Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiske

Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Det finns regler för vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Regler för fritidsfiske

Var och hur får du fiska?

Du behöver tillstånd från ägaren av fiskevattnet för att få fiska. Ett fiskekort ger dig rätt att fiska i just det vattnet. Finns det inte fiskekort behöver du fråga fiskerättsägaren om tillstånd. Du som fiskar ska själv ta reda på vad som gäller för just det vattnet du fiskar i.

Fiskeregler i havet och i de fem stora insjöarna

Efter kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fiske med handredskap fritt. Du behöver inte köpa fiskekort för den typen av fiske.

Du ska följa regler till exempel om hur stora fiskarna måste vara, när och i vilka områden du inte får fiska vissa arter. Det är samma regler som gäller för svenska och för utländska medborgare.

I karttjänsten svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Länsstyrelsens arbete med fiske

Länsstyrelsen handlägger ärenden som rör fiskevård, yrkesfiske och fritidsfiske. Fiskevårdsärendena gäller frågor om fisketillsyn, fiskevårdsbidrag, tillstånd till utplantering av fisk och kräftor samt bildande av fiskevårdsområden. Inom det yrkesmässiga fisket handlägger länsstyrelsen frågor om yrkesfiskelicenser och fasta redskap samt handlägger vattenbruksfrågor och EU-stöden till fisket.

Malen är fridlyst och förbjuden att fiska

Fotograf: Nils Ljunggren

Malen finns i några vattendrag och sjöar i länet. Det är förbjudet att fiska efter och avliva mal. Om du av misstag får en mal på kroken ska den hanteras varsamt och omedelbart släppas tillbaka (lossa fisken i vattnet och utan onödig fotografering). Notera datum och plats och uppskatta längden. Rapportera gärna till Länsstyrelsen och/eller i rapporteringssystemet Artportalen.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om fisket i Södermanland.

 

Fiskerätter baseras på mantal, som är ett gammalt system som tar hänsyn till hur många personer fastigheterna en gång i tiden har klarat av att försörja. Börja med att studera de handlingar som du har tillgängliga rörande din fastighet. Om du inte finner några svar där så vänd dig till Lantmäteriets kundcenter: 0771-63 63 63.

Det är fritt handredskapsfiske i Hjälmaren, Mälaren och längs kusten. Respektera hemfridszonen och undvik att fiska vid badplatser eller för nära någons brygga. Det är även fritt men begränsat nätfiske och trollingfiske på det så kallade allmänna vattnet och det enskilda frivattnet. Fiske i insjövatten är tillåtet med fiskekort eller med fiskerättsägarens tillstånd. Mer information om vilka vatten som räknas som allmänt vatten, enskilt vatten eller enskilt frivatten kan du läsa på sidan fiskeregler och sportfiske.

Det är tillåtet att fiska i både småbåtshamnar samt från allmänna bryggor. Det är således inte tillåtet att förbjuda fiske i småbåtshamnar. Hänsyn bör dock tas av den som fiskar. Det är olämpligt att till exempel kasta drag med spinnspö mot någons båt. Det är heller kanske inte helt lämpligt att fiska från bryggor där folk badar.

Längs kusten är nätfisket i stort sett fritt i det allmänna vattnet. Det varierar dock med lokal, datum och fiskart. I Hjälmarens och Mälarens allmänna vatten och enskilda frivatten så tillåts högst 100 m långa och 3 m djupa nät. Notera att nätfiske i Mellanfjärden i Hjälmaren är förbjudet från 1/5 till 31/8. Nät med sträckt nätmaska (N+N) 40-120 mm är förbjudet i Hjälmaren, respektive 60-120 mm i Mälaren.

 

Illustration av nätmaska

På det allmänna vattnet och det enskilda frivattnet i Hjälmaren, Mälaren samt längs kusten är det tillåtet att trolla med max 10 beten per båt. Med TDA-kortet utökas möjligheten för trollingfiske i Mälaren och längs kusten. Denna broschyr finner du under fliken "Fiskeregler" till vänster på sidan.

 

Trollingfiske. Foto: Calle Mattsson

Enklare redskap, så som nät och burar, ska märkas med fiskekulor. Dessa ska vara vita, gula eller röda och ska märkas med information om namn, telefonnummer och adress. Det ska även framgå om fiskaren fiskar i egenskap av fritidsfiskare (F) eller med enskild rätt (ER). För med utförlig förklaring se broschyren Märkning och utmärkningssystem för fiskeredskap och vattenbruksanläggningar. Denna finner du under fliken "Fiskeregler" till vänster på sidan.

Fiskeredskap delas upp i fasta redskap, rörliga redskap och handredskap. Fasta redskap är antingen fiskebyggnader eller fastsatta fiskeredskap med ledarm, som är avsedda att stå kvar i mer än två dygn. Rörliga redskap är exempelvis nät och angeldon. Handredskap är redskap, exempelvis spö eller pilk, med lina och högst 10 krokar. För det fria handredskapsfisket gäller att metoden inte får vara beroende av båt.

 

Angeldon. Foto: Calle Mattson

Det är fiskerättsägaren som via fiskekort eller liknande meddelar hur fisket får bedrivas på deras insjövatten. I Hjälmaren, Mälaren och längs kusten finns minimimått för bland annat lax, öring, gädda, gös, torsk och kräfta. I dessa vatten gäller minimimått 60 cm för lax, 50 cm för öring, 10 cm för kräfta och 38 cm för torsk. I Hjälmaren och Mälaren gäller minimimått 45 cm för gös. Längs kusten gäller minimimått 40 cm för både gös och gädda. Dessutom har gäddor längs kusten ett maximimått på 75 cm. Det vill säga endast gäddor mellan 40 och 75 cm är lovliga att ta upp längs kusten. Ytterligare en begränsning apropå gädda är att max 3 gäddor får tas upp per dag längs kusten. Minimimått, avser avståndet från nosspets till stjärtfenans yttersta spets.

Ålfiskeförbud gäller. För detaljer se våra fiskeguider. Södermanlands Fiskeguide. Mal är fridlyst och riktat fiske efter denna art är förbjudet. Om en mal råkar hugga när man exempelvis kastar med spinnspö efter andra fiskarter, så ska man så snabbt och skonsamt som möjligt släppa lös denna. Således är det ej tillåtet att ta upp malen för fotografering och vägning. Både ål och mal är rödlistade fiskarter, varav ålen listas som akut hotad och malen som starkt hotad. Det uppskattas att sedan 1970-talet har antalet ålyngel minskat med mer än 95 procent.

Om du har fångat en märkt fisk bör du rapportera det till Sötvattenslaboratoriet på SLU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta ger värdefull information om vandringsmönster och tillväxt, överlevnad, spridning och beståndsstorlek.

Jordbruksverket slår fast att användande av levande betesfisk som agn vid sportfiske är oförenligt med djurskyddslagen (1988:534). Därmed är det en brottslig handling att använda levande betesfisk som agn.

Om syftet med att fånga fisk inte är för konsumtion, eller den fångade fisken inte möter de krav som krävs för att få ta upp den, så finns det tekniker som hjälper överlevnaden hos den fisk som släpps tillbaka. Först och främst mår fisk inte bra av att man tar upp den ur vattnet. Minimera därför tiden för fisken ovan vattenytan. Detta är speciellt sant om du fiskar vintertid. Försök helst att kroka av i vattnet. Om man behöver hantera fisken, till exempel för att väga och fotografera den, finns det några detaljer man kan tänka på. Ju snabbare och hårdare du drillar fisken desto mer krafter har den kvar sedan när du väl släpper den fri igen. Använd rätt verktyg, så som avkrokningsmatta, kroklossare eller peang, avbitartång (för krångliga krokar) och gummerad håv. Förutom håv kan man använda det så kallade ”gällocksgreppet” för att lyfta och hantera exempelvis gädda. Större individer bör man dock då se till att stödja under magen med sin andra hand, så att inte fiskens hela tyngd inte hänger på en liten punkt. Undvik att hantera fisk med torra händer då detta kan skada dess slemhinnor och ge upphov till infektioner. När du slutligen ska släppa tillbaka fisken i vattnet så håll den i stjärtspolen och vagga den försiktigt fram och tillbaka för att hjälpa den med syretillförsel.

Det händer att man fångar gäddor med stora bölder här och var på kroppen. Dessa ”bölder” är egentligen inga regelrätta bölder, utan tumörer. De orsakas av ett virus och är smittsamt inom arten. Sjukdomen kan ej smitta människor. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) rekommenderar att man inte släpper tillbaka gäddan i vattnet, utan att man avlivar gäddan och ser till att dess kropp förstörs uppe på land. 

 

Gäddsarkom. Foto: Calle Mattson

Ta kontakt med tillsynsutövaren för aktuellt vatten. I insjövatten är detta den lokala fiskevårdsområdesföreningen. Det går också bra att kontakta länsfiskekonsulenten. Kontakta länsfiskekonsulenten vid misstänkt regelbrott i Hjälmaren, Mälaren eller längs kusten.

Kontakta miljökontoret, i den kommun där vattnet ligger, eller länsfiskekonsulenten. Om du har möjlighet är det viktigt att du dokumenterar händelsen genom foton och anteckningar.

Sedan 2011 får endast licensierade yrkesfiskare sälja fångster från havet. Fritidsfiskare får således inte sälja fångster från havet, men det är däremot tillåtet att sälja fångster från sjöar och vattendrag.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss