Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Period för älgjakt

Älgjakten i Stockholms län börjar i oktober. Jakten pågår från den 12 oktober 2020 till den 31 januari 2021.

 • För att få jaga älg ska marken vara registrerad hos Länsstyrelsen.
 • Fastigheter kan registreras som licensområde eller älgskötselområde för älgjakt. På mark som inte är registrerad är det tillåtet att jaga älgkalv under perioden 12–16 oktober 2020.
 • Tilldelningen (hur många älgar som får fällas) i områden som är registrerade licensområden baserar sig på det underlag som älgförvaltningsgrupperna i länet har lämnat i älgförvaltningsplanerna. Utöver det får älg fällas i älgskötselområdena enligt älgskötselplanerna.
Jakttider

Typ av område

Jakttid för vuxen älg

Jakttid för årskalv

Älgskötselområden

12 okt 2020 –
31 jan 2021

12 okt 2020 –
31 jan 2021

Licensområden

12 okt 2020 –
31 jan 2021

12 okt 2020 –
31 jan 2021

Oregistrerade områden med fri kalvjakt (kalvområden)


12 okt –
16 okt 2020

Beslut om jakttider för älg, jaktåren 2019–2020 och 2020–2021PDF

Här finner du aktuell information om hur många älgar som får fällas i ett visst jaktområde länk till annan webbplats

Helgförbud

Inom tätortsnära områden råder förbud mot älgjakt under sön- och helgdag och dag före sön- och helgdag under antingen oktober månad eller under hela älgjaktsperioden. Karta över områdena kan du beställa hos Länsstyrelsen.

Klicka här för att öppna kartan i helskärmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älg på oregistrerad mark

Fälld älg på oregistrerad mark ska rapporteras i Älgdata inom 14 dagar efter att älgen har fällts. Fällavgifter ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark rapporteras in i vår e-tjänst.

Fällavgift

Fällavgiften för jaktåret 2020–2021 är fastställd till 1 000 kronor för vuxen älg och 250 kronor för älgkalv (årskalv). Med årskalv avses älg till och med den 15 april året efter födelseåret. Fällavgiften betalas in inom två veckor efter jakttidens slut.

När slutrapporteringen i älgdata.se är gjord genereras automatiskt en faktura för fällavgifterna. På fakturan finns OCR-nummer och plusgirokonto. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Beslut om fällavgift för älg, jaktåret 2020–2021PDF

Otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Jägaren/jaktlaget står för eventuella ersättningar till veterinär eller liknande.

Besiktningsintyg om otjänlig älgPDF

Länsstyrelsen har gett fyra personer behörighet att utfärda intyg för fälld älg som bedöms vara otjänlig som människoföda och som helt eller delvis ska kasseras inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Den som behöver få en älg bedömd som otjänlig kan kontakta någon av dessa personer (kontaktuppgifter nedan).

Thomas Jangtorp (Järna)
thomas.jangtorp@spendrups.se
076-516 88 40

Jonas Svensson (Gnesta)
atelje.jonassvensson@hotmail.com
070-308 61 51

Torsten Berg (Vaxholm)
torstenb14@hotmail.com
070-795 28 00

Anders Lindström (Vallentuna)
anderslindstrom13@gmail.com
070-697 27 47

För att bli befriad från fällavgift krävs att veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen varit på plats och fyllt i ett besiktningsintyg om otjänlig älg och skickat det till Länsstyrelsen.

Obs! När du skickar in formuläret ser du en bekräftelse på att det har skickats in. Du får även en bekräftelse via e-post.Till exempel 01-02-03-004-Ä

Älgen var * (obligatorisk)
Älgen var

Samverkansmodell för älgförvaltningen

Bild i tre rader över hur samverkansmodellen för älgförvaltning ser ut. Överst Länsstyrelsen viltförvaltningsdelegation, i mitten älgförvaltningsområde och längst ned älgskötselområde, licensområde samt övriga mark.

Så är älgförvaltningen organiserad

 • Beslutar om indelning av länet i älgförvaltningsområden.
 • Förordnar ledamöter till älgförvaltningsgrupperna efter förslag från markägare och jägare.
 • Registrerar älgskötselområden och licensområden.
 • Faställer planer, mål, jakttider och avgifter.
 • Beslutar om arealgränser för licensområden.
 • Ansvar för rättssäkerhet och ekonomi.

Älgförvaltningsgrupp med företrädare för jägare och markägare (3 st av varje)

 • Tar fram älgförvaltningsplan med råd och vägledning
 • Föreslå, inhämta, sammanställa och analysera inventeringen av älg
 • Beakta fodertillgång och skadenivåer på skog
 • Uppföljning och samordning
 • Samråd med älgskötselområden
 • Yttrar sig över älgskötselplaner
 • Föreslår krav på minsta areal för licensområde
 • Föreslår arealgränser för tilldelning av vuxen älg
 • Beakta predation från rovdjur

Företrädare (styrelse eller motsvarande). Flera jaktlag

 • Tar fram älgskötselplan
 • Samråd med markägare och jägare

Ett eller flera jaktlag. Enskild jägare

Ett jaktlag. Enskild jägare

Förvaltningsområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

I Stockholms län finns åtta älgförvaltningsområden

 • Mälaröarna
 • Norrtälje Norra
 • Södra Roslagen
 • Sigtuna
 • Skärgården
 • Södertälje
 • Södertörn
 • Vallentuna/Närtuna

Jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Ansökan ska skickas in till Länsstyrelsen före utgången av januari månad. Ansökningsavgiften är 2 300 kronor och denna ska betalas till bankgirokonto 5052-4651 i samband med att ansökan skickas.

Registreringsbeslutet skickas till sökanden senast tre månader före jakttidens början. Ordinarie älgjakt i länet börjar andra måndagen i oktober.

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Viltförvaltningsdelegationens arbete och sammansättning styrs av
förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Viltförvaltningsdelegationen utgörs av politiker och representanter för olika intressegrupper, organisationer och myndigheter. Landshövdingen är ordförande.

Enligt förordningen ovan ska delegationen ha följande sammansättning

 • landshövdingen är ordförande i delegationen
 • fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget
 • en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet
 • en ledamot för jakt och viltvård
 • två ledamöter för naturvård
 • en ledamot för friluftsliv
 • en ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark
 • en ledamot för lokalt näringsliv och turism
 • en ledamot för skogsnäringen
 • en ledamot för natur- och ekoturismföretagen
 • en ledamot för yrkesfisket

De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller region ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. Ledamöter och ersättare ska vara folkbokförda i länet och utses för en period som inte är längre än fyra år.

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00