Jakt på allmänt vatten

Länsstyrelsen har den 11 mars 2020 och den 7 mars 2022 fattat beslut om föreskrifter om jakt på allmänt vatten.

Enligt länsstyrelsens föreskrifter 04FS 2020:2 och 04FS 2022:4 om jakt på allmänt vatten får den som är folkbokförd inom Södermanlands län bedriva jakt på allmänt vatten och på sådana holmar, klippor och skär som inte tillhör något hemman, i Östersjön inom Södermanlands län. Föreskriften gäller tills vidare och du kan läsa de båda föreskrifterna här Pdf, 649.1 kB..

Den som äger rätt att jaga med stöd av föreskriften är även berättigad att ta med upp till två jaktgäster utan särskilda krav på deras folkbokföringsort. Jaktresultatet vid jakt på allmänt vatten ska rapporteras senast två veckor efter att ett djur fällts. Rapporteringen ska göras via den e-tjänst som du hittar längre ner på sidan.

Foto: fotoakuten.se

Foto: fotoakuten.se

Allmänt vatten

Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten har inte tillkommit genom en lantmäteriförrättning utan bestäms direkt i lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Enligt den lagen finns allmänt vatten i havet och i de fyra sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Övriga insjöar och vattendrag har enbart enskilt vatten.

Till fastigheter hör allt vatten inom 300 m från fastlandet eller från ö av minst 100 m längd. På de ställen där kurvan för tre meters djup går längre ut än 300 m ingår allt vatten inom denna djupkurva. Regeln innebär att allt vatten inom 300 m från stranden räknas som enskilt. Man bortser då från landbildningar under 100 m längd. Längden räknas i rät linje, fågelvägen, mellan de från varandra mest avlägsna punkterna på ön, oavsett om denna linje på sina ställen går över inträngande vattenytor. Vid en landbildning så liten att den kan inskrivas i en cirkel med mindre diameter än
100 m börjar allmänt vatten således vid strandlinjen. Enligt jaktlagens 12 § gäller dock att på sådant allmänt vatten, som gränsar till en fastighets strand, har fastighetsägaren jakträtten intill etthundra meter från strandlinjen.

Kilometerregeln

I 3 § lagen om gräns mot allmänt vattenområde finns kilometerregeln. Kilometerregeln innebär att de vatten i sin helhet är enskilda, till vilka man ej kan komma in från öppna havet utan att passera vatten så trånga, att bredden – räknat från strandlinje till strandlinje – ej uppgår till mer än en kilometer. Vid mätningen skall inte tas hänsyn till öar under 100 m längd.

Jakt från båt

Jakt från båt försedd med motor får ske under förutsättning att motorn är avstängd och minst en minut har förflutit sedan motorn stängts av. Vid skyddsjakt efter säl är det dock tillåtet att bedriva jakten från båt med motorn igång, om båten ligger stilla. Den som jagar säl från båt ska ha genomgått utbildning i säljakt anordnad av svensk eller finsk jägarorganisation.

Karta över allmänt vatten

Länsstyrelsen har tagit fram kartor. Kartorna är inte juridiskt bindande dokument utan ska endast användas som ett stöd. Det är var och ens ansvar att ta reda på vilka områden som hör till det allmänna vattnet, innan jakt sker med stöd av föreskriften.

Eftersom fastighetsägare äger jakträtten på sådant allmänt vatten som finns inom etthundra meter från strandlinjer på öar mindre än 100 meter, benämns området kring dessa öar inte som allmänt vatten enligt kartan. Länsstyrelsens föreskrift ger inte rätt att jaga inom detta område eftersom jakträtten här tillhör fastighetsägaren.

Allmänt vatten inom Nyköpings och Oxelösunds kommuner Öppnas i nytt fönster.

Allmänt vatten inom Trosa kommun Öppnas i nytt fönster.

Reservat och djurskyddsområden

Inom vissa naturreservat i skärgården i Södermanland finns restriktioner och förbud mot jakt. Här finner du en karta över vilka jaktregler som gäller inom respektive reservat. Observera att även om det är tillåtet att bedriva jakt inom ett reservat enligt reservatsföreskrifterna, är det endast den som innehar jakträtt inom reservatet som får bedriva jakt där.

Inom fågelskyddsområden i skärgården är det under vissa tider på året förbjudet att beträda mark, komma närmre strand än 100 meter, samt jaga. Vilka regler som gäller för respektive fågelskyddsområde hittar du i Länsstyrelsens föreskrifter om fågelskyddsområden i skärgården Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster..

I länet finns också tre sälskyddsområden inom vilka det under hela året råder förbjud att bedriva jakt. Karta över sälskyddsområden.

Rapportering av fällt vilt vid jakt på allmänt vatten

Jaktresultatet vid jakt på allmänt vatten ska rapporteras senast två veckor efter att ett djur fällts. I rapporten ska datum och antal fällda individer av respektive art anges.
Nedan fyller du i uppgifter om jakten
Datum och klockslag * (obligatorisk)
Datum och klockslagKontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss