Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025

Länsstyrelsen Skåne har i dialog med aktörer i länet tagit fram ett förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen för perioden 2021-2025, Tillsammans för ett hållbart Skåne. Programmet ska ge vägledning för det regionala miljöarbetet och innehåller förslag på prioriterade åtgärder som kan genomföras av skånska aktörer för att öka förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål samt bidra till genomförandet av miljödimensionen av Agenda 2030 i Skåne.

Förslaget till åtgärdsprogram är ute på en bred remiss fram till den 30 september 2021.

Missiv för remiss av förslag till åtgärdsprogram. Pdf, 177.6 kB.

Remissversion. Tillsammans för ett hållbart Skåne – Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025. Pdf, 2.4 MB.

Sändlista för remiss. Pdf, 103.3 kB.

Bilaga 2. Miljöutmaningar för Skåne. Pdf, 328.2 kB.

Svar på remissen

Alla är välkomna att lämna synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram. Synpunkter skickas digitalt till skane@lansstyrelsen.se med angivande av dnr 501-33781-2020 och kontaktperson Tommy Persson.

Beslut om det nya regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen förväntas i slutet av år 2021. Det kommer då att ersätta tidigare program:

Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020 Pdf, 3.1 MB.

Kontakt