Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Upphandlingar

Varje länsstyrelse är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial, naturvårdsåtgärder, kulturminnesvård, undersökningar och utredningar.

Vi genomför i huvudsak våra upphandlingar i tjänsten Mercell TendSign.

Länsstyrelsen Stockholms upphandlingar annonseras på opic.com.

Länsstyrelsen i Stockholms län, opic.com Länk till annan webbplats.

Anbudsgivarens personuppgiftsbehandling

Anbudsgivaren ska säkerställa att denne har laglig grund enligt artikel 6 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) för behandling av personuppgifter i samband med att anbud lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län vid en upphandling. Det innefattar såväl personuppgifter rörande anbudsgivarens anställda som andra personer som förekommer i aktuellt anbud.

Anbudsgivare ska i enlighet med GDPR informera sina anställda och andra personer om att ni behandlar deras personuppgifter i anbud som lämnas till Länsstyrelsen i Stockholm. Det är bra om ni i samband med sådan information hänvisar till den information som ges på denna sida.

Information till den som anges som kontaktperson för anbudet

Länsstyrelsen i Stockholm kan begära att det ska anges en kontaktperson och/eller ett ombud för anbudet. Avseende dessa personer behandlar Länsstyrelsen uppgift om namn och arbetsrelaterade personuppgifter såsom, telefonnummer och e-postadress.

Länsstyrelsen behandlar dessa personuppgifter i syfte att administrera anbudet.

Information till personer som förekommer i anbud, exempelvis anställda hos anbudsgivare, referenspersoner med flera

Ibland begär Länsstyrelsen också att anbudsgivare ska bifoga vissa uppgifter eller dokument till sitt anbud som innehåller personuppgifter om exempelvis företagets anställda eller andra personer såsom exempelvis referenspersoner. De uppgifter som det kan röra sig om i dessa fall är namn, titel, telefonnummer och e-postadress avseende arbete samt yrkesmässiga kvalifikationer (CV) med mera.

Länsstyrelsen behandlar dessa personuppgifter i syfte att kontrollera om anbudsgivaren uppfyller uppställda krav i upphandlingen.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter och mottagare av personuppgifter

Den lagliga grunden för Länsstyrelsens behandlingen av personuppgifter i detta sammanhang är allmänt intresse. Mottagare av personuppgifterna är främst upphandlare och andra anställda i hos Länsstyrelsen i Stockholm som medverkar i den aktuella upphandlingen.

Länsstyrelsens användning av personuppgiftsbiträden vid upphandling

Länsstyrelsens upphandlingar hanteras elektroniskt via Tendsign som är ett webbaserat verktyg för administrering av upphandlingsprocessen som tillhandahålls av Mercell Commerce AB. Mercell Commerce AB utgör ett personuppgiftsbiträde till Länsstyrelsen vid den behandling av dina personuppgifter som sker i Tendsign. Länsstyrelsen har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Mercell Commerce AB för att säkerställa att företaget hanterar personuppgifter i Tendsign på ett säkert sätt.

Allmänna handlingar och bevarandetid

Observera att handlingar som ges in till Länsstyrelsen i Stockholm, exempelvis anbud i en upphandling, blir allmänna handlingar. Vem som helst kan begära att få en kopia av dessa. Länsstyrelsen gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Den tid som Länsstyrelsen i Stockholm sparar ett anbud beror på om anbudet antagits eller inte. Inkomna anbud i en upphandling som inte antagits gallras/raderas fyra år efter att avtalet slöts medan anbud som antagits alltid bevaras i Länsstyrelsens arkiv.

Övergripande information om hur personuppgifter hanteras hos Länsstyrelsen i Stockholm

Mer information om hur Länsstyrelsen hanterar dina personuppgifter står på sidan Så hanterar vi dina personuppgifter, exempelvis den registrerades rättigheter, kontakt med länsstyrelsernas dataskyddsombud, personuppgiftsansvarig, med mera.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Det här gäller enligt dataskyddsförordningen, Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss