Jakt- och viltvård

I jaktlagen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktlagen. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik

Länsstyrelsens ansvar för viltförvaltningen:

 • att administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • att delta i förvaltningen av de stora rovdjuren
 • att i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • att förebygga och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • att informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

Varje län har viltförvaltningsdelegationer som hjälper Länsstyrelsen med att förvalta viltstammarna. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Statens vilt – 33 § i Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Kronhjortsjakt

Kronhjorten, Skånes landskapsdjur, får jagas inom hela Skåne. Särskilt tillstånd (licens) krävs dock för att få jaga kronhjort inom kronhjortsområde.

I Skåne län finns 6 till varandra gränsande områden som enligt Länsstyrelsens beslut är kronhjortsområden.

Jaktiden för kronhjort i Skåne är mellan andra måndagen i oktober till och med den 31 januari – både inom och utom kronhjortsområde.

Vid registrering av nytt licensområde för kronviltsjakt

Vid nyregistrering av licensområde ska ansökan om tillstånd att under särskild jakttid få fälla kronvilt skickas in till Länsstyrelsen senast den 10 februari jaktåret. För den eller de fastigheter som inte ägs av sökanden ska, på uppmaning av länsstyrelsen, giltigt jakträttsintyg kunna uppvisas.

Licensområdet ska uppfylla samtliga tre förutsättningar:

 1. Området ska hålla minst 200 HA.
 2. Området ska vara i princip sammanhängade.
 3. Marken ska ha lämplig kronhjortsbiotop eller fast stam av kronvilt.

Länsstyrelsen har delat in Skåne i 6 kronhjortsområden – Kronhjortsområde A-F. Ett licensnummer som tex A1, betyder att ert licensområdet tillhör Kronhjortsområde A och 1 är då ert licensnummer å detta område. Detta licensnummer kommer sedan att vara ett permanent licensnummer för just ert licensområde.

Karta KronhjortsområdenPDF

Ansökan om att fälla kronvilt

 1. Fyll i och skriv under blanketten:
  Ansökan om att under särskild jakttid få fälla kronvilt

  PDF
 2. Skicka blanketten till: skane@lansstyrelsen.se

  eller

  Länsstyrelsen Skåne
  291 86 Kristianstad

Protokoll mars 2015PDF                          

Protokoll maj 2015PDF                             

Protokoll september 2015PDF                

Protokoll december 2015PDF                  

Protokoll maj 2016PDF

Protokoll september 2016PDF

Protokoll Mars 2017PDF

Protokoll September 2017PDF

Ansökan om jakt för att tillgodose viltförvaltningen

Ansökan avseende jakt på rapphönaPDF

Kontakt