Fiske

Det finns vissa bestämmelser för fisket som du behöver känna till. Bestämmelserna är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler på om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Kartor över fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fiskeregler i Stockholms län

Nedgången i kustfiskbestånden är ett stort problem för fisket i Stockholms skärgård. Sedan 2006 finns det därför 25 vikar i Stockholms skärgård där fiskeförbud råder under perioden 1 april–15 juni. Samtliga områden som avsatts som fredningsområden har en bred förankring bland fiskets organisationer, enskilda fiskerättsägare samt berörda myndigheter. 

Utöver vårfredningsområdena finns fredningsområden i vissa åmynningar, där fiskeförbud råder på hösten när öringen går upp i vattendragen för att leka.

För kartor och mer information, se fiskeguidenPDF.

Förslag till nya fiskregler för mellersta ostkusten

Länsstyrelsen Stockholm ska i samarbete med fyra andra län ta fram ett förslag till nya fiskeregler för mellersta ostkusten. Projektet kallas ReFisk och rapporterades till Havs- och vattenmyndigheten i december 2019. Underlaget ligger till grund för Havs- och vattenmyndighetens förslag till reviderade fiskregler längs ostkusten.

Varför görs projektet ReFisk?

  • Havs- och Vattenmyndigheten har påbörjat en översyn och revidering av fiskeregler för andra kuststräckor i Sverige. För att underlätta arbetet även för mellersta ostkusten har Länsstyrelsen i Stockholm tagit initiativ till ReFisk.
  • Resultatet ska bli ett regionalt förankrat och kunskapsbaserat förslag till en hållbar fiskeförvaltning längs mellersta ostkusten – med åtgärdspaket och fiskeregler – som passar de regionala förutsättningar som finns här.  
  • Länsstyrelserna i Gävleborgs-, Uppsala-, Stockholms-, Södermanlands- och Östergötlands län medverkar och samverkar med högskolor, intresseorganisationer med mera.
  • Havs- och vattenmyndigheten är sedan den myndighet som fattar beslut om nya fiskeregler.

Kunskapsinsamling på olika sätt

För att kunna föreslå rätt åtgärder behöver kunskap samlas in. Projektet ska därför

  • utvärdera effekten av fredningsområden för fisk genom provfiske,
  • öka kunskapen om gäddbestånden i Stockholms skärgård genom genetisk beståndsidentifiering,
  • genomföra en enkät om attityder till fiskeregler i Stockholms, Gävleborgs, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län.

Utvärdering i fredningsområden

2003 införde Länsstyrelsen i Stockholm fredningsområden för fisk i Stockholms län. För att utvärdera om detta är en bra skyddsform för att skapa ett hållbart fiskbestånd görs nu följande utvärderingsåtgärder inom ramen för ReFisk: provfiske efter gädda i tolv fredningsområden och tolv referensvikar, insamling av genetiska prover för beståndsidentifiering av gädda, märkning av gädda för att se spridningsområden samt undersökning av vikarna med avseende på övriga fiskbeståndet, vegetation, bottenfauna (bottendjur), djurplankton och betningstryck från spigg.

Följ vad vi gör på ReFisk-projektets Facebooksida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00