Landshövding och länsöverdirektör

Sven-Erik Österberg är landshövding och Åsa Ryding länsöverdirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län. Landshövdingen och länsöverdirektören utgör länsledningen.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län). Det är regeringen som utser landshövdingen.

Landshövding Sven-Erik Österberg

Sven-Erik Österberg

Sven-Erik är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholm sedan den 1 februari 2018.

Han har en bakgrund som riksdagsledamot, biträdande finansminister och kommer senast från uppdraget som landshövding i Norrbottens län.                    

Sven-Erik Österberg är född 1955 i Västmanland. Han satt i riksdagen för Socialdemokraterna mellan åren 1994 och 2012. Perioden 2004–2006 var han biträdande finansminister. Sven-Erik Österberg var landshövding i Norrbottens län från 2012 till och med den 31 januari 2018.

Sven-Eriks förordnande som landshövding i Stockholms län varar från den 1 februari 2018 till och med den 28 februari 2023, efter att ha förlängts med ett år.

Länsöverdirektören

Länsöverdirektören leder det dagliga arbetet på länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsöverdirektören utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Åsa Ryding

Åsa Ryding

Åsa är länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm sedan den 1 september 2021.

Åsa Ryding har arbetat tolv år på Länsstyrelsen i Stockholm, senast som avdelningschef på avdelningen för samhällsbyggnad. Hon har tidigare varit chef för rättsavdelningen, tillförordnad länsöverdirektör och tillförordnad landshövding. 

Förfrågningar för möten och evenemang

Förfrågningar om medverkan i möten och evenemang ställs till länsledningens sekreterare:

Elisabeth Uddstrand

E-post: elisabeth.uddstrand@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 12 02

Insynsråd

För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns ett insynsråd som stöd för landshövdingen och myndigheten. Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse. 

I insynsrådet är landshövdingen ordförande. Regeringen utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen. I förslaget på ledamöter ska man ta hänsyn till jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald. Ledamöterna vara allmänt betrodda, väl förtrogna med länet och ha god regional förankring.

Följande personer ingår i insynsrådet för Länsstyrelsen i Stockholms län:

  • Ella Kilim, stabschef, Fortifikationsverket
  • Gunnar Larsson, generaldirektör, Kammarkollegiet
  • Marika Ericson, chef, Centrum för operativ juridik och folkrätt, Försvarshögskolan
  • Mats Gerdau, ordförande, StorSthlm samt kommunstyrelsens ordförande, Nacka kommun
  • Mats Hedenström, chef näringspolitiska avdelningen, Svensk Handel
  • Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun
  • Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm