Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:22

Utkom från trycket den 18 juni 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Koffertbergets naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Beslutade den 2 juni 2021 (dnr 511-60137-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta Fasterna prästgård 1:13 som naturreservat. Reservatet är beläget cirka 5 km norr om Rimbo tätort.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det
för allmänheten förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  4. tälta mer än två dygn i följd,
  5. göra upp öppen eld,
  6. sätta upp skylt, affisch eller liknande,
    utan länsstyrelsens tillstånd:
  7. anordna och arrangera tävling med över hundra deltagare.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för
landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom
från trycket i länets författningssamling.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Josefin Sundberg, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2021:22 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Koffertbergets naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 99.6 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss