Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Vad innebär skyddsjakt?

Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga. Ibland används skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan vi ge tillstånd till skyddsjakt.

Jaktförordningen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

När kan Länsstyrelsen ge tillstånd för skyddsjakt?

Länsstyrelsen kan ge tillstånd till skyddsjakt:

 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
 • Av hänsyn till flygsäkerheten.
 • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning. Skyddsjakten får inte heller hota artens bevarandestatus.

Beslut om föreskriften 04FS 2022:7 avseende skyddsjakt på dovhjort i Södermanlands län.

Enligt föreskriften 04FS 2022:7 får skyddsjakt efter dovhjort bedrivas under perioden
1 maj 2022 till och med 31 augusti 2023. Med stöd av tillståndet får det fällas 1500 individer. Jakten får bedrivas under hela dygnet och med hjälp av rörlig belysning. Dovhjortar som fälls med stöd av beslutet tillfaller jakträttshavaren. Jakten får bedrivas enlig villkoren nedan.

Villkor

 • Skyddsjakt får endast ske med jakträttshavarens tillstånd.

 • Jakt får bedrivas efter dovhjort som uppträder i grupp om minst fem individer vid fält med oskördad gröda, där de befaras bidra till allvarliga skador.

 • Högst ett djur per grupp får fällas vid ett och samma jakttillfälle.

 • Jakt efter vuxna handjur får inte ske under tidsperioden 21 oktober – 15 november. Under övrig tid får det minsta handjuret i gruppen fällas.

 • Hind som åtföljs eller kan antas åtföljas av kalv får ej fällas under tidsperioden 1 april - 30 september.

 • Jakten får endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

 • Jakten ska ske i kombination med andra skadeförebyggande åtgärder som till exempel: mänsklig närvaro, uppsättning och förflyttning av skrämselfigurer eller skott i marken.

 • På fastighet där skyddsjakt bedrivs med stöd av beslutet får man inte bedriva utfodring av klövvilt annat än åtling för att underlätta jakt.

 • Uppgifter om vilka djur som fällts och vilken effekt jakten har haft ska skickas till länsstyrelsen senast 14 dagar efter att jakten avslutats.

Föreskriften i sin helhet hittar du här: 04FS 2022:7 Pdf, 139.6 kB.

Beslutet om föreskriften hittar du här: Beslut om skyddsjakt efter dovhjort inom Södermanlands län Pdf, 325.4 kB.

Ett förtydligande är att man ska rapportera senast 14 dagar efter att en dovhjort fällts med stöd av föreskriften.

Återrapportering av dovhjort fällt med stöd av 04FS 2022:7Nedan fyller du i uppgifter om jakten:
Period eller datum då skyddsjakt genomfördes
Från * (obligatorisk)
Från
Till
Till


Kategori (hjort, hind eller kalv)
Kategori (hjort, hind eller kalv)
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori
Återrapportering av kronhjortkalv till Länsstyrelsen

Enligt jaktförordningen 5 a § så ska kronhjortar som fälls inrapporteras till länsstyrelsen. Det gäller både för områden som länsstyrelsen har registrerat för jakt efter kronhjort, tex ett skötselområde, samt djur som fälls på oregistrerad mark. Anmälan av jaktresultat ska vara länsstyrelsen tillhanda två veckor efter jakttidens utgång. Jakttidens utgång är den som anges i punkterna 22 och 23, dvs. den 15 april. Detta gäller även kronhjortskalvar som fälls med stöd av den nya skyddsjaktsregeln. Det finns inga formella krav på att återrapportera fällda dovhjortskalvar.

Kontakt