Viltförvaltning

Länsstyrelsen är ansvarig myndighet i länet för viltförvaltning (förvaltningen av vilda däggdjur och fåglar). Målsättningen är att, med hänsyn till allmänna och enskilda intressen, bevara och nyttja de viltarter som genom naturlig utbredning finns i vårt land så att de består långsiktigt i livskraftiga bestånd. Naturvårdsverket är sektorsmyndighet för viltförvaltningen och har det nationella ansvaret för förvaltningen av samtliga viltarter i Sverige.

Älgar Per Folkesson

Vi beslutar i olika ärenden som rör jakt och viltvård. Älg- och kronhjortsjakt står för en övervägande del av våra ärenden – områdesregistrering, licenser, skötselplaner, statistik m.m. Dessutom beslutar vi om skyddsjakt i vissa fall. Bidrag ur länets älgvårdsfond kan i mån av medel lämnas till vissa projekt inom viltvård, inventering, information om viltolyckor och ‑skador samt anläggning och upprustning av älgskyttebanor.


Viltvård ingår i viltförvaltningen och är definierat i 4 § jaktlagen: ”Viltet skall vårdas i syfte att

  • bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som tillfälligt förekommer naturligt i landet, och
  • främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna.

I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren.” Skyldigheten att bedriva viltvård gäller inte bara för vilt som får jagas (jaktbart vilt).

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.      

Uppdrag

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är inte att besluta i enskilda ärenden men däremot att besluta om övergripande riktlinjer för:

  • viltförvaltningen inom länet
  • skötsel av älgstammen och i vid behov också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
  • licensjakt och skyddsjakt inom länet
  • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724).

Viltförvaltningsdelegationens uppgift gällande förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkännande av:

  • länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena - det norra, mellersta och södra
  • den rovdjursförvaltningsplan som länsstyrelsen ska upprätta för länet.

Sammansättning

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Det ska därutöver finnas fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget. En ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet. Det ska också finnas en ledamot för vart och ett av följande intressen; jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, yrkesfiske samt skogsnäring. För varje ledamot ska det finnas en ersättare. Ledamöterna ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. Mandatperioden är fyra år.

Tabellen nedan visar vilka intressegrupper som ska enas om namnförslag för respektive intresse i Södermanlands län. I ett fall då enighet inte kan uppnås kommer organisationerna att sända in separata namnförslag varefter Länsstyrelsen utser delegat samt ersättare.

Punkt, 6§, intressen (antal ledamöter)

Berörda organisationer/föreningar

1 Politiska företrädare (5)

Landstinget

2 Trafiksäkerhet och illegal jakt (1)

Polismyndigheten

3 Jakt och viltvård (1)

Jägareförbundet, Jägarnas riksförbund

4 Naturvård (2)

Naturskyddsföreningen, Södermanlands Ornitologer, Rovdjursföreningen

5 Friluft (1)

Friluftsfrämjandet, Sörmlands Orienteringsförbund

6 Ägare och brukare av jordbruksmark (1)

LRF, Föreningen Sörmländska Jordägare, Fåravelsföreningen

7 Lokalt näringsliv och turism (1)

Regionförbundet Sörmland, Sörmlands Turismutveckling AB, Företagarna Sörmland

8 Skogsnäring (1)

Mellanskog skogsägarna, Holmen skog, Sveaskog, Skogssällskapet, Häradsskog

9 Natur- och ekoturism (1)

Ekoturismföreningen, Regionförbundet
Sörmland, Sörmlands turismutveckling AB

10 Yrkesfiske (1)

Sörmlands Skärgårdsfiskares Förbund

Ledamöter och ersättare i Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län

Landstinget

Ledamöter 1. Michael Hagberg (S), 2. Charlotte Prennfors (M), Vingåker, 3. Gustaf Wachtmeister (M), Nyköping 4. Lennart Svensson (VfP), Flen, 5. Martina Hallström(C), Ålberga

Personliga ersättare 1. Daniel Flodqvist (S), Skogstorp, 2. Per Fermvik (M), Jönåker   3. Anders S Svensson (L), Strängnäs 4. Veronica Duán (VfP), Nyköping 5. Håkan Andersson (C), Näshulta

Polismyndigheten

Ledamot Jan Olevall, Linköping

Ersättare Thomas Ohrmér, Linköping

Jakt och viltvård

Ledamot Jonas Fransson, Svenska Jägareförbundet, Nyköping

Ersättare Hans Gustafsson, Jägarnas riksförbund, Tystberga

Naturvårdsintresset

Ledamöter 1. Leif Carlsson, Naturskyddsföreningen, Eskilstuna 2. Stephan Gäfvert, Sörmlands naturbruk, Nyköping

Ersättare 1. Hans Ring, Svenska Rovdjursföreningen, Nyköping 2. Vakant

Friluftsintresset

Ledamot Tomas Fors, Sörmlands Orienteringsförbund, Mariefred

Ersättare Johannes Krunegård , Friluftsfrämjandet, Nyköping

Ägare och brukare av jordbruksmark

Ledamot Margareta Malmquist, Lantbrukarnas Riksförbund, Runtuna

Ersättare Martina Schagerlund, Föreningen Sörmländska Jordägare, Eskilstuna

Lokalt näringsliv och turism

Ledamot Lena Montgomery, Regionförbundet Sörmland, Flen

Ersättare Magnus Nilsson, Regionförbundet Sörmland, Nyköping

Skogsnäring

Ledamot Clas Rydberg, Mellanskog, Björkvik

Ersättare Anna Bernadotte, Föreningen Sörmländska jordägare, Strängnäs

Natur- och ekoturismföretagen

Ledamot Jacob Högfeldt, Äleby Gård, Stallarholmen

Ersättare Fredrik Lundberg, BigFishSweden, Nyköping

Yrkesfiske

Ledamot Michael Karlsson, Sveriges fiskares producentorganisation, Oxelösund

Ersättare Vakant

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping