Skötsel av djur

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå. Kontakta oss om du misstänker att ett djur inte sköts på rätt sätt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete. Vi utför djurskyddskontroller, foder- och livsmedelskontroller och kontroll av djurhälsopersonal. Syftet med vårt djurskyddsarbete är att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Information om olika djurslag och hur du ska sköta djuren finns hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurförbud innebär att en person förbjuds att ha hand om djur. Djurförbudet kan se olika ut beroende på varför personen fått djurförbud.

Exempel på olika typer av djurförbud:

  • Förbud att hålla alla slags djur, det vill säga att man inte får ha hand om, äga eller sköta djur överhuvudtaget. Man får till exempel inte rasta grannens hund eller vara kattvakt under semestern.
  • Förbud att hålla ett visst djurslag eller en viss kategori av djur, till exempel förbud att hålla nötkreatur eller klövbärande djur. Då har man fortfarande möjlighet att ha djur som inte ingår i förbudet. Vid ett förbud att hålla nötkreatur eller klövbärande djur kan man till exempel ha katt och hund.
  • En begränsning i hur många djur man får äga eller ha hand om, till exempel att man endast får ha två kastrerade katter.
  • Förbud att hålla djur utan uppsikt av någon annan. Det innebär att man har tillåtelse att sköta djur hos någon annan till exempel som anställd, men att man inte får äga eller ha hand om djur på egen hand.

Vem får djurförbud?

Ett djurförbud får man inte utan vidare, det krävs att man allvarligt misskött djur. Det kan till exempel vara att man har

  • allvarligt misskött tillsynen och vården av ett djur
  • misshandlat ett djur
  • inte följt förelägganden som är viktiga för att djuren ska må bra
  • fått flera förelägganden om att åtgärda brister i sin djurhållning
  • dömts för djurplågeri
  • dömts för brott mot djurskyddslagen.

Ett djurförbud är inget straff

Djurförbud är inget straff likt böter och fängelse som döms ut av en domstol. Djurförbud är ett förebyggande beslut som fattas av Länsstyrelsen för att förhindra att djur missköts i framtiden.

Hur länge gäller ett djurförbud?

Ett djurförbud kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare. Ett förbud som gäller tills vidare gäller tills dess att Länsstyrelsen upphäver det. Den som har djurförbud kan ansöka om att djurförbudet ska upphävas eller ändras, till exempel till ett mindre omfattande djurförbud. Då behöver den som har djurförbud beskriva hur förhållandena har förändrats och varför förbudet inte längre behövs.

Det är ett brott att bryta mot djurförbud

Om en person äger eller tar hand om djur trots att denne är förbjuden att göra det så är det ett brott mot djurskyddslagen. Brott utreds av polis och åklagare.

Länsstyrelsen kontrollerar att djurförbud följs

Länsstyrelsen gör kontroller för att se till att djurförbud följs. Om du vet att någon bryter mot sitt djurförbud kan du meddela detta till Länsstyrelsen. Tänk på att anmälan bör vara så utförlig som möjligt för att Länsstyrelsen ska kunna agera.

Djur som hålls i strid mot ett djurförbud kan omhändertas av Länsstyrelsen, oavsett vem som äger dem.

Vill du veta mer?

Om du har andra frågor kring djurförbud kan du kontakta oss på Länsstyrelsen.

Denna information baseras på bestämmelser i 9 kapitlet paragraf 1–3 i djurskyddslagen (2018:1192).

Information med anledning av branden vid ett avfallsupplag i Kagghamra

Den 23 december 2020 startade en brand i Kagghamra i Botkyrka kommun. Branden är nu släckt. Men det kan ändå finnas frågor kvar med anledning av branden. För att underlätta har vi försökt dela upp var du ska vända dig med olika frågor. (Texten uppdaterades senast den 18 maj 2021).

På Botkyrka kommuns webbplats hittar du samlad och uppdaterad information, frågor och svar med mera med anledning av branden.

Där hittar du även information om mätningar i luft och vatten med anledning av branden.

Botkyrka kommun Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen kan svara om du har några frågor som rör djurskydd, till exempel om ventilation, utevistelse, tillfälliga uppstallningar med mera. Observera dock att det är Jordbruksverket som ger eventuella dispenser från den lagstiftning som gäller.
Mejla en djurskyddsfråga till Länsstyrelsen

Länsstyrelsen samordnar även myndigheter och andra experter som kan göra bedömningar om risker för djurs hälsa och påverkan på grödor, foder, bete och livsmedel. Ett parallellt arbete har inletts med att utreda roller och ansvar. Förutom expertis är den provtagning som görs i området viktiga bedömningsunderlag. Ett prioriterat område har varit att bedöma risker inför betessläpp i början av maj.

Hur vet jag om det är tryggt för mina djur att beta i området nära brandplatsen? (Denna text uppdaterades senast den 18 maj 2021).

Enligt Erik Nordkvist, foderexpert och forskare på Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), visar de mätresultat som hittills har redovisats inte på någon större risk för allvarlig påverkan på djur och fodergrödor. Men kompletterande provtagningar bör göras såsom markprover och prov på växande gröda.

Kompletterande provtagningar planeras därför att genomföras under slutet av april och maj månad i förebyggande syfte för att kunna verifiera de preliminära resultaten och antagandena.

När provsvaren är analyserade och klara kommer vid behov rekommendationer och svar på frågor att kunna ges (bedömningen är att provresultat och analys av dessa finns i mitten av juni). De publiceras då på den här sidan och på Botkyrka kommuns webbplats.

Du är välkommen att kontakta Länsstyrelsen med frågor gällande påverkan på dina djur eller om foderproduktion. Vi samverkar med berörda kommuner och andra myndigheter för att besvara dem på bästa sätt. Skicka dina frågor till Lässtyrelsens djurskyddsenhet

Kontakta en veterinär om ditt djur blir sjukt. Och kontakta ditt försäkringsbolag för eventuella ersättningar.

Anmäl bristande djurhållning

Misstänker du att djur vansköts eller far illa ska du kontakta Länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen.

Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller runt om i länet. Syftet med kontrollerna är att se till att djurskyddslagstiftningen följs. Vi gör både förebyggande kontroller (på framförallt djur inom lantbruket), men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Tillsyn över hundar och katter

Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara djuret som ska må bra och bli väl omhändertaget, det finns krav från samhället också. Dina skyldigheter som djurägare styrs av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Försäljning av djur

Länsstyrelsen säljer vissa djur som vi har omhändertagit. Annonserna på de djur vi har till försäljning läggs ut här på vår webbplats.

Djurstallar

När du ska bygga eller bygga om ett stall kan det behöva godkännas innan arbetet påbörjas. Länsstyrelsen granskar då din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning.

Biodling

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Här står det hur du anmäler uppställningsplatser för bin.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm