Avslutade projekt

Här hittar du information om våra avslutade projekt inom livsmedelsstrategin.

Insatser för att uppfylla de nationella målen i livsmedelsstrategin

Projektet är avslutat.

Syftet med projektet var att genom samarbete genomföra insatser som bidrar till att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin om ökad livsmedelsproduktion. Insatserna ska också bidra till fler arbetstillfällen på landsbygden. Målen med projektet var att:

 • ta fram ett förslag till upphandlingspolicy för måltidstjänster för Länsstyrelsen Värmland.
 • ta fram en receptsamling för kriskost med kort livsmedelskedja.
 • inspirera till odling av nya grödor.
 • informera restauranger om fiskmassa av braxen, dela ut varuprover samt följa upp med marknadsundersökning.
 • ha erfarenhetsutbyten och sprida projektets resultat.

Personal från flera enheter på Länsstyrelsen och 13 externa samarbetsparter skulle delta i arbetet. Projektet skulle etablera former för samverkan i delprojekt och att genomföra aktiviteter som skulle bidra till att nå projektets mål. Detta inkluderade bland annat att:

 • genomföra demonstrationsodlingar, seminarium och konferenser.
 • ta fram informationsmaterial och andra skrifter.
 • informera om projektet vid externa aktiviteter och till externa parter.

Projektet pågick från januari 2020 till mars 2023 och genomfördes i fyra olika delprojekt:

 1. Kriskost med kort livsmedelskedja
 2. Nya grödor
 3. Hållbar livsmedelskonsumtion
 4. Förädling av Vänerfisk.

Resultat från de tre översta delprojekten framgår i rutorna nedan. Delprojektet Förädling av Vänerfisk avslutades i ett tidigt skede då de viktigaste samarbetsparterna valde att lämna projektet på grund av tidsbrist.

Kontaktperson
Ylva Gustafsson
010-224 74 58
ylva.gustafsson@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Mat härifrån - recept för vardag och krisberedskap, är resultatet från ett projekt där vi har kopplat ihop målen för En livsmedelsstrategi för Sverige med totalförsvarets behov. Projektet ska ses som ett test och ett första steg i en förändringsprocess. Finns det en marknadspotential för svensk och närproducerad kriskost? Är det här ett sätt att stärka krisberedskapen för kommuner och enskilda? Enlig vår definition är kriskost livsmedel som kan lagras utan kyla i minst tre månader. Vi har även lagt till kravet att kriskosten ska vara från Sverige. Råvaran ska vara svensk och förädlingen ska ske i Sverige. Vi har eftersträvat att kriskosten skulle vara producerad så nära som möjligt, helst i Värmland med angränsande län. Utifrån dessa krav har vi inventerat vad som finns idag. Kockar från tre värmländska kommuner har skapat 15 recept utifrån dessa produkter. I skriften finns en översiktlig redovisning av vilka livsmedel vi hittat. Avslutningsvis redovisas några slutsatser om vilka produkter vi saknar på marknaden samt råd till kommuner, enskilda, lantbrukare och livsmedelsföretagare.

Skriften har tagits fram inom projektet Insatser för att uppfylla de nationella målen i livsmedelsstrategin som finansieras av Landsbygdsprogrammet. Projektet har genomförts av Länsstyrelsen Värmland i samarbete med Kils kommun, Kristinehamns kommun, Karlstads kommun, Räddningstjänsten i Karlstadsregionen, Livsmedelsverket och Nifa – branschföreningen för värmländska matföretag.

Publikation: Mat härifrån - recept för vardag och krisberedskap Länk till annan webbplats.

Våra matvanor förändras hela tiden. Det är stor skillnad på vad hushållen äter idag jämfört med för 20, 50 eller 100 år sedan. Framöver kan efterfrågan förändras av till exempel trender, nysvenskars matvanor och samhällets ökade behov av krisberedskap. Klimatfrågan påverkar på olika sätt.

Runt om i Sverige pågår flera initiativ för att ta fram produkter tillverkade av svenskodlade proteingrödor som gråärt, sötlupin, åkerböna och linser. Dessa kan ersätta importerade alternativ. En del produkter är redan kommersiella som torkade baljväxter, färsk baljväxtfärs och fryst falafel av svenska ärtor. På gårdsnivå finns det lantbrukare som ersätter importerat proteinfoder med svenskodlat. Det pågår även forskningsprojekt för att ta fram vegetabiliska produkter som ”yoghurt” gjord på fermenterade proteingrödor.

Hushållningssällskapet, LRF, Nifa och Länsstyrelsen har haft ett samarbetsprojekt om nya grödor. Målet var att inspirera lantbruksföretagare att odla nya grödor.

Det här har vi genomfört:

 • En studieresa planerades 2021 men blev inställd på grund av Corona-restriktioner.
 • En grupp odlare bjöds in till ett seminarium om proteingrödor i november. Samtliga ville provodla.
 • Projektet köpte in utsäde och tillgång till telefonrådgivning.
 • Sammanlagt odlades cirka 20 hektar nya grödor.
 • Sötlupin, gråärt, quinoa och tre sorters linser odlades 2022.
 • En kombinerad fältdag och seminarium genomfördes i juli för odlargruppen och övriga intresserade.
 • Karlstads kommuns kostchefer och kockar ville också delta i projektet. I augusti 2022 arrangerades en fältvisning för kockar och kostchefer. Kommunen är intresserad av att kunna köpa proteingrödor lokalt.
 • Flera odlare valde att tröska skörden. De odlare som valde att tröska fick ett bidrag från projektet, delvis efter behov.
 • Kockarna på ett skolkök fick prover av gråärt, sötlupin och linser från odlarna som de har testat att laga olika rätter av.
 • I november 2022 arrangerades ett seminarium om marknad. Slätte gård/Nordisk råvara, Skafferi Värmland och Karlstads kommun medverkade. Även Coop Värmland och Färskvarucentralen deltog på mötet. Kockarna bjöd på smakprov av olika rätter tillagade av skörden. Flera odlare är intresserade av att fortsätta odla. Under mötet diskuterades hur vi skapar hållbara värdekedjor.

Efter seminariet om marknad har två odlare sålt mindre mängder torkad gråärt, gulärt och sötlupin till Fagerås kvarn som rensar och packar i storköksförpackning. Fagerås säljer via Skafferi Värmland till Karlstads kommun. En liten mängd Gråärt har sålts till Torfolks gårdsbutik som packar i små påsar för hushåll.

Vid en träff med kostchefsnätverket fanns intresse av att delta i en fortsättning av projektet.

Artikel "Testodling av proteingrödor" i tidningen Utsikt, nummer 3 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikel om projektet Nya grödor i tidningen Utsikt, nummer 2 2021 Länk till annan webbplats.

Samarbetsgruppen har bestått av medarbetare från olika verksamhetsområden inom Länsstyrelsen: biologisk mångfald, lantbruk, livsmedelsstrategin, miljömål, klimat, risk och säkerhet, upphandling samt husföreståndaren på Residenset. Region Värmlands strateg inom folkhälsa deltog också i samarbetsgruppen.

Gruppen har kompetensutvecklat varandra genom att inventera olika lagar och styrande dokument inom våra sakområden kopplat till hållbar livsmedelskonsumtion. Vi har även inventerat målkonflikter och synergier mellan olika mål samt avvägt deras relevans för länsstyrelsens livsmedelsinköp. Tre seminarier med externa föreläsare har arrangerats digitalt. Avslutningsvis har gruppen tagit fram ett förslag till Riktlinje för hållbara och hälsosamma matval för Länsstyrelsen Värmland.

Projektet Framtidens offentliga måltider - från producent till konsument inom offentliga måltider

Projektet lyfter fram närproducerade produkter i både skolkök och i klassrum för att utbilda framtidens konsumenter och i syfte att stärka den regionala livsmedelsproduktionen. Genom att använder vi oss av inspiration från den engelska metoden Food for life (Soil Association) testar vi att skapa en hållbar metod anpassad till svensk förhållanden.

Projektet har många olika bottnar och kan ses som ett kunskapsprojekt men likaväl som att på lång sikt främja investeringsviljan hos livsmedelsproducenten.

Västerstrandskolan, Karlstad kommun, Södra skolan, Grums kommun och Tingvallagymnasiets hotell- och restaurangprogram kommer att testa metoden Food for life. Exempel på aktiviteter är studiebesök ute på gårdar och lokala producenter.

 • Grums kommun
 • Karlstad kommun
 • Boxholms kommun
 • Vadstena kommun
 • Ödeshög kommun
 • Vreta Kluster
 • Länsstyrelsen Östergötland
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Region Värmland
 • Projektet ”Mattanken” Jordbruksverket
 • Livsmedelsverket
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Soil Association /”Food for life”
Logotyp för Framtidens offentliga måltider som föreställer en tallrik med bestick, samt logo för europeiska jordbruksfonden.

Kontaktpersoner

Camilla Andersson
Processledare
010-224 73 20
camilla.e.andersson@lansstyrelsen.se

Isabell Sjödin
Projektledare
010-224 73 21
Isabell.sjödin@lansstyrelsen.se

Projekt samverkan för livsmedelsnäringen Värmland

Syftet med projektet är att skapa samsyn och ett strategiskt aktörsgemensamt arbete för länets livsmedelsnäring som bidrar till att utveckla den värmländska livsmedelsnäringens förutsättningar och lönsamhet. Att gemensamt bygga processer och former för detta ses som en angelägen åtgärd och kan bidra till tillväxt i hela livsmedelskedjan och på så sätt skapa fler arbetstillfällen.

Samarbetspartner i projektet utgörs av Hushållningssällskapet, LRF och NIFA, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland. Samtliga aktörer representerar på olika sätt delar av livsmedelsnäringen och kan bidra med olika spetskunskaper samt har tillgång till olika nätverk.

Branschdag 2022

Den 7 april 2022 genomfördes Branschdagen för livsmedelskedjan i Värmland. Temat för dagen var Framtidens verktyg för en lönsam och hållbar livsmedelskedja. Hela programmet har spelats in. Bland föreläsarna finns bland annat Bengt Stridh (Mälardalens högskola), Malin Andersson (Lokalproducerat i Väst), Louise Ridderström (Östgötamat), Jörgen Persson (Länsstyrelsen) och Marie Larsson (Enkullens gård).

Film från Branschdagen för den värmländska livsmedelskejdan 2022 (Youtube) Länk till annan webbplats.


Kontaktperson

Linda Blomqvist Lindström
010-2247349
linda.blomqvist.lindstrom@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.
Loggor

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss