Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

 • hållbar utveckling i hela landet
 • att skapa tillväxt och sysselsättning
 • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
 • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
 • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Regeringens proposition: En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Mat härifrån - recept för vardag och krisberedskap

Mat härifrån - recept för vardag och krisberedskap, är resultatet från ett projekt där vi har kopplat ihop målen för En livsmedelsstrategi för Sverige med totalförsvarets behov. Projektet ska ses som ett test och ett första steg i en förändringsprocess. Finns det en marknadspotential för svensk och närproducerad kriskost? Är det här ett sätt att stärka krisberedskapen för kommuner och enskilda? Enlig vår definition är kriskost livsmedel som kan lagras utan kyla i minst tre månader. Vi har även lagt till kravet att kriskosten ska vara från Sverige. Råvaran ska vara svensk och förädlingen ska ske i Sverige. Vi har eftersträvat att kriskosten skulle vara producerad så nära som möjligt, helst i Värmland med angränsande län. Utifrån dessa krav har vi inventerat vad som finns idag. Kockar från tre värmländska kommuner har skapat 15 recept utifrån dessa produkter. I skriften finns en översiktlig redovisning av vilka livsmedel vi hittat. Avslutningsvis redovisas några slutsatser om vilka produkter vi saknar på marknaden samt råd till kommuner, enskilda, lantbrukare och livsmedelsföretagare.

Skriften har tagits fram inom projektet Insatser för att uppfylla de nationella målen i livsmedelsstrategin som finansieras av Landsbygdsprogrammet. Projektet har genomförts av Länsstyrelsen Värmland i samarbete med Kils kommun, Kristinehamns kommun, Karlstads kommun, Räddningstjänsten i Karlstadsregionen, Livsmedelsverket och Nifa – branschföreningen för värmländska matföretag.

Publikation: Mat härifrån - recept för vardag och krisberedskap Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Ylva Gustafsson
ylva.gustafsson@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Projektet Framtidens offentliga måltider - från producent till konsument inom offentliga måltider

Projektet lyfter fram närproducerade produkter i både skolkök och i klassrum för att utbilda framtidens konsumenter och i syfte att stärka den regionala livsmedelsproduktionen. Genom att använder vi oss av inspiration från den engelska metoden ”Food for life” (Soli Association) testar vi att skapa en hållbar metod anpassad till svensk förhållanden.

Projektet har många olika bottnar och kan ses som ett kunskapsprojekt men likaväl som att på lång sikt främja investeringsviljan hos livsmedelsproducenten.

Västerstrandskolan, Karlstad kommun, Södra skolan, Grums kommun och Tingvallagymnasiets Hotell-och restaurangprogram kommer att testa metoden ”Food for life”. Exempel på aktiviteter är studiebesök ute på gårdar och lokala producenter.

 • Grums kommun
 • Karlstad kommun
 • Boxholms kommun
 • Vadstena kommun
 • Ödeshög kommun
 • Vreta Kluster
 • Länsstyrelsen Östergötland
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Region Värmland
 • Projektet ”Mattanken” Jordbruksverket
 • Livsmedelsverket
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Soil Association /”Food for life”
Logotyp för Framtidens offentliga måltider som föreställer en tallrik med bestick, samt logo för europeiska jordbruksfonden.

Kontaktpersoner Framtidens offentliga måltider

Camilla Andersson
Processledare
010-224 73 20
camilla.e.andersson@lansstyrelsen.se

Isabell Sjödin
Projektledare
010-224 73 21
Isabell.sjödin@lansstyrelsen.se

Projektet Demonstration och information inom livsmedelsbranschen i Värmlands län

Projektet vill göra det möjligt för länets livsmedelsproducenter och förädlare att ta sig in på nya marknader och för att växa utanför regionen.

Länsstyrelsen Värmland har därför upphandlat en leverantör, Brand Impact AB, som ska förbereda företagen med kunskap, vägledning samt marknadsutveckla dem och deras produkter för att de ska motsvara kraven på andra större marknader. Exempel på aktiviteter i projektet är: informations- och inspirationsträffar för webbförsäljning, marknadsorientering och studiebesök.

Projektstart hösten 2020.

Kontaktpersoner Demonstration och information

Camilla Andersson
010-224 73 20
camilla.e.andersson@lansstyrelsen.se

Anneli Alsterlind
010-224 73 43
anneli.alsterlind@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Projektet kompetensutvecklingsinsatser med sikte på nyföretagande inom Livsmedelsbranschen

En hög kunskapsnivå är betydelsefullt för en ökad konkurrensförmåga hos de värmländska livsmedelsföretagarna samt bidrar till landsbygdsutveckling och kan i förlängningen även bidra till fler arbetstillfällen på landsbygden.

Projektet har tillkommit för att tillgodose behovet av kompetensutvecklingsinsatser på grundläggande nivå för att starta och vidareutveckla företag inom den värmländska livsmedelsbranschen. Länsstyrelsen Värmland har därför upphandlat, Nordic Innovation Food Arena Ekonomisk förening, NIFA, som leverantör för att genomföra dessa insatser.

Projektstart hösten 2020.

Kontaktpersoner kompetensutvecklingsinsatser

Camilla Andersson
010-224 73 20
camilla.e.andersson@lansstyrelsen.se

Anneli Alsterlind
010-224 73 43
anneli.alsterlind@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Projekt samverkan för livsmedelsnäringen Värmland

Syftet med projektet är att skapa samsyn och ett strategiskt aktörsgemensamt arbete för länets livsmedelsnäring som bidrar till att utveckla den värmländska livsmedelsnäringens förutsättningar och lönsamhet. Att gemensamt bygga processer och former för detta ses som en angelägen åtgärd och kan bidra till tillväxt i hela livsmedelskedjan och på så sätt skapa fler arbetstillfällen.

Samarbetspartner i projektet utgörs av Hushållningssällskapet, LRF och NIFA, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland. Samtliga aktörer representerar på olika sätt delar av livsmedelsnäringen och kan bidra med olika spetskunskaper samt har tillgång till olika nätverk.


Kontaktperson

Linda Blomqvist Lindström
010-2247349
linda.blomqvist.lindstrom@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden
Loggor

Projekt Insatser för att uppfylla de nationella målen i livsmedelsstrategin

Syftet med projektet är att genom samarbete genomföra insatser som bidrar till att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin om ökad livsmedelsproduktion, vilket är ett av Länsstyrelsens ansvarsområde. Insatserna ska också bidra till fler arbetstillfällen på landsbygden.

Målen med projektet är att:

 • ta fram ett förslag till upphandlingspolicy för måltidstjänster för Länsstyrelsen Värmland.
 • ta fram en receptsamling för kriskost med kort livsmedelskedja.
 • inspirera till odling av nya grödor.
 • informera restauranger om fiskmassa av braxen, dela ut varuprover samt följa upp med marknadsundersökning.
 • ha erfarenhetsutbyten och sprida projektets resultat.

Personal från flera enheter på Länsstyrelsen och 13 externa samarbetsparter deltar i arbetet. Projektet består i att etablera former för samverkan i delprojekt och att genomföra aktiviteter som bidrar till att nå projektets mål. Detta inkluderar bland annat att:

 • genomföra demonstrationsodlingar, seminarium och konferenser.
 • ta fram informationsmaterial och andra skrifter.
 • informera om projektet vid externa aktiviteter och till externa parter.

Projektet genomförs under 2021-2022.


Kontaktperson

Ylva Gustafsson
010-224 74 58
ylva.gustafsson@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt