Älgjakt

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om att registrera din mark som licensområde eller älgskötselområde.

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Jakttid och fällavgifter

Jakttiden för jaktåret 2020-2021

 • Skötselområde, 12 oktober - 28 februari.                                                             
 • Licensområde, 12 oktober - 28 februari
 • Oregistrerad mark, 12 oktober - 16 oktober

Fällavgiften är 1200 kronor för vuxen älg och 400 kronor för årskalv.

Beslut om jakttider och fällavgifterPDF

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra i vår älgportal Älgdata. Fällt djur ska rapporteras inom 14 dagar. Du betalar fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Du rapporterar in fälld älg i vår älgportal Älgdata. När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du också i Älgdata. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Du kan även rapportera fällda älgar i systemen Viltdata eller Jaktrapport. Observera att slutrapportering endast kan göras i Älgdata.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Kostnad och betalning

Kostnaden för en fälld älg är 1200 kronor per vuxet djur och för kalv 400 kronor.

 • För skötselområden och licensområden vid slutrapport i Älgdata genereras en faktura med inbetalningsuppgifter.
 • För oregistrerade marker ska istället 400 kr betalas per skjuten kalv till bankgiro 5051-8661. Betalning ska ske senast två veckor efter jakttidens utgång. Skriv i meddelandet: 

  • jakträttshavarens namn
  • vilken fastighet djuret sköts på
  • inom vilken kommun.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Du blir då befriad från fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Du hittar blanketten längst ner på sidan. Fyll i den och skicka den till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86  Nyköping

E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se


Följande personer i Södermanlands län, utöver polis och veterinär, har behörighet att utfärda intyg för fälld älg som bedöms vara otjänlig som människoföda.


Carl von celsing

Husby -Rekarne

070-593 77 90

Roger Myhre

Eskilstuna

070-559 14 45

Peter Jonsson

Strängnäs

070-811 66 35

Niklas Svensson

Strängnäs

070-691 11 41

Ingemar Parck

Gnesta

070-292 14 88

Fredrik Parck

Björnlunda

073-632 10 12

Peter Rehnström

Västerljung

076-633 52 40

Tomas Andersson

Katrineholm

070-618 57 03

Jörgen Ytterdahl Svensson

Julita

070-219 18 51

Kaj Sandström

Vingåker

076-124 39 15

Per Rudengren

Flen

070-674 91 71

Per Åke Nilsson

Nyköping

070-671 83 93

Fredrik Sjöberg

Jönåker

070-521 29 77


Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Inom varje område ansvarar en älgförvaltningsgrupp för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Länsstyrelsen ska betala ett årligt fast arvode för ett uppdrag som ledamot i en älgförvaltningsgrupp. Ersättning utgår med 5 000 kronor per ledamot. Om ledamot avgår under ett kalenderår ska arvodet fördelas mellan den avgående och dennes efterträdare i förhållande till den tid de har haft sina uppdrag. För inrikes resor som är nödvändiga för att fullgöra uppdraget lämnas resekostnadsersättningar och traktamente enligt de grunder som fastställts för länsstyrelsens arbetstagare. Arvoden och övriga ersättningar ska grundas på skriftligt underlag.

Blankett för arvode och reseersättningPDF

Länsstyrelsen har fattat beslut om att slå ihop länets nio älgförvaltningsområden till två förvaltningsområden. Beslutet har fattats i samverkan med markägarorganisationer, jägarorganisationer, ledamöter i älgförvaltningsgrupper, representanter för älgjaktområden och viltförvaltningsdelegationen.

Beslutet träder i kraft den 1 mars 2020.

Beslut om ändring av älgförvaltningsområdenPDF

ÄFO

På älgportalen algdata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mallen för förvaltningsplan. Planen ska ha inkommit till länssttyrelsen senast den 30 april inför kommande jaktår.

Länsstyrelsens karttjänst med information om förvaltningsområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan utövas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Om du vill bilda ett nytt älgjaktsområde eller ändra ett älgjaktsområde ska du ansöka om det hos Länsstyrelsen.

Älgskötselområden

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området, genom en skötselplan som de själva tar fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

På älgportalen algdata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mallen för skötselplan. Planen ska ha inkommit till länssttyrelsen senast den 30 april inför kommande jaktår.

Länsstyrelsen karttjänst med information om älgskötselområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag ur älgvårdsfonden

Länsstyrelstyrelsen kan besluta om att betala ut bidrag ur älgvårdsfonden för följande ändamål:

1. inventering

2. information om skadeförebyggande åtgärder, inklusive frågor om viltskador och viltolyckor samt

3. utbildning i viltvårdsfrågor inklusive bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebanor.

På grund av rådande ekonomiskt läge för älgförvaltningen i Södermanlands län, utbetalas för närvarande inte några bidrag.

Licensområden

Ett licensområde ska vara så stort att det medger en avskjutning av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

Du hittar blanketten längst ner på sidan. Fyll i den och skicka den till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86  Nyköping

E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Det här krävs för att en ansökan ska vara komplett

 1. Blankett "Blankett för ansöka om registrering av område för jakt efter älg (och kronhjort)" inklusive en korrekt ifylld fastighetsförteckning.
 2. En karta som tydligt visar fastighetsgränserna för det fastigheter som ingår i ansökan. En fastighets alla skiften måste vara markerade i kartan för att hela fastigheten ska ingå i ansökan.
 3. Ansökningsavgiften ska vara betald.
 4. Till ansökan om nybildande av älgskötselområde ska det bifogas en älgskötselplan.


Det här krävs för att ansökan ska bli beviljad

 1. Älgjaktområden ska så långt det är möjligt vara sammanhängande. Fastigheter som inte ligger i direkt anslutning till ett jaktområde kommer med största sannolikhet inte kunna registreras i detsamma. Undantag kan ges när jakträtten på samtliga av jaktområdets fastigheter tillhör en och samma jakträttsinnehavare. Länsstyrelsen kan komma att begära in jakträttsavtal.
 2. De fastigheter som ska läggas till ett befintligt älgjaktområde måste ligga inom det älgförvaltningsområde där jaktområdet är registrerat.
 3. Enbart landareal utanför detaljplanelagt område kan registreras.
 4. Ett älgskötselområde måste vara tillräckligt stort för att medge en avskjutning om minst tio vuxna älgar per år. Endast vid särskilda skäl tillåts undantag.
 5. Ett licensområde måste vara tillräckligt stort för att medge en avskjutning om minst en älgkalv per år, enligt den arealgräns som fastställts i älgförvaltningsplanen. Om licensområdet består av flera delområden bör åtminstone ett område uppfylla de krav som gäller för registrering av licensområde.

 

Oregistrerad mark

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar eller kortare beroende på Länsstyrelsens beslut.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller älglicensområde gör du en ansökan om ändring.

Du kan ansöka om ändring via e-tjänst eller blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgskötselområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor och ska betalas i samband med ansökan.

Ansök om ändring via e-tjänst

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka via e-tjänsten. Logga in via BankID.

Kontakta Länsstyrelsen om du får problem med att logga in.


För att kunna logga in med bank-id behöver du ha registrerat ditt personnummer hos länsstyrelsen. Om ditt personnummer inte är registrerat hos länsstyrelsen behöver du kontakt någon av vilthandläggarna.

Till ansökan bifogas en karta med området tydligt inritat. Om du använder e-tjänsten skickas kartan automatisk till länsstyrelsen. Om du inte kan eller vill använda e-tjänsten kan du istället fylla i och lämna in blanketten som finns längst ner på denna sida.

Hjälp vid användandet av e-tjänster

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Manual - så gör du som vill ansöka om ändring av älgjaktsområdelänk till annan webbplats

Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen. Delegationen fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I delegationen finns representanter för olika intressen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping