Stora rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur.

I Sverige räknas björn, järv, kungsörn, lodjur och varg till de stora rovdjuren. Alla dessa djur är fridlysta. Björnen är den art av de stora rovdjuren som det finns flest individer av i Sverige, följt av lodjur, kungsörn, järv och varg.

Vit varg i skogen

Rovdjursförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren. Den svenska rovdjursförvaltningen är uppdelad i tre geografiska områden – norra, mellersta och södra förvaltningsområdet.

Ett av målen med rovdjurspolitiken är att de stora rovdjuren ska finnas i sådana antal att de kan finnas kvar i den svenska naturen, och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Upprättar regionala förvaltningsplaner för respektive art.
  • Hanterar skyddsjaktärenden på rovdjur.
  • Beslutar om och administrerar licensjakten på rovdjur.
  • Betalar ut bidrag för att förebygga skador orsakade av stora rovdjur.
  • Informerar och kommunicerar om rovdjuren.
  • Inventerar de stora rovdjuren.
  • Betalar ut ersättning för skador orsakade av stora rovdjur.

Jakt på rovdjur

Jakten på de stora rovdjuren är mycket begränsad, och kan endast bedrivas som licensjakt eller skyddsjakt.

Licensjakt

Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger gynnsam bevarandestatus i Sverige, och miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet. Det är Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens regionala beslut som tydliggör villkoren för licensjakt på björn, varg och lodjur.

Skyddsjakt

Om det finns risk för allvarlig skada på tamdjur kan Länsstyrelsen fatta beslut om skyddsjakt på stora rovdjur. Under pågående rovdjursangrepp finns också möjlighet att skydda tamdjur på eget initiativ enligt 28 § jaktförordningen. Den som har dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till Länsstyrelsen.

Jaktförordningen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Bidrag och ersättning

Förebyggande av skador

Länsstyrelsen får ge bidrag för att förebygga skador som orsakas av stora rovdjur. Det kan vara exempelvis bidrag till rovdjursavvisande stängsel för att stänga rovdjur ute. Åtgärderna ska ha en dokumenterad effekt för att motverka skador. Bidrag kan också ges till åtgärder som bedöms ha tillräcklig förebyggande effekt för att motverka skador, exempel röjning av rovdjursavvisande stängsel.

Ansökan görs på Sveriges Lantbruksuniversitets blankett och lämnas sedan in till länsstyrelsen.

Ansökan om bidrag för förebyggande av viltskada på Sveriges Lantbruksuniversitets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om skadeförebyggande åtgärder finns på Viltskadecenters webbplats Länk till annan webbplats.

Skador på tamdjur eller hund

Länsstyrelsen får ge ersättning om stora rovdjur skadat dina tamdjur eller din hund. En förutsättning för att få ersättning är att du fått dina skador besiktade. Besiktning görs av länsstyrelsens besiktningsmän.

Sveriges Lantbruksuniversitets blankett för ansökan om ersättning för skador på tamdjur Länk till annan webbplats.

Ansökan lämnar du in till länsstyrelsen senast tre månader efter att skadan upptäckts.

Vem som kan få bidrag eller ersättning samt i vilken omfattning dessa kan lämnas regleras i

Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador NFS 2018:5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik hos Naturvårdsverket

Du hittar fakta och statistik om de stora rovdjuren på Naturvårdsverkets webbplats:

Data och statistik om vilt på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00