Svävare

Vill du använda en svävare? Då behöver du i många fall ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Du kan också behöva godkännande av Transportstyrelsen.

En svävare är ett fordon som svävar fritt från underlaget med hjälp av luft. Om den istället flyttas av någon som går räknas den inte som en svävare. När du kör en svävare ska du anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs. Du ska också undvika att skada mark och växtlighet.

Den som äger en svävare är skyldig att se till att svävaren inte används utan giltigt tillstånd, eller på något otillåtet sätt.

Tillstånd för att använda svävare

Svävare får användas utan tillstånd i tjänsteutövning inom Polismyndigheten, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tullverket och den kommunala räddningstjänsten.

I alla övriga fall krävs tillstånd för att använda en svävare.

Tillståndet kan begränsas till en viss tid och till ett visst område. Tillståndet kan också innehålla särskilda villkor. Ett tillstånd får återkallas.

Vilken verksamhet kan få tillstånd?

Du kan få tillstånd att använda svävare över ett vattenområde om den ska användas för räddningstjänst eller näringsverksamhet. Du kan också få tillstånd om du har något annat särskilt behov av att använda en svävare.

En sammanslutning för svävarverksamhet kan få tillstånd att använda svävare inom ett särskilt anordnat tävlings- eller övningsområde.

Ansök om tillstånd

Ansökan skickas till Länsstyrelsen i det län där svävaren huvudsakligen ska användas. Om svävaren ska användas för färd till något annat land ska du i stället ansöka om tillstånd hos Regeringen. Om svävaren väger mer än 1 000 kilo behöver du även ansöka om godkännande hos Transportstyrelsen.

Vi tar ut en avgift på 4 600 kronor som ska betalas i samband med att ansökan skickas till Länsstyrelsen.

 • namn, adress och telefonnummer
 • vilken typ av svävare ansökan gäller
 • vad svävaren ska användas till
 • inom vilket område svävaren ska användas
 • inom vilka kommuner svävaren ska användas
 • information om huruvida svävaren ska användas yrkesmässigt.

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. En handläggare utreder ditt ärende. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
 3. Ärendet skickas på remiss till Transportstyrelsen och berörda kommuner.
 4. Handläggaren fattar beslut i ärendet.
 5. Du får beslutet hemskickat.
 6. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till oss så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

 1. Skicka ansökan via e-post till uppsala@lansstyrelsen.se
  eller till:
  Länsstyrelsen i Uppsala län
  751 86 Uppsala
 2. Betala in avgiften på bankgiro 5052-1855. Ange betalningsinformation: "7225890" samt namnet på den som söker (om det inte är samma som betalningsavsändaren)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss