Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Så arbetar vi i Uppsala län

ANDT-frågorna är tydligt sammankopplade med övriga sociala hållbarhetsfrågor såsom föräldrastöd, brottsförebyggande frågor, psykisk hälsa/ohälsa, cancerprevention, problematiskt spel om pengar, jämställdhet och våld i nära relation. Forum för förankring av frågorna är Råd för social hållbarhet där landshövding Stefan Attefall är ordförande.

Det finns också flera nätverk för samverkan i de förebyggande frågorna där Region Uppsala, polisen, Uppsala universitet, länets kommuner och idéburen sektor ofta har representanter.

Det ANDTS-förebyggande arbetet är en del av Uppsala läns breda samordnade arbete under benämningen ”Prevention är livsviktigt”. I samverkan lyfts fram att vi i arbetet behöver stärka förutsättningarna, nå alla/nå fler, komma in tidigare och arbeta mer tillsammans för att stärka barn och ungas livsvillkor i stort i Uppsala län.

Jämlik hälsa

Faktafilmen baseras på en forskarrapport från WHO. Rapporten finns översatt till svenska.

Forskarrapporten Hälso- och sociala effekter av icke-medicinsk användning av cannabis Länk till annan webbplats.

För föräldrar och andra viktiga vuxna

ANDTS har tagit fram länsstyrelsegemensamt material till föräldrar och andra viktiga vuxna om alkohol, tobak och nikotinprodukter, tramadol och cannabis.

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande

Tonårsparlören, webbplatsen iq.se Länk till annan webbplats.

Till dig som är tonårsförälder – Om tramadol Länk till annan webbplats.

Se även en kort informationsfilm med handfasta tips att ge till föräldrar om att få barn att avstå från droger.

Droger och attityder – Att skydda unga i en drogliberal samtid, YouTube Länk till annan webbplats.

Hälsoäventyret i Uppsala län har i samarbete med länsstyrelsen tagit fram material för skolor och andra bland annat om cannabis och hälsa, våldsprevention samt hur skolor ska förbli tobaks- och nikotinfria arenor.

Hälsoäventyret Kunskap, Region Uppsala Länk till annan webbplats.

Broschyrer på flera språk om alkohol, tobak och nikotinprodukter, tramadol och cannabis

Kunskapsbaserad information på flera språk, framtagen av länsstyrelserna, att använda i mötet med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Materialet kan användas av exempelvis skola, ungdomshälsa, socialtjänst, föräldraskapsstödjare, föreningar med flera.

Materialet finns översatt till lättare svenska och flera andra språk.

ANDTS-filer (alla broschyrer på flera språk i zip-arkiv) Zip, 29.4 MB.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige

Länsstyrelserna har tagit fram en broschyr på lättläst svenska om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) för dig som är ny i Sverige. Broschyren ger information om ANDT till föräldrar, vilka lagar som gäller i Sverige och hur ANDT påverkar hälsan.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige Pdf, 1.3 MB.

Lustgas som berusningsmedel

Lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan.

Riskerna med att berusa sig på lustgas, Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Informationspaket för att öka medvetenhet

För att skapa medvetenhet om problemet och öka kunskapen om riskerna har vi tillsammans med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten tagit fram information till dig som möter unga i sin dagliga verksamhet. Materialet finns att ladda ner hos Läkemedelsverket.

Lustgas som berusningsmedel, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har också tagit fram ett informationsblad om lustgas att använda i mötet med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Informationsbladet kan användas av skola, ungdomshälsa, socialtjänst, föräldraskapsstödjare, föreningar med flera.

Det finns möjlighet att lägga till lokal information i form av kontaktuppgifter på informationsbladen. För att ändra i den digitala versionen behöver du programvaran som kan redigera i pdfer. Versionen för utskrift är i form av ifyllbar pdf. Rutan för kontaktuppgifter är lila fram till dess att bladet skrivs ut.

Information om lustgas – för digital användning med möjlighet att lägga till lokal information Pdf, 6.1 MB.

Information om lustgas – för digital användning utan möjlighet att lägga till lokal information Pdf, 6 MB.

Information om lustgas – för utskrift Pdf, 6.1 MB.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings material

CAN har tagit fram kortfakta om lustgas bland unga som grundar sig på skolelevers drogvanor. Resultatet visar att lustgas är vanligare i storstadsområdena, lika vanligt bland killar som bland tjejer och det finns ett tydligt samband med användning av alkohol, narkotika och tobak.

Lustgas bland unga 2022, CAN Länk till annan webbplats.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025, Regeringen Länk till annan webbplats.

Narkotika på krogen

Det finns en oro kring narkotikasituationen i krogmiljön i Uppsala län. Det visar den kartläggning som har tagits fram på uppdrag av sju länsstyrelser i samverkan med länens kommuner, polisen och krögare. I länet har undersökningen genomförts i Håbo, Östhammar, Enköping och Uppsala kommuner men resultatet kan användas för alla kommunerna och polisen.

En majoritet av de kroganställda har sett narkotikapåverkade gäster på krogen det senaste året och användningen har en negativ inverkan på både arbetsmiljö och trygghet. Det finns en vilja att arbeta förebyggande mot narkotika i krogmiljö. För att minska narkotika på krogen lyfter krogpersonalen bland annat vikten av kompetenshöjning, förbättrad samverkan, ökad kontroll och policyarbete.

Rapporten Narkotikasituationen på krogen i sju län, STAD Pdf, 925.4 kB.

Öka kunskapen om narkotikaförebyggande arbete i krogmiljö

STAD har fått det nationella uppdraget att samordna arbetet med Krogar mot Knark. De har tagit fram en webbutbildning för krögare och dess personal som nu erbjuds kostnadsfritt under 2023. Länsstyrelsen i Uppsala län ser att det kan vara ett första steg i att öka kunskapen om narkotikaförebyggande arbete i krogmiljö.

Webbutbildningen finns på Lärtorget och är kostnadsfri under 2023.

Lärtorget, STAD Länk till annan webbplats.

Önskas en fördjupad utbildning och samverkan så finns även den utvärderade metoden Krogar mot knark

Krogar mot knark, STAD Länk till annan webbplats.

Rökfri miljö

Rökfria miljöer

Att arbeta tobaksförebyggande är viktigt för folkhälsan och inte minst för att nå regeringens mål om en jämlik hälsa och ett rökfritt Sverige 2025. Både internationella och nationella erfarenheter visar att antalet personer som använder tobak i ett land minskar när förebyggande åtgärder som till exempel rökfria miljöer införs och kombineras med andra insatser.

I Sverige gäller rökförbud på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem sedan 1994. Den 1 juli 2019 trädde den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft, vilket bland annat innebär att rökförbudet utökats till att omfatta fler utomhusmiljöer och fler produkter.

Vill du sluta röka? Heja dig! Här kommer goda nyheter. Sedan en tid tillbaka finns fler allmänna platser där du inte riskerar att utsättas för rökning:

 • Lekplatser
 • Idrottsanläggningar
 • Entréer
 • Uteserveringar
 • Busshållplatser
 • Perronger

Behöver du hjälp att sluta röka? Kontakta primärvården eller din företagshälsovård.

Familjeorienterat arbetssätt och tidig upptäckt – stärkt stöd till barn som anhöriga i familjer med missbruk och beroende

Filmer från kunskapsdagar arrangerade av Länsstyrelsen i Uppsala län, Socialstyrelsen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, i nära samverkan med Barnombudet i Uppsala län, Junis, Stiftelsen Childrens program och FOU-socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård och Region Uppsala.

Du kan se filmerna när det passar dig bäst. Varje block har medföljande diskussionsfrågor som du kan använda på din arbetsplats för att ytterligare kunna stärka detta arbete på din egen arbetsplats, i samverkan eller för dig som professionell.

Dokument med diskussionsfrågor Pdf, 170.5 kB.

Länsstyrelsen i Uppsala län, Socialstyrelsen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

BLOCK 1: Barn och föräldrars rätt till stöd

2. Barnkonventionen som utgångspunkt, nu även svensk lag – hur påverkar det frågan?

Föreläsning 2. Barnkonventionen som utgångspunkt, nu även svensk lag – hur påverkar det frågan?, YouTube Länk till annan webbplats.

Lisa Skiöld, verksamhetschef, Barnombudet i Uppsala län Maria Grahn Farley, universitetslektor i offentlig rätt och docent, Uppsala universitet.

Maria Grahn Farley ger de juridiska ramarna kring barnkonventionen och Lisa Skiöld berättar om hur det går att arbeta konkret med barnkonventionen som utgångspunkt i frågor om barn i missbruksmiljö.

Mer information:

BOiU Länk till annan webbplats.

3. Stärkt stöd till barn i familjer med missbruk och beroende – ett gemensamt ansvar

Föreläsning 3a. Stärkt stöd till barn i familjer med missbruk och beroende – ett gemensamt ansvar, YouTube Länk till annan webbplats.

För att öka kunskapen om barn i familjer med missbruk har Socialstyrelsen låtit göra registerstudier, kartläggningar, kunskapsöversikter och utvärderingar. Den kunskap som har tagits fram visar hur angeläget det är att upptäcka barn vars föräldrar har ett risk- eller missbruk så tidigt som möjligt, och erbjuda ett ändamålsenligt stöd. När en förälder med missbruk uppmärksammas inom socialtjänsten behövs både ett barn- och ett föräldraperspektiv i utredningar och insatser. Ett sådant familjeorienterat arbetssätt förutsätter en helhetssyn på och en nära samverkan kring familjen.

Mer information:

Familjeorienterat arbetssätt på Kunskapsguidens webbplats Länk till annan webbplats.

Barn som anhöriga på Kunskspsguidens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt: Agnes Lundström, utredare, Socialstyrelsen.

Perspektiv från barn och föräldrar (De har gått Childrens Program under 2015–2017)

Föreläsning 3b. Perspektiv från barn och föräldrar (De har gått Childrens Program under 2015–2017), YouTube Länk till annan webbplats.

Vad säger de om sin relation idag och vikten av ett familjeperspektiv.

Helén Olsson, projektledare Childrens Program, Barnombudet i Uppsala.

Mer information:

Childrens Program Länk till annan webbplats.

BOiU Länk till annan webbplats.

Kontakt: Mobil: 070–5331966 eller e-post: helen.olsson@boiu.se

BLOCK 2: Vilka, hur och vad vet vi?

1. Inledning

Föreläsning 1. Inledning. Vilka, hur och vad vet vi?, YouTube Länk till annan webbplats.

Anna Haid, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län.

2. Presentation av Junis rapport: ”Det funkar!”

Föreläsning 2. Presentation av Junis rapport: ”Det funkar!”, YouTube Länk till annan webbplats.

Rapporten redovisar kommunernas stöd till barn i familjer med missbruk år 2019. Nedslag i rapportens artiklar om intressanta verksamheter inom området presenteras också.

Mer information: Rapporten finns att läsa och beställa på Junis webbplats. Där finns även tidigare års rapporter.

Rapporten ”Det funkar!” Länk till annan webbplats.

Kontakt: Anna Carlsson Cheikh, politisk sekreterare, Junis, anna@junis.se, 0733-72 62 78.

3. Våga se, våga fråga och samverka – ett nytt kunskapsstöd ”Upptäckt och stöd” – ett arbete för tidig upptäckt

Föreläsning 3. Våga se, våga fråga och samverka – ett nytt kunskapsstöd ”Upptäckt och stöd” – ett arbete för tidig upptäckt, YouTube Länk till annan webbplats.

Elisabeth Näsman, professor emeritus vid Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet.

Kunskapsstödet är baserat på två FoU-projekt där lyfts barns erfarenheter av att leva med en förälder med missbruksproblem. Detta visar vikten av att vuxna (in)ser barnens situation, lyssnar på dem och i samverkan ger dem skydd, stöd och hjälp samt stöd till hela familjen.

Mer information: Alexanderson, K. & Näsman, E. (2019) Upptäckt och stöd. Om barn till föräldrar med missbruksproblem. Studentlitteratur.

Kontakt: Elisabet.Nasman@soc.uu.se

Stöd för barn som växer upp i familjer med missbruk – vad säger forskningen?

Föreläsning. Stöd för barn som växer upp i familjer med missbruk – vad säger forskningen?, YouTube Länk till annan webbplats.

Peter Larm, docent, Stockholms universitet.

Kontakt: Peter Larm, peter.larm@su.se

BLOCK TRE: Inspiration om HUR

1. Inledning

Föreläsning 1. Inspiration om HUR, YouTube Länk till annan webbplats.

Anna Haid, ANDT-samordnare, Länsstyrelsen Uppsala län.

2. Fördjupningsutbildning i stärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården

Föreläsning 2. Fördjupningsutbildning i stärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården, YouTube Länk till annan webbplats.

Målgruppen för utbildningen är personal verksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, frivilligorganisationer och andra myndigheter och berörda organisationer som i sitt arbete möter föräldrar med missbruk eller beroende och/eller deras barn.

CAN utbildar utbildare som i sin tur kan utbilda personal/kollegor i sin egen region. Utbildarna arbetar med ambitionen att sprida kunskap om barn- och familjeperspektiv och samtidigt skapa grund för att det på arbetsplatserna utarbetas rutiner för hur man systematiskt ska ta upp föräldraskap och gå tillväga när man misstänker att ett barn far illa.

Mer information:

Utbildningen: Att stärka barn-och föräldraperspektivet vid missbruk och beroende Länk till annan webbplats.

Drugsmart (drugsmart.se) Länk till annan webbplats.

“Spela Roll!” Länk till annan webbplats.

3. BRA-samtal – barns rätt att komma till tals och bli delaktiga

Föreläsning 3. BRA-samtal – barns rätt att komma till tals och bli delaktiga, YouTube Länk till annan webbplats.

BRA är en modell som ska hjälpa personal att prata med barn, när de är anhöriga. Syftet är att barn ska få möjlighet att få uttrycka sitt behov av information och stöd.

Mer information:

BRA – Barns rätt som anhöriga Länk till annan webbplats.

Kontakt: asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se

4. ”Barn vill berätta om vuxna vill lyssna". En utbildning av nya ledare i Childrens Program

Föreläsning 4. ”Barn vill berätta om vuxna vill lyssna". En utbildning av nya ledare i Childrens Program, YouTube Länk till annan webbplats.

Presentation av möjligheten att nu kunna utbilda sig till nya ledare av Childrens Program samt en kort beskrivning av det pedagogiska innehållet".

Mer information:

Childrens Program Länk till annan webbplats.

BOiU Länk till annan webbplats.

Kontakt: Lars Lewerth, projektledare Childrens Program, Barnombudet i Uppsala.

Mobil: 070-5929393, e-post: lars.lewerth@boiu.se

5. Ludde, en metod för att prata med yngre barn om alkohol

Föreläsning 5. Ludde, en metod för att prata med yngre barn om alkohol, YouTube Länk till annan webbplats.

Mona Örjes, förbundsordförande, Junis.

Ludde är en valp vars husse dricker för mycket. Med bok, handdocka och annat material blir det lättare att prata med barn om vuxna och alkohol.

Mer information:

Ludde – en hjälp att prata med barn om vuxna som dricker för mycket Länk till annan webbplats.

Kontakt: info@junis.se

6. Sofiamodellen

Föreläsning 6. Sofiamodellen, YouTube Länk till annan webbplats.

När en vuxen dricker för mycket eller tar droger berörs hela familjen. Forskning visar att både barns och vuxnas hälsa påverkas negativt. Forskning visar också att om alla i familjen får hjälp samtidigt så blir det bättre för alla. Barn reagerar olika, men om barn görs delaktiga och får information, råd och stöd blir det lättare för dem att hantera situationen. Det kan hjälpa dem att minska oro, skuldkänslor och göra tillvaron mer begriplig.

Sofiamodellen är ett projekt som bedrivs i Uppsala kommun för att utveckla arbete med familjer där det finns problematiskt drickande eller drogbruk. Sofiamodellen innebär ett samarbete mellan socialsekreterare från Barnenhet och Beroendeenhet. Man kan säga att vi bildar ett team för att hålla ihop hela familjen, öka barnens delaktighet och välmående samt för att tillsammans samordna eventuellt stöd.

Kontakt:

Projektledare: Helene Andersson, helene.andersson@uppsala.se

Processledare: Petra Brosjö, petra.brosjo@uppsala.se

Processledare Olga Lund, olga.lund@uppsala.se

7. Jag och min familj – ett program för hela familjen när en vuxen dricker eller tar droger?

Föreläsning 7. Jag och min familj – ett program för hela familjen när en vuxen dricker eller tar droger?, YouTube Länk till annan webbplats.

Merav Eshed Nilsson, Alkohol-/drogbehandlare och Karin Fredholm, familjebehandlare, Uppsala kommun.

”Jag och min familj” syftar till att involvera hela familjen, att på ett sakligt, avdramatiserat, icke-dömande sätt prata om missbruket och problemen i familjen.

Mer information:

”Jag och min familj” är en del i ”För barns och ungas skull – erfarenheter från ANDT-utvecklingsprojekt 2016–2020” Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Uppsala kommun: Om familjen är boende i Uppsala kommun och du har ytterligare frågor kan du kontakta:

Familjeenheten Ling: 018-727 76 00 (måndagar kl. 13.00-15.00 och torsdagar kl. 09.00-11.00)

Råd- och behandlingsgruppen: 018-727 14 70 (vardagar mellan 08.00-09.00)

Övriga kommuner: Kontakta Ann Lyrberg på Folkhälsomyndigheten ann.lyrberg@regiongavleborg.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss