Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är jakt som bedrivs för att förhindra skador på till exempel boskap och åkermark. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Vad innebär skyddsjakt?

Skyddsjakt innebär i första hand att döda enstaka djur som är särskilt besvärliga. Ibland används skyddsjakt för att skrämma och splittra grupper av vilt. Skyddsjakt ger många gånger bara en begränsad och tillfällig effekt för att förhindra skador. Du måste också försöka hitta andra förebyggande åtgärder och lösningar.

När kan du bedriva skyddsjakt utan tillstånd?

För vissa djur kan du bedriva skyddsjakt utan tillstånd från Länsstyrelsen. Olika regler gäller och ibland måste du ha jakträtt i området. Vilka förutsättningar som gäller för att få jaga utan tillstånd står i Jaktförordningens bilaga 4.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Exempel på djur och förutsättningar där du kan bedriva skyddsjakt utan tillstånd:

Beslut om föreskriften 04FS 2022:7 avseende skyddsjakt på dovhjort i Södermanlands län

Enligt föreskriften 04FS 2022:7 får skyddsjakt efter dovhjort bedrivas under perioden
1 maj 2022 till och med 31 augusti 2023. Med stöd av tillståndet får det fällas 1500 individer. Jakten får bedrivas under hela dygnet och med hjälp av rörlig belysning. Dovhjortar som fälls med stöd av beslutet tillfaller jakträttshavaren. Jakten får bedrivas enlig villkoren nedan.

Villkor

 • Skyddsjakt får endast ske med jakträttshavarens tillstånd.

 • Jakt får bedrivas efter dovhjort som uppträder i grupp om minst fem individer vid fält med oskördad gröda, där de befaras bidra till allvarliga skador.

 • Högst ett djur per grupp får fällas vid ett och samma jakttillfälle.

 • Jakt efter vuxna handjur får inte ske under tidsperioden 21 oktober – 15 november. Under övrig tid får det minsta handjuret i gruppen fällas.

 • Hind som åtföljs eller kan antas åtföljas av kalv får ej fällas under tidsperioden 1 april - 30 september.

 • Jakten får endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

 • Jakten ska ske i kombination med andra skadeförebyggande åtgärder som till exempel: mänsklig närvaro, uppsättning och förflyttning av skrämselfigurer eller skott i marken.

 • På fastighet där skyddsjakt bedrivs med stöd av beslutet får man inte bedriva utfodring av klövvilt annat än åtling för att underlätta jakt.

 • Uppgifter om vilka djur som fällts och vilken effekt jakten har haft ska skickas till länsstyrelsen senast 14 dagar efter att jakten avslutats.

Föreskriften 04FS 2022:7 i sin helhet Pdf, 139.6 kB.

Beslut om skyddsjakt efter dovhjort inom Södermanlands län Pdf, 325.4 kB.

Ett förtydligande är att man ska rapportera senast 14 dagar efter att en dovhjort fällts med stöd av föreskriften.

Det har fällts 469 av 1500 individer med stöd av beslutet. Uppdaterat 2023-06-01.

Sammanlagt har det under perioden 2022-01-01 - 2023-06-01 fällts 680 dovhjortar i Södermanland med stöd av olika skyddsjaktsbeslut.

Återrapportering av dovhjort fällt med stöd av 04FS 2022:7Nedan fyller du i uppgifter om jakten:
Period eller datum då skyddsjakt genomfördes
Från * (obligatorisk)
Från
Till
Till


Kategori (hjort, hind eller kalv)
Kategori (hjort, hind eller kalv)
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Du som har jakträtt i området kan på eget initiativ jaga skarv för att förhindra skada.

Du får jaga

 • vid fasta och rörliga fiskeredskap (ej handredskap) och inom ett avstånd av 300 meter från sådana redskap under perioden 1 augusti – 28 (29) februari,
 • vid fiskodling och utsättningsplatser (inom sju dygn innan och sju dygn efter utsättningstillfälle) och inom ett avstånd av 300 meter från sådana områden den 1 juli-30 juni (året runt),
 • inom fredningsområden för fisk den 1 augusti - 28 (29) februari.

Du får inte jaga närmare än 300 meter från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse.

Fredningsområden hittas i Fiskeriverkets föreskrifter.

Fiskeriverkets föreskrifter, Hav- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Har du jakträtt i området behöver du inget tillstånd för att jaga vildsvin för att förhindra skada. Du får jaga på mark med jordbruksgrödor eller på mark som används till yrkesmässig trädgårdsodling om vildsvinen orsakar skador där.

Bor du på en gård eller har en trädgård får du jaga vildsvin som kommer in på gården eller i trädgården och orsakar skada. Du får jaga även om du inte har jakträtt. Du bör inrikta jakten på kultingar eller yngre vildsvin.

För att jaga vildsvin måste du:

 • ha tillgång till hund för eftersök.

Tänk på att:

 • du måste ha tillstånd från Polisen om du ska använda skjutvapen inom detaljplanelagt område.
 • informera gärna jakträttshavarna på angränsande marker.

För att undvika skada får du jaga grågås, kanadagås och vitkindad gås under hela året om de:

 • uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller
 • medför olägenhet för människors hälsa.

För att undvika skada får du jaga trana och sångsvan om de uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda. Särskilda tider gäller för skyddsjakten:

 • För trana får du jaga 1 april–30 maj och den 1 augusti–30 september.
 • Sångsvan får du jaga 1 oktober–31 mars.

När kan Länsstyrelsen ge tillstånd för skyddsjakt?

Vi kan ge tillstånd till skyddsjakt utifrån

 • människors hälsa eller säkerhet
 • flygsäkerhet
 • att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom
 • att skydda vilda djur eller växter eller för att bevara deras livsmiljöer.

Det får inte finns någon annan lösning som är bättre för att förhindra skadorna eller problemen.

Kontakt