Når vi miljömålen?

Länsstyrelsen övervakar utvecklingen i miljön och följer upp de nationella miljömålen genom olika indikatorer.

Varje år bedömer vi på Länsstyrelsen om länen kommer att nå de uppsatta miljömålen. Bedömningarna baseras bland annat på provtagningar, undersökningar, indikatorer och kunskap om miljön i länet.

Når vi miljömålen i Skåne?

Varje år bedömer Länsstyrelsen Skåne om vi kommer att nå miljökvalitetsmålen i tid. Till vår hjälp använder vi bland annat statistik som kallas miljömålsindikatorer och resultat från miljöövervakning. Vi beskriver vad som gjorts under året och analyserar vad som mer behöver göras. För tolv av målen bedömer vi om målen kommer att nås i tid och om utvecklingen är positiv eller negativ.

Vi bedömer att inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå kommer att nås till år 2020 i Skåne. Bedömningarna är desamma som i förra årets uppföljning för samtliga bedömda miljökvalitetsmål.

Länsstyrelsen Skåne ger årligen ut rapporten Miljötillståndet i Skåne, baserad på bedömningarna av miljömålen. Från och med år 2018 är rapporten digital.

Rapporten Miljötillståndet i Skåne finns på Skanesmiljomal.info Länk till annan webbplats.

Uppföljning av miljömål

Varje miljömål följs upp av flera indikatorer. Dessa är ett stöd för bedömningen men används även för att informera om miljöutvecklingen.

För att kunna mäta och följa upp tillståndet i miljön och effekterna av miljöarbete används indikatorer. Indikatorer baseras på statistik och resultat av provtagningar och undersökningar som bearbetats för att kunna följa utvecklingen från år till år.

Varje år bedömer vi hur troligt det är att de miljömål som gäller för länet nås till 2020. Mycket bra miljöarbete pågår, men det går för långsamt. Flera miljömål kommer inte att nås. Uppföljningen görs i alla län, och Naturvårdsverket sammanställer de regionala resultaten till en nationell bedömning. Detta är underlag till den svenska miljöpolitiken.

För att nå miljömålen behöver vi jobba strukturerat med att genomföra olika åtgärder. Varje län jobbar med olika regionala åtgärdsprogram. På webbplatsen Sveriges miljömål listas alla indikatorer som används för uppföljning, både på nationell och regional nivå.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Miljöövervakning stödjer uppföljningen

Vi övervakar utvecklingen i miljön genom regelbundna undersökningar, så kallad miljöövervakning. Det handlar bland annat om provtagningar i vatten och inventeringar av djur och växter. Resultaten från miljöövervakningen används för att bedöma utvecklingen i miljön och möjligheten att nå miljömålen.

Regionalt arbete

Vi jobbar med många aspekter som är relevanta för miljömålen. Vi sammanfattar årligen vår kunskap och gör en analys av läget: når vi målen, hur ser utvecklingen ut, och vad behöver göras? Resultat och analys används sedan av regering och riksdag som underlag i arbetet för det fortsatta arbetet. Bedömningarna ger en bild av läget för miljön i varje län.

Vad du och jag kan göra

Alla kan hjälpa till att rädda miljön. Även som privatperson kan man göra mycket. Här samlar vi tips för vardagen och länkar till sidor där man kan läsa mer.

 

Anslut dig eller hela familjen till Fossilbränslefritt Skåne

Genom att ansluta sig till uppropet åtar ni er att arbeta aktivt för att senast år 2020 vara 100% fossilbränslefria. Det betyder:

  • Ingen fossil energianvändning i byggnader
  • Inget fossilt bränsle i transporter
  • Ingen användning av fossil el

Även företag och organisationer kan ansluta sig.

Läs mer om Fossilbränslefritt Skåne och anmäl er Länk till annan webbplats.

Vad är RUS?

RUS är ett samverkansorgan som ska stödja, vägleda och samordna länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet. Förkortningen RUS står för Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

RUS har hand om för länsstyrelsernas gemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdsarbetet.

RUS - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

Vägledning för näringslivets arbete med miljömålen

RUS har tagit fram olika vägledningar för näringslivets arbete med miljömål och miljödelarna av Agenda 2030.

Materialet är diskuterat och förankrat i ett projekt där flera parter deltagit: berörda länsstyrelseverksamheter, Karlstads kommun, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Företagarna, Svenskt Näringsliv och branschorganisationer till dem samt regeringens tidigare miljömålssamordnare för näringslivet.

Ambitionen är att materialet ska vara till nytta för företag och myndigheter och stimulera till nya samverkansprocesser och initiativ i länen.

Materialet består av:

Kontakt