Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:23

Utkom från trycket den 23 juni 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Koffertbergets naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Beslutade den 2 juni 2021 (dnr 511-60137-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta Fasterna prästgård 1:13 som naturreservat. Reservatet är beläget cirka 5 km norr om Rimbo tätort.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
 2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 4. tälta mer än två dygn i följd,
 5. göra upp öppen eld,
 6. sätta upp skylt, affisch eller liknande,

  utan länsstyrelsens tillstånd,
 7. anordna och arrangera tävling med över hundra deltagare.

Föreskrifterna ovan ska inte gälla följande:

 • tillfällig uppsättning av skylt om pågående jakt,
 • tillfällig uppsättning av orienteringskontroller i samband med tävling med färre än hundra deltagare samt i samband med träningsverksamhet,
 • tillfällig uppsättning av orienteringskontroller vid tävling med fler än hundra deltagare för vilken länsstyrelsen givit sitt tillstånd.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

_____________

 1. Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom
  från trycket i länets författningssamling.
 2. Genom dessa föreskrifter upphävs Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut
  om bildande av Koffertbergets naturreservat, Norrtälje kommun, samt
  föreskrifter för naturreservatet, (01FS 2021:22), beslutade den 2 juni 2021
  (dnr 511-60137-2020).

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Josefin Sundberg, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2021:23 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Koffertbergets naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 100 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss