Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Information om statens vilt finns i 33 § i Jaktförordningen.

Jaktförordningen hos Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

Vid varje länsstyrelse finns en viltförvaltningsdelegation som fattar beslut i strategiska och övergripande frågor för länets viltförvaltning. 

Viltförvaltningsdelegationens arbete och sammansättning styrs av förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viltförvaltningsdelegationen utgörs av politiker och representanter för olika intressegrupper, organisationer och myndigheter. Landshövdingen är ordförande.

Enligt förordningen ska delegationen ha följande sammansättning:

 • landshövdingen som ordförande i delegationen
 • fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget
 • en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet
 • en ledamot för jakt och viltvård
 • två ledamöter för naturvård
 • en ledamot för friluftsliv
 • en ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark
 • en ledamot för lokalt näringsliv och turism
 • en ledamot för skogsnäringen
 • en ledamot för natur- och ekoturismföretagen
 • en ledamot för yrkesfisket.

De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. Ledamöter och ersättare ska vara folkbokförda i länet och utses för en period som inte är längre än fyra år.

Politiska företrädare

Ordinarie: Alexandra Anstrell (M)
Ersättare: Carl Nordblom (M)

Ordinarie: Ulla-Britt Öhman (C)
Ersättare: Kjell Wingmyr (KD)

Ordinarie: Reidar Österman (L)
Ersättare: Ann-Catrin Lofvars 

Ordinarie: Kristian Krassman (S)
Ersättare: Cecilia Clausen (S)

Ordinarie: Marina Davidsdotter (V)
Ersättare: Ale Friberg (V)

Särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt, Polismyndigheten

Ordinarie: Thomas Forsberg
Ersättare: Niklas Sucksdorff

Jakt- och viltvård

Ordinarie: Olof Lublin
Ersättare: Silvana Lindgren Majander

Naturvårdsintresset

Ordinarie: Sören Lindén
Ersättare: Eva Ångstrom

Ordinarie: Johan Örlander
Ersättare: Beatrice Sundberg

Friluftsintresset

Ordinarie: Emelie Runfeldt
Ersättare: Anders Winell

Ägare och brukare av jordbruksmark

Ordinarie: Per Pettersson
Ersättare: Peter von Satzger

Lokalt näringsliv och turism

Ordinarie: Jon Pettersson
Ersättare: Carl-Fredrik Odenrick

Skogsnäringen

Ordinarie: Hans Hurtig
Ersättare: Hanna Österberg

Natur- och ekoturismföretagen

Ordinarie: Vakant
Ersättare: vakant

Yrkesfisket

Ordinarie: Vakant
Ersättare: vakant

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00