Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brandrisk och eldningsförbud

Som privatperson har du ett eget ansvar att inte orsaka bränder. Vid stor brandrisk kan din kommun besluta om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark.

Vem beslutar om eldningsförbud?

Det är kommunen som, efter samråd med räddningstjänsten, fattar beslut om eldningsförbud. Vid mycket hög brandrisk i hela länet kan Länsstyrelsen efter samråd med kommunerna fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Hur vet jag om det råder eldningsförbud eller inte?

Vänd dig till kommunen där du vistas för att få information om det finns ett eldningsförbud eller inte och vad som är viktigt att tänka på. Du kan också enkelt få en överblick över vilka kommuner som har eldningsförbud genom länsstyrelsernas karta som visas hos Krisinformation.se och i appen Brandrisk Ute. Länk till annan webbplats.

Karta över rådande eldningsförbud hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Hur vet jag vilken brandrisk som råder?

Under vår och sommar finns det risk för brand i skog och mark. SMHI har information om hur risken för gräs- och skogsbränder ser ut. Följ SMHIs brandriskprognoser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har också en app som du kan ladda ner för att hålla koll på läget.

SMHIs brandriskprognoser Länk till annan webbplats.

Appen Brandrisk Ute Länk till annan webbplats.

Vilket ansvar har jag som privatperson?

Du har alltid ett ansvar att vara försiktig vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är du som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder inte uppstår. Du måste till exempel ha tillgång till släckutrustning och elda på ett sådant sätt att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand.

Det är också ditt ansvar att ta reda på vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas. Ta hjälp av de prognoser som finns för en fingervisning om brandrisken där du befinner dig.

Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

  • Börja alltid med att kontrollera om det finns ett eldningsförbud i kommunen där du befinner dig.
  • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
  • Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
  • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
  • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
  • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
  • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
  • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
  • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
  • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer. Varna andra som kan hotas av branden.

Frågor och svar om eldningsförbud

Ett eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Eldningsförbuden utfärdas av kommunen och de kan se olika ut. Det finns två typer av eldningsförbud, eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. Vill du veta vad som gäller där du befinner dig ska du kontakta kommunen. Oftast finns information på deras webbplatser.

Vanligtvis innebär eldningsförbud att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att även all tillåten eldning/grillning sker under eget ansvar.

Vid extrem brandrisk kan fler aktiviteter som riskerar att sätta skogen i brand förbjudas. Håll dig uppdaterad om förändringar vid rådande eldningsförbud.

Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus (om hyresvärden tillåter det), på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

En plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det är även vanligt att kalla den här typen av platser för "iordningsställd grillplats".

Vissa aktiviteter kan vara tillåtna även när det är eldningsförbud. Det kan till exempel vara tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen måste det då finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det kan också vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Du tar reda på vad som gäller på kommunens eller räddningstjänstens webbplats.

Att röka utomhus i skog och mark kan ett eldningsförbud inte förbjuda. Men glöden från en cigarett eller fimp som inte är släckt kan starta en brand. Släck därför alltid din fimp ordentligt och släng den aldrig direkt på marken utan i en burk eller liknande. 

Håll dig uppdaterad genom den kommun eller räddningstjänst där du befinner dig.

Du kan också enkelt få en överblick över vilka kommuner som har eldningsförbud genom länsstyrelsernas karta på Krisinformation.se.

Karta över rådande eldningsförbud Länk till annan webbplats.

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
7 § En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Förordning 2003:789 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogsbrandflyg

För att bränder i skog och mark ska kunna upptäckas tidigt genomförs övervakning med flyg, när det råder risk för brand. Övervakning i Skåne sker normalt från mitten av april till sista september.

Skogsbrandflygningen administreras av Länsstyrelsen som upphandlar vilka som ska utföra flygningarna.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss