Bäver

Bävern är vår största gnagare och arten finns spridd i hela länet. Den kan orsaka skador på gröda, skog, vatten, infrastruktur och egendom. Det är en lång allmän jakttid på bäver (1 oktober till 10 maj) och bäverdämmen kan rivas utan tillstånd 1 maj till 30 september.

Om det behövs åtgärder annan tid på året kan du ansöka om tillstånd för att riva bäverdämmen eller bedriva skyddsjakt för att förhindra skadorna.

Bäverdämmen och bäverhydda

Bävern bygger dammbyggnader och boplatser (hyddor). Det är inte alla bävrar som bygger hyddor, ibland gör de istället en bohåla genom att gräva in sig i strandbrinken eller åkanten. Bävrarna använder sina dammar för transport och för vinterförvaring av föda. Stora mängder kvistar och grenar kan finnas på botten av dämmena.

Bäverhyddan och den dammbyggnad som reglerar vattennivån vid boplatsen betyder mycket för bäverns möjligheter att överleva vintern. Is och för lågt vattenstånd kan göra att bävern får svårt att komma åt sitt matskafferi i dämmet och att den inte får tillräckligt skydd. Att riva boplatser och dammbyggnader under vinterhalvåret kan leda till att bävrar fryser ihjäl. Rivning är därför förbjudet under del av eller hela året. Vid rivning är det viktigt att materialet transporteras bort för att minska risken att bävern snabbt bygger upp dämmet eller hyddan igen.

Bäverdämme i sankmark

Bäverdämme

Bäverhydda intill båthamn

Bäverhydda

Tillstånd för att ta bort bävrars boplats och dämmen

Länsstyrelsen får ge tillstånd till att ta bort bävrars boplats och dämmen. Men reglerna varierar beroende på när på året det gäller.

Perioder då tillstånd krävs

 • För att riva ett bäverdämme krävs tillstånd under tidsperioden
  1 oktober till 30 april.
 • För att riva en bäverhydda krävs tillstånd året runt.

Observera att rivning kan innebära en anmälningspliktig vattenverksamhet. Har du frågor kring vattenverksamhet kan du kontakta enheten för mark- och vattenskydd (kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Ansök om tillstånd för rivning

Vid en ansökan om rivning måste du som sökande kunna visa att rivning är nödvändigt. Något av följande skäl behöver vara uppfyllt:

 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse. Till exempel påverkan på trafik och infrastruktur.
 • Av hänsyn till flygsäkerheten.
 • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom. Till exempel översvämmad åkermark.
 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Du måste också beskriva vilka andra lösningar du provat och varför dessa inte fungerar. Ansökan gör du via vår e-tjänst längre ner på sidan.

Jakt på bäver

Det är allmän jakttid på bäver 1 oktober till 10 maj. Under den här tiden får jakträttshavaren jaga själv eller låta någon annan jaga. För att bedriva jakt på bäver övrig tid på året krävs tillstånd för skyddsjakt. Skyddsjakt av bäver under fredningstiden innebär risk för att ungar görs föräldralösa. Årsungarna är beroende av föräldrarna ända fram till den allmänna jakt­tidens början.

När krävs det tillstånd?

Om du behöver bedriva skyddsjakt under annan tid än den allmänna jakttiden kan Länsstyrelsen lämna tillstånd till det. En förutsättning är att jakten är nödvändig för att förhindra allvarliga skador. Det får inte heller finnas någon annan lämplig lösning.
Vid en ansökan om skyddsjakt måste du som sökande därför kunna visa att ett tillstånd behövs. Skälen är desamma som för beviljande av rivning av bäverdämme:

 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse. Till exempel påverkan på trafik och infrastruktur.
 • Av hänsyn till flygsäkerheten.
 • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom. Till exempel översvämmad åkermark.
 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Du måste också beskriva vilka andra lösningar som du provat och varför dessa inte fungerar. Använd e-tjänsten nedan.

Användning av slagfälla vid jakt

Fällor kan användas vid jakt efter bäver. Det finns fällor som endast fångar bävern så kallade levande fångstfällor och fällor som direkt dödar bävern, så kallade slagfällor. På Naturvårdsverkets hemsida (se länk nedan) hittar du vilka fällor som är godkända att använda samt vilka fällor du kan bygga själv. För att få använda slagfälla krävs en särskild utbildning samt tillstånd från Länsstyrelsen. Du ansöker via e-tjänsten nedan.

Vid jakt med fälla kan man inte utesluta felfångst av till exempel utter. Länsstyrelsen är därför särskilt restriktiv till användning av slagfälla i områden där det förekommer utter.

Ansök om rivning av boplats, rivning av bäverdamm, skyddsjakt eller användning av slagfälla

Använd gärna vår e-tjänst om du vill ansöka rivning av boplats, rivning av bäverdamm, skyddsjakt eller användning av slagfälla.

Gabionbur för att förebygga problem vid bäverdämmen

Gabionbur

Förebyggande åtgärder

Det händer att bävrar fäller träd på olämpliga platser, till exempel nära en byggnad. Det kan förhindras genom att markägaren sätter nät runt träden. Fäst ett kraftigt nät runt trädets stam. Se till att det täcker stammen från marken och upp till cirka 1 meters höjd. Fäst ihop nätet noggrant. Se till att lämna utrymme mellan nät och trädstam, så att trädet har utrymme att växa.

I vattendrag kan olika anordningar göras för att möjliggöra fiskvandring eller visst vattenflöde trots bäverns dämme. Det kan till exempel vara rör som går genom dämmet eller metallburar som placeras ut.


Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00

Enheten för mark- och vattenskydd

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss