Skötsel av djur

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå. Kontakta oss om du misstänker att ett djur inte sköts på rätt sätt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete. Vi utför djurskyddskontroller, foder- och livsmedelskontroller och kontroll av djurhälsopersonal. Syftet med vårt djurskyddsarbete är att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Information om olika djurslag och hur du ska sköta djuren finns hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Information med anledning av branden vid ett avfallsupplag i Kagghamra, Botkyrka kommun

Länsstyrelsen får många frågor från oroliga djurägare och andra rörande branden i Kagghamra. För att underlätta har vi försökt dela upp var du ska vända dig med olika frågor.

Vad ska djurägare som upplever problem göra?

Vänd dig till

  • Kommunen för frågor om själva branden; hur giftig röken eller vattnet är, var man kan hämta eventuellt annat vatten, om man kan/ska evakuera. (Se länk längre ned i denna ruta).

  • Länsstyrelsen om du har några frågor som rör djurskydd, till exempel om ventilation, utevistelse, tillfälliga uppstallningar med mera. Observera dock att det är Jordbruksverket som ger eventuella dispenser från den lagstiftning som gäller.
    Mejla en djurskyddsfråga till Länsstyrelsen

  • Veterinär om ditt djur blir sjukt.
    Och kontakta ditt försäkringsbolag för eventuella ersättningar.

Frågor kring miljötillsyn och släckningsarbete

Det är Botkyrka kommun som har miljötillsynen över avfallsverksamheten vid Kagghamra och det är räddningstjänsten (Södertörns brandförsvarsförbund) som i nuläget ansvarar för att arbeta med branden. Vårt råd är att du i första hand vänder dig direkt till Botkyrka kommun och Södertörns brandförsvarsförbund med frågor eller synpunkter.

Både Botkyrka kommun och Södertörns brandförsvarsförbund har samlad och uppdaterad information om händelsen på sina webbplatser.

Kontaktuppgifter finns på respektive webbplats

Botkyrka kommunlänk till annan webbplats

Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen har aktiverat en krisledningsorganisation för händelsen

Länsstyrelsen aktiverade den 24 februari 2021 en särskild intern krisledningsorganisation för att stödja de berörda aktörerna i det fortsatta arbetet i händelsen. Det gör vi utifrån vårt geografiska områdesansvar. Detta då det behövs samordning mellan regional och nationell nivå i den fortsatta hanteringen.

Har du frågor kring krisledningsarbetet eller hur Länsstyrelen arbetar med anledning av branden i Kagghamra är du välkommen att kontakta oss.

Mejla Länsstyrelsen med anledning av branden i Kagghamra 

Läs mer om Länsstyrelsens roll i krisberedskapen - att samordna det regionala arbetet före, under och efter en samhällsstörning

Anmäl bristande djurhållning

Misstänker du att djur vansköts eller far illa ska du kontakta Länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen.

Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller runt om i länet. Syftet med kontrollerna är att se till att djurskyddslagstiftningen följs. Vi gör både förebyggande kontroller (på framförallt djur inom lantbruket), men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Tillsyn över hundar och katter

Att vara katt- eller hundägare innebär ett stort ansvar. Det är inte bara djuret som ska må bra och bli väl omhändertaget, det finns krav från samhället också. Dina skyldigheter som djurägare styrs av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Försäljning av djur

Länsstyrelsen säljer vissa djur som vi har omhändertagit. Annonserna på de djur vi har till försäljning läggs ut här på vår webbplats.

Djurstallar

När du ska bygga eller bygga om ett stall kan det behöva godkännas innan arbetet påbörjas. Länsstyrelsen granskar då din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning.

Biodling

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Här står det hur du anmäler uppställningsplatser för bin.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm