Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hårdare regler för tobaksfria nikotinprodukter

Reglerna för tobaksfria nikotinprodukter har skärpts. Syftet är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Nya tobaksfria nikotinprodukter

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.

Sedan flera år är elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare med nikotinvätska reglerade i lagstiftningen. Sedan 1 augusti 2022 regleras även nya tobaksfria nikotinprodukter genom en ny lag.

Exempel på nya tobaksfria nikotinprodukter är snusliknande produkter som inte innehåller växtdelar av tobak eller mald tobak, men som innehåller nikotin, ibland beskrivna som nikotinportioner eller vitt snus. Nya tobaksfria nikotinprodukter kan också omfatta andra produkter utan tobak som innehåller nikotin och är avsedda för konsumtion, förutsatt att de inte regleras i annan lag.

Nya tobaksfria nikotinprodukter lockar nya målgrupper och även fler till att använda tobak. Exempelvis har andelen kvinnor som använder snus ökat i takt med att marknaden för tobaksfritt snus har ökat kraftigt. Största ökning av snus hos kvinnor har skett i åldersgruppen 16-29 år (Nationella folkhälsoenkäten).

Det finns tecken på att det har skett en kraftig ökning av användningen av tobaksfritt snus i ålderskategorin 14–18 år.

Nikotin har effekter på puls och blodtryck samt långsiktig påverkan på hjärt- och kärlsystemet (EU-kommissionen 2020). Vidare är foster, barn och unga även särskilt känsliga för skador av nikotin eftersom det påverkar hjärnans utveckling (WHO 2016). 

Syftet med nya regler är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. De nya reglerna förväntas bromsa den snabba ökningen av marknaden för tobaksfritt snus som har skett under de senaste åren och att färre barn och unga börjar använda produkter som innehåller nikotin och utvecklar ett nikotinberoende. 

Nya regler

Den nya lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter innehåller många nya bestämmelser.

 • Nya uttryck definieras i lag.
 • Försäljningen regleras, med 18-årsgräns på tobaksfria nikotinprodukter och anmälningsplikt.
 • All försäljning till konsumenter räknas som detaljhandel.
 • Till försäljningsställen med detaljhandel räknas webbplatser eller fysiska försäljningsställen, exempelvis vanliga butiker eller annat avgränsat utrymme.
 • Märkningen i form av innehållsdeklarationen och hälsovarningar regleras.
 • Marknadsföringen regleras.
 • Produktkrav regleras.
 • Produktanmälan till Folkhälsomyndigheten regleras.
 • Rapporteringsskyldighet till Folkhälsomyndigheten regleras.
 • Produktkontroll och tillsyn regleras.

För närmare information se riksdagens webbplats Länk till annan webbplats..

Tobaksfria nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i den nya lagen börjar gälla stegvis. Det innebär att regleringen, i sin helhet, kommer vara genomförd 1 februari 2024.

Försäljningsreglerna, inklusive anmälningsplikten, krav på egenkontroll, 18-årsgränsen och övriga försäljningsbestämmelser samt marknadsföringsbestämmelserna är nya från 1 augusti 2022.

Sedan årsskiftet 1 januari 2023 gäller produktkraven, märkningen med hälsovarningar och innehållsdeklaration och produktkontrollen.

Produktanmälan till Folkhälsomyndigheten och rapporteringsskyldighet till Folkhälsomyndigheten gäller från 1 januari 2024.

Tillsynsmyndigheter är från 1 augusti 2022 kommunen, Polismyndigheten, länsstyrelsen, Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten.

För närmare information se riksdagens webbplats Länk till annan webbplats..

Försäljning, anmälan om försäljning, märkning och marknadsföring

Försäljning

Det är 18- årsgräns på tobaksfria nikotinprodukter. Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Näringsidkare som vill bedriva detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter måste först ha gjort en anmälan om försäljningen och behöver bifoga ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn. Att marknadsföra eller tillhandahålla tobaksfria nikotinprodukter till konsument i näringsverksamhet är försäljning.

En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska göra en anmälan till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, till den kommun där företaget har ett fast driftställe. Saknar näringsidkaren säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska anmälan göras till Folkhälsomyndigheten.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Se även Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Anmäl försäljning

Försäljning till konsumenter i näringsverksamhet i Sverige kräver en anmälan till kommunen. Kontakta din kommun.

Lista över alla kommuner finns hos SKR Länk till annan webbplats.

Märkning

Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska förses med en innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverkningar (hälsovarning). Tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter ansvarar för att förpackningarna uppfyller kraven.

Om en förpackning inte uppfyller kraven, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden. Detsamma gäller om innehållsdeklarationen eller hälsovarningen inte uppfyller de gällande föreskrifter om innehåll och utformning.

Märkningen på tobaksfria nikotinprodukter eller på sådana produkters förpackningar får inte

 1. antyda att en viss tobaksfri nikotinprodukt är mindre skadlig än andra sådana produkter, eller
 2. likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

Krav på märkning av tobaksfria nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Se även Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter gäller från 1 juli 2023. Författningen innehåller bestämmelser om produktanmälan, märkning (Innehållsdeklaration och hälsovarningar), rapporteringsskyldighet och underrättelseskyldighet. Bestämmelser om produktanmälan och rapporteringsskyldighet gäller från 1 januari 2024.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter HSLF-FS 2023:24 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Marknadsföring

Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Kravet på särskild måttfullhet gäller vid all marknadsföring oavsett var reklamen eller marknadsföringen förekommer. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Kommersiella meddelanden ska begränsas till relevanta fakta rörande varan och dess egenskaper, presenterade i en så saklig form som möjligt och utan ovidkommande inslag. Marknadsföringen får inte utformas så att den väcker särskild uppmärksamhet eller genom sin storlek utgör ett dominerande inslag i miljön. Tänk på att flera små meddelanden tillsammans kan utgöra ett dominerande inslag.

Bildmässigt bör reklamen inskränkas till att visa själva varan och vad som på ett naturligt sätt hänger samman med den, exempelvis förpackningen. Också budskapets utförlighet, typografi och layout ska bedömas i ljuset av kravet på särskild måttfullhet.

Hänvisning till produktens smak får endast göras om det är motiverat av konsumentens behov av produktinformation.

Marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

Mer information om marknadsföring finns hos Konsumentverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens regionala ansvar

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för tillsyn och vägledning. I Länsstyrelsens uppdrag ingår ansvar för samordning mellan myndigheter och kommuner för att underlätta samarbetet. Länsstyrelsen har också uppdrag att:

 • föra ut den statliga politiken regionalt.
 • genomföra uppföljning och utvärdering inom länet.
 • fånga upp viktiga frågor på lokal och regional nivå och att föra dem vidare till nationell nivå.

Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet. I tillsynen ingår att

 1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd, och
 2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.

Förhållandet till andra lagar

Den nya lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter ska inte tillämpas på:

 1. Produkter som omfattas av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
 2. Produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, eller
 3. Läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läkemedelslagen (2015:315) eller lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter.

Till följd av den nya lagen har införts nya regler också i annan lagstiftning parallellt, varav flera gäller från 1 augusti 2022. Och begreppet snusliknande produkter gäller jämte snus och tuggtobak i livsmedelslagen (2006:804) sedan årsskiftet 1 januari 2023.

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare med nikotinvätska fortsätter att regleras genom lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. I lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter har begreppet fysiskt försäljningsställe införts för att tydliggöra skillnaden mellan fysiska försäljningsställen och andra försäljningsställen. Ändringen gäller sedan 1 augusti 2022.

Dubbla regelverk för e-vätskor med nikotin - Svenska tillståndsregler, märkning av kemikalier och kemiska produkter

Under samma period har Kemikalieinspektionen ändrat föreskrifterna KIFS 2017:7, vilket omfattar e-vätskor. Ändringarna gäller från 1 juli 2022. Det finns vissa krav om bland annat produktanmälan, märkning och tillstånd. Se Länsstyrelsens information om tillståndsplikten, kemikalier och kemiska produkter.

Information om tillståndsplikten, kemikalier och kemiska produkter finns under Miljö och vatten / Miljöfarlig verksamhet / Kemikalier och kemiska produkter

Ska du yrkesmässigt överlåta farliga kemiska produkter? Eller vill du hantera farliga kemiska produkter privat? Då kan du behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Ansökan om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse eller privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter samt försäljning av e-cigaretter/e-vätskor (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Se även Kemikalieinspektionens information om nikotinvätskor:

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss