Skyddsjakt

Skyddsjakt är jakt som bedrivs för att förhindra skador på till exempel boskap och åkermark. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Vad innebär skyddsjakt?

Skyddsjakt innebär i första hand att döda enstaka djur som är särskilt besvärliga. Ibland används skyddsjakt för att skrämma och splittra grupper av vilt. Skyddsjakt ger många gånger bara en begränsad och tillfällig effekt för att förhindra skador. Du måste också försöka hitta andra förebyggande åtgärder och lösningar.

När kan Länsstyrelsen ge tillstånd för skyddsjakt?

Vi kan ge tillstånd till skyddsjakt utifrån

 • människors hälsa eller säkerhet
 • flygsäkerhet
 • att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom
 • att skydda vilda djur eller växter eller för att bevara deras livsmiljöer.

Det får inte finns någon annan lösning som är bättre för att förhindra skadorna eller problemen.

Beslut om föreskriften 04FS 2022:7 avseende skyddsjakt på dovhjort i Södermanlands län.

Enligt föreskriften 04FS 2022:7 får skyddsjakt efter dovhjort bedrivas under perioden
1 maj 2022 till och med 31 augusti 2023. Med stöd av tillståndet får det fällas 1500 individer. Jakten får bedrivas under hela dygnet och med hjälp av rörlig belysning. Dovhjortar som fälls med stöd av beslutet tillfaller jakträttshavaren. Jakten får bedrivas enlig villkoren nedan.

Villkor

 • Skyddsjakt får endast ske med jakträttshavarens tillstånd.

 • Jakt får bedrivas efter dovhjort som uppträder i grupp om minst fem individer vid fält med oskördad gröda, där de befaras bidra till allvarliga skador.

 • Högst ett djur per grupp får fällas vid ett och samma jakttillfälle.

 • Jakt efter vuxna handjur får inte ske under tidsperioden 21 oktober – 15 november. Under övrig tid får det minsta handjuret i gruppen fällas.

 • Hind som åtföljs eller kan antas åtföljas av kalv får ej fällas under tidsperioden 1 april - 30 september.

 • Jakten får endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

 • Jakten ska ske i kombination med andra skadeförebyggande åtgärder som till exempel: mänsklig närvaro, uppsättning och förflyttning av skrämselfigurer eller skott i marken.

 • På fastighet där skyddsjakt bedrivs med stöd av beslutet får man inte bedriva utfodring av klövvilt annat än åtling för att underlätta jakt.

 • Uppgifter om vilka djur som fällts och vilken effekt jakten har haft ska skickas till länsstyrelsen senast 14 dagar efter att jakten avslutats.

Föreskriften i sin helhet hittar du här: 04FS 2022:7 Pdf, 139.6 kB.

Beslutet om föreskriften hittar du här: Beslut om skyddsjakt efter dovhjort inom Södermanlands län Pdf, 325.4 kB.

Ett förtydligande är att man ska rapportera senast 14 dagar efter att en dovhjort fällts med stöd av föreskriften.


Uppdaterat den 2022-11-30, det har fällts 217 individer med stöd av beslutet.

Återrapportering av dovhjort fällt med stöd av 04FS 2022:7



Nedan fyller du i uppgifter om jakten:
Period eller datum då skyddsjakt genomfördes
Från * (obligatorisk)
Från
Till
Till


Kategori (hjort, hind eller kalv)
Kategori (hjort, hind eller kalv)




Kategori
Kategori




Kategori
Kategori




Återrapportering av kronhjortkalv till Länsstyrelsen

Enligt jaktförordningen 5 a § så ska kronhjortar som fälls inrapporteras till länsstyrelsen. Det gäller både för områden som länsstyrelsen har registrerat för jakt efter kronhjort, tex ett skötselområde, samt djur som fälls på oregistrerad mark. Anmälan av jaktresultat ska vara länsstyrelsen tillhanda två veckor efter jakttidens utgång. Jakttidens utgång är den som anges i punkterna 22 och 23, dvs. den 15 april. Detta gäller även kronhjortskalvar som fälls med stöd av den nya skyddsjaktsregeln. Det finns inga formella krav på att återrapportera fällda dovhjortskalvar.

Kontakt