Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Du kan ansöka om LOVA-bidrag för att genomföra lokala åtgärder för att förbättra havs- och vattenmiljön. Bidraget kan användas för olika insatser, som att bekämpa övergödning, minska spridningen av miljögifter från fritidsbåtar, restaurera vattenmiljöer, samordna åtgärder och ta hand om förlorade fiskeredskap.

Logga för LOVA

När är sista ansökningsdag?

Ansökningar som skickas in till och med den 1 februari kommer att prioriteras när beslut om bidrag kan tas från och med den 1 mars. Ansökningar kan dock skickas in löpande under året. Kontakta gärna länsstyrelsen LOVA-ansvarige och stäm av kring förutsättningarna vid ansökningar som skickas in efter den 1 februari.

Vem kan söka bidrag?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka LOVA-bidrag. Den som söker kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

LOVA-bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Ett lantbruksföretag kan till exempel inte söka LOVA-bidrag. Däremot kan till exempel en LRF-avdelning eller en vattenvårdsförening söka.

Är du en privatperson eller fastighetsägare som vill genomföra en åtgärd? Hör av dig till din kommun eller en lokal intresseförening och hör om de är intresserade av ett samarbete.

Vilka åtgärder kan du få bidrag för?

Åtgärder som bidrar till:

 • minskat läckage av fosfor från bottensediment i sjöar och kustvatten, så kallad internbelastning
 • minskat utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön
 • upptag och återcirkulering av näringsämnen, genom odling av musslor eller blå fånggrödor eller genom andra metoder för återcirkulering, eller på annat sätt bidrar till minskad övergödning av vattenmiljön
 • minskad spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
 • att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Andra åtgärder som kan få bidrag:

 • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
 • Stärkande av lokalt åtgärdsarbete genom samordning, med fokus på övergödning.

Bidraget ges i första hand till praktiska åtgärder. Även kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och informationsspridning som är kopplat till en åtgärd kan få bidrag. Även skötselkostnader kan ingå i ett LOVA-projekt, så länge det ryms inom projekttiden.

Om du har några andra idéer som du tror skulle kunna få LOVA-bidrag, hör av dig till Länsstyrelsen.

Vad kan du inte få bidrag för?

Du kan inte få bidrag för:

 • åtgärder som redan har påbörjats
 • åtgärder som din verksamhet eller organisation är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning
 • ni har fått bidrag för åtgärden i med stöd av annan författning
 • utbildning av kommunal personal. Du kan endast få bidrag om utbildningen är en del av ett projekt och är nödvändigt för att uppnå projektets syfte.

Hur mycket bidrag kan du få?

Projekt som handlar om internbelastning i sjöar och kustvatten kan få upp till 90 procent i bidrag. Övriga projekt kan få upp till 80 procent i bidrag.

Medfinansiering av projektet ska ske med pengar eller ideell tid. Värdet av den ideella tiden värderas till 200 kronor per timme och person, eller 500 kronor per timme för maskin inklusive förare och bränsle.

Medfinansiering kan inte ske med bidrag som beviljats från Havs- och vattenmyndighetens havsmiljöanslag, 1:11. Bidraget kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att det tydligt redovisas vilka kostnader som finansierats med vilket bidrag.

Tänk på att det inte är säkert att andra bidrag går att kombinera med LOVA.

Behövs det tillstånd?

Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Det kan till exempel vara anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, terrängkörningsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut med mera.

Delrapportera LOVA-bidrag

Du ska delrapportera enligt de datum som står i beslutet om LOVA-bidrag.

Information om genomförda LOVA-projekt

I Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog kan du hitta lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande. Använd sorteringsfunktionen eller sök i fritextrutan.

Projektkatalog LOVA, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

LOVA-bidraget finansieras av havs- och vattenmiljöanslaget som syftar till att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslaget är ett viktigt verktyg för genomförandet av regeringens satsning på åtgärder för en förbättrad miljö i sjöar, vattendrag och hav. LOVA-bidraget är den del av anslaget som är avsedd för att stödja åtgärdsarbeten på lokal nivå.

Stöd kan inte ges till åtgärder som redan har påbörjats. Ett projekt som beviljas LOVA-bidrag ska påbörjas inom tre månader från det att man fått sitt beviljande beslut.

Beslut om LOVA-tilldelning fattas vanligtvis i slutet på mars för ansökningar inkomna 1 december. Om ert projekt av särskilda skäl behöver beslut tidigare är ni välkomna att kontakta oss i samband med ansökan.

Ansökan och rapportering

Vägledning och ansökningsblankett med anvisningar finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. När LOVA-projektet är genomfört ska en slutrapport lämnas in till länsstyrelsen. Om projektet är flerårigt ska delrapporteringar lämnas årligen (detta står i så fall i tilldelningsbeslutet). Blanketter och anvisningar för dessa rapporteringar finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan och rapporteringar inklusive bilagor skickas med e-post till uppsala@lansstyrelsen.se. Blanketter ska skickas både i originalformat (Excel-fil) samt som undertecknad PDF-fil (alternativt som undertecknat pappersoriginal per post till Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala).

Del- och slutrapporter inkomna under perioden december till mars beslutas och utbetalas normalt i slutet av april. Rapporter inkomna under övrig tid på året beslutas vanligen inom sex veckor.

För strukturkalkningsprojekt gäller följande för LOVA-bidrag: Stödet får utgöra upp till 40 procent av projektets stödberättigade åtgärder. För nedbrukning i egen regi är maximalt 800 kr per hektar bidragsgrundande. Undantag från detta kan ges om man anlitar konsult för nedbrukningen eller om man gör mer än två körningar.

Information och rekommendationer om strukturkalkning Pdf, 325 kB, öppnas i nytt fönster.

LOVA-bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Ett lantbruksföretag kan till exempel inte söka LOVA-bidrag, men däremot en LRF-avdelning, ett dikningsföretag, en vattenvårdsförening, en samfällighet eller en annan icke vinstdrivande ekonomisk förening. Två eller flera markägare kan bilda en ideell sammanslutning som söker bidrag. Då krävs att man i samband med ansökan redovisar

 1. Sammanslutningens namn,
 2. Sammanslutningens syfte och stadgar,
 3. Organisationsnummer (söks hos Skatteverket),
 4. Medlemsförteckning,
 5. Styrelse,
 6. Daterat och undertecknat beslutsprotokoll från ett föreningsmöte. Föreningen måste även ha ett eget bankkonto/pg/bg för att bidrag ska kunna betalas ut.

Sedan 2015 kan jordbruksföretag söka investeringsstöd för strukturkalkning inom det nya landsbygdsprogrammet. Kontakta Länsstyrelsen om du vill veta mer om detta.

Sök i Havs- och vattenmyndighetens Projektkatalog för att hitta pågående och genomförda LOVA-projekt i landet, länet eller i din kommun.

Projektkatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, har funnits sedan 2009. Projekten bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormerna för vatten och Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP). Dessutom stärks den lokala delaktigheten i vattenvårdsarbetet och utveckling och test av nya åtgärder stimuleras.

Sedan 2009 har 100 projekt fått totalt närmare 30 miljoner kronor i LOVA-bidrag för åtgärder som minskar miljöpåverkan från jordbruk, avlopp eller från fritidsbåtar. 8 av 10 projekt innebär konkreta åtgärder och de andra utredning eller planering inför åtgärder. Alla länets kommuner och andra huvudmän som exempelvis båtklubbar och LRF-avdelningar har drivit olika LOVA-projekt (Här kan du se hela listan Länk till annan webbplats.).

Syftet med många av projekten har varit att minska utsläppen från kommunala reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och båttoaletter. Över hälften av projekten innebär strukturkalkning av lerhaltig åkermark, vilket minskar fosforläckaget från jorden. Hittills har knappt 5000 hektar åker strukturkalkats med LOVA-bidrag. I Östhammars och Uppsala kommuner har båttvättar installerats för att minska utsläppen från miljöfarliga båtbottenfärger.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss