Jakt- och viltvård

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik

Länsstyrelsens ansvar för viltförvaltningen:

 • att administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • att leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • att i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • att lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • att informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

Varje län har viltförvaltningsdelegationer som hjälper Länsstyrelsen. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Statens vilt – 33 § i Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Viltförvaltningsdelegationen i Skåne

Viltförvaltningsdelegationen ska ge inflytande åt medborgarna att ansvara för frågor som jakt och viltvård.

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen. Förutom landshövdingen består viltförvaltningsdelegationen av ledamöter som representerar olika intressen.

Ledamöter och ersättare i viltförvaltningsdelegationenPDF

Förordning som styr arbetet i delegationenPDF

Viljeinriktning - fortsatta förvaltningen av KronhjortenPDF

Protokoll mars 2015PDF                          

Protokoll maj 2015PDF                             

Protokoll september 2015PDF                

Protokoll december 2015PDF                  

Protokoll maj 2016PDF

Protokoll september 2016PDF

Protokoll Mars 2017PDF

Protokoll Maj 2017PDF

Protokoll September 2017PDF

Kronhjortsjakt

Kronhjorten, Skånes landskapsdjur, får jagas inom hela Skåne. Särskilt tillstånd (licens) krävs dock för att få jaga kronhjort inom kronhjortsområde. I Skåne län finns 6 till varandra gränsande områden som enligt Länsstyrelsens beslut är kronhjortsområden A-F. Utanför kronhjortsområdena råder allmän jakt.

Karta KronhjortsområdenPDF

Förvaltningsplan för kronhjortPDF

Jakttid för kronhjort i Skåne län

Jaktiden för kronhjort i Skåne är mellan andra måndagen i oktober till och med den 31 januari – både inom och utanför kronhjortsområde.

Rapportering av fälld kronhjort

Samtliga kronhjortar som fälls i länet, både inom och utanför kronhjortsområde ska rapporteras till Länsstyrelsen.
 

Registrering av nytt licensområde för kronhjortsjakt

För att jaga kronhjort inom ett kronhjortsområde krävs ett registrerat licensområde.

För nyregistrering av licensområde ska Ansökan om tillstånd att under särskild jakttid få fälla kronvilt skickas in till Länsstyrelsen. Ansökan ska skickas in senast den 10 februari för att handläggas inför kommande jaktår. För den eller de fastigheter som inte ägs av sökanden ska, på uppmaning av Länsstyrelsen, giltigt jakträttsintyg kunna uppvisas.

Licensområdet ska uppfylla samtliga tre förutsättningar:

 1. Området ska hålla minst 200 hektar.
 2. Området ska vara i princip sammanhängade geografiskt. Denna bedömning görs av Länstyrelsen.
 3. Marken ska ha lämplig kronhjortsbiotop eller fast stam av kronhjort. Med lämplig kronhjortsbiotop avses de förutsättningar som kronhjort vill ha för att trivas i ett landskap, exempelvis tillgång till foder, skydd och inte för mycket störning.

Varje licensområde får ett licensnummer utifrån det kronhjortsområde det ligger inom. Licensnummer A1, betyder att licensområdet tillhör kronhjortsområde A och 1 är specifikt för just det licensområdet inom kronhjortsområde A. Licensnumret följer sedan licensområdet.

Ansökan om att fälla kronvilt

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Ansökan om att under särskild jakttid få fälla kronvilt

  PDF
 2. Skicka blanketten till: skane@lansstyrelsen.se

  eller

  Länsstyrelsen Skåne
  291 86 Kristianstad

Kronhjortstilldelning för befintliga licensområden

Länsstyrelsen skickar årligen ut en förifylld ansökningsblankett med aktuellt licensnummer och namnuppgift till befintliga licensområden (områden som har haft licens förra året). På blanketten anger man bland annat det antal djur man önskar fälla samt om man vill lägga till eller ta bort fastigheter från licensområdet. Blanketten ska sedan skickas tillbaka till Länsstyrelsen senast den 10 februari om man önskar licens att fälla kronhjort inför kommande jaktår.

Vild & Bortskämd

Vild & Bortskämd är ett projekt som ska bidra till en klövviltstam i balans som kan leva av vad naturen har att ge. 

Klövviltsstammarna har ökat markant de senaste femtio åren. Detta har fått stora konsekvenser både på naturen och för djuren.

Även utfodring med rotfrukter, bröd och matavfall har ökat i omfattning. Det kan ge negativa effekter av olika slag. I vissa fall kan det leda till ökade skador på skogs- och jordbruk. Dessutom kan utfodringen påverka de olika arterna av klövvilt på olika sätt så att konkurrensen om det naturgivna fodret förändras.

Idag satsar man samtidigt mindre på plantering av naturligt foder i skogslandskapet i södra Sverige. Det vore positivt för klövviltet hälsa, den biologiska mångfalden och skogs- och jordbruket om man vände denna trend.

Genom att sprida kunskap och uppfinna nya sätt att kommunicera ska Vild & Bortskämd förändra attityder, öka engagemanget för plantering av naturligt foder och förståelsen för de effekter som utfordring med t ex. matavfall kan ge.

Aktiviteter i projektet

Inom projektet tar man bland annat fram inspirerande och lärorika filmer, utbildningsmaterial till jägarutbildningar och älgförvaltningsgrupper, samt finns med på sociala medier, dialogmöten och exkursioner.

Deltagande organisationer

Deltagande organisationer är Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan i Halmstad, SLU Alnarp, Jordägareförbundet, Naturskyddsföreningen, Jägarförbundet samt markägare. Länsstyrelsen Skåne är projektägare. Projektet sträcker sig över hela Götaland och finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Det pågår till sommaren år 2019.

Vild och bortskämd-logga
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Ansökan om jakt för att tillgodose viltförvaltningen

Ansökan avseende jakt på rapphönaPDF

Kontakt