Jakt på allmänt vatten

På allmänt vatten liksom på holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman, får jakt bedrivas endast efter särskilt tillstånd från länsstyrelsen.

Vid tillståndsgivningen ges företräde åt personer som är bofasta i skärgården eller vid kusten och som har erfarenhet av jakt och goda kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i dessa områden. Tillståndet kan gälla upp till tre år.

Tillståndet kan begränsas till att avse visst område eller vissa djurarter. En avgift om 1350 kronor tas ut för prövning av tillståndsansökan. Tillståndsgivningen omfattar inte allmänt vatten som fastighetsägare har jakträtt på enligt 12 § första stycket jaktlagen.

Foto: fotoakuten.se

Foto: fotoakuten.se

Allmänt vatten

Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten har inte tillkommit genom en lantmäteriförrättning utan bestäms direkt i lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Enligt den lagen finns allmänt vatten i havet och i de fyra sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Övriga insjöar och vattendrag har enbart enskilt vatten.

Till fastigheter hör allt vatten inom 300 m från fastlandet eller från ö av minst 100 m längd. På de ställen där kurvan för tre meters djup går längre ut än 300 m ingår allt vatten inom denna djupkurva. Regeln innebär att allt vatten inom 300 m från stranden räknas som enskilt. Man bortser då från landbildningar under 100 m längd. Längden räknas i rät linje, fågelvägen, mellan de från varandra mest avlägsna punkterna på ön, oavsett om denna linje på sina ställen går över inträngande vattenytor. Vid en landbildning så liten att den kan inskrivas i en cirkel med mindre diameter än
100 m börjar allmänt vatten således vid strandlinjen. Enligt jaktlagens 12 § gäller dock att på sådant allmänt vatten, som gränsar till en fastighets strand, har fastighetsägaren jakträtten intill etthundra meter från strandlinjen.

Kilometerregeln

I 3 § lagen om gräns mot allmänt vattenområde finns kilometerregeln. Kilometerregeln innebär att de vatten i sin helhet är enskilda, till vilka man ej kan komma in från öppna havet utan att passera vatten så trånga, att bredden – räknat från strandlinje till strandlinje – ej uppgår till mer än en kilometer. Vid mätningen skall inte tas hänsyn till öar under 100 m längd.

Jakt från båt

Jakt från båt försedd med motor får ske under förutsättning att motorn är avstängd och minst en minut har förflutit sedan motorn stängts av. Vid skyddsjakt efter säl är det dock tillåtet att bedriva jakten från båt med motorn igång, om båten ligger stilla. Den som jagar säl från båt ska ha genomgått utbildning i säljakt anordnad av svensk eller finsk jägarorganisation.

Reservat och djurskyddsområden

Inom vissa naturreservat i skärgården i Södermanland finns restriktioner och förbud mot jakt. Här finner du en karta över vilka jaktregler som gäller inom respektive reservat.

Inom fågelskyddsområden i skärgården är det under vissa tider på året förbjudet att beträda mark, komma närmre strand än 100 meter, samt jaga. Vilka regler som gäller för respektive fågelskyddsområde hittar du i Länsstyrelsens föreskrifter om fågelskyddsområden i skärgårdenPDF.

I länet finns också tre sälskyddsområden inom vilka det under hela året råder förbjud att bedriva jakt. Karta över sälskyddsområden.

Säljakt

Naturvårdsverket ansvarar för jakt som rör säl. I dagsläget är skyddsjakt den enda jakten som är tillåten efter säl. För mer information om jakt efter säl finner du på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping