Vildsvinsförvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för att ta fram riktlinjer för förvaltningen av länets vildsvinspopulation tillsammans med viltförvaltningsdelegationen. Vi registrerar även markägare och jakträttshavare som vill utfodra vildsvin, och vi har uppdrag att främja och underlätta tillgången av vildsvinskött som livsmedel.

Målet nationellt med vildsvinsförvaltningen är att uppnå en kontrollerad vildsvinspopulation och minska skador orsakade av vildsvin. Populationen ska vara anpassad och i balans med regionala och lokala förutsättningar.

Nationell förvaltningsplan för vildsvin 2020-2025, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vildsvinsförvaltning i Södermanlands län

Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län har med stöd av Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för vildsvin beslutat om regionala och övergripande målsättningar för vildsvinsförvaltningen i Södermanlands län.

Målet för vildsvinsförvaltningen är att åstadkomma en kontrollerad population av vildsvin som är anpas­sad till, och i balans med, lokala förutsättningar. För­valtningen ska ha ett adaptivt förhållningssätt, det vill säga att förvaltningen anpas­sas efter rådande förhållanden. Stammen ska hållas på en sådan nivå att den har en rimlig påverkan på lantbrukares val av grödor och produktion, att anta­let vildsvinsolyckor i trafiken minskar, samt för att risken för spridning av ASF blir mindre.

Regionala målsättningar med vildsvinsförvaltningen:

  • Att skördebortfall i spannmål inte upplevs som mer än 4 % (Enligt SCB 2020 upplevdes skörde­bortfallet vara 8%*)
  • Att vildsvinsolyckorna i trafiken inte överstiger 400 per år (2019 registrerades 812 vildsvinsolyckor i Södermanlands län),
  • Att ytterligare öka kunskapsnivån om vildsvinsförvaltning och ASF hos jägare, lant­brukare och markägare samt stimulera insatser för ökad lokal samverkan.

Målsättningarna är framtagna för att på regional nivå möta Naturvårdsverkets nationella målsättningar.

Riktlinjer för skötseln av vildsvinsstammen

Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om övergripande riktlinjer för skötseln av vildsvinsstammen i länet.

Vildsvinsförvaltning i Södermanlands län 2022 – 2025, En bilaga till Samförvaltningsplanen Pdf, 13.9 MB.

Samförvaltningsplan Södermanland Pdf, 4.7 MB.

Syftet med bilagan Vildsvinsförvaltning i Södermanlands län 2022 – 2025 är att tydligt beskriva de regionala målsättningarna med vildsvinsförvaltningen. Syftet är även att redovisa åtgärder som bland annat jägare, markägare och lantbrukare kan tillämpa med syftet att uppnå färre trafikolyckor, minskade kostnader för vildsvinens skador på jordbruksgrödor och anläggningar samt minskad risk för spridning av afrikansk svinpest (ASF).

Jakttider

Vildsvin får jagas dygnet runt, men eftersom de vanligtvis är aktiva på natten jagas de oftast på nattetid. För jakt på vildsvin gäller bland annat att:

  • sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar är fredad och får inte jagas
  • årsungar av vildsvin får jagas hela året
  • jakttiden för vuxna vildsvin är 1 april till och med den 31 januari
  • jakt av vildsvin med hjälp av hund är tillåten 1 augusti till och med den 31 januari.

Jakt på rådjur, dovhjort, vildsvin och mufflonfår, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Förhindra skador som vildsvin kan orsaka

Har du bekymmer med vildsvin som bökar och orsakar skador i dina fält eller på din tomt? Läs mer om vad du kan göra för att förhindra skador som vildsvin kan orsaka.

Utfodra vildsvin i större omfattning

Om du som markägare eller jakträttshavare i större omfattning vill stödutfodra vildsvin eller utföra avledande utfodring för att locka bort dem från dina marker behöver du registrera dig som foderföretagare hos Länsstyrelsen. Även den som levererar fodret till dig för stödutfodring eller avledande utfodring behöver vara registrerad som foderföretagare.

Anmäl dig för att sälja eller skänka vildsvinskött

Du som är jägare och vill sälja eller skänka hela vildsvin eller vildsvinskött direkt till konsument kan från och med hösten 2024 anmäla dig till Länsstyrelsen för att bli registrerad i vildsvinsjägarregistret. Du behöver också gå utbildning i hur du hanterar vildsvinskött säkert och undersöker vilt inför leverans. Detta enligt förslag från Livsmedelsverket.

Förhindra spridning av afrikansk svinpest

Som vildsvinsjägare är det viktigt att följa de restriktioner som finns för att förhindra smittspridning av afrikansk svinpest.

Afrikansk svinpest (ASF), Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om du stöter på ett dött vildsvin så ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt. Det är en viktig del i bekämpningen av afrikansk svinpest.

Rapportera självdöda vildsvin, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

I Södermanland finns inga konstaterade fall av afrikansk svinpest men länets täta vildsvinspopulation gör att det finns en risk att smittan introduceras i länet.

Afrikansk svinpest

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss