ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Lustgas som berusningsmedel

Lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan.

Riskerna med att berusa sig på lustgas, Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Informationspaket för att öka medvetenhet

För att skapa medvetenhet om problemet och öka kunskapen om riskerna har vi tillsammans med Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten tagit fram information till dig som möter unga i sin dagliga verksamhet. Materialet finns att ladda ner hos Läkemedelsverket.

Lustgas som berusningsmedel, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025, Regeringen Länk till annan webbplats.

En samlad regional strategi för det ANDTS- förebyggande arbetet i Södermanland

En första regional ANDT-strategi 2018-2021

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Sörmland, Polisen och kommuner arbetat fram en regional strategi med tillhörande åtgärdsplan för ANDT-arbetet i länet med giltighetstid 2018-2021. Strategin anger riktningen för arbetet med ANDT och samverkan inom området.

Samtliga kommuner i länet, Polismyndigheten, Region Sörmland och Länsstyrelsen har alla ställt sig bakom att riktningen som anges i strategin med tillhörande åtgärdsprogram.

Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi 2018-2021 Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Ett reviderat åtgärdsprogram för ANDTS

Medan utvärderingen av strategin 2018-2021 har pågått, har strategin med åtgärdsprogram förlängts och fortsatt att tillämpas till 2023.

Länsstyrelsen, genom samverkan med Region Sörmland, Polisen och länets kommuner har arbetat med att 2023 färdigställa ett reviderat åtgärdsprogram.

I det reviderade åtgärdsprogrammet finns anpassningar efter de nya nationella målen och med hänsyn till nya och fortsatta prioriterade områden i länet. Revideringen av åtgärdsprogrammet omfattar även Spel om pengar.

Åtgärdsprogrammet ska bidra till ett långsiktigt, strukturerat och målinriktat regionalt och lokalt arbete med ANDTS. Den ska forma en plattform för samlat agerande på länsnivå samt utgöra ett stöd för arbetet på lokal och regional nivå.

En publicering av det reviderade åtgärdsprogrammet ska ske på Länsstyrelsens webbplats när ratificeringsprocessen är klar.

Samarbete med regionala och lokala aktörer

I Södermanlands län finns en länssamordningsgrupp för myndigheter och frivilligorganisationer för det ANDTS-förebyggande arbetet - DROGSAM. Den regionala ANDT-strategin ligger till grund för gruppens arbete.

Exempel på gemensamt arbete i länet är dopningsförebyggande arbete enligt modellen 100 % ren hård träning, uppmärksamhetskampanjer samt gemensamma utbildningsinsatser. Länsstyrelsen ger också tillsammans med Region Sörmland ut nyhetsbrevet ”Hälsofrämjande skolutveckling”. 

En kunskapssammanställning och lägesbild för bruk, skador och konsekvenser av ANDTS i Södermanlands län har tagits fram 2020. Läs mer

Nyhetsbrev om hälsofrämjande skolutveckling

Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland ansvarar gemensamt för ett nyhetsbrev som skickas ut fyra gånger per år. Brevet har fokus på ANDT, sexualitet och samlevnad och olika aspekter på hälsa/ohälsa. Vi presenterar våra egna aktiviteter och tipsar på vad som händer i länet och nationellt inom hälsofrämjande skolutveckling. Hitta tidigare nummer och börja prenumerera Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen arbetar med att ta fram material som riktar sig till olika aktörer för att stödja det förebyggande arbetet. Materialet finns samlat på undersidan ANDTS - material från Länsstyrelsen.

ANDTS - material från Länsstyrelsen

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss