Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Jakttid - Älgskötsel- och licensområde

Inom älgskötsel- och licensområde får jakten bedrivas under perioden
8 oktober – 31 januari.

Jakttid - Oregistrerad mark

På mark som inte ingår i älgskötsel- eller licensområde får älgkalv jagas under perioden 8 oktober - 12 oktober.

Fällavgifter

Fällavgiften är 1000 kronor för vuxen älg och 100 kronor för älgkalv.

Beslut om fällavgifter för älg under jaktåret 2023-2024 Pdf, 171.5 kB.

Älgjakten i siffror

På vår älgportal Älgdata hittar du information om bland annat

 • beslutad tilldelning
 • avskjutning
 • slaktvikter
 • älgobs
 • skogsskador.

I Älgdata kan välja vilken typ av statistik du vill se och inom vilken tidsperiod. Exempelvis kan du få fram hur många och vilka älgar som får fällas i ditt jaktområde.

Statistik för älgdata Länk till annan webbplats.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

 • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
 • Slutrapportera jakten i Älgdata.
 • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark eller vid skyddsjakt

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. I e-tjänsten rapporterar du även fälld älgkalv vid skyddsjakt.

Kostnad och betalning

Kostnaden för en fälld älg är 1000 kronor per vuxet djur och för kalv 100 kronor.

 • För skötselområden och licensområden vid slutrapport i Älgdata genereras en faktura med inbetalningsuppgifter.
 • För oregistrerade marker ska istället 100 kr betalas per skjuten kalv till bankgiro 5051-8661. Betalning ska ske senast två veckor efter jakttidens utgång. Skriv i meddelandet: 

  • jakträttshavarens namn
  • vilken fastighet djuret sköts på
  • inom vilken kommun.

Om du fällt en otjänlig älg

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Du hittar blanketten längst ner på sidan. Fyll i den och skicka den till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86  Nyköping

E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se


Följande personer i Södermanlands län, utöver polis och veterinär, har behörighet att utfärda intyg för fälld älg som bedöms vara otjänlig som människoföda.


Roger Myhre

Eskilstuna

070-559 14 45

Peter Jonsson

Strängnäs

070-811 66 35

Niklas Svensson

Strängnäs

070-691 11 41

Peter Rehnström

Västerljung

076-633 52 40

Jörgen Ytterdahl Svensson

Julita

070-219 18 51

Kaj Sandström

Vingåker

076-124 39 15

Per Rudengren

Flen

070-674 91 71

Per Åke Nilsson

Nyköping

070-671 83 93

Fredrik Sjöberg

Jönåker

070-521 29 77


Frågor och svar om älgjakt

Huvudregeln är att älgen tillfaller jakträttshavaren på den fastighet där älgen dör. Om jakträttsinnehavaren sedan har rätt att få älgen avgörs av flera olika saker, till exempel om det finns jakttid för älg inom det område där älgen faller och om det finns tilldelning för tjur, vuxet hondjur eller kalv där.

Älg som är fredad när den dör tillfaller staten. Det kan till exempel gälla en vuxen älg på oregistrerad mark, eller en vuxen älg i ett licensområde som endast har kalv i tilldelning. Du ska då så fort som möjligt anmäla händelsen till Polisen, telefonnummer 114 14. Det är Polisen som beslutar vad som ska göras med älgen.

Fällavgift ska betalas av den som har rätt till den fällda älgen. Det gäller även utanför ordinarie jakttid. Fällavgift ska även betalas om en älg fälls vid skyddsjakt.

Om en älg däremot avlivas efter en viltolycka behöver ingen betala fällavgift. Kontakta Länsstyrelsen för information om hur du ska göra.

Om du hittar en död älg i vatten när den är fredad ska du i första hand kontakta polisen, telefonnummer 114 14. Polisen avgör sedan vad som ska ske med älgen.

Om du hittar en död älg i vatten när det är jakttid på älg ska du istället kontakta markägaren.

Om du hittar en älg i vatten i anslutning till en dricksvattentäkt, badplats eller nära bebyggelse ska du också kontakta aktuell kommun.

Ja, älgen ska räknas av från avskjutningsmålen i älgskötselplan eller från tilldelningen för ett licensområde. Du behöver däremot inte betala någon fällavgift för älgen.

Ja, om du sköt älgen i tron att den var frisk ska du både avräkna den från tilldelningen och betala fällavgift. Men, om du misstänker att älgen inte är lämplig som människoföda ska du vända dig till en viltkasserare som är utsedd av Länsstyrelsen. Viltkasseraren kan skriva ett intyg om otjänlig älg som du kan använda som underlag för att ansöka till Länsstyrelsen om att slippa betala fällavgift.

Länsstyrelsen ska betala ett årligt fast arvode för ett uppdrag som ledamot i en älgförvaltningsgrupp. Ersättning utgår med 5 000 kronor per ledamot. Om ledamot avgår under ett kalenderår ska arvodet fördelas mellan den avgående och dennes efterträdare i förhållande till den tid de har haft sina uppdrag. För inrikes resor som är nödvändiga för att fullgöra uppdraget lämnas resekostnadsersättningar och traktamente enligt de grunder som fastställts för länsstyrelsens arbetstagare. Arvoden och övriga ersättningar ska grundas på skriftligt underlag.

Blankett för arvode och reseersättning Pdf, 141.5 kB.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till Länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss