5 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 006.pdf Pdf, 314.7 kB. 314.7 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 007.pdf Pdf, 318.1 kB. 318.1 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 010.pdf Pdf, 935 kB. 935 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 011.pdf Pdf, 847 kB. 847 kB 2018-07-06 14.18
FORF_15 012.pdf Pdf, 409.8 kB. 409.8 kB 2018-07-06 14.18

2014

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
258 e18.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-07-06 14.32
FORF_14 003.pdf Pdf, 787.5 kB. 787.5 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 004.pdf Pdf, 615 kB. 615 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 006.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 008.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 009.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 010.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 011.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 012.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 017.pdf Pdf, 872.9 kB. 872.9 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 018.pdf Pdf, 948.9 kB. 948.9 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 019.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 022.pdf Pdf, 1006.8 kB. 1006.8 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 023.pdf Pdf, 896.2 kB. 896.2 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 024.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2018-07-06 14.33
FORF_14 025.pdf Pdf, 912.4 kB. 912.4 kB 2018-07-06 14.33
FORF_14 028.pdf Pdf, 315.6 kB. 315.6 kB 2018-07-06 14.33

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-15 sjötrafikföreskrift fartbegränsning Åråsviken.pdf Pdf, 402.7 kB. 402.7 kB 2020-06-04 15.12
2019-11 (Ändringar till 1993-25).pdf Pdf, 161.4 kB. 161.4 kB 2019-10-24 14.36
2019-11 (Ändringar till 1989-16 del 1).pdf Pdf, 161.4 kB. 161.4 kB 2019-10-23 16.30
2015-5 (Ändringar till 2013-5).pdf Pdf, 350.3 kB. 350.3 kB 2018-11-06 15.31
2013-5 (OBS föreskriften är ändrad).pdf Pdf, 353.7 kB. 353.7 kB 2018-11-06 15.30
2013-33.pdf Pdf, 296.8 kB. 296.8 kB 2018-11-06 15.30
2013-32 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf Pdf, 224.1 kB. 224.1 kB 2018-11-06 15.32
2008-89.pdf Pdf, 103.2 kB. 103.2 kB 2018-11-06 15.30
2004-50.pdf Pdf, 145.1 kB. 145.1 kB 2018-11-06 15.30
2000-19.pdf Pdf, 90.7 kB. 90.7 kB 2018-11-06 15.30
1996-14 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf Pdf, 95.2 kB. 95.2 kB 2018-11-06 15.32
1995-22 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf Pdf, 101.1 kB. 101.1 kB 2018-11-06 15.32
1993-26.pdf Pdf, 180.7 kB. 180.7 kB 2018-11-06 15.30
1993-25 (Ändringar till 1989-16 del I) (föreskriften är ändrad).pdf Pdf, 181.6 kB. 181.6 kB 2018-11-06 15.32
1993-12 (Ändringar till 1989-16 del I).pdf Pdf, 97 kB. 97 kB 2018-11-06 15.32
1991-21.pdf Pdf, 406.3 kB. 406.3 kB 2018-11-06 15.30
1990-7.pdf Pdf, 915.1 kB. 915.1 kB 2018-11-06 15.30
1990-3.pdf Pdf, 912.9 kB. 912.9 kB 2018-11-06 15.30
1990-13.pdf Pdf, 901 kB. 901 kB 2018-11-06 15.30
1989-17.pdf Pdf, 343.8 kB. 343.8 kB 2018-11-06 15.30
1989-16 del I (OBS föreskriften är ändrad).pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2018-11-06 15.30

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-06.pdf Pdf, 262.8 kB. 262.8 kB 2022-05-31 16.42
2021-17.pdf Pdf, 261.2 kB. 261.2 kB 2021-10-27 08.54
1994-03.pdf Pdf, 179.1 kB. 179.1 kB 2018-11-06 11.06
1992-05.pdf Pdf, 298.9 kB. 298.9 kB 2018-11-06 11.06
1989-16 del III.pdf Pdf, 6.3 MB. 6.3 MB 2018-11-06 11.06
1988-15.pdf Pdf, 410.2 kB. 410.2 kB 2018-11-06 11.06

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2004-78.pdf Pdf, 129.5 kB. 129.5 kB 2018-11-06 11.07
2004-77.pdf Pdf, 127.4 kB. 127.4 kB 2018-11-06 11.07
2004-73.pdf Pdf, 133.1 kB. 133.1 kB 2018-11-06 11.07
2004-71.pdf Pdf, 130.9 kB. 130.9 kB 2018-11-06 11.07

Lokala trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En gång per år gör Länsstyrelsen Värmland en sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och lokala trafikföreskrifter i länet. I och med att den kommer ut en gång per år kan uppgifterna bli inaktuella under året. Kontrollera därför alltid uppgifterna mot Transportstyrelsens och Trafikverkets webbplatser. Länsstyrelsen Värmlands senaste sammanställning utkom från trycket den 1 mars 2023.

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands län Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt