Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta där du kan se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Det finns också mycket annan information om till exempel vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fiskeregler i Stockholms län

Nedgången i kustfiskbestånden är ett stort problem för fisket i Stockholms skärgård. Därför finns det 60 vikar i Stockholms skärgård där fiskeförbud råder under perioden 1 april–15 juni. Sju av dessa områden har fiskeförbud året runt. Samtliga områden som avsatts som fredningsområden har en bred förankring bland fiskets organisationer, enskilda fiskerättsägare samt berörda myndigheter. 

Utöver vårfredningsområdena finns 13 fredningsområden i vissa åmynningar, där fiskeförbud råder på hösten när öringen går upp i vattendragen för att leka.

Kartor över fredningsområden för fisk i Stockholms skärgård Pdf, 5.8 MB.

Fiskeguiden innehåller kartor och mer information Länk till annan webbplats.

Från och med den 1 april 2021 gäller nya fiskeregler längs ostkusten, från Östhammars kommun i norr till och med Kalmar län i söder.

De nya fiskereglerna innebär bland annat fångstbegränsning på gös och havsöring samt fönsteruttag på gös. Det har också tillkommit nya fredningsområden. I Stockholms skärgård har det tidigare funnits 27 områden med fiskeförbud under våren. Nu finnas det i stället 60 fredningsområden för vårlekande fisk, varav sju områden med fiskeförbud året runt. Utöver det finns 13 fredningsområden utanför vattendrag med havsvandrade öring där det råder fiskeförbud på hösten.

Länsstyrelsen Stockholm har sedan 2017 drivit projektet Refisk med den huvudsakliga målsättningen att ta fram ett förslag om ändrade fiskeregler längs ostkusten. Projektet har arbetat för ett regionalt förankrat och kunskapsbaserat förslag till en hållbar fiskeförvaltning – med åtgärdspaket och fiskeregler – som passar de regionala förutsättningarna.

Havs- och vattenmyndigheten, som är den myndighet som bedriver översyn och revidering av fiskeregler för kuststräckor runtom i Sverige, beslutade om de nya reglerna i enlighet med Länsstyrelsens och projektet Refisks förslag. I samband med det avslutades projektet.

Kartor över fredningsområden för fisk i Stockholms skärgård Pdf, 5.8 MB.

Fiskeregler och kartor finns på Svenska Fiskereglers webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00