Vattenförsörjning och hantering av torka

Vid torka kan vattennivåerna i sjöar, vattendrag och grundvattnenmagasin påverkas. Torka kan även påverka hur du får använda och ta ut vatten. Du behöver hålla dig informerad om gällande beslut och planera för alternativ till din vattenförsörjning.

Det är kommunerna som ansvarar för den allmänna vattenförsörjningen. Finns behov att spara på vatten kan kommunen utfärda ett bevattningsförbud. Ett sådant bevattningsförbud gäller då bara för kommunalt vatten. Bevattning av åkrar görs inte med kommunalt vatten. Det kan därför vara tillåtet för lantbrukarna att bevattna sina åkrar trots att kommunen har utfärdat ett bevattningsförbud.

Så påverkas grundvattennivåerna

Grundvattenmagasin kan delas in i stora och små magasin. De stora magasinen fylls och töms långsamt medan de små magasin töms snabbt, men fylls också på snabbt igen.

Nivåerna i magasinen sjunker under våren och sommaren även att det regnar mycket. Det beror på att växter tar upp vatten som sedan avdunstar från bladen under växtsäsongen. Magasinen fylls på först under hösten när växtperioden är över.

Det krävs att det regnar normalt under höst, vinter och vårvinter för att magasinen ska fyllas på.

Grundvattennivåer, Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats.

Meddelande om risk för vattenbrist, SMHI Länk till annan webbplats.

Vatten från egen brunn

Den som bosatt sig utanför det kommunala nätet har ansvar för sin vattenförsörjning. Vid torka och akut vattenbrist är det viktigt att vara försiktig med vattenuttagen ur den egna brunnen.

Fastighetsägaren har ansvar för vattnets kvalitet och kvantitet i sin brunn. Om vattnet i din brunn sinar kan du vända dig till kommunen för att få information om var du kan få hjälp.

Egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Enskild vattenförsörjning – vad innebär det? Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats.

Vattenuttag och begränsningar i vattenanvändning

Vissa verksamheter behöver ta sitt vatten från vatten från sjöar, vattendrag och grundvatten. Länsstyrelsen har tillsyn över vattenuttagen. Du behöver oftast ansöka om tillstånd eller anmäla om du ska göra vattenuttag.

Om det är låga vattenflöden eller låga grundvattennivåer kan Länsstyrelsen ställa krav på, ge rekommendationer om att ta ut mindre vatten eller förbjuda att ta ut vatten. En anledning är att skydda fiskar, groddjur, insekter och växter eller att skydda miljöer som är beroende av grundvatten.

Vattenuttag

Vattenförsörjning i lantbruk

Vattenbrist och torka kan drabba lantbruksföretag och djurhållare hårt. Om det finns risk att din brunn sinar kan du behöva planera för alternativ vattenförsörjning.

Har du frågor om vattenförsörjning till lantbruksdjur ska du i första hand vända dig till din kommun.

Vattenuttag till lantbruksdjur

Ibland behövs vattenuttag från sjöar och vattendrag för att djuren ska ha vatten. Uttag av vatten till lantbrukets djur omfattas av undantag i miljöbalken och du behöver vanligtvis inte söka tillstånd för att ta ut vatten till dem.

Du ska försäkra dig om att vattenuttaget inte skadar miljön eller någon annans möjlighet till uttag av vatten. Om det finns risk för skada på miljö eller att vattnet kan ta slut behöver du söka tillstånd för ditt vattenuttag.

Vattenuttag

Kontrollera om vattnet är lämpligt

Om du byter av vattenkälla till djurens vatten kan det påverka djurbesättningens hälsa. Du behöver i förväg undersöka om ytvattnet du vill använda till djuren är en lämplig vattenkälla. Ytvatten kan vara kontaminerat med både smittämnen och kemiska ämnen.

Djurens behov av vatten och krav på kvaliteten varierar mellan djurslag, vad djuren äter, allmänkondition, aktivitetsnivå, produktion och så vidare. Om du upptäcker föroreningar som gör vattnet olämpligt för djuren så behöver du göra en alternativ plan för djurens dricksvatten.

Det är du som djurägare och livsmedelsproducent som är skyldig att se till att vattnet är av tillräckligt god kvalitet så att det inte drabbar djuren eller livsmedelssäkerheten negativt.

Producera och hantera foder på lantbruk och annan primärproduktion, Jordbruksverket. Länk till annan webbplats.

Hjälp dina betesdjur vid torka och värme, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Registrering av primärproduktion

Hästar och torka

Du som har hästar behöver planera för bete och hur du kan skaffa grovfoder under torka och vattenbrist.

Så utfodrar du hästen vid foderbrist, Hästsverige Länk till annan webbplats.

Import av foder kan innebära stora risker för att få in djur- och växtsmittor eller ogräs som inte i dag finns i Sverige.

Handla med foder med länder utanför och inom EU, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Brist på foder till djur

Om tillväxten av spannmål, grovfoder och halm blir begränsad på grund av torka kan Länsstyrelsen besluta att skyddszoner och trädor kan skördas utan att det påverkar utbetalningen av lantbruksstöd. Beslutet kan gälla i hela länet eller för enskilda lantbrukare om torkan är lokal.

Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist, Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats.

Förmedling av betesmark

Om du behöver mer betesmark för att förebygga foderbrist kan du söka det i Betesförmedlingen. Förmedlingen sammanför djurägare i behov av betesmarker med markägare som har betesmarker att erbjuda.

Betesförmedling

Påverkan på jordbrukarstöd

Om du som har jordbrukarstöd och inte kan sköta ett åtagande fullt ut på grund av extremtorka finns det möjlighet till att minska ett åtagande utan att det påverkar ditt beviljade stöd och utan att du blir återbetalningsskyldig.

Extremväder, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontakta Länsstyrelsens enhet för jordbrukarstöd om du har problem som gör det svårt att sköta ett åtagande.

E-post: jordbrukarstod.skane@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss