Organisation

Länsstyrelsen i Stockholm har cirka 550 medarbetare. Organisationen är uppdelad på sju avdelningar med 31 enheter.

Landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholms län

Anna Kinberg Batra

Länsöverdirektör

Åsa Ryding

Till presentation av landshövding och länsöverdirektör

I länsledningsgruppen ingår länsledning (landshövding och länsöverdirektör) samt avdelningschefer.

Du når personerna nedan via Länsstyrelsens växel på telefon: 010-223 10 00

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Länsöverdirektör

Åsa Ryding

T. f. chef avdelningen för beredskapsfrågor

Helena Remnerud

Chef för avdelningen för hållbar tillväxt

Anna Conzen

Chef för avdelningen för landsbygd

Ulrika Lundberg

Chef för avdelningen för miljö

Johanna Lindgren

Chef för avdelningen för rättsliga frågor​

Helene Munkner

Chef för avdelningen för samhällsbyggnad​

Helena Remnerud

Chef för avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

Håkan Larsson

Utvecklingschef

Sara Jendi Linder

Planeringschef

Anna Borgs

Länsledningen har ett kansli som utför särskilda uppdrag åt landshövdingen, utrednings- och samordningsuppdrag och hanterar delar av Länsstyrelsens rådsorganisation. Till kansliet hör landshövdingens och länsöverdirektörens sekreterare, landshövdingens chaufför, residensets husföreståndare, planeringschef och utvecklingschef.

Internrevisorn rapporterar till landshövdingen. Internrevisorn ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll samt ge råd och stöd till landshövdingen.

Revisionen ska bedrivas i enlighet med god sed på området. Landshövdingen beslutar om revisionsplan.

Internrevisorn ska redovisa resultatet av internrevisionens granskning till landshövdingen, i form av iakttagelser och rekommendationer.

Till vår sida om internrevision

Civilområdeskansliet koordinerar arbetet med det civila försvaret i det Östra civilområdet. Arbetet syftar till att

 • stärka Sveriges motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig
 • underlätta samverkan för det civila försvaret inom totalförsvaret
 • skapa tydligare rollfördelning mellan aktörerna inom det civila försvaret och bättre samordning.

Civilområdeskansliets arbete leds av en kanslichef.

Sverige har totalt sex civilområden. För varje område finns en utsedd ansvarig länsstyrelse där landshövdingen är civilområdeschef. Det Östra civilområdet omfattar Stockholms län och Gotlands län. Arbetet inom civilområdet görs i nära samarbete med andra myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Den gemensamma satsningen Samverkan Stockholmsregionen (SSR) – trygg, säker och störningsfri – ska stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Därför utvecklar flera samhällsaktörer tillsammans förmågan till inriktning och samordning genom samverkan.

Aktörerna utvecklar tillsammans förmågan att inrikta och samordna samhällets resurser.

 • En effektiv samverkan i vardagen skapar god beredskap och förmåga att hantera större händelser och kriser.
 • Med en samordnad planering av åtgärder i infrastrukturen kan vi skapa bra förutsättningar för framkomlighet i en växande region och förebygga olyckor. En utökad samverkan gör att stopp i trafiken kan åtgärdas snabbare och mer effektivt.
 • Framkomliga vägar och ökad samordning gör att polis, räddningstjänst och sjukvård når fram snabbare till människor vid sjukdom och olyckor.
 • Människor kan göra aktiva val i sitt resande genom bättre och snabbare trafikinformation.

Deltagande aktörer

 • Kommunerna i Stockholms län
 • Kustbevakningen Region Nord-Ost
 • Länsstyrelsen i Stockholm
 • Försvarsmakten Militärregion Mitt
 • Polisen Region Stockholm
 • SOS Alarm
 • Stockholms hamnar
 • Stockholms läns landsting
 • Storstockholms brandförsvar
 • Södertörns brandförsvarsförbund
 • Brandkåren Attunda
 • Trafikverket

Arbetet sker i nära samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Webbplatsen Samverkan Stockholmsregionen Länk till annan webbplats.

Enheten för civilt försvar och krisberedskap har det övergripande ansvaret för frågor om civilt försvar och krisberedskap med fokus på myndighetens krigsorganisation och krigsledningsplan samt beredskapsplaneringen i länet.

Enheten ansvarar också för myndighetens egen krisledning- och övningsplan samt är övergripande ansvarig för övning, utbildning och myndighetens TiB-samordning.

Även försörjningsberedskap, som energi, livsmedel och nödvatten liksom risk- och sårbarhetsanalys samt kontinuitetsfrågor ryms inom enhetens ansvarsområden.

Enheten arbetar också med den övergripande planeringen och uppföljningen av de så kallade 2:4 medlen som erhålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen (2017:870) om krisberedskap och höjd beredskap och den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.

Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar för ett tryggare och säkrare Stockholms län för alla människor som bor eller vistas i länet, liksom för den miljö som omger människorna.

Länsstyrelserna har en gemensam organisation för dataskydd och ett länsstyrelsegemensamt dataskyddsombud. Den gemensamma stödfunktionen för informationssäkerhet och dataskydd heter Safir.

Enheten för integration ansvarar för frågor som rör integration och arbetar för att stötta och utveckla mottagande och insatser för nyanlända, ensamkommande barn, asylsökande samt skyddsbehövande från Ukraina. Enhetens uppdrag rymmer flera olika arbetsområden:

 • boende och initialt mottagande och boende
 • ensamkommande barn och barn i familj
 • kunskap om samhället och ett hälsofrämjande mottagande
 • insatser som bidrar till bättre språkkunskaper och inträde på arbetsmarknaden.

Vi fördelar statsbidrag, bidrar till regional samverkan, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samt följer upp länets mottagande för en samlad regional lägesbild.

Enheten för klimat och risk arbetar med strategiska planeringsfrågor som rör bostäder, infrastruktur, klimat och kommunernas översiktsplanering. Som stöd i detta arbete finns också Länsstyrelsens GIS-kompetens.

Vårt arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Vi arbetar med att samordna och stödja det regionala arbetet inom boende, infrastruktur, klimat- och energi samt klimatanpassning. För att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling måste dessa aspekter samordnas.

Genom vårt ansvar för länstransportplanen liksom deltagande i den regionala planeringen och kommunernas översiktsplanering, har vi möjlighet att bidra till denna utveckling.

Enheten för nationella minoriteter ansvarar för frågor som rör de fem nationella minoriteterna och romsk inkludering.

Enheten har tillsammans med Sametinget ett nationellt uppdrag att verka för att de minoritetspolitiska målen nås, redovisa utvecklingen på området samt redovisa hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk följs.

Vi fördelar statsbidrag till kommuner och regioner som ingår i så kallade förvaltningsområden, stödjer, samordnar och genomför kunskapshöjande insatser.

Verksamheten på enheten för regional utveckling ska bidra till Länsstyrelsens tvärsektoriella styrning inom området regional tillväxt. En viktig utgångspunkt är EU:s sammanhållningspolitik. En annan utgångspunkt är regeringens prioriteringar för tillväxtpolitiken och Länsstyrelsens "Strategisk inritning för hållbar tillväxt och attraktionskraft i Stockholms län 2025+" Länk till annan webbplats..

Sektorsövergripande uppdrag

 • jämställdhet
 • mänskliga rättigheter
 • barnrätt
 • funktionshinder
 • personligt ombud
 • Demokratiåret 2021
 • Agenda 2030 och hållbar tillväxt
 • regional tillväxt
 • EU:s fonder och program
 • skärgård
 • internationell samverkan.

Strategiska uppdrag och projekt

 • Vidga Normen i praktiken
 • Nationellt uppdrag mot rasism, hudfärgsbaserad diskriminering och afrofobi
 • Bygd för bygd
 • Grundläggande betaltjänster
 • Mer digital i Stockholms skärgård
 • Replipunktslyftet

Vårt bidrag till en hållbar utveckling i Stockholms län handlar om en rad faktorer som påverkar om människor vill och kan bo i Stockholm. En viktig fråga är upplevd trygghet och tillgång till stöd om man hamnar i svåra situationer.

Enheten för social utvecklings uppdrag ryms inom tre områden:

 • minskat bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak
 • våld i nära relationer ska förebyggas och stöd ges till utsatta
 • prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska förebyggas och stöd ges till utsatta.

Enheten för djurskydd handlägger ärenden efter anmälan om bristande omvårdnad och djurskydd, granskar och utför kontroller och fattar beslut om förelägganden, förbud och omhändertaganden.

Enheten har också ansvar för verkställighet vid omhändertaganden och det som följer av sådana beslut, uppstallning, veterinärbesiktning, försäljning och överlåtelser.

Djurförbudsprövningar samt handläggning av ärenden där hundar pga. bristande tillsyn orsakar skada och beslut om åtgärder för att förebygga nya skador ingår i uppdraget.

I frågor av gemensamt intresse samarbetar vi med länets veterinärer och lantbruksnäringens organisationer.

Enheten för djurvälfärds verksamhet består av planerade djurskyddskontroller av lantbrukets djur. Dessutom handlägger vi tillstånd för verksamhet och offentlig förevisning med djur samt förprövning och besiktning av djurstallar och transportfordon.

Enheten för landsbygdsutveckling arbetar för att landsbygden i Stockholms län ska vara attraktiv för företag, boende och besökare. 

Vi arbetar med åtgärder inom landsbygdsprogrammet samt med fiske och vattenfrågor. Vi handlägger projekt- och företagsstöd inom landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet.

Andra frågor för enheten är den regionala livsmedelsstrategin för Stockholms län, tillståndsärenden och utvecklingsprojekt inom fiske och fiskevård samt anordnande av rådgivning och kompetensutveckling för företagare på landsbygden. Enheten ger ut nyhetsbrevet Landsbygd i Centrum.

På enheten för lantbruk arbetar vi främst med handläggning och kontroll av jordbrukarstöd till lantbrukare. Vi administrerar de cirka 2 000 ansökningar om olika EU-stöd till jordbruket som årligen kommer in till Länsstyrelsen Stockholm (direktstöd, regionala stöd, djurbidrag, olika former av miljöersättningar och ekologisk produktion). Syftet är att stöden ska bidra till en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling på länets landsbygd.

Andra lantbruksrelaterade frågor som vi arbetar med är jordförvärvs- och fastighetsärenden. Vi ansvarar även för bitillsynen i Stockholms, Gotlands, Södermanlands, Uppsalas och Västmanlands län.

Enheten för veterinära områden arbetar med sakområden inom allmänna veterinära frågor, foder och livsmedel, smittskydd, djurförbudsprövningar samt kontroll av försöksdjursverksamheter. Vi har ett nära samarbete med andra enheter inom avdelningen och understödjer exempelvis enheten för djurskydd och enheten för djurvälfärd med veterinär kompetens inom djurskyddsområdet.

I frågor av gemensamt intresse samarbetar vi med länets olika veterinärer och lantbruksnäringens organisationer.

Enheten för landskap och naturskydd arbetar med samordning av arbetet för att nå miljömålen och friluftslivsmålen i länet.

Vi ansvarar vidare för långsiktigt skydd av värdefulla naturområden genom att bilda naturreservat, både på land och i vattenmiljöer.

Vi arbetar också med frågor som rör Nationalstadsparken, grön infrastruktur och strandskydd.

Enheten för mark- och vattenskydd arbetar med prövning, tillsyn och tillsynsvägledning inom förorenade områden, vattenverksamheter och vattenskyddsområden.

Vi arbetar med tillsyn av förorenade områden enligt miljöbalken, både vid nedlagda och pågående miljöfarliga verksamheter. Vi arbetar också med tillsynsvägledning mot länets kommuner och med bidragshantering.

Information om förorenade områden lagras i en databas, EBH-stödet. Databasen utgör ett underlag för prioriteringar i arbetet med förorenade områden och är ett viktigt planeringsunderlag inom fysisk planering där Länsstyrelsen bidrar med in­formation och kunskap i frågor som rör människors hälsa. Vi prövar också överklagade kommunala beslut som rör förorenade områden

Enheten arbetar också med tillsyn av vattenverksamheter, vilket innefattar allt ifrån anmälan och tillsyn av små bryggor och muddringar till tillsyn av pågående stora infrastrukturprojekt som exempelvis stora hamnar och tunnelbaneutbyggnader. Vi deltar också i prövningar i mark- och miljödomstolen vid ansökningar rörande tillståndspliktiga vattenverksamheter.

Dessutom arbetar vi med fastställande och tillsyn av vattenskyddsområden samt dispenser och tillstånd till verksamheter som planeras inom vattenskyddsområden. Vi arbetar med strategiska vattenförsörjningsfrågor genom att samordna länets kommuner och vattenproducenter för genomförandet av åtgärder i den regionala vattenförsörjningsplanen.

Enheten för miljöanalys tar tempen på miljötillståndet i länet genom miljöövervakning och beskrivning av tillståndet i miljön. Enheten arbetar även med åtgärdsarbete i vatten samt frågor som rör luft, buller och hälsoskydd.

Våra arbetsområden

 • Samordna Länsstyrelsens arbete med vattenförvaltning i samarbete med Vattenmyndigheten för Norra Östersjön.
 • Administration av statsbidraget LOVA för lokala vattenvårdsåtgärder.
 • Samordna Länsstyrelsens arbete med havsmiljöåtgärder.
 • Regional miljöövervakning.
 • Informationscentralen för egentliga Östersjön.
 • Hälsoskydd samt luftkvalitet och buller i samhällsplanering.

Enheten är delaktiga ett flertal EU-projekt, till exempel Retrout, Life IP Rich Waters och CyanoAlert.

Enheten för miljöskydd arbetar med prövning, tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken.

Vi har tillsyn över så kallade miljöfarliga verksamheter till exempel flygplatser, industrier, avfalls- och energianläggningar, stora djuranläggningar och kommunala avloppsreningsverk och masshantering.

Enheten har även tillsyn över sevesoanläggningar, gränsöverskridande transporter av avfall och kommunernas ansvar för allmänna vattentjänster.

På enheten arbetar vi även med att bereda ärenden om miljöfarlig verksamhet för prövning vid Miljöprövningsdelegationen samt deltar i förhandlingar vid prövning av miljöfarlig verksamhet i mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen.

Enheten tillståndsprövar även avfallstransporter och hanterar vissa ärenden av kemiska produkter.

Enheten för natur- och viltärenden ansvarar för prövning och tillsyn av naturvårdsärenden enligt miljöbalken och artskyddsförordningen samt handlägger bidrag till naturvårdsåtgärder (LONA).

Vi bevakar att värdefull natur och friluftslivsintressen tas tillvara i samhällsplaneringen.

Vi arbetar med viltförvaltning, bland annat länets älgförvaltning. Vi arbetar också med att förebygga skador från rovdjur och annat vilt och att ersätta skador på bland annat tamboskap.

Vi prövar ärenden om skyddsjakt enligt jaktlagstiftningen samt administrerar länets viltförvaltningsdelegation.

Enheten för naturskötsel arbetar med att förvalta naturreservat och annan skyddad natur över hela länet. Vi gör naturreservaten tillgängliga genom digital information, skyltning, vägvisning, parkeringar och stigar. Vi ser till att områdena får en bra skötsel genom röjningar, stängsling och betesdrift och andra åtgärder.

Vi förvaltar också fastigheter och byggnader i reservat som ägs av staten. Dessutom genomför vi insatser för att förbättra läget för hotade arter genom åtgärdsprogram för hotade arter.

Länsstyrelsen har många kunder; enskilda, kommuner, företag och andra som alla ska kunna känna förtroende för myndighetens arbete. Alla som vänder sig till oss ska känna sig väl bemötta och vi ska ha en god bild av kundernas behov och förväntningar.

Enheten för diarium och arkiv samordnar och genomför myndighetens stöd för ärendehantering och arkiv. Vi stödjer kärnverksamheten genom att utveckla processer runt dokument.

Hos oss kan du bland annat få hjälp med

 • arkivfrågor
 • frågor om vårt diarium
 • registraturfrågor.

Enheten för företags- och säkerhetstillsyn ansvarar för ansöknings- och tillståndsärenden rörande bevakningsföretag, riskvärdering, penningtvätt samt godkännande av personal i bevakningsföretag och delgivningsföretag.

Enheten ansvarar dessutom för planering och genomförande av tillsynsverksamhet inom områdena bevakning, delgivningsföretag, säkerhetskänslig verksamhet och signalskyddstillsyn, penningtvätt och pantbanker.

Enheten för förvaltning arbetar med följande ärenden:

Bevakningsföretag och väktare

Enheten prövar tillstånd för bevakningsföretag och väktare.

Samfällighetsföreningar

Länsstyrelsen har enligt lagen om förvaltning av samfälligheter vissa uppgifter i första hand för att säkerställa att föreningarna har beslutsför styrelse.

Kungörelser och delgivning

Efter ansökan kan Länsstyrelsen fatta beslut om delgivning i särskild ordning, kungörelsedelgivning eller så kallad spikning. Dessa ärenden samt ärenden som föranleds av ansökan från utländsk myndighet om delgivning handläggs vid enheten.

Medborgarskap

Nordiska medborgare kan under vissa förutsättningar genom ett enkelt anmälningsförfarande bli svenska medborgare. Enheten för tillstånd tar årligen emot cirka 500 ansökningar från medborgare i andra nordiska länder som vill bli svenska medborgare.

Förordnanden

Länsstyrelsen utfärdar olika typer av förordnanden såsom förordnanden av vigselförrättare, notarius publicus, begravningsombud och liknande.

Sjö och trafik

Enheten ansvarar för frågor om föreskrifter och övriga ärenden inom sjö och trafik.

Begravning

Länsstyrelsen ger tillstånd till att strö ut aska efter avliden samt hanterar ärenden gällande begravningstvister.

Lönegaranti

Länsstyrelsen är utbetalare av lönegaranti.

Deponeringar

Enheten handlägger ärenden om deponering och nedsättning av pengar.

Enheten för juridiskt verksamhetsstöd ger internt juridiskt stöd till myndighetens egna verksamhet. Främst inom områdena offentlig rätt, naturvård, jakt och artskydd, miljöskydd, vatten, detaljplaner och bygglov samt djurskydd.

Enheten ansvarar för myndighetens överprövning av kommunala strandskyddsdispenser.

Enheten för kommun- och stiftelsetillsyn ansvarar för planering och genomförande av tillsynsverksamhet inom områden som överförmyndare, begravning, tobaks- och serveringstillstånd. Enheten ansvarar för stiftelseregistret, ansöknings- och registervårdande ärenden rörande stiftelser samt utövar tillsyn av stiftelser.

Länsstyrelsen Stockholm ansvarar för vissa verksamheter från länsstyrelserna i Västmanlands län, Södermanlands län, Uppsala län och Gotlands län. Berörda ärendegrupper som hanteras av enheten för tillsyn är:

 • begravningsfrågor
 • bevakningsföretag
 • lotterier
 • pantlåneverksamhet
 • stiftelser
 • överförmyndare.

Enheten arbetar med följande ärenden:

Överförmyndare

Enheten utövar tillsyn över överförmyndares och överförmyndarnämnders verksamhet i länens olika kommuner. Länsstyrelsens uppgift är att kontrollera att överförmyndarna utövar en fullgod tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

Överförmyndarna ska särskilt se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Bevakningsföretag

Enheten utövar tillsyn över de auktoriserade bevakningsföretagen. Eftersom många bevakningsföretag har verksamhet i flera län är det vanligt att den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet begär hjälp av de andra vid kontrollen av ett bevakningsföretag.

Pantbanker

Enheten utövar tillsyn över länens pantbanker. Länsstyrelsens uppgift är dels att ge tillstånd till pantbanksverksamhet, dels att tillse att verksamheten vid länets pantbanker bedrivs på sådant sätt att allmänhetens förtroende för verksamheten upprätthålls och i övrigt så att verksamheten kan anses sund.

Stiftelser

Enheten har till uppgift att registrera stiftelser i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Gotlands län.

Enheten utövar även tillsyn över länens stiftelser. Länsstyrelsens uppgift är att ingripa om det kan antas att stiftelsens förvaltning eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet med stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i stiftelselagen eller om en styrelseledamot eller förvaltaren missköter sitt uppdrag.

Enheten för överklaganden prövar kommunala beslut som överklagats till Länsstyrelsen enligt bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken, lagen om skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor, polismyndighets beslut samt livsmedelslagen.

I länets kommuner fattas dagligen en mängd beslut av nämnder och fullmäktige. Många av dessa beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Inom Länsstyrelsen finns, förutom kvalificerad juridisk kompetens, även sakkompetens inom de flesta fackområden som berörs av överklagandeprövning (bland annat plan- och byggfrågor, miljöfrågor, kulturmiljöfrågor, sociala-, veterinära-, samt försvarsfrågor).

Enheten för bostäder och fysisk planering arbetar med att samordna de statliga intressena och samverkar med kommunerna i deras planläggning. Rådgivning till kommunerna vid tillämpning av plan- och bygglagstiftningen är en viktig arbetsuppgift.

Vi har även tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet. Tillsynen är i första hand framåtsyftande för att trygga en samordnad och enhetlig tillämpning.

Enheten deltar även i planeringsprocesserna enligt väglagen, lag om byggande av järnväg, ellagen, rörledningslagen med flera, samt den samordning som ibland krävs med prövningar enligt miljöbalken eller annan lagstiftning.

Dessutom bevakar vi vissa allmänna intressen i ärenden enligt fastighetsbildningslagen och granskar kommunernas beslut i strandskyddsärenden, både i fråga om enskilda dispenser och vid planläggning.

I Sverige finns ett starkt lagskydd för kulturminnen, fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det är Länsstyrelsens ansvar att övervaka många av de regler och lagar som rör kulturmiljön.

När vägar, byggen och andra större anläggningsarbeten planeras i länet bevakar enheten kulturmiljövårdens intressen och ser till att värdefulla miljöer skyddas. Arbetet rör framförallt kulturmiljöer i form av riksintresseområden, byggnadsminnen, kyrkor och fornlämningar.

Enheten för investeringsstöd och kulturmiljö gör utredningar och lämnar råd till kommuner, organisationer och privatpersoner i frågor som rör kulturmiljövårdens intressen. Vi fattar också beslut om ekonomiska bidrag till kulturmiljövård.

Enheten för ekonomi och styrning ansvarar för frågor som rör Länsstyrelsens ekonomi, redovisning, verksamhetsplanering, årsredovisning, tertial- och månadsuppföljningar, budgetuppföljning och prognoser. Vi ser till att Länsstyrelsen har en god intern styrning och kontroll.

Enheten för HR:s roll är att bidra med sakkunskap och service inom HR och det personaladministrativa området. Vårt arbetssätt är i hög grad konsultativt.

Tillsammans med sakavdelningarna arbetar vi bland annat med rekrytering, organisations- och ledarutveckling, kompetensutveckling, rehabilitering och utbildningsinsatser.

Vi ger service i personaladministrativa frågor, till exempel ledigheter och ersättning för kostnader i tjänst.

Vi samordnar arbetet med jämställdhet och arbetsmiljö samt arbetar med rekryteringsprocesser ur ett mångfaldsperspektiv.

Enheten säkerställer att inköp och upphandlingar görs på ett affärsmässigt och rättssäkert sätt. Vi arbetar även med att kartlägga de inköp och upphandlingar som görs på myndigheten och med uppföljning av avtal som fattats. Vidare arbetar enheten med e-handel, gröna upphandlingar och hållbarhet, främjande av konkurrens för små och medelstora företag samt elektroniska anbud.

Enheten ansvarar också för myndighetens reception, konferensservice, vaktmästeri och fastighetsfrågor.

Människor som lever, arbetar och studerar i Stockholms län ska på ett enkelt, begripligt och tydligt sätt kunna ta del av Länsstyrelsens verksamhet. I vår kommunikation ska vi tydligt visa vad Länsstyrelsen gör för att främja Stockholmsregionens utveckling – samt ge en samlad bild av läget i länet. 

Länsstyrelsen informerar på många sätt. Vår främsta informationskanal är vår webbplats – en viktig och omfattande källa. Webbplatsen ger en samlad och aktuell bild av Länsstyrelsens verksamhet. Här finns till exempel nyheter om våra beslut och initiativ samt beskrivningar av våra olika ansvarsområden.

Media, såväl nationell som lokal, bevakar löpande vårt arbete. Vi arbetar för att ge god service och information till journalister. Vi ger ut pressmeddelanden och våra medarbetare finns tillgängliga för att svara på frågor.

Pressrum

Vi ger ut rapporter, faktablad, broschyrer och andra trycksaker inom många olika ämnesområden – en förteckning över dessa finns i vårt publikationsarkiv.

Publikationer

Råd och delegationer

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd istället för styrelse.

I Länsstyrelsen Stockholms insynsråd ingår

 • Anna Kinberg Batra (ordförande), landshövding, Länsstyrelsen Stockholm
 • Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
 • Carin Götblad, polismästare, Polisen
 • Sara Heelge Vikmång, kommunstyrelseordförande, Huddinge
 • Magnus Lüning, kommendör, Försvarsmakten
 • Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen
 • Staffan Salén, vd, Salénia AB
 • Lars Strannegård, rektor, Handelshögskolan

Miljöprövningsdelegationen har ett övergripande miljöansvar och beslutar i ärenden om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.

Ärenden vid miljöprövningsdelegationen bereds i första hand av handläggare inom Länsstyrelsens enhet för miljöskydd. Miljöprövningsdelegationen har ärendeansvaret och Länsstyrelsen personalansvaret.

Miljöprövningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen, men skiljer sig från övrig verksamhet genom sin självständiga beslutsfunktion. Det innebär att ingen utanför delegationen kan besluta i delegationens ärenden. På det sättet skiljer man tillståndsprövningen inom Länsstyrelsen från det tillsynsansvar som Länsstyrelsen också har enligt miljöbalken.

Ordföranden och de miljösakkunniga fattar beslut tillsammans, vilket är mer likt sättet som gäller i en domstol.

Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet - handbok med information till sökande Länk till annan webbplats.

Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter Stockholms och Gotlands län - folder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Lena Johansson
 • Jörgen Warstrand
 • Jenny Sundberg

Telefon: 010-223 10 00

E-post: stockholm@lansstyrelsen.se

Vid varje länsstyrelse finns en viltförvaltningsdelegation som fattar beslut i strategiska och övergripande frågor för länets viltförvaltning. 

Viltförvaltningsdelegationens arbete och sammansättning styrs av förordningen om viltförvaltningsdelegationer.

Förordning om viltförvaltningsdelegationer Länk till annan webbplats.

Viltförvaltningsdelegationen utgörs av politiker och representanter för olika intressegrupper, organisationer och myndigheter. Landshövdingen är ordförande.

Enligt förordningen ska delegationen ha följande sammansättning:

 • landshövdingen som ordförande i delegationen
 • fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget
 • en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet
 • en ledamot för jakt och viltvård
 • två ledamöter för naturvård
 • en ledamot för friluftsliv
 • en ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark
 • en ledamot för lokalt näringsliv och turism
 • en ledamot för skogsnäringen
 • en ledamot för natur- och ekoturismföretagen
 • en ledamot för yrkesfisket.

De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. Ledamöter och ersättare ska vara folkbokförda i länet och utses för en period som inte är längre än fyra år.

Politiska företrädare

Ordinarie: Alexandra Anstrell (M)
Ersättare: Stephan Andersson (SD)

Ordinarie: Johan Kling (C)
Ersättare: Eva Koch (C)

Ordinarie: Reidar Österman (L)
Ersättare: Christian Isaksson (SD) 

Ordinarie: Ing-Marie Elfström (S)
Ersättare: Kristian Krassman (S)

Ordinarie: Patrik Waldenström (MP)
Ersättare: Ylva M Larsson (MP)

Särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt, Polismyndigheten

Ordinarie: Kenneth Kronberg
Ersättare: Barbro Vesterberg

Jakt och viltvård

Ordinarie: Olof Lublin (Svenska Jägareförbundet)
Ersättare: Silvana Lindgren Majander (Jägarnas Riksförbund)

Naturvårdsintresset

Ordinarie: Sören Lindén (Stockholms Ornitologiska Förening)
Ersättare: Isak Isaksson (Naturskyddsföreningen)

Ordinarie: Eva Ångström (Svenska Rovdjursföreningen)
Ersättare: Beatrice Sundberg (Naturskyddsföreningen)

Friluftsintresset

Ordinarie: Matteus Furemalm (Friluftsfrämjandet)
Ersättare: Mikael Sundqvist (Orienteringsförbunden)

Ägare och brukare av jordbruksmark

Ordinarie: Birgitta Carlsson (Lantbrukarnas Riksförbund)
Ersättare: Peter von Satzger (Svenska Jordägareförbundet)

Lokalt näringsliv och turism

Ordinarie: Anette Brink (Företagarna i Sthlms län)
Ersättare: Vakant

Skogsnäringen

Ordinarie: Buster Sund (Mellanskog)
Ersättare: Hanna Österberg (Mellanskog)

Natur- och ekoturismföretagen

Ordinarie: Olov Söderman (Naturturismföretagen)
Ersättare: vakant

Yrkesfisket

Ordinarie: Oliver Karlöf (Fiskefrämjandet)
Ersättare: Per Pettersson (Svenska insjöfiskarnas centralförbund)

Enligt nationalstadsparksförordningen ska Länsstyrelsen samordna Nationalstadsparkens vård och förvaltning via ett nationalstadsparksråd. Ledamöterna i nationalstadsparksrådet representerar statliga myndigheter, kommuner, större markägare, förvaltare, organisationer och andra aktörer som antas vara berörda av Nationalstadsparkens vård och utveckling. Landshövdingen är ordförande i Nationalstadsparksrådet.

Nationalstadsparksrådet ska samordna frågor om utvecklingen av Nationalstadsparken, arbeta med utvecklingen av parken i enlighet med den beslutade vård- och utvecklingsplanen, bistå Länsstyrelsen i frågor som rör uppsikten över parken och frågor om finansiering och genomförande av särskilda insatser i parken samt vara ett forum för informationsutbyte.

I Nationalstadsparksrådet ingår företrädare för

 • Akademiska hus
 • Bergianska trädgården
 • Förbundet för Ekoparken
 • Kommittén för Gustavianska parken
 • Kungliga Djurgårdens förvaltning
 • Kungliga Vetenskapsakademin
 • Kungliga Djurgårdens intressenter
 • Lidingö stad, Solna stad, Stockholms stad
 • Statens fastighetsverk
 • Statens Maritima och transporthistoriska museer
 • Stockholms universitet
 • Världsnaturfonden WWF
 • Länsstyrelsen Stockholm.

Vård och utvecklingsplan för nationalstadsparken Länk till annan webbplats.

Förordningen för nationalstadsparken Pdf, 112.6 kB.

Kontakt

 • Eva Waldén Selin
 • Susanna Nilsson

Telefon: 010-223 10 00

E-post: stockholm@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss