Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är jakt som bedrivs för att förhindra skador på till exempel boskap och åkermark. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Vad innebär skyddsjakt?

Skyddsjakt innebär i första hand att döda enstaka djur som är särskilt besvärliga. Ibland används skyddsjakt för att skrämma och splittra grupper av vilt. Skyddsjakt ger många gånger bara en begränsad och tillfällig effekt för att förhindra skador. Du måste också försöka hitta andra förebyggande åtgärder och lösningar.

När kan du bedriva skyddsjakt utan tillstånd?

För vissa djur kan du bedriva skyddsjakt utan tillstånd från Länsstyrelsen. Olika regler gäller och ibland måste du ha jakträtt i området. Vilka förutsättningar som gäller för att få jaga utan tillstånd står i Jaktförordningens bilaga 4.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Exempel på djur och förutsättningar där du kan bedriva skyddsjakt utan tillstånd:

Beslut om jakt efter dovhjort i Södermanlands län

Länsstyrelsen har den 18 augusti 2023 beslutat om jakt efter dovhjort i Södermanlands län under perioden den 1 september 2023 till och med den 31 augusti 2025. Med stöd av tillståndet får det fällas högst 2 000 individer.

Jakten får bedrivas under hela dygnet. Dovhjort som fälls med stöd av beslutet tillfaller jakträttshavaren. Jakten skall bedrivas enligt villkoren nedan.

Villkor

 • Jakten får endast ske med jakträttshavarens tillstånd.
 • Jakten får endast bedrivas efter dovhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda.
 • Jakt får inte bedrivas efter vuxet handjur under tidsperioden den 21 oktober till den 15 november.
 • Jakt får inte bedrivas efter hind som åtföljs eller kan antas åtföljas av kalv under tidsperioden den 1 april till den 30 september.
 • Jakten får endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.
 • Rapporteringsskyldighet ska fullgöras enligt nedan, senast 14 dagar efter att dovhjort fällts.

Rapporteringsskyldighet,

rapportering är en skyldighet för jakt som sker enligt detta beslut. Rapporten ska skickas till Länsstyrelsen. Ange diarienummer 4218-2023.
Rapporten ska innehålla följande:

 • Rapportörens namn
 • E-post till rapportören
 • Datum då dovhjort fälldes
 • Fastighetsbeteckning och kommun där dovhjorten fällts
 • Antal hjortar, hindar eller kalvar som fällts

Rapportera gärna via formuläret nedan.

Beslut 218-4218-2023 om jakt efter dovhjort i Södermanlands län i sin helhet Pdf, 175.3 kB.

 

Vid avstämmning den 30/4 2024 hade 240 dovhjortar fällts med stöd av beslut 218-4218-2023

Rapportering av fälld dovhjort med stöd av beslut 218-4218-2023


Fälldatum * (obligatorisk)
Fälldatum
Vid rapport av flera djur är detta startdatum för perioden då dovhjort fällts
Till
Till
Endast nödvändigt vid rapport av flera djur, ange då sista datum för perioden då dovhjort fällts.Dovhjortskalvar räknas som kalvar till och med den 30 maj året efter födelseåret och räknas där efter som vuxna. Exempelvis ska dov födda 2023 fällda efter den 1 juni 2024 rapporteras som hjort eller hind.


Tidigare skyddsjakt på dovhjort i Södermanlands län

Länsstyrelsen beslutade i april 2022 om skyddsjakt efter dovhjort under perioden 1 maj 2022 till och med 31 augusti 2023.

Enligt rapporter fälldes det sammanlagt 761 individer med stöd av beslutet. Tillsammans med enskilda beslut har det sammanlagt under perioden 2022-01-01 - 2023-08-31 fällts 972 dovhjortar i Södermanland med stöd av olika skyddsjaktsbeslut. Fördelningen av dessa var 33 % årskalvar, 49 % handjur och 18 % hindar.

Du som har jakträtt i området kan på eget initiativ jaga skarv för att förhindra skada.

Du får jaga

 • vid fasta och rörliga fiskeredskap (ej handredskap) och inom ett avstånd av 300 meter från sådana redskap under perioden 1 augusti – 28 (29) februari,
 • vid fiskodling och utsättningsplatser (inom sju dygn innan och sju dygn efter utsättningstillfälle) och inom ett avstånd av 300 meter från sådana områden den 1 juli – 30 juni (året runt),
 • inom fredningsområden för fisk den 1 augusti – 28 (29) februari.

Du får inte jaga närmare än 300 meter från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse.

Fredningsområden hittas i Fiskeriverkets föreskrifter.

Fiskeriverkets föreskrifter, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Har du jakträtt i området behöver du inget tillstånd för att jaga vildsvin för att förhindra skada. Du får jaga på mark med jordbruksgrödor eller på mark som används till yrkesmässig trädgårdsodling om vildsvinen orsakar skador där.

Bor du på en gård eller har en trädgård får du jaga vildsvin som kommer in på gården eller i trädgården och orsakar skada. Du får jaga även om du inte har jakträtt. Du bör inrikta jakten på kultingar eller yngre vildsvin.

För att jaga vildsvin måste du

 • ha tillgång till hund för eftersök.

Tänk på att

 • du måste ha tillstånd från Polisen om du ska använda skjutvapen inom detaljplanelagt område.
 • gärna informera jakträttshavarna på angränsande marker.

För att undvika skada får du jaga grågås, kanadagås och vitkindad gås under hela året om de

 • uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller
 • medför olägenhet för människors hälsa.

För att undvika skada får du jaga trana och sångsvan om de uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda. Särskilda tider gäller för skyddsjakten:

 • För trana får du jaga 1 april–30 maj och den 1 augusti–30 september.
 • Sångsvan får du jaga 1 oktober–31 mars.

När kan Länsstyrelsen ge tillstånd för skyddsjakt?

Vi kan ge tillstånd till skyddsjakt utifrån

 • människors hälsa eller säkerhet
 • flygsäkerhet
 • att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom
 • att skydda vilda djur eller växter eller för att bevara deras livsmiljöer.

Det får inte finns någon annan lösning som är bättre för att förhindra skadorna eller problemen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss