Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1- 4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronoparker
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste dock ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Vem har jakträtt i ett viltvårdsområde?

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Vid varje länsstyrelse finns en viltförvaltningsdelegation som fattar beslut i strategiska och övergripande frågor för länets viltförvaltning. 

Viltförvaltningsdelegationens arbete och sammansättning styrs av förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viltförvaltningsdelegationen utgörs av politiker och representanter för olika intressegrupper, organisationer och myndigheter. Landshövdingen är ordförande.

Enligt förordningen ska delegationen ha följande sammansättning:

 • landshövdingen som ordförande i delegationen
 • fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget
 • en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet
 • en ledamot för jakt och viltvård
 • två ledamöter för naturvård
 • en ledamot för friluftsliv
 • en ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark
 • en ledamot för lokalt näringsliv och turism
 • en ledamot för skogsnäringen
 • en ledamot för natur- och ekoturismföretagen
 • en ledamot för yrkesfisket.

De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. Ledamöter och ersättare ska vara folkbokförda i länet och utses för en period som inte är längre än fyra år.

Politiska företrädare

Ordinarie: Alexandra Anstrell (M)
Ersättare: Carl Nordblom (M)

Ordinarie: Ulla-Britt Öhman (C)
Ersättare: Kjell Wingmyr (KD)

Ordinarie: Reidar Österman (L)
Ersättare: Ann-Catrin Lofvars 

Ordinarie: Kristian Krassman (S)
Ersättare: Cecilia Clausen (S)

Ordinarie: Marina Davidsdotter (V)
Ersättare: Ale Friberg (V)

Särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt, Polismyndigheten

Ordinarie: Thomas Forsberg
Ersättare: Niklas Sucksdorff

Jakt- och viltvård

Ordinarie: Olof Lublin (Svenska Jägareförbundet)
Ersättare: Silvana Lindgren Majander (Jägarnas Riksförbund)

Naturvårdsintresset

Ordinarie: Sören Lindén (Stockholms Ornitoligiska Förening)
Ersättare: Eva Ångstrom (Svenska Rovdjursföreningen)

Ordinarie: Johan Örlander (Svenska Rovdjursföreningen)
Ersättare: Beatrice Sundberg (Tidigare Naturskyddsföreningen)

Friluftsintresset

Ordinarie: Emelie Runfeldt (Friluftsfrämjandet)
Ersättare: Anders Winell (Orienteringsförbunden)

Ägare och brukare av jordbruksmark

Ordinarie: Per Pettersson (Lantbrukarnas Riksförbund)
Ersättare: Peter von Satzger (Svenska Jordägarförbundet)

Lokalt näringsliv och turism

Ordinarie: Jon Pettersson (Stockholms Handelskammare)
Ersättare: Carl-Fredrik Odenrick (Stockholms Handelskammare)

Skogsnäringen

Ordinarie: Hans Hurtig (Mellanskog)
Ersättare: Hanna Österberg (Mellanskog)

Natur- och ekoturismföretagen

Ordinarie: Vakant
Ersättare: vakant

Yrkesfisket

Ordinarie: Vakant
Ersättare: vakant

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00