Mål för friluftslivet

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv. Om aktörer vill genomföra satsningar utifrån friluftsmålen finns det möjlighet att ansöka om flera olika stöd.

Gå på en stock

Råd till dig som ska ut i naturen eller arrangerar friluftsaktiviteter under coronapandemin

Den speciella situation vi befinner oss i kräver särskild hänsyn mot andra människor, även när vi vistas ute i naturen. Vi har alla ett ansvar för att följa de nationella riktlinjer som finns för att bromsa smittspridningen av coronaviruset. Det är lika viktigt att visa omtanke mot vår natur.

 • Det är hälsosamt att vara ute i naturen och röra på sig utomhus. Du behöver ofta inte bege dig långt, det finns ofta mycket natur att upptäcka nära där du bor. Passa på att utforska nya områden där inte så många andra är! Utflyktstips finns till exempel på denna sida, på kommunernas webbplatser och hos Upplandsstiftelsen.
 • Mobilappen Naturkartan med guiden Uppsala läns natur hjälper dig att hitta och läsa mer om friluftsområden, naturreservat och leder i länet. I Naturkartan finns det vägbeskrivningar och en gps-funktion som hjälper dig att hitta rätt. Du ser också var du kan parkera, grilla och gå på toaletten. Appen laddar du ner gratis via AppStore eller GooglePlay. Du kan också besöka Naturkartan på webbenlänk till annan webbplats
 • Parkera på anvisade platser. Är det fullt - åk till ett annat ställe!
 • Håll hunden kopplad. Under 1 mars till 20 augusti ska du alltid ha den kopplad. I många naturreservat ska hunden vara kopplad hela året.
 • När du ska fika, grilla eller rasta, gör det på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.
 • Ta alltid med dig skräpet hem eller lägg det i en soptunna om det finns plats (är den full, lägg inte bredvid).
 • God handhygien är alltid viktigt. Ta med dig handsprit om du inte har möjlighet att tvätta händerna på annat sätt.
 • Stanna hemma om du är sjuk.

Att vara ute i naturen är hälsosamt för oss alla, särskilt i dessa tider. Det minskar stress och får oss att må bättre. Du som arrangör av friluftsaktiviteter fyller en viktig roll för att underlätta för människor att ta sig ut och uppleva vår fina natur. Men det finns några saker du bör tänka på.

Du som ska arrangera en friluftslivsaktivitet, tänk på att:

 1. Alltid följa aktuella råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 2. Göra en riskbedömning av arrangemanget. Mall för det och rekommendationer finns på folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats
 3. Vidta de åtgärder som behövs utifrån riskbedömningen för att ”corona-säkra” ditt arrangemang.
 4. Informera i din inbjudan och till deltagarna vad som gäller.
 5. Underlätta så mycket som möjligt för deltagarna att känna sig trygga och att göra rätt. På MSB:s webbplats finns material såsom checklista, affischer och bordsryttare att skriva ut och använda fritt.
  Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvariglänk till annan webbplats

Information till arrangörer av evenemang, inklusive mall för riskbedömning på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Information till olika verksamheter på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Varför är friluftsliv viktigt?

Friluftsliv ger oss hälsa, förståelse för naturen och regional utveckling. Kontakt med naturen är bra för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Friluftslivet stärker den svenska ekonomin och skapar arbetstillfällen i hela landet, framförallt inom naturturism.

Vad är friluftsliv för Länsstyrelsen?

Med friluftsliv menar vi vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Tio nationella mål för friluftslivet

Sverige har tio nationella mål för friluftslivet. Kommuner, myndigheter och andra aktörer kan ta stöd i de nationella målen för att planera och arbeta för friluftsliv. Naturvårdsverket står för nationell samordning av arbetet med friluftslivsmålen.

Sveriges friluftsmål hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen samordnar arbetet regionalt

Länsstyrelsens uppdrag är att leda och samordna arbetet i länet. De nationella målen för friluftsliv vägleder oss i arbetet.

Friluftslivet är variationsrikt och har beröringspunkter med arbetet med samhällsplanering, folkhälsa, skola, vård och omsorg, kultur, naturvård och miljö samt regional och lokal utveckling. Många myndigheter behöver därför samverka om friluftslivet.

Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat men det finns också många föreningar, skolor och företag som organiserar friluftslivsaktiviteter. Ofta sker friluftslivet på annans mark med stöd av allemansrätten.

Länsstyrelsen samarbetar och har dialog med regionen, kommunerna, Skogsstyrelsen, föreningar, företag, markägare och andra aktörer i länet som arbetar med och berörs av friluftsliv.

Information för dig som är verksam inom friluftsliv

Länsstyrelsen har flera olika uppdrag som knyter an till friluftsliv. För att underlätta för dig som är verksam inom friluftsliv finns här länkar till andra områden med koppling till ämnet.

För dig som arbetar med samhällsplanering och friluftsliv

Planeringsunderlag, riksintressen för friluftsliv, sammanfattande redogörelse med mera

För dig som arbetar med naturturism

Friluftsliv i länet, informationsmaterial om besöksmål

Allemansrätten och informationsmaterial om allemansrätten hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Föreskrifter för allmänheten i skyddade områden finns under varje reservat och fullständiga föreskrifter finns i beslutet. I föreskrifterna kan finnas inskränkningar för organiserad verksamhet.

Sök naturreservat under fliken Besöksmål

Om du behöver söka dispens eller tillstånd för aktiviteter och ingrepp i natur

Om din verksamhet är i vattenområden kan du behöva tillstånd eller anmäla vattenverksamhet

För dig som söker information om fiske

Fiske

För dig som söker information om jakt

Jakt och vilt

Bidrag och stöd som kan sökas för arbete med friluftsliv

Det finns olika möjligheter att finansiera satsningar inom friluftsliv. Det finns till exempel statliga bidrag, EU-stöd och utlysningar från myndigheter, kommuner, organisationer, stiftelser, företag med flera. Länsstyrelsen hanterar flera typer av stöd som olika aktörer kan söka för att genomföra satsningar som bidrar till friluftlivsmålen.

Lokala naturvårdsinsatser (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det går att få stöd för att till exempel ta fram friluftsplaner, kartlägga friluftsvärden, anläggningar som spänger, stigar eller fågeltorn eller för kunskapsspridning, till exempel guidningar, broschyrer och informationstavlor.

Landsbygdsutveckling

Det finns olika stöd att söka inom landsbygdsprogrammet och bygdemedel för att utveckla landsbygden genom att förbättra möjligheterna för rekreation, fritid och turism.

Bland annat kan föreningar, företag, organisationer och kommuner söka investeringsstöd för anordningar som främjar friluftslivet, som till exempel grillplatser, fågeltorn eller leder för vandring, cykling eller kanot.

Integration

Friluftsliv kan bidra till att skapa mötesplatser, bidra till kunskaper om natur och hållbar utveckling. Naturbruk och besöksnäring kan också vara ett första steg in på arbetsmarknaden för nyanlända.

Kulturhistoriska miljöer

Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Detta kan kopplas ihop med friluftslivsintressen då många uppskattar att besöka kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Kontakt