Smart förnybart

Elektrifieringen har en nyckelroll i den klimatdrivna energiomställningen. Under kommande år väntas Sveriges produktion av förnybar el byggas ut kraftigt, främst sol och vind men även kraftvärme. Samtidigt saknas det ibland utrymme i elnäten att överföra el från en plats till en annan och med en ökad mängd variabel förnybar elproduktion behöver delarna i energisystemet tänkas och byggas annorlunda. En webbaserad kunskapsbank med goda exempel har tagits fram i projektet Smart Förnybart.

Elektrifieringen har en nyckelroll i den klimatdrivna energiomställningen. Under kommande år väntas Sveriges produktion av förnybar el byggas ut kraftigt, främst sol och vind men även kraftvärme. Samtidigt saknas det ibland utrymme i elnäten att överföra el från en plats till en annan och med en ökad mängd variabel förnybar elproduktion behöver delarna i energisystemet tänkas och byggas annorlunda. En webbaserad kunskapsbank med goda exempel har tagits fram i projektet Smart Förnybart.

​Inom projektet Smart Förnybart har en webbaserad kunskapsbank färdigställts för att sprida kunskap om hur energisystemet förändras, samt hur ökad samverkan och dialog kan leda till bättre lokal integration av förnybar elproduktion och nya tekniker. Fem kunskapsunderlag och en sammanfattande slutrapport har tagits fram. I slutrapporten finns slutsatser som bland annat grundar sig på de regionala dialoger som genomförts. Det finns även inspelningar från de tre olika kunskapshöjande seminarierna.

Energifrågan har sällan varit så aktuell som nu med ökande och mer volatila elpriser och en stor oro hos allmänheten. Samtidigt som den akuta situationen behöver hanteras är den pågående elektrifieringen nödvändig för att klara industrins och transportsektorns klimatomställning. De närmaste årtiondena kommer energisystemet att genomgå en stor omställning. Elbehovet kommer att öka och andelen variabel förnybar kraftproduktion från sol och vind lika så. Nya tekniker och trender, som småskalig distribuerad elproduktion, energilager, vätgasproduktion, smarta nättekniker, digitalisering och delningsekonomi, både utmanar och skapar nya möjligheter för energisystemet.

Hur den förnybara elproduktionen kan integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten var i fokus för projektet Smart Förnybart, som arbetat mellan oktober 2020 och juni 2022 med kunskapsuppbyggnad och regionala dialoger. Projektet finansieras av Energimyndigheten. Länsstyrelsen Skåne är projektägare och deltagande projektpartners är Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Uppsala, Power Circle (via Föreningen Elkraftringen) samt Sustainable Innovation (via Föreningen för energieffektivisering).

Mer information om projektet Smart förnybart – Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen på Power Circles webbplats Länk till annan webbplats.

Elproduktion av olika slag, samt människor och en laptop

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss