Risk för gräsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd i miljömålsarbetet

För att vi ska lyckas nå miljömålen måste kraftfulla åtgärder genomföras av många olika aktörer. Här har vi samlat verktyg som kan hjälpa dig i arbetet för en bättre miljö.

Vare sig du arbetar på en kommun, ett företag eller annan sektor med frågor inom miljöområdet så finns det uppdrag i arbetet för en hållbar utveckling. Varje län har ett åtgärdsprogram som syftar till att nå miljömålen.

Stöd och bidrag

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att arbeta med miljömålen. Här kan du hitta mer stöd i arbetet.

Var finns pengarna? - Stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen Länk till annan webbplats.

Skånes miljömål

Skånes mål är samma som de nationella målen: generationsmålet, miljökvalitetsmålen (med undantag för ”Storslagen fjällmiljö”) och etappmålen. Skåne har dessutom ytterligare regionala mål för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Kommunens arbete med miljömålen

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling. Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en vägledning som ger konkret stöd och inspiration i det lokala miljö- och hållbarhetsarbetet. I vägledningen lyfts också lärande exempel fram, från olika kommuner runt om i Sverige. Vägledningen kan fungera som underlag för erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelser och kommuner i det regionala arbetet.

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Miljömålen i skolan

Här hittar du som är lärare eller går i skolan tips på hur ni kan arbeta med miljömålen på er skola.

18 lektionsupplägg om miljömålen

Låt eleverna bygga vattenrenare, göra kortfilmer om att sola säkert, eller varför inte jobba med bilder för att upptäcka betydelsen av biologisk mångfald. Varje lektionsupplägg är kopplat till ett av Sveriges 16 miljömål, generationsmålet eller miljömålssystemet, och har förankring i läroplanen.

Uppgifterna har tagits fram av Håll Sverige Rent i samarbete med Naturvårdsverket.

18 lektionsupplägg om miljömålen Länk till annan webbplats.

Kemikaliesmart Skåne

Kemikaliesmartskane.se är skånsk webbplats med information till pedagoger i skola och förskola. Syftet är att bidra till en kemikaliesäkrare miljö för barn och ungdomar.

Kemikaliesmartskane.se har utvecklats inom Miljösamverkan Skåne, ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne.

Portalen kemikaliesmartskane.se Länk till annan webbplats.

Vägledningar till näringslivet

RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) har tagit fram olika vägledningar för näringslivets arbete med miljömål och miljödelarna av Agenda 2030.

Materialet är diskuterat och förankrat i ett projekt där flera parter deltagit: berörda verksamheter inom länsstyrelserna, Karlstads kommun, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Företagarna, Svenskt Näringsliv och branschorganisationer samt regeringens tidigare miljömålssamordnare för näringslivet.

Ambitionen är att materialet ska vara till nytta för företag och myndigheter och stimulera till nya samverkansprocesser och initiativ i länen.

Materialet består av:

Kontakt