Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vattenverksamheter som behöver tillstånd

Du behöver ansöka om tillstånd för vattenverksamhet om den är av större omfattning, påverkar värdefull natur eller någon enskild som inte samtycker. Innan du ansöker om tillstånd behöver du genomföra ett samråd med Länsstyrelsen och andra berörda. Du ansöker om tillstånd hos mark- och miljödomstolen.

Tillståndsprocessen för prövning av vattenverksamhet omfattar flera steg. Du behöver bland annat genomföra samråd och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning innan du ansöker om tillstånd. Det är mark- och miljödomstolen som prövar din ansökan.

Innan du ansöker om tillstånd

Vattenverksamhetens miljöpåverkan avgör vilka handlingar som du behöver ta fram och skicka in tillsammans med din ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen. Det är länsstyrelsen som bedömer vilken grad av miljöpåverkan en vattenverksamhet har.

Bedömning av miljöpåverkan

För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma vattenverksamhetens miljöpåverkan behöver du genomföra ett så kallat undersökningssamråd. Därefter sammanställer du synpunkterna i en samrådsredogörelse. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om miljöpåverkan är betydande eller inte.

Du genomför undersökningssamrådet för att undersöka och bedöma om vattenverksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan. Inför samrådet ska du ta fram ett underlag. Underlaget lämnar du till Länsstyrelsen. Du samråder sedan med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda som kan bli särskilt berörda av vattenverksamheten.

Observera att om verksamheten per automatik innebär betydande miljöpåverkan, eller om du som verksamhetsutövare bedömt att den gör det, behövs inget undersökningssamråd. Då gör du enbart ett avgränsningssamråd.

Du ska sammanställa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter beslutar Länsstyrelsen om vattenverksamheten innebär betydande miljöpåverkan eller inte.

Om bedömning inte visar betydande miljöpåverkan

Om vi bedömer att verksamheten inte innebär betydande miljöpåverkan ska du ta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ansökan, samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning lämnas sedan till mark- och miljödomstolen.

Om bedömning visar betydande miljöpåverkan

Om vi bedömer att verksamheten innebär betydande miljöpåverkan ska du genomföra ett ytterligare samråd, därefter ska du upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.

Du genomför ett avgränsningssamråd för att bestämma miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och omfattning. Du ska ta fram ett samrådsunderlag som du lämnar till Länsstyrelsen. Du behöver sedan samråda med:

 • Länsstyrelsen
 • tillsynsmyndigheten
 • de enskilda som kan antas bli särskilt berörda
 • övriga statliga myndigheter, kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörd.

Tänk på att kraven på samrådsunderlaget är högre om det bedömts att miljöpåverkan är betydande. Efter samrådet sammanställer du synpunkterna som kommit in i en samrådsredogörelse som lämnas in till mark- och miljödomstolen tillsammans med din ansökan om tillstånd.

Du ska upprätta en miljökonsekvensbeskrivning utifrån vad som bestämts om innehåll och omfattning vid samrådet. Miljökonsekvensbeskrivningen ska skickas till mark- och miljödomstolen tillsammans med ansökan och samrådsredogörelsen.

Starta samråd inför ansökan om tillstånd

Du kan sätta igång samrådet med Länsstyrelsen och lämna in ditt skriftliga samrådsunderlag i vår e-tjänst. I e-tjänsten finns möjlighet att starta undersökningssamråd, avgränsningssamråd eller ett samordnat undersöknings- och avgränsningssamråd.

Om du föredrar en vanlig blankett, kontakta länssyrelsen. Telefonnummer, adress och e-post längst ned på sidan, eller kontakta någon av kontaktpersonerna på sidan.

Efter att du ansökt om tillstånd

Efter att du har skickat in miljökonsekvensbeskrivning tillsammans med ansökan och samrådsredogörelse till mark- och miljödomstolen kan myndigheten fråga efter kompletteringar. När ansökan anses vara komplett kungörs ansökan. Länsstyrelsen, sakägare samt andra berörda får då yttra sig. Du kommer att få bemöta detta.

Domstolen ordnar vanligtvis en huvudförhandling, det vill säga ett sammanträde som kompletterar det skriftliga materialet. Vid behov genomförs också besök på plats. I vissa fall avgör domstolen ärendet enbart på handlingarna.

Resultat av ansökan

Ansökan om tillstånd resulterar i en dom där det framgår om vattenverksamheten får bedrivas eller inte, samt vilka villkor som gäller för tillståndet.

Eventuell överklagan

Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen (MÖD) av dig eller andra som är berörda. Sista datum för överklagan framgår av domen. Om den som överklagar får prövningstillstånd kommer mark- och miljööverdomstolen att gå igenom alla handlingar, och eventuellt kalla till huvudförhandling innan de tar beslut.

Kostnader för tillståndsprövningen

Följande kostnader kan uppkomma när du ansöker om tillstånd:

 • Utredningar, framtagande av ansökan och konsulters eller ombuds deltagande i domstol.
 • Domstolens prövningsavgift.
 • Motparters kostnader för deltagande i tillståndsprocessen och vid förhandling i domstolen.

Hur du begär tillsyn – lämnar klagomål

Om du misstänker att någon utfört en otillåten vattenverksamhet och vill att Länsstyrelsen ska undersöka detta genom tillsyn gör du så här:

 • Skriv ner tydligt vad du iakttagit.
 • Exempel på punkter att ta med i beskrivningen:
  • varför du tror att verksamheten är otillåten
  • vilka negativa konsekvenser du tror har samband med vattenverksamheten
  • på vilket sätt du drabbas.
 • Dokumentera händelsen/verksamheten med foton.
 • Peka ut den berörda platsen på karta, och ange adress eller fastighetsbeteckning.
 • Skicka din beskrivning, fotodokumentation, och kartor till länsstyrelsen.
 • Skriv att ärendet rör tillsyn av vattenverksamhet, gärna i ämnesfältet.

När dina handlingar har kommit in till oss öppnar vi ett tillsynsärende och utreder om vattenverksamheten är otillåten eller inte. För otillåtna vattenverksamheter kan det bli aktuellt att stoppa pågående arbeten, förelägga om återställande eller göra en anmälan om brott.

Tillsynsavgift

Länsstyrelsen har möjlighet att ta ut avgift för sitt tillsynsarbete om tillsynen visar sig vara befogat. Avgiften uppgår till 800 kronor för varje hel timme handläggningstid. Länsstyrelsen måste upprätta ett särskilt beslut för att ta ut avgiften. Avgift ska inte betalas för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss