Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

En samlad regional strategi för det ANDT- förebyggande arbetet i Södermanland

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Sörmland, Polisen, kommuner och andra aktörer arbetat fram en regional strategi med tillhörande åtgärdsplan för ANDT-arbetet i länet. Strategin och åtgärdsprogram anger en riktning för arbetet med ANDT och samverkan inom området med giltighetstid 2018-2021.

Strategin ska bidra till ett långsiktigt, strukturerat och målinriktat regionalt och lokalt arbete med ANDT. Den ska forma en plattform för samlat agerande på länsnivå samt utgöra ett stöd för arbetet på lokal och regional nivå.

Samtliga kommuner i länet, Polismyndigheten, Region Sörmland och Länsstyrelsen har alla ställt sig bakom att arbeta i samverkan i den riktning som anges i strategin med tillhörande åtgärdsprogram.

Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi 2018-2021 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Samarbete med regionala och lokala aktörer

I Södermanlands län finns en länssamordningsgrupp för myndigheter och frivilligorganisationer för det ANDTS-förebyggande arbetet - DROGSAM. Den regionala ANDT-strategin ligger till grund för gruppens arbete.

Exempel på gemensamt arbete i länet är dopningsförebyggande arbete enligt modellen 100 % ren hård träning, uppmärksamhetskampanjer samt gemensamma utbildningsinsatser. Länsstyrelsen ger också tillsammans med Region Sörmland ut nyhetsbrevet ”Hälsofrämjande skolutveckling”. 

En kunskapssammanställning och lägesbild för bruk, skador och konsekvenser av ANDTS i Södermanlands län har tagits fram 2020. Läs mer

Nyhetsbrev om hälsofrämjande skolutveckling

Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland ansvarar gemensamt för ett nyhetsbrev som skickas ut fyra gånger per år. Brevet har fokus på ANDT, sexualitet och samlevnad och olika aspekter på hälsa/ohälsa. Vi presenterar våra egna aktiviteter och tipsar på vad som händer i länet och nationellt inom hälsofrämjande skolutveckling. Hitta tidigare nummer och börja prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram material som riktar sig till olika aktörer för att stödja det förebyggande arbetet. Materialet finns samlat på undersidan ANDTS - material från Länsstyrelsen.

ANDTS - material från Länsstyrelsen

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping