Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Skånska åtgärder för att nå miljömålen

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett åtgärdsprogram som visar riktningen för det fortsatta arbetet i länet. För varje åtgärd framgår vem som bör genomföra åtgärden. Åtgärderna ska påbörjas och helst genomföras under programperioden som är 2016-2020.

Åtgärdsprogrammet innehåller 77 åtgärder, fördelade på fem skånska utmaningar, som anses vara särskilt viktiga för miljöarbetet i Skåne:

  • Hållbara transporter
  • Hänsyn till hav, sjöar och vattendrag
  • Hushållning med mark- och vattenresurser
  • Skydd av natur- och kulturvärden
  • Hållbar konsumtion

Läs programmet:

Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020 Pdf, 3.1 MB.

Följande kriterier har varit utgångspunkt vid framtagande av åtgärderna i programmet:

  • Åtgärden ska beskriva en utvecklingsinsats inom pågående eller eftersatta områden som är viktiga ur ett regionalt perspektiv.
  • Åtgärden ska kunna genomföras av en aktör som är verksam i länet.
  • Samverkan mellan olika aktörer i länet är viktig för genomförandet av åtgärden.
  • Åtgärden ska vara möjlig att påbörja, och helst genomföra, under programperioden 2012–2016.

Kontakt