Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Viltförvaltning

Länsstyrelsen är ansvarig myndighet i länet för viltförvaltning (förvaltningen av vilda däggdjur och fåglar). Målsättningen är att, med hänsyn till allmänna och enskilda intressen, bevara och nyttja de viltarter som genom naturlig utbredning finns i vårt land så att de består långsiktigt i livskraftiga bestånd. Naturvårdsverket är sektorsmyndighet för viltförvaltningen och har det nationella ansvaret för förvaltningen av samtliga viltarter i Sverige.

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.      

Uppdrag

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är inte att besluta i enskilda ärenden men däremot att besluta om övergripande riktlinjer för:

  • viltförvaltningen inom länet
  • skötsel av älgstammen och i vid behov också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
  • licensjakt och skyddsjakt inom länet
  • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724).

Viltförvaltningsdelegationens uppgift gällande förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

  • länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena - det norra, mellersta och södra
  • den rovdjursförvaltningsplan som länsstyrelsen ska upprätta för länet.

Sammansättning

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Det ska därutöver finnas fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget. En ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet. Det ska också finnas en ledamot för vart och ett av följande intressen; jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, yrkesfiske samt skogsnäring. För varje ledamot ska det finnas en ersättare. Ledamöterna ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. Mandatperioden är fyra år.

Tabellen nedan visar vilka intressegrupper som ska enas om namnförslag för respektive intresse i Södermanlands län. I ett fall då enighet inte kan uppnås kommer organisationerna att sända in separata namnförslag varefter Länsstyrelsen utser delegat samt ersättare.

Punkt, 6§, intressen (antal ledamöter)

Berörda organisationer/föreningar

1 Politiska företrädare (5)

Region Sörmland

2 Trafiksäkerhet och illegal jakt (1)

Polismyndigheten

3 Jakt och viltvård (1)

Jägareförbundet, Jägarnas riksförbund

4 Naturvård (2)

Naturskyddsföreningen, Södermanlands Ornitologer, Rovdjursföreningen

5 Friluft (1)

Friluftsfrämjandet, Sörmlands Orienteringsförbund

6 Ägare och brukare av jordbruksmark (1)

LRF, Föreningen Sörmländska Jordägare, Fåravelsföreningen

7 Lokalt näringsliv och turism (1)

Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Turismutveckling AB, Företagarna Sörmland

8 Skogsnäring (1)

Mellanskog skogsägarna, Holmen skog, Sveaskog, Skogssällskapet, Häradsskog

9 Natur- och ekoturism (1)

Ekoturismföreningen, Regionförbundet
Sörmland, Sörmlands turismutveckling AB

10 Yrkesfiske (1)

Sörmlands Skärgårdsfiskares Förbund

Ledamöter och ersättare i Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län

Region Sörmland

Ledamöter: 1. Charlotte Prennfors (M), Vingåker. 2. Annelie Kastås (Vfp), Tystberga. 3. Joakim Truedsson (S), Katrineholm 4. Monica Granström (S), Vingåker, 5. Björn Karlsson (SD).

Personliga ersättare: 1. Martina Hallström(C), Ålberga. 2. Curt Eriksson (KD), Nyköping. 3. Helen Stockow (S), Hälleforsnäs. 4. Nina Alexandersson (S), Ärla. 5. Daniel Höglund (SD), Eskilstuna.

Polismyndigheten

Ledamot: Jan Olevall, Linköping

Ersättare: Thomas Ohrmér, Linköping

Jakt och viltvård

Ledamot: Jonas Fransson, Nyköping

Ersättare: Hans Gustafsson, Tystberga

Naturvårdsintresset

Ledamöter: 1. Hans Ring, Stockholm. 2. Stephan Gäfvert, Hölö

Ersättare: 1. Vakant 2. Vakant

Friluftsintresset

Ledamot: Tomas Fors, Mariefred

Ersättare: Vakant

Ägare och brukare av jordbruksmark

Ledamot: Johan Lagerholm, Valla

Ersättare: Ola Göransson, Malmköping

Lokalt näringsliv och turism

Ledamot: Vakant

Ersättare: Vakant

Skogsnäring

Ledamot: Gustaf Colliander, Nyköping

Ersättare: Clas Rydberg, Björkvik

Natur- och ekoturismföretagen

Ledamot: Vakant

Ersättare: Vakant

Yrkesfiske

Ledamot: Vakant

Ersättare: Vakant

Samförvaltning av klövvilt

Södermanland är ett viltrikt län. Men de viltrika markerna innebär också utmaningar.

Viltets påverkan på landskapet samt jord- och skogsbruket är lokalt stor och det kan leda till skador. Viltstammarnas artsammansättning och utbredning har förändrats de senaste 20 åren. I dag finns lokalt täta populationer av vildsvin, dovhjort och kronhjort på många håll där det tidigare endast förekom älg och rådjur.

En hållbar viltförvaltning handlar till stor del om samverkan och dialog mellan berörda parter. Målet med förvaltningen är att kunna ha en välmående viltstam i balans med ekosystemet och samhällets övriga intressen.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har tillsammans med viltförvaltningsdelegationen tagit fram en samförvaltningsplan för klövvilt. I förvaltningsplanen presenteras viktiga faktorer för att en långsiktigt hållbar flerartsförvaltning ska finnas i länet. Genom samförvaltningsplanen vill Länsstyrelsen bidra till att öka kunskapen inom området och göra det möjligt för fler att uppleva viltets värde.

Samförvaltningsplan för klövvilt i Södermanlands län Länk till annan webbplats.
Vildsvinsförvaltning i Södermanlands län 2022-2025 Pdf, 13.9 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss